Ochrona znaków towarowych w związku z importem równoległym leków

29.9.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Wyrokiem z 6 maja 2022 r. (sygn. II CSKP 457/22) Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną powódki wniesioną w sprawie o ochronę prawa do znaku towarowego. Sprawa ta dotyczyła roszczeń związanych z faktem opatrywania wytwarzanych przez powódkę towarów (leków), importowanych przez pozwaną z innego kraju UE (kraju wywozu), znakiem towarowym, który powódka wykorzystywała do oznaczania identycznych towarów w Polsce; znaki wykorzystywane przez powódkę w Polsce i w kraju wywozu różniły się od siebie.

Porady prawne

Czego dotyczyła sprawa?

Sąd Okręgowy w Warszawie przeprowadził tzw. test BMS (zob. wyrok ETS z 11 lipca 1996 r. w sprawach połączonych C-427/93, 429/93 i 436/93  - Bristol-Myers Squibb vs Paranova) i stwierdził, że w ramach działalności pozwanej niezbędne było przepakowanie importowanego leku, jednakże nie zachodziła obiektywna konieczność posłużenia się przez pozwaną znakiem towarowym powódki wykorzystywanym przez nią dla oznaczania tożsamego leku na polskim rynku. W konsekwencji uwzględniono przeważającą część żądań powódki.

Na skutek apelacji strony pozwanej Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił wyrok Sądu pierwszej instancji i oddalił powództwo w części uwzględnionej wcześniej przez Sąd Okręgowy. W uzasadnieniu orzeczenia wskazano trzy racje mające przemawiać za takim rozstrzygnięciem. 

Sąd Apelacyjny w pierwszym rzędzie uznał, że z art. 21a ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm., dalej: pr.farm.) wynika „ustawowa zgoda na użycie określonej nazwy”, a zatem przepis ten przyznaje importerowi równoległemu uprawnienie do używania dla importowanego produktu leczniczego nazwy stosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W dalszej kolejności stwierdzono, że skorzystanie ze znaku towarowego powódki było niezbędne w celu uzyskania przez pozwaną efektywnego dostępu do rynku, a działania powódki, w tym stosowanie dwóch różnych znaków towarowych dla tego samego produktu, miały na celu dokonanie podziału rynku. Nadto Sąd Apelacyjny ocenił, że wyrażony przez uprawnioną do znaku towarowego sprzeciw wobec praktyk pozwanej był nieskuteczny.

Argumentacja SN

W uzasadnieniu wyroku zapadłego wskutek skargi kasacyjnej powódki Sąd Najwyższy wyjaśnił, po pierwsze, że unormowanie zawarte w art. 21a ust. 9 pkt 1 pr.farm. ma charakter publicznoprawny i nie stwarza podstawy do ingerencji w sferę praw podmiotów prywatnych z powołaniem się na legalność tych działań w świetle prawa administracyjnego. 

Po drugie, odnosząc się do kryteriów BMS wskazano, że „dostęp do rynku” nie oznacza „dostępu do pozycji rynkowej”. Jednolity rynek Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie udzieleniu ochrony znakowi towarowemu wykorzystywanemu przez producenta w państwie docelowym importu równoległego w sytuacji, w której podmiot naruszający prawa do tego znaku kieruje się chęcią osiągnięcia większego zysku. Ochrona znaków towarowych nie może prowadzić do sztucznego podziału rynku unijnego na rynki poszczególnych państw członkowskich, jednak nie oznacza to, że podmiot uprawniony z tytułu znaku towarowego ma obowiązek dopuszczania innych przedsiębiorców do nieodpłatnego korzystania z tego znaku tylko dlatego, że brak takiego dopuszczenia stawiałby innego przedsiębiorcę (importera równoległego) w gorszej pozycji rynkowej.

Po trzecie, zauważono, że w sprawie nie było podstaw do przyjęcia, iż nieuprzedzenie pozwanej przez powódkę o zamiarze ochrony znaku towarowego powinno prowadzić do odmówienia skarżącej ochrony sądowej. Także tolerowanie przez podmiot uprawniony do znaku towarowego naruszeń tego prawa dokonywanych przez inne podmioty nie pozbawia uprawnionego możliwości selektywnego poszukiwania ochrony w stosunku do konkretnego naruszyciela.

Zob. wyrok IC SN z dnia 6 maja 2022 r., sygn. II CSKP 457/22

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Niższe opłaty za znak towarowy

Niższe opłaty za znak towarowy

Znacznie zmniejszą się koszty ochrony znaku towarowego na terenie całej UE.W latach poprzedzających obecny kryzys finansowy, w miarę jak rosło tempo wzrostu gospodarczego Unii, rósł również popyt na wspólnotowy znak towarowy. Nieoczekiwanie doprowadziło to do powstania nadwyżki budżetowej.Pomimo pierwszej obniżki opłat za rejestrację znaku towarowego w 2005 r. urząd ds. znaków towarowych (...)

Zmiany w prawie własności przemysłowej

Zmiany w prawie własności przemysłowej

Z dniem 1 listopada 2007 r. wchodzi w życie zasadnicza część zmian wprowadzanych przez ustawę z 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Dotyczy ona uregulowania procedury przed Urzędem Patentowym RP uznawania w Polsce skutków międzynarodowej rejestracji znaków towarowych udzielanej w trybie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

Wiele osób spędza swój urlop za granicą korzystając z ofert biur podróży lub organizując wyjazd i pobyt we własnym zakresie. W obu wypadkach warto rozważyć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże nam zabezpieczyć się w sytuacjach choroby, wypadku, kradzieży czy w najgorszym scenariuszu nawet śmierci. Ubezpieczenie turystyczne pomoże pokryć (...)

Elementy odróżniające znak towarowy w orzecznictwie ETS

Elementy odróżniające znak towarowy w orzecznictwie ETS

22 czerwca 2006 r., w sprawie August Storck KG, z siedzibą w Berlinie (Niemcy) przeciwko Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) ETS wydał wyrok interpretacyjny w odniesieniu do art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, w którym ETS oddalił skargę i obciążył skarżącą kosztami (...)

"BUD" jako chroniona nazwa pochodzenia

W latach 1996-2000 amerykański browar Anheuser-Busch dokonał w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) zgłoszenia oznaczenia słownego BUD i oznaczenia graficznego zawierającego między innymi określenie „bud" w charakterze wspólnotowych znaków towarowych dla szeregu towarów i usług, w tym między innymi dla piwa. Czeski browar Budĕjovický (...)

Ochrona znaku towarowego

Ochrona znaku towarowego

Znak towarowy może uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania go jako części innego już zarejestrowanego znaku towarowego. Tak rozstrzygnął w czwartek Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Dzięki temu wyrokowi firma Nestlé SA ma szansę na rejestrację znaku Have a Break po wieloletnim procesie z konkurencyjnym koncernem Mars Ltd. W marcu 1995 r. Nestlé, która była uprawniona (...)

Producent leków nie może ograniczać dostaw dla hurtowni

Producent leków nie może ograniczać dostaw dla hurtowni

Producenci leków nie mogą ograniczać ich dostaw do hurtowni, które zajmują się importem równoległym Uznał tak Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie greckiego oddziału GlaxoSmithKline (GSK) (sygn. C-468/06). (...)Greccy sędziowie mieli wątpliwości, czy GSK nie naruszył traktatu, dlatego wystąpili z pytaniem do ETS. Trybunał uznał, że nadużyciem pozycji (...)

W Polsce działa ponad 14 tysięcy aptek. UOKiK je zbadał

W Polsce działa ponad 14 tysięcy aptek. UOKiK je zbadał

UOKiK zbadał rynek sprzedaży detalicznej farmaceutyków, w tym kwestię zakresu ingerencji państwa w prowadzenie działalności na rynku farmaceutycznym. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził badanie rynku sprzedaży detalicznej farmaceutyków. Celem badania była m.in. analiza uregulowań prawnych oraz ich ocena z punktu widzenia mechanizmów konkurencji, a także porównanie (...)

Tańsze leki

Tańsze leki

Import równoległy polega na hurtowym kupowaniu lekarstw w krajach, gdzie są one tańsze, i sprzedawaniu ich tam, gdzie ceny są wyższe. Wkrótce i my mamy na tym skorzystać. Firma kupuje preparat w zagranicznej hurtowni, przepakowuje i dodaje własną ulotkę informacyjną. Wszystko to z zamiarem wprowadzenia go na rynek kraju, gdzie za identyczny, oryginalny lek pacjent (...)

Import leków

Import leków

Koncerny farmaceutyczne gotowe są do rozmów z przedstawicielami rządu o rozwiązaniu sporu dotyczącego importu leków, bowiem zależy im na jego zakończeniu. Część spraw już się przedawniła.    Rząd uważa, że wskutek działalności importerów doszło do zawyżenia wydatków na refundację leków (czyli ich finansowanie ze środków publicznych), gdyż podstawę do jej (...)

Znak towarowy - Co to jest i jak zarejestrować znak towarowy?

Znak towarowy - Co to jest i jak zarejestrować znak towarowy?

Co to jest znak towarowy? Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Może to być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma (...)

Szczegółowe zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

Szczegółowe zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

  Gdzie określone zostały zasady rejestracji znaku? Zasady rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, wydane na podstawie art. 152 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Rozporządzenie to stanowi uzupełnienie (...)

Wygaśnięcie i unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

Wygaśnięcie i unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

Ochrona prawa do znaku towarowego ustaje z powodu wygaśnięcia lub unieważnienia prawa płynącego z rejestracji. Osoby trzecie w okresie, w którym znak towarowy podlega ochronie, nie mogą ingerować w granice danego prawa. Ustawa Prawo własności przemysłowej w art. 164-173 reguluje wskazane dwa sposoby ustania prawa ochronnego na znak towarowy. Artykuły są oparte na wspólnej (...)

Prawo ochronne na znak towarowy jako przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

Prawo ochronne na znak towarowy jako przedmiot wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

Prawo ochronne na znak towarowy może być przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki kapitałowej. Wkładem tym będzie prawo płynące z rejestracji znaku towarowego we właściwym urzędzie. Znak towarowy jest dobrem niematerialnym, który bardzo często stanowi jeden z najbardziej znaczących aktywów danego przedsiębiorstwa. Prawo ochronne na znak towarowy stanowi (...)

Bezwzględne oraz względne przeszkody rejestracji znaku towarowego

Bezwzględne oraz względne przeszkody rejestracji znaku towarowego

Określenia „przeszkody bezwzględne” oraz „przeszkody względne” są powszechnie używane jako kryteria, które są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy znak towarowy zasługuje na przyznanie mu prawa ochronnego. Przeszkody względne Przeszkody względne występują wtedy, gdy osoba trzecia posiada uprawnienia do zgłoszonego do rejestracji znaku towarowego. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

Funkcjonariusze Straży Granicznej mają ograniczony zakres co do nakładania grzywien w formie mandatu karnego i mogą karać tylko za wykroczenia wymienione w rozporządzeniu MSWiA z dnia 1 sierpnia (...)

Ochrona niezarejestrowanych wzorów przemysłowych

Ochrona niezarejestrowanych wzorów przemysłowych

Jaka ochrona przysługuje niezarejestrowanemu wzorowi przemysłowemu na podstawie instytucji wspólnotowych znaków towarowych? W Unii Europejskiej funkcjonuje instytucja wspólnotowych znaków (...)

Udzielenie licencji przez podmiot zagraniczny

Udzielenie licencji przez podmiot zagraniczny

Czy licencja na znak towarowy udzielona przez podmiot zagraniczny podmiotowi polskiemu powinna być wpisana w rejestrze znaków towarowych. Czy można używać takiego znaku w celach informacyjnych celem (...)

Rejestracja wzoru przemysłowego

Rejestracja wzoru przemysłowego

Jak zarejestrować wzór przemysłowy, co powinien zawierać opis danego wzoru, gdzie można znależć formularz zgłoszeniowy na wzór przemysłowy? Zgodnie z Art. 102 ustawyprawo własności przemysłowej (...)

Pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym

Pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym

Pojazd uprzywilejowany jest nim w momencie kiedy używa sygnału dźwiękowego lub świetlnego lub obu naraz? Czy też jest to pojazd z napisem policja, lub bez napisu ale z kierowcą legitymującym się (...)

Sprawdzenie zastrzeżenia znaku towarowego

Sprawdzenie zastrzeżenia znaku towarowego

Gdzie mogę sprawdzić czy nazwa Mozart jest zarezerwowana w odniesieniu do oprogramowania informatycznego? Jeśli by była, czy istnieją ograniczenia takiego zastrzeżenia? Urząd Patentowy prowadzi (...)

Znak towarowy a znak usługowy

Znak towarowy a znak usługowy

Czy regulacje dotyczące znaków towarowych stosują się również do znaków usługowych, a jeżeli tak to, to wprost, czy tylko w odpowiednim zakresie? Przedmiotową kwestię należy rozważyć z punktu (...)

Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

Jak od strony prawnej wygląda sprzedaż odzieży i biżuterii markowych w Polsce? Interesuje mnie kwestia koncesji, pozwoleń oraz wykorzystywania znaków towarowych. Niniejsza opinia prawna zawiera (...)

Prawa ochronne na znak towarowy

Prawa ochronne na znak towarowy

Zamierzam dokonać zgłoszenia do Urzędu Patentowego o uzyskanie znaku towarowego dla domeny internetowej (firma.com.pl). Nazwa domeny jest zgodna z nazwą mojej firmy. Czy wcześniej muszę podpisać (...)

Sprzedaż znaku towarowego

Sprzedaż znaku towarowego

Spółka z o.o. ma zarejestrowany znak towarowy w Urzędzie patentowym. Znak został stworzony i przez właściciela spółki i jej Prezesa. Spółka nie prowadzi działalności a chce przekazać znak (...)

Prawo do nazwy firmy

Prawo do nazwy firmy

W Polsce po roku 1989 powstało wiele małych i średnich firm i zdarza się, że niektóre firmy mają takie same nawy. W większości przypadków jest to spowodowane używaniem potocznych wyrazów lub (...)

Podział praw do znaku towarowego

Podział praw do znaku towarowego

Jakie są możliwe sposoby podziału \"współwłasności\" prawa do znaku towarowego należącego do trzech osób? Osoby te umawiają się, że czerpią po równo korzyści z eksploatacji tego znaku. (...)

FORUM PRAWNE

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam "Wczesna diagnostyka raka tarczycy i niebarwnikowych raków skóry pozwala na (...)

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zamiast projektować leki działające na dany nowotwór, można zmienić nowotwór tak, aby stał się wrażliwy na istniejące (...)

Prawa autorskie ?!

Prawa autorskie ?! Jakiś czas temu zostało mi zlecone zrobienie strony www dla pewnej firmy. Strona została zrobiona, ale projekt nie doszedł do skutku, ponieważ szef tejże firmy wycafał się tłumacząc, (...)

Użycie wyrazów w nazwie firmy

Użycie wyrazów w nazwie firmy Witam serdecznie! Mam problem z określeniem nazwy zakładanej firmy. Chcę użyć słów Miejski Ośrodek, w nazwie firmy, lecz nie wiem czy z punktu prawnego jest to (...)

Wykorzystanie znaku zastrzeżonego - herby i nazwy klubów piłkarskich

Wykorzystanie znaku zastrzeżonego - herby i nazwy klubów piłkarskich Witam Chciałbym stworzyć stronę internetową, w której planuję posługiwać się nazwami i herbami klubów piłkarskich. Strona (...)

ważne dla poszkodowanych

ważne dla poszkodowanych Poszkodowany przez współposiadacza pojazdu, współmałżonka, ich dzieci oraz pasażerowie przewożeni grzecznościowo, w swoim samochodzie czy w innym samochodzie lub pojeździe (...)

Złamanie Praw Pacjenta

Złamanie Praw Pacjenta Czy można złożyć pozew do sondu przeciwko szpitalowi za złamanie praw pacjenta. prosze o odpowiedź lub chętnych podjęcia się sprawy. panmizia@o2.pl Witam. Nasza Kancelaria (...)

odszkodowanie i zadośćuczynienie

odszkodowanie i zadośćuczynienie Jeśli ktoś był w podobnej sytuacji lub wie jak poprowadzić sprawęProsze o kontakt.Irena kawalec@poczta.onet.pl...podczas robienia zakupów w hipermarkecie pracownik (...)

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol Oferuje leki przeciw pasozytom: Iwermektyna (...)

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol Oferuje leki przeciw pasozytom: Iwermektyna (...)

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol Oferuje leki przeciw pasozytom: Iwermektyna (...)

Itrakonazol Orungal grzybica drożdżyca kandydoza łupież

Itrakonazol Orungal grzybica drożdżyca kandydoza łupież Itrakonazol Orungal grzybica drożdżyca kandydoza łupież Odstąpię Itrakonazol 100mg pod nazwa Icozole, 10 tabletek w listku. Liczę 5zł/tabletka (...)

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam "Zauważamy, że diagnozujemy zmiany u coraz większego odsetka kobiet, (...)

ZNAK TOWAROWY...

ZNAK TOWAROWY... Jakie są szanse ze firma używajaca nie zastrzezonej nazwy od kilkudziesieciu lat, wygra proces z firma, ktora zastrzegla te sama nazwe, lecz wczesniej uzywala zupelnie innej? (PIRX) (...)

Znak towarowy w Polsce, a spółka w Szwajcari

Znak towarowy w Polsce, a spółka w Szwajcari Witam, proszę o bardzo istotną dla mnie poradę dotyczącą znaku towarowego. Kilka faktów: -Znak towarowy rejestruję po prostu na siebie, pod imieniem (...)

Znak towarowy

Znak towarowy Przedsiębiorstwo X ma zarejestrowany w UP RP znak towarowy na swoją rzecz. Okazało się że przedsiębiorstwo Y działające na rynku krócej niż przedsiębiorstwo X używa identycznego (...)

Znak towarowy

Znak towarowy witam.. Czy można na swojej stronie internetowej umieścić logo znanych marek sportowych? Czy najpierw trzeba uzyskać zgodę? Przedsiębiorstwo X ma zarejestrowany w UP RP znak towarowy (...)

jak wypełnić wniosek? udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy przykład?

jak wypełnić wniosek? udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy przykład? jak wypełnić wniosek? udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy przykład?

Porady prawne