Naruszenia warunków przewozu drogowego na cenzurowanym

Co przewiduje przygotowany przez ministra infrastruktury projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw?

Rządowy projekt nowelizacji wprowadza lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce. Eliminuje również nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnia większą ochronę rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza Unii Europejskiej. Doprecyzowuje ponadto obowiązujące przepisy dotyczące kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego. Propozycje dostosowują polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w UE.

Projekt jest w Sejmie.

Nowelizacja dokonuje kategoryzacji tzw. poważnych naruszeń obowiązków i warunków przewozu drogowego:

  • najpoważniejsze naruszenia – NN, 
  • bardzo poważne naruszenia – BPN i 
  • poważne naruszenia – PN. 

Porady prawne

Pozwoli to na zautomatyzowanie wymiany informacji między Polską a pozostałymi państwami członkowskimi UE, jeśli chodzi o poważne naruszenia przepisów unijnych (i ich kwalifikację), które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego. Wymóg dobrej reputacji jest niezbędny do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Nowe rozwiązania zakładają, że poważne naruszenie, bardzo poważne naruszenie lub najpoważniejsze naruszenie może być popełnione nie tylko przez przewoźnika drogowego i zarządzającego transportem, ale również przez kierowcę.  Wszczęcie postępowania w sprawie spełnienia wymogu dobrej reputacji uzależnione będzie od częstotliwości występowania naruszeń.

Projekt przewiduje ponadto, że w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego (przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu) wysyłający będzie musiał sporządzić i przekazać przewoźnikowi drogowemu deklarację, w której prawidłowo określona zostanie masa kontenera lub nadwozia wymiennego. Przewoźnik drogowy będzie musiał okazać taką deklarację na żądanie uprawnionego organu kontroli (np. Inspekcji Transportu Drogowego).

Kiedy zaproponowane rozwiązania mają wejść w życie?

Zaproponowano, aby nowe przepisy weszły w życie 1 czerwca 2018 r., z wyjątkiem niektórych  przepisów, które zaczną obowiązywać po 3 miesiącach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne