Odstępstwa od ogólnych zasad postępowania o zamówienie publiczne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Kiedy zamawiający może odstąpić od zasad udzielania zamówień publicznych?

Istnieją dwie grupy przypadków, kiedy możliwe jest udzielanie zamówień publicznych z pominięciem lub modyfikacją zasad przyznawania zamówień określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. Pierwsza grupa przypadków związana jest udzielaniem zamówień finansowanych z udziałem środków zagranicznych. Druga grupa związana jest z postępowaniami prowadzonymi na zasadach szczególnych.

Jakie są wyłączenia w przypadku zamówień finansowanych ze źródeł zagranicznych?

Środki majątkowe przeznaczone na finansowanie określonych zamówień mogą pochodzić z różnych źródeł. Mogą mieć miejsce takie przypadki, w których umowa międzynarodowa, której Polska jest stroną, przyznaje podmiotom polskim środki finansowe na realizację zamówień publicznych. W takim wypadku, jeżeli zamówienie ma być finansowane z udziałem środków przyznanych przez umowę międzynarodową, i gdy umowa ta przewiduje inne niż ustawa o zamówieniach publicznych procedury udzielania zamówień, zamawiający obowiązany jest stosować procedury określone w tej właśnie umowie międzynarodowej. W tych przypadkach ustawa polska nie znajduje w ogóle zastosowania. Z kolei, w przypadku zamówień finansowanych w całości lub w części za środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i realizowanych w ramach jej programu inwestycyjnego stosuje się zasady obowiązujące w tej organizacji.
Ponadto zagraniczne środki finansowe na realizację zamówień mogą pochodzić również ze źródeł innych niż umowa międzynarodowa (np. pomoc udzielana przez rządy innych państw). Jeżeli zamówienie finansowane jest z udziałem takich środków, i ponadto otrzymanie tych środków uzależnione jest od stosowania procedur odmiennych niż te, które określone są w polskiej ustawie, wówczas na odstąpienie od stosowania przepisów ustawy zamawiający obowiązany jest uzyskać zezwolenie od Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu, na wniosek zamawiającego udziela zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, którą wydaje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

Co to jest umowa międzynarodowa?

Umowa międzynarodowa to porozumienie między Rzeczpospolitą Polską a innym podmiotem lub podmiotami prawa międzynarodowego, regulowane przez prawo międzynarodowe, niezależnie od tego, czy jest ujęte w jednym dokumencie czy w większej liczbie dokumentów.

Porady prawne

Dla uznania porozumienia za umowę międzynarodową nie ma również znaczenia jego nazwa oraz to, czy jest zawierane w imieniu państwa, rządu czy ministra kierującego działem administracji rządowej właściwego do spraw, których dotyczy umowa międzynarodowa.

W jakich przypadkach dopuszczalne jest prowadzenie postępowań na zasadach szczególnych?

Katalog przesłanek przewidujących możliwość prowadzenia postępowań na zasadach szczególnych został w ustawie szczegółowo określony. Katalog ten ma charakter zamknięty, to znaczy, że nie jest możliwe prowadzenie postępowań na zasadach szczególnych w innych przypadkach. Zgodnie z art. 4b możliwość taka istnieje w razie prowadzenia postępowań o zamówienia:

 • Udzielane w sytuacji wystąpienia lub bezpośredniego zagrożenia wystąpieniem klęski żywiołowej. Z przesłanki tej wynika, że zamawiający może udzielać zamówień na zasadach szczególnych zarówno w sytuacji, gdy stan klęski żywiołowej już wystąpił, jak i w sytuacji, gdy istnieje zagrożenie jego wystąpieniem. Sytuacja bezpośredniego zagrożenia wystąpienia klęski żywiołowej musi mieć charakter obiektywny. Znaczy to, że na podstawie zaistniałych okoliczności faktycznych można stwierdzić, że zachodzi uzasadniona obawa wystąpienia stanu klęski żywiołowej. Stan klęski żywiołowej może być spowodowany poprzez katastrofy naturalne (np: powodzie, susze, intensywne opady deszczu, silne wiatry, masowe wystąpienie szkodników lub chorób zakaźnych ludzi) lub awarie techniczne (czyli gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości), jeżeli ich skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach. Stan klęski żywiołowej wprowadzany jest na określonym obszarze w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.
 • Udzielane i realizowane za granicą. Konieczne jest wystąpienie łącznie obu wymienionych warunków. Chodzi więc o sytuacje, gdy zamówienie jest zarówno udzielane, jak i realizowane za granicą. Jeżeli choćby jeden z warunków nie zostanie spełniony, postępowanie musi być prowadzone na zasadach ogólnych.

 • Których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy.
 • Których przedmiot jest objęty tajemnicą państwową. Jeżeli przedmiot zamówienia jest objęty tajemnica państwową, dopuszczalne jest zastosowanie zasad szczególnych. Tajemnica państwowa może być związana z bezpieczeństwem i obronnością państwa, porządkiem publicznym, a także podstawowymi interesami państwa.
 • Dotyczące istotnych interesów bezpieczeństwa państwa.

Na czym mogą polegać zasady szczególne postępowań?

Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach szczególnych generalnie stosuje się przepisy ustawy. Zasady szczególne polegają na wyjątkowym odstąpieniu od stosowania niektórych przepisów ustawy. Katalog odstępstw został ogólnie kreślony w ustawie. Zezwala ona na odstąpienie od stosowania przepisów dotyczących obowiązku publikacji ogłoszeń, terminów, odwołań, wymogu zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu trybu udzielania zamówienia innego niż przetarg nieograniczony, jawności postępowania, preferencji krajowych, przesłanek wyboru trybu przetargu ograniczonego i dwustopniowego. Powyższy katalog odstępstw został w rozporządzeniu Rady Ministrów jeszcze ograniczony, uszczegółowiony i dostosowany do przyczyn uzasadniających zastosowanie zasad szczególnych.

W postępowaniu prowadzonym na zasadach szczególnych o zamówienie udzielane w sytuacji wystąpienia lub bezpośredniego zagrożenia wystąpieniem klęski żywiołowej nie stosuje się przepisów dotyczących:

 • obowiązku publikacji ogłoszeń o wszczęciu postępowania,
 • terminów - dotyczy to na przykład terminów składania ofert, związania ofertą. Zamawiający w takim przypadku nie jest związany przepisami ustawy określającymi terminy i może je samodzielnie określić w odmienny sposób.
 • odwołań - a więc dostawcy lub wykonawcy nie mogą składać odwołać do zespołu arbitrów. Nie oznacza to jednak zakazu składania protestów.
 • wymogu zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wyboru trybu udzielenia zamówienia innego niż przetarg nieograniczony - zamawiający nie muszą się więc zwracać do Prezesa Urzędu o zatwierdzenie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki, jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę 30.000 Euro, a w pozostałych postępowaniach, jeżeli wartość zamówienia przekracza 200.000 Euro.

W postępowaniu o zamówienie udzielane i realizowane za granicą nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących:

 1. preferencji krajowych,
 2. obowiązku publikacji ogłoszeń o wszczęciu postępowania,
 3. odwołań,
 4. wymogu zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wyboru trybu przetargu ograniczonego i przetargu dwustopniowego,
 5. innych przepisów niż wymienione w pkt 1-4, jeżeli są one niezgodne z prawem państwa, na którego terytorium jest udzielane i realizowane zamówienie.

Jeżeli zamówienia są udzielane i realizowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, nie znajdują zastosowania zasady szczególne, o których mowa w pkt 2 i 3.

Jeżeli zamówienie jest udzielane na zasadach szczególnych przez placówkę zagraniczną (w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej), zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, o ile jednak zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • jest to uzasadnione potrzebą ochrony interesu Rzeczypospolitej Polskiej w państwie przyjmującym
 • w chwili udzielania zamówienia w państwie przyjmującym, niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, w którym będzie udzielane i wykonywane zamówienie, występują szczególne warunki ekonomiczne uzasadniające udzielenie zamówienia w tym trybie.

W takim wypadku zamawiający nie ma obowiązku uzyskania zatwierdzenia wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie przekracza równowartość 30.000 euro.

W postępowaniu, którego przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, którego przedmiot objęty jest tajemnicą państwową, albo dotyczącym istotnych interesów bezpieczeństwa państwa nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących:

 • wymogu zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wyboru trybu udzielania zamówienia innego niż przetarg nieograniczony,
 • obowiązku publikacji ogłoszeń,
 • jawności postępowania - powoduje to wyłączenie jawności dokumentacji postępowania (protokołu, dokumentacji podstawowych czynności), a więc ani oferenci ani inne podmioty nie mają prawa wglądu w dokumentację postępowania.
 • odwołań,
 • terminów.

Ponadto zamawiający ma możliwość udzielenia zamówienia w trybie przetargu ograniczonego albo przetargu dwustopniowego niezależnie od wystąpienia ustawowych przesłanek wyboru tych trybów. Zamawiający nie ma również obowiązku przekazywania do publikacji ogłoszenia o planowanych w danym roku kalendarzowym zamówieniach na roboty budowlane o wartości przekraczającej 500.000 Euro oraz o planowanych w danym roku kalendarzowym zamówieniach na dostawy lub usługi o wartości 500.000 Euro.

Czy zamawiający może sam podjąć decyzję o stosowaniu zasad szczególnych?

Jest to możliwe, ale wyłącznie jeżeli ze względu na wystąpienie lub zagrożenie wystąpieniem klęski żywiołowej wymagane jest natychmiastowe udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji, o wszczęciu postępowania na zasadach szczególnych zamawiający informuje niezwłocznie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Informacja powinna zawierać opis przedmiotu zamówienia oraz wskazanie podstawy prawnej udzielenia zamówienia na zasadach szczególnych. W każdym innym wypadku o wszczęciu postępowania na zasadach szczególnych rozstrzygają odpowiednie organy. W zależności zakresu swojego działania rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmują: Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, Szef Kancelarii Prezydenta, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, członkowie Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, kierownicy centralnych urzędów administracji rządowej oraz wojewodowie. Jeżeli natomiast w sprawie nie jest właściwy żaden z wymienionych organów, o wszczęciu postępowania na zasadach szczególnych rozstrzyga Prezes Urzędu. Zamawiający chcąc wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na takich zasadach musi zwrócić się do odpowiedniego organu ze stosownym wnioskiem. Wniosek w tej sprawie powinien zawierać w szczególności opis przedmiotu zamówienia, uzasadnienie udzielenia zamówienia na zasadach szczególnych oraz określenie proponowanego trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem.

Pamiętaj, że:

 • Naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych stanowi podstawę do wniesienia protestu, a także może stanowić podstawę do unieważnienia postępowania lub zawartej w jego wyniku umowy.
 • Jeżeli zamówienie finansowane jest ze środków zagranicznych przyznanych na innej niż umowa międzynarodowa podstawie i jeżeli otrzymanie tych środków zależne jest od stosowania procedur odmiennych niż w ustawie, zamawiający musi uzyskać stosowną decyzję administracyjną na dostąpienie od stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.

 • Odstąpienie od stosowania określonych przepisów ustawy uzależnione jest od podstawy uzasadniającej prowadzenie postępowania na zasadach szczególnych.
 • Zamawiający nie może samodzielnie podjąć decyzji o wszczęciu postępowania na zasadach szczególnych, z wyjątkiem postępowań, w których ze względu na wystąpienie lub zagrożenie wystąpieniem klęski żywiołowej wymagane jest natychmiastowe udzielenie zamówienia.
 • W dniu 2 marca 2004 r. ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych utraciła moc, na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych. (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 443).
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne na zasadach szczególnych. (Dz. U. z 2002 r. nr 55, poz. 475).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof (...)

Uprawnienia zamawiającego - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Uprawnienia zamawiającego - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Jakie są podstawowe uprawnienia zamawiającego? Do podstawowych uprawnień zamawiającego należą: możliwość wyboru trybu postępowania, możliwość przeprowadzenia postępowania na zasadach szczególnych, przeprowadzenie kwalifikacji wstępnej dostawców (wykonawców) poprzedzającej właściwe postępowanie, przeprowadzenie konkursu na twórcze prace projektowe, powołanie komisji przetargowej, zastosowanie (...)

Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji państwowej właściwym w sprawach zamówień publicznych w zakresie określonym ustawą. Z powyższego wynika, że nie ma domniemania kompetencji na rzecz Prezesa Urzędu. Jest on właściwy i kompetentny wyłącznie w sprawach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. Kto powołuje Prezesa Urzędu? Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (...)

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

W jakim trybie prowadzone jest postępowanie o zamówienie puybliczne? Według ustawy, zamówienia publicznego udziela się w jednym z sześciu trybów: przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, przetargu dwustopniowego, negocjacji z zachowaniem konkurencji, zapytania o cenę, zamówienia z wolnej ręki. Zgodnie z ustawą, przetarg nieograniczony jest podstawowym trybem udzielania (...)

Jak uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

Jak uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

Jakim warunkom musi odpowiadać projekt? Roboty budowlane, które wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, prowadzi się w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany. Obiekt budowlany wraz z związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, należy zaprojektować w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych. Do przepisów techniczno-budowlanych dotyczących budynków (...)

Kiedy jest dopuszczalne odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

Kiedy jest dopuszczalne odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

    W jakich przypadkach dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych? Wedle art. 9 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku (...)

Przepisy ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19

Przepisy ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19

Rozporządzenia KE ws. interwencji rynkowych w związku z COVID-19 opublikowane 4 maja br. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 11 rozporządzeń  w ramach pakietu legislacyjnego, dotyczącego działań na rynkach rolnych w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią COVID-19. ##baner## Opublikowane rozporządzenia: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/591 (...)

Odstępstwo od warunków technicznych pojazdów

Odstępstwo od warunków technicznych pojazdów

Jeśli masz problem z zarejestrowaniem pojazdu lub naczepy albo Twój pojazd posiada niestandardowe parametry, przez które nie może być zarejestrowany, to w celu rejestracji wymagane jest uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych. Dzięki niemu będziesz mógł zarejestrować pojazd bądź naczepę z niestandardowymi parametrami.  Kto zezwala na odstępstwo (...)

Zasady stosowania odstępstw dotyczących produkcji na ugorach i zmianowania upraw w 2023 roku

Zasady stosowania odstępstw dotyczących produkcji na ugorach i zmianowania upraw w 2023 roku

MRiRW przypomniało, że ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu wojny w Ukrainie przepisy unijne umożliwiły państwom członkowskim skorzystanie z tymczasowego odstępstwa od stosowania norm GAEC 7 i GAEC 8, czyli dotyczących nakazu zmianowania upraw i zakazu produkcji na ugorach. Należy zaznaczyć, że jest to odstępstwo czasowe – dotyczy tylko (...)

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Zasady ogólne postępowania administracyjnego legislacyjnie wyodrębniono w pracach nad projektem k.p.a. i znalazły się one już w tekście pierwotnym kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego mocy obowiązującej, a przy nowelizacji w 1980 r. zamieszczono je w osobnym rozdziale (art. 6-16). Chodzi tutaj z reguły o przepisy wyjęte niejako przed nawias, czyli wspólne dla całości (...)

Ogólne zasady postępowania podatkowego

Ogólne zasady postępowania podatkowego

Czemu służą ogólne zasady postępowania podatkowego? Chociaż podatnikom czasem może się nie bezpodstawnie wydawać, iż ogólne zasady postępowania podatkowego są jedynie retorycznym ozdobnikiem Ordynacji podatkowej, w istocie stanowią one solidny fundament całego postępowania podatkowego. Są one istotną częścią systemu i normami o szerokim zakresie, które nakładają (...)

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowe regulacje, będące wynikiem wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów "Pakietu mobilności I", wprowadziły nowy model wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. - "Polska dostosowuje się do wytycznych Unii Europejskiej, systematycznie wprowadzając nowe przepisy "Pakietu Mobilności" dla branży transportu międzynarodowego. Nowe regulacje (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących w państwach UE/EFTA? Na czym polega unijna koordynacja świadczeń emerytalno-rentowych? W (...)

Równe traktowanie w pracy

Równe traktowanie w pracy

Zasada równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków należy do podstawowych zasad prawa pracy. Kodeks pracy zakazuje również wszelkiej dyskryminacji w zatrudnieniu.  Przesłanki dyskryminacji w pracy Polski Kodeks pracy zawiera otwarty katalog przesłanek dyskryminacji. Oznacza to, że w kodeksie wskazane są przykładowo (...)

Kiedy można udzielić zamówienia dodatkowego - opinia prawna

Kiedy można udzielić zamówienia dodatkowego - opinia prawna

Stan faktyczny Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - roboty dodatkowe i uzupełniające. W jaki sposób udzielić zamówienia publicznego na roboty dodatkowe, jeśli zakres robót objętych zamówieniem podstawowym ulega zmianie a wynagrodzenie umowne przyjęto jako kosztorysowe (płatność na podstawie ceny jednostkowej i ilości robót)? W umowie przewidziano również możliwość (...)

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Ogłoszenie o zamówieniach publicznych - warunek prawidłowego postępowania (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych jest przejawem zasady jawności i niezbędnym warunkiem prawidłowo przeprowadzonego postępowania. Prawidłowe ogłoszenie umożliwia osiągnięcie właściwych warunków konkurencji i wybór najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie stanowi formalne wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zmówienia publicznego. Ustawa różnicuje obowiązki publikacyjne (...)

Wartości progowe a wymagania formalne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Wartości progowe a wymagania formalne (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Jakie są podstawowe progi określone w ustawie? Dla podmiotów należących do tzw. sektora klasycznego (min. podmioty należące do sektora finansów publicznych, a więc np: gminy, powiaty, urzędy itp.) progi obowiązywania ustawy zostały określone następująco: 6.000 €. To dolny próg, powyżej którego rozpoczyna się obowiązywanie ustawy. Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej (...)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Czy przygotowanie specyfikacji jest obowiązkowe? Tak, istnieje taki obowiązek. Zamawiający jest obowiązany przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia w każdym trybie postępowania (z wyjątkiem aukcji elektronicznej) niezależnie od wartości zamówienia publicznego. W jaki sposób można uzyskać specyfikację? Sposób udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (...)

Jednolita polityka zakupowa sektora publicznego

Jednolita polityka zakupowa sektora publicznego

Projekt skierowany do konsultacji Rozwój potencjału MŚP w kluczowych dla nowoczesnej gospodarki branżach; ukierunkowanie zakupów na usługi, dostawy i roboty budowlane o istotnym znaczeniu dla interesów państwa; wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zakup zrównoważonych, innowacyjnych i zielonych zamówień – taki cel ma mieć „Polityka (...)

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

Sposoby nabywania nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne

    Częstym zjawiskiem jest, iż grunty przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania publicznego na cele publiczne pozostają własnością osób prywatnych. Nie zawsze jednakże jednostki samorządu terytorialnego posiadają środki na ich wykup. Nierzadkie są też sytuacje, gdy osoby prywatne chciałyby przyspieszyć moment wykupu ich nieruchomości, bądź wręcz przeciwnie (...)

Zmienione Prawo zamówień publicznych

Zmienione Prawo zamówień publicznych

W styczniu 2021 roku zmieniają się zasady i procedury zamówień publicznych. Sprawdź kto musi stosować nowe przepisy, jakie są nowe tryby zamówień i najważniejsze reguły dotyczące przygotowania i złożenia oferty w zamówieniu publicznym. ##baner## Co to są zamówienia publiczne? Podmioty publiczne, czyli – między innymi – administracja rządowa (...)

Czym jest informacja publiczna?

Czym jest informacja publiczna?

Co jest informacją publiczną? Informacja publiczna jest pojęciem ustawowym, zawartym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznych stanowi wykonanie art. 61 Konstytucji RP. Zasada dostępu do informacji publicznej Ogólną zasadą, która wynika z ww. przepisu, jest bowiem dostęp do informacji. Wszelkie wyjątki (...)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

5 lutego 2004 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, której deklarowanym celem jest modyfikacja zawartych w usta­wie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne instytucji prawnych służących uniemożliwieniu (...)

Przetarg ograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Przetarg ograniczony - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

W jakich sytuacjach można zastosować przetarg ograniczony? Zastosowanie trybu przetargu ograniczonego do udzielania zamówień publicznych może nastąpić tylko wówczas, jeżeli zostaną spełnione pewne dodatkowe okoliczności – przesłanki. Zamawiający może zorganizować przetarg ograniczony w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z następujących okoliczności: wartość zamówienia (...)

Przetarg ograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

Przetarg ograniczony - podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych (stan prawny obowiązujący do dnia 24 maja 2006 r.)

W jakich sytuacjach można zastosować przetarg ograniczony? Ponieważ przetarg ograniczony jest obok przetargu nieograniczonego, podstawowym trybem udzielania zamówień, jego zastosowanie nie wymaga uzasadnienia ani wystąpienia jakichś dodatkowych przesłanek. Zamawiający może skorzystać z trybu przetargu ograniczonego, w każdej sytuacji, gdy uzna, że udzielenie zamówienia w tym trybie będzie (...)

Przetarg ograniczony

Przetarg ograniczony

W jakich sytuacjach można zastosować przetarg ograniczony?Ponieważ przetarg ograniczony jest obok przetargu nieograniczonego, podstawowym trybem udzielania zamówień, jego zastosowanie nie wymaga uzasadnienia ani wystąpienia jakichś dodatkowych przesłanek. Zamawiający może skorzystać z trybu przetargu ograniczonego, w każdej sytuacji, gdy uzna, że udzielenie zamówienia w tym (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Czy na emeryturze można pracować?

Czy na emeryturze można pracować?

Witam, za niedługo osiągnę wiek emerytalny. Nie chcę jednak przechodzić jeszcze na emeryturę. Czy w takim przypadku jeżeli pozostając w dotychczasowym stosunku pracy nie tracę szansy na korzystniejsze naliczenie (...)

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Postronna osoba zwraca się do organu o wgląd w pozwolenie na budowę wraz z projektem. Projekt dotyczy budynku użyteczności publicznej, ale został wykonany na zamówienie inwestora prywatnego. Czy (...)

Wyjście ze spółki cywilnej

Wyjście ze spółki cywilnej

Cztery lata temu wszedłem do spółki cywilnej, która już wcześniej istniała. Obecnie mam tam 40 % udziałów. Z powodu straty zaufania do wspólników postanowiłem odejść ze spółki. Chciałbym (...)

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Jak prawnie wymusić na rodzeństwie, aby dokładały się do pobytu matki w domu seniora?

Moja mama ma coraz większe problemy z radzeniem sobie nawet z najprostszymi rzeczami. Ma już 86 lat. W raz z moją siostrą podjęliśmy decyzję o umieszczeniu jej w domu starców. Niestety dwójka (...)

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Czy możliwe jest uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych? Zgodnie z art. 9 ustawy Prawo budowlane w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo (...)

Konsekwencje istotnego odstępstwa od projektu

Konsekwencje istotnego odstępstwa od projektu

Jestem potencjalnym nabywcą domu jednorodzinnego, którego budowa niedawno się zakończyła (nastąpiło zgłoszenie zakończenia budowy, Nadzór nie wniósł sprzeciwu). Wg posiadanej przeze mnie wiedzy, (...)

Prawo do zabudowy nieruchomości

Prawo do zabudowy nieruchomości

W projekcie domu mieszkalnego, który wykonuję dla inwestora zbliżam się narożnikiem budynku do sąsiedniej działki do 75 cm od granicy (dopuszczalna odległość 1,5m). Nie ma możliwości przesunięcia (...)

Zmniejszenie domu

Zmniejszenie domu

Chodzi mi o budowę domu jednorodzinego - czy drobne odstępstwo od budowy np. zmiejszenie domu o 10-20 cm, z zachowaniem przepisowych odległości od granic - jakie skutki może rodzić? Jakie przepisy (...)

Zakup domu wybudowanego z odstępstwami

Zakup domu wybudowanego z odstępstwami

Jestem zainteresowany nabyciem domu jednorodzinnego. Podpisałem ze Zbywcą umowę przedwstępną (i wpłaciłem zadatek), w której m.in. Zbywca deklaruje, że dom został wybudowany zgodnie z udzielonym (...)

Zasada praw słusznie nabytych

Zasada praw słusznie nabytych

Czy z zasady praw słusznie nabytych wynika zakaz dla ustawodawcy zmiany przepisów określających sytuację prawną osób, które nabyły to prawo? Zasada praw słusznie nabytych jest wiązana przez (...)

Związanie sądów uchwałami Sądu Najwyższego

Związanie sądów uchwałami Sądu Najwyższego

Prawo oraz orzecznictwo jest w ciągłe modyfikowane i zmieniane. Wciąż nowelizacje i zmiany w orzecznictwie. Dochodzi do sytuacji, że nie można zakończyć sprawy wzorując się na uchwale, która (...)

Opodatkownie dochodów z najmu mieszkania

Opodatkownie dochodów z najmu mieszkania

Mam pytanie odnośnie opodatkowani dochodów otrzymywanych z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego. Od ponad 5 lat nie mieszkam w Polsce. Obecnie mieszkam w Szkocji od 3 lat, a poprzednio mieszkałem w Australii. (...)

Skarga na burmistrza

Skarga na burmistrza

15.09.2006 r. Rada Miejska na sesji wyraziła zgodę na przydział mieszkania komunalnego rodzinie R. Do dziś burmistrz nie wydał decyzji. Według mojej wiedzy miał na to 7 dni. Cytuję: "Rada Miejska (...)

zasady ustalania wysokości odszkodowania AC i OC

zasady ustalania wysokości odszkodowania AC i OC

Czym różnią się zasady ustalania wysokości odszkodowania w przypadku OC i AC? Zasady ustalania wysokości odszkodowania w przypadku ubezpieczenia AC są mniej korzystne niż w przypadku ubezpieczenia (...)

Pominięcie procedury zamówień publicznych

Pominięcie procedury zamówień publicznych

Firma X wykonywała dla Firmy Y przedmiot umowy. Było to kilka lat temu. Teraz zaistniała potrzeba wykonania drugiego - takiego samego przedmiotu umowy. Wiadomo jest, że Firma X wykona to najlepiej (...)

Unieważnienie przetargu w zamówieniach publicznych

Unieważnienie przetargu w zamówieniach publicznych

W trakcie postępowania przetargowego jeden z uczestników składa protest w którym wnosi o ponowne rozpatrzenie złożonych ofert i odrzucenie oferty uznanej przez zamawiającego za najkorzystniejszą. (...)

Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

Nieprawidłowości w zapytaniu o cenę

Zarząd SM przeprowadził przetarg na roboty termomodernizacyjne (wg mojego szacunku warte kilka milionów, rokrocznie SM stara się o zwrot tzw. premii termomodernizacyjnych). W przetargu nie było żadnej (...)

Zamówienia publiczne - protest

Zamówienia publiczne - protest

Firma nieuczestnicząca w przetargu z powodu odrzucenie jej wniosków o zmianę warunków brzegowych SIWZ uczestniczyła w otwarciu złożonych ofert. Według jej wiedzy złożone oferty zawierały istotny (...)

Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane

Ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane

Czy słusznym jest organizowanie przetargu nieograniczonego na poszczególne prace: - naprawa pokryć i wiązań dachowych, - naprawa instalacji elektrycznych i aparatury elektrycznej, - naprawa elementów (...)

Przekształcenie podmiotowe a zamówienie publiczne

Przekształcenie podmiotowe a zamówienie publiczne

Osoba fizyczna, która zamierza "przekształcić" swoją działalność w spółkę z o.o. (w trybie art. 55 KC - wniesienie aportem do spółki) ma podpisane umowy o zamówienia publiczne. Czy takie "przekształcenie" (...)

Informacja publiczna a umowa handlowa

Informacja publiczna a umowa handlowa

Zwróciłem się do Burmistrza o udostępnienie mi, w ramach dostępu do informacji publicznej, umowy zawartej przez Urząd Miasta z firmą X na pracę o charakterze usługowym. Uzyskałem pisemną (...)

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów Traktatu ustanawiającego (...)

Rodzaje dróg w Polsce

Rodzaje dróg w Polsce

Jak w zależności od dostępności dzielimy drogi? Czy jest jakis inny podział, jeżeli tak z czego wynika? Najogólniejszym podziałem dróg klasyfikuje je na publiczne, będące własnością państwa (...)

Przetarg prywatny a przetarg publiczny

Przetarg prywatny a przetarg publiczny

Zamawiający w ogłoszeniu o przetargu zawarł następującą klauzulę: "Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania (...)

Zaspokojenie zastawnika

Zaspokojenie zastawnika

Dłużnik oddał mi rzecz ruchomą obciążoną na moją rzecz zastawem rejestrowym. Umowa zastawnicza standardowo przewiduje zaspokojenie w drodze przetargu publicznego organizowanego przez komornika (...)

Informacja o przetargu nieograniczonym

Informacja o przetargu nieograniczonym

Zwróciłem się do urzędu Gminy z wnioskiem o poinformowanie mnie na piśmie o mających się odbyć terminie i warunkach uczestnictwa w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w obiekcie użyteczności (...)

Rokowania po nierozstrzygniętych przetargach

Rokowania po nierozstrzygniętych przetargach

Gmina kilkakrotnie wystawiała do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną. Po nieudanych próbach postanowiono ogłosić rokowania na sprzedaż nieruchomości. Na ogłoszenie w sprawie (...)

FORUM PRAWNE

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

Plan zagospodarowania nie dla wszystkich rowny ??

Plan zagospodarowania nie dla wszystkich rowny ?? Witam szanownych forumowiczów Mam problem w mojej gminie. Opiszę krótko sytuacje. Jestem szczęśliwym (chyba) posiadaczem działki z linia brzegową (...)

czy podniesienie o jeden pustak to istotne odstępstwo?

czy podniesienie o jeden pustak to istotne odstępstwo? czy podniesienie o jeden pustak to istotne odstępstwo?

Odstępstwo od MPZP

Odstępstwo od MPZP Witam, proszę o pomoc w następującej sytuacji. Chcemy wybudować dom na wąskiej działce gdzie zabudowa będzie 4,5m od granicy działki. Prawo budowlane wymaga minimum 4m (czyli (...)

wydzielenie działki jako odstępstwo od zatwierdzonego projektu

wydzielenie działki jako odstępstwo od zatwierdzonego projektu Dzień Dobry. mam następujący "problem".. Otrzymałem pozwolenie na budowę sześciu wolnostojących budynków mieszkalnych, na działce (...)

problem z umowa

problem z umowa Mam problem z pewną firmą , która twierdzi że zawarłem z nią 2 letnią umowe na bazie której mam płacić jej przez ten okres ponad 300zł miesięcznie. Faktem jest że brałem (...)

pieczątki z napisem ?do uznania NFZ 2012

pieczątki z napisem ?do uznania NFZ 2012 bałagan w służbie zdorwia jest tak wielki że brak słów aby go opisać. czy jak mi lekarz wystawi taką pieczątkę a w aptece mi jej nie przyjmą to mogę (...)

Becikowe dokumenty, ile wynosi becikowe

Becikowe dokumenty, ile wynosi becikowe Od razu chciałbym przeprosić jeżeli napisałem w złym dziale. Mam pytanie, za 2 tygodnie mam wyznaczony porod, wiem, chcialabym wiec sie dowiedziec ile mam czasu (...)

ludzki

ludzki Tak mi napisala pewna ˝durna lex˝po moim dlugim wywodzie o dobru dziecka, opiece rodzicielskiej, dojrzalosci itd patrz: jak ściagnąć zaległości alimentów?? Wybaczcie ale X( Nie kazda jest (...)

zasady opodatkowania

zasady opodatkowania Proszę o radę, Staram się o dotację z projektu unijnego. Chcę otworzyć działalność gospodarczą świadczącą usługi administracyjne-kadrowe. Z czasem chcę zatrudnić księgową (...)

Zasady wynagrodzenia

Zasady wynagrodzenia U obecnego pracodawcy pracuje prawie rok, mam stale wynagrodzenie 2000 zł netto pracuje jako operator koparki. Szef nagminnie spóźnia się z wypłata, stwierdził wcześniej że (...)

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

odwołanie zamówienia mebli

odwołanie zamówienia mebli Domyślnie Rezygnacja z zamówienia realizacji mebli Witam wszystkich. Bardzo prosiłbym o poradę w następującym temacie. Zamówiliśmy meble do kuchni na wymiar. Były (...)

Anulowanie zamówienia

Anulowanie zamówienia Witam. Dziś o 7 rano wszedłem na stronę www.prosto.pl i znalazłem koszulkę która kosztowała 2 zł . Postanowiłem kupić ich 13 i sfinalizowałem zamówienie dokonując płatności. (...)

Urząd Skarbowy i kosmetyki AVON

Urząd Skarbowy i kosmetyki AVON Dzień dobry. Czy ktoś z Państwa może pomóc mi w sprawie, czy konsultantki AVON-u, które składają zamówienia przez internet na kosmetyki i potem paczka jest przynoszona (...)

Anulowanie zamówienia Personalizowanego

Anulowanie zamówienia Personalizowanego Witam, dokonałem zamówienia presonalizowanego w sklepie internetowym, czas realizacji zamówienia według sklepu to 3-5 dni. od potwierdzenia przyjęcia go (...)

Porady prawne