Nowelizacja ustawy - Prawo własności przemysłowej

15.4.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

W dniu 17 marca 2004 r. częściowo weszła w życie przygotowana przez rząd nowelizacja ustawy - Prawo własności przemysłowej. Zmiana ma na celu przede wszystkim ujednolicenie polskich przepisów dotyczących ochrony własności przemysłowej z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej (dlatego niektóre przepisy ustawy wejdą w życie dopiero z dniem 1 maja 2004r.). Dotyczy to w szczególności Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich nr 89/104/EWG oraz Rozporządzenia Rady UE nr 40/94/EEC z dnia 20 grudnia 1993 r. o wspólnotowym znaku towarowym. Nowelizacja dostosowała ustawę do zawartego przez Polskę Porozumiena w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS), stanowiącego załącznik do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu. Prowadzi również do usprawnienia postępowania przed Urzędem Patentowym i daje lepszą ochronę podmiotom uprawnionym z tytułu rejestracji znaku.

Szybciej w urzędzie patentowym.

Porady prawne

Usprawnione zostały dzięki nowelizacji procedury postępowania przed Urzędem Patentowym. Wprowadzono pewne zmiany w organizacji tej instytucji. Zlikwidowana została Izba Odwoławcza. Wzorem funkcjonowania innych organów administracji rządowej, wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy mają być rozpatrywane przez ten sam podmiot. Wprowadzono do ustawy przepisy dotyczące trybu postępowania przed Urzędem Patentowym. Zdecydowano, że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, ze względu na specyfikę postępowania przed Urzędem, będą stosowane tylko pomocniczo. Skrócony został termin dokonania ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego z 6 do 3 miesiące.

Dokładniejsze pojęcia.

Dostosowanie do przepisów UE polega między innymi na doprecyzowaniu pojęcia ryzyko wprowadzenia w błąd. Usunięto istniejący dotychczas w przepisach błąd językowy. Zlikwidowano pewne niekonsekwencje w używanej w ustawie terminologii. Pojęcie "przedmiotu tego samego rodzaju" zastąpiono pojęciem "przedmiot identyczny lub podobny". Identyczne sformułowanie jest używane w Dyrektywie. Usunięto istniejącą dotychczas możliwość ponownego uzyskania przez ten sam podmiot prawa ochronnego na taki sam znak dla identycznych towarów, wyłączając w ten sposób ewentualne przypadki nadużycia prawa ochronnego.

Odpowiedzialność za naruszenie prawa używania znaku towarowego.

Modyfikacji dokonano także w przepisach dotyczących odpowiedzialności za naruszenie wyłącznego prawa używania, w obrocie gospodarczym, znaku towarowego przez bezprawne wykorzystywanie opakowań z tym znakiem. Zmiany polegają na wprowadzeniu odpowiedzialności cywilnej oraz karnej dla sprawcy opisywanego naruszenia.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne