Małoletni nie skorzysta z solarium

Projekt ustawy Prezydenta RP dotyczący ochrony zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu RP projekt ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium. Celem projektu jest ochrona zdrowia Polaków przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego (UV), wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny.

Po co zmiany? 

Rozwiązań zawartych w projekcie ustawy od dawna oczekują onkolodzy, którzy z niepokojem obserwują postępujący od trzech dekad wzrost liczby zachorowań na czerniaka złośliwego.

Jak wynika z badań, korzystanie z solariów sprzyja zachorowaniu na nowotwór skóry. Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV jest niebezpieczna dla wszystkich grup wiekowych. Jednak najbardziej narażone na jej negatywne skutki są dzieci i młodzież. 

W Polsce w latach 1994-2014 zaobserwowano dwukrotny wzrost zachorowalności na czerniaka złośliwego i dwukrotny wzrost liczby zgonów spowodowanych tą chorobą. Niestety, Polacy dość późno trafiają do lekarza, a stopień zaawansowania choroby istotnie wpływa na wyniki leczenia. 

Dlatego też umieralność z powodu czerniaka skóry w Polsce jest o ok. 20% wyższa niż przeciętnie w krajach Unii Europejskiej. W wielu krajach europejskich istnieją regulacje określające dozwolony poziom promieniowania emitowanego przez łóżka opalające oraz obowiązuje zakaz udostępniania solariów osobom poniżej 18 roku życia. 

Porady prawne

Nowe zadania dla organów administracji publicznej?

Projekt ustawy wprowadza dwie grupy rozwiązań – z jednej strony przepisy zobowiązujące organy administracji publicznej do podejmowania działań mających na celu ochronę zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium, z drugiej natomiast szczególne regulacje dotyczące prowadzenia działalności w zakresie udostępniania solariów. 

Nałożenie na organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego obowiązku realizacji wyżej wymienionych działań opiera się na założeniu, że korzystanie z solarium jest równie szkodliwe jak uzależnienie od tytoniu czy alkoholu, jednak, o ile wiedza na temat szkodliwości tytoniu i alkoholu wydaje się być już wiedzą powszechną, o tyle w przypadku korzystania z solariów wciąż znaczna część społeczeństwa nie jest świadoma ich negatywnego wpływu na zdrowie, co więcej, czasami wręcz tkwi w przekonaniu o prozdrowotnym działaniu opalania solaryjnego. 

Zaangażowanie administracji publicznej, w szczególności w działania o charakterze edukacyjnym, ma pozwolić zwiększyć świadomość społeczną.

Co ma się zmienić w zakresie świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium? 

Z kolei, w odniesieniu do świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium, projekt ustawy przewiduje 3 rozwiązania: 

  • całkowity zakaz korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia 

Ograniczenie fizycznej dostępności solariów dla osób małoletnich ma zminimalizować zwiększone ryzyko zachorowalności na nowotwory skóry wśród osób młodych. Analogiczne rozwiązanie występuje obecnie na gruncie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w odniesieniu do sprzedaży alkoholu i papierosów osobom, które nie ukończyły 18 roku życia. W ocenie projektodawcy jest to najskuteczniejsza metoda zapobieżenia rosnącej zachorowalności na czerniaka złośliwego wśród osób młodych. 

  • obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium 

Nałożenie na podmioty świadczące usługi w zakresie udostępniania solarium zobowiązania do zamieszczania informacji o ryzyku związanym z ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe ma mieć przede wszystkim walor edukacyjny, podnoszący świadomość społeczeństwa w tym zakresie. 

  • całkowity zakaz promocji i reklamy usług w zakresie udostępniania solariów 

Opalona skóra wielu osobom kojarzy się ze zwiększoną atrakcyjnością, co sprzyja podatności na przekazy zawarte w reklamach. Wprowadzenie zakazu reklamy i promocji usług solaryjnych stanowi naturalne uzupełnienie dwóch wskazanych wyżej rozwiązań, zapewniając w ten sposób kompleksowość regulacji.

Profilaktyka czerniaka złośliwego 

Wniesienie projektu ustawy do Sejmu RP wpisuje się w serię działań zmierzających do ograniczenia zachorowalności na czerniaka złośliwego. 

12 maja obchodziliśmy Europejski Dzień Walki z Czerniakiem, natomiast w dniach 15-21 maja po raz kolejny odbył się Tydzień Świadomości Czerniaka. Celem tych akcji jest przekazanie informacji na temat nowotworów skóry, możliwości ograniczenia wpływu promieniowania ultrafioletowego na zdrowie oraz zachęcanie do badania znamion i zmian skórnych.

 
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne