Minister rezygnuje z dalszego rozbrajania Polaków...

Komunikat MSWiA o wycofaniu się z niktórych propozycji

W trakcie konsultacji dotyczących projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym resort spraw wewnętrznych przeanalizował dotychczasowe uwagi.

 Uwagi i opinie zostały poddane wnikliwej analizie w odniesieniu do przygotowanego projektu. Minister Joachim Brudziński polecił odstąpić od poniższych zapisów:

 1. Odstąpienie od obowiązku dodatkowego znakowania broni już oznakowanej na podstawie obecnie obowiązujących przepisów.
 2. Odstąpienie od wymogu przeprowadzania badań lekarskich oraz przedstawiania zaświadczeń o niekaralności przy rejestrowaniu broni pneumatycznej, broni sygnałowej, broni gazowo-alarmowej o kalibrze powyżej  6 mm, reprodukcji broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania, jak również odstąpienie od konsekwencji za niedopełnienie powyższych obowiązków.
 3. Ograniczenie tylko do kategorii B zakazu posiadania magazynków o dużej pojemności do samopowtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu lub do powtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu.
 4. Rezygnacja z obowiązku zwrotu magazynków o dużej pojemności. Zmieniony projekt jedynie umożliwi ich zwrot w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
 5. Odstąpienie od obowiązku oznakowania broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania.
 6. Rezygnacja z reglamentacji gromadzenia w muzeach broni palnej i umożliwienie – dopuszczalnego przez dyrektywę – kolekcjonowania broni palnej kategorii A.
 7. Odstąpienie od doprecyzowania zasad noszenia broni, w tym odstąpienie od zakazu noszenia broni załadowanej poza miejscem zawodów sportowych przez osoby posiadające pozwolenie do celów sportowych.

Porady prawne

Celem prowadzonych w dalszym ciągu konsultacji i uzgodnień jest zagwarantowanie, aby postanowienia projektu ograniczały się jedynie do koniecznej implementacji prawa UE. Intencją MSWiA nie jest wprowadzenie własnych regulacji dotyczących rynku broni, a jedynie dostosowanie przepisów do wymogów europejskich - zapewnił resort spraw wewnętrznych.

Wdrożenie prawa UE

Celem projektowanej nowej ustawy jest wdrożenie:

1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r. wdrażającego art. 10 Protokołu NZ przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (protokół NZ w sprawie broni palnej), oraz ustanawiające zezwolenia na wywóz i środki dotyczące przywozu i tranzytu dla broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji (Dz.Urz. UE L 94/1 z 30.3.2012);
Termin implementacji: 30 września 2013 r.
Aktualnie przepisy rozporządzenia wykonywane są wprost przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Przyczyną i potrzebą wprowadzenia rozwiązań planowanych w tym projekcie jest określenie zasad dotyczących zezwoleń na wywóz oraz środki dotyczące przywozu i tranzytu w odniesieniu do broni palnej zdefiniowanej w dyrektywie Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz.Urz. WE L 256 z 13.09.1991).

2. dyrektywy Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz.Urz. WE L 256 z 13.09.1991)
Przyczyną i potrzebą wprowadzenia rozwiązań planowanych w tym projekcie jest zapewnienie przez państwa członkowskie prowadzenia skomputeryzowanego scentralizowanego lub zdecentralizowanego systemu rejestracji broni palnej zdefiniowanej w tej dyrektywie.
Projekt wprowadza przepisy ustalające funkcjonowanie i wdrożenie w RP Skomputeryzowanego Systemu Rejestracji Broni Palnej (SSRBP).
Ponadto konieczność aktualizacji przepisów zawartych w ustawie z uwagi na znaczny upływ czasu od jej uchwalenia i zmianę otoczenia prawnego, a w szczególności pojęć (definicji) odnoszących się do broni i amunicji, wynikających wprost z przepisów ww. dyrektywy 477/91.

Jakie zmiany zaproponowano?

Zgodne z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r., do ustawy zostaną wprowadzone:

 • definicje odnoszące się do broni palnej w związku z jej: wywozem oraz wywozem czasowym do krajów trzecich, tranzytem poprzez kraj trzeci do kraju trzeciego;
 • zasady wydawania zezwoleń na ww. wywozy broni palnej, procedury uproszczone w zakresie wywozu czasowego i powrotnego broni palnej na wniosek przedsiębiorców albo podmiotów którym została udzielona koncesja na wytwarzanie lub obrót bronią palną;
 • środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa procedur udzielania zezwoleń oraz weryfikacji ich autentyczności;
 • zasady i okres przechowywania dokumentów mających związek z wywozem i przywozem broni palnej;
 • przepisy karne.   

Zgodnie z art. 4 dyrektywy Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni, do ustawy zostaną wprowadzone przepisy:

 • ustalające nowe zasady rejestracji przez koncesjonowanych przedsiębiorców broni palnej w Skomputeryzowanym Systemie Rejestracji Broni Palnej (SRB) od momentu jej: wytworzenia, nabycia, w tym importu do momentu jej sprzedaży osobom albo podmiotom, którym wydano właściwe pozwolenie na posiadanie broni palnej;
 • znoszące obowiązek prowadzenia ewidencji broni palnej wytworzonej, nabytej albo sprzedanej oraz przesyłania informacji do właściwych organów o dokonanej sprzedaży broni palnej, przechowywania ww. dokumentów, ponieważ ww. obowiązki będą wykonywane przez SRB;
 • określające środki zapewniające dostęp do SRB właściwym organom, prowadzącym sprawy mające związek z posiadaniem lub użyciem broni palnej;
 • środki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa danych przesyłanych do SRB oraz utrzymywanych i przetwarzanych w SRB,
 • przepisy karne.

Mając na uwadze fakt, że projektowane zmiany są liczne i mogłyby naruszać spójność ustawy, zasadnie jest opracowanie projektu nowej ustawy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne