Zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zwiększenie z 50 do 80% możliwej wartości przyznanej dotacji przewiduje nowelizacja przepisów. Wprowadzone rozwiązanie powinno pozwolić na usprawnienie realizacji zadań istotnych ze względu na ważny interes publiczny, społeczny lub niezbędnych dla ochrony życia czy zdrowia ludzkiego.

Czemu ma służyć nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

Celem ustawy z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest usprawnienie procesu realizacji zlecanych przez administrację rządową zadań o szczególnie istotnym i wrażliwym znaczeniu - przez umożliwienie zwiększenia zaangażowania środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań publicznych o charakterze inwestycyjnym.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym (art. 111 ustawy o finansach publicznych), łączna kwota dotacji przyznanych w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych, ze środków niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie może być wyższa niż 50% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Porady prawne

Przedmiotowa ustawa przesądza natomiast, że łączna kwota środków przyznanych podmiotom wskazanym w art. 11 b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) w kolejnych latach na dofinansowanie inwestycji, ze środków niepochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie może być wyższa niż 80% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji.

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 31 lipca br. 


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne