Odstąpienie od umowy o dzieło po upływie terminu do jego wykonania

Zawierając umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Często może dojść do sytuacji, iż upłynął już umówiony termin na wykonanie o dzieła. Czy w tej sytuacji zamawiający może od takiej umowy odstąpić?

Wykonanie uprawnienia do odstąpienia od umowy o dzieło

Przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają wprost regulacji zezwalającej na odstąpienie po upływie terminu w jakim dzieło miało zostać wykonane. Natomiast zgodnie z art. 635 kodeksu cywilnego „jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła”. Zatem reguluje on możliwość odstąpienia od umowy przed upływem terminu na wykonanie dzieła.

 

Porady prawne

Jednakże, czy możliwe jest odstąpienie od umowy o dzieło na podstawie art. 635 k.c. po upływie terminu do jego wykonania?

Odpowiedź twierdzącą na powyższe pytanie udziela doktryna i orzecznictwo, które dopuszcza również w tym przypadku odstąpienie od umowy. Przykładowo Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 21 marca 2013 r. sygn. akt III CSK 216/12 stwierdził, iż „na podstawie art. 635 KC dopuszczalne jest odstąpienie zamawiającego od umowy o dzieło, także po upływie terminu do wykonania dzieła. Podobnie orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 sierpnia 2013 r. sygn. akt VI ACa 37/13, stwierdzając, iż „Błędny jest pogląd, iż do odstąpienia od umowy na podstawie art. 635 KC może dojść tylko w sytuacji, gdy termin wykonania umowy jeszcze nie upłynął. Dopuszczalne jest odstąpienie przez zamawiającego od umowy o dzieło także po upływie terminu wykonania dzieła”. Skutkiem odstąpienia od umowy jest konieczność zwrotu spełnionych już świadczeń. Może ono także powodować odpowiedzialność odszkodowawczą przyjmującego zamówienie, gdy jego opóźnienie było zawinione. 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zmianami).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?