5.1.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Ogólne zasady przekształcania spółek w k.s.h

Kodeks spólek handlowych przewiduje możliwość przekształcenia spółek handlowych, to jest spólki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo - akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej w inną spółkę handlową. Przekształceniu może również ulec spółka cywilna (uregulowana przepisami kodeksu cywilnego).

Jakiego rodzaju przekształcenia są możliwe na gruncie k.s.h.?

Kodeks spólek handlowych wyróżnia nastepujące rodzaje przekształceń:

 1. przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową
 2. przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową
 3. przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
 4. przekształcenie spółki osobowej w inna spółkę osobową.

Jakiego rodzaju ograniczenia przewidziane są odnośnie przekształceń - kiedy spółka nie może ulec przekształceniu?

Nie może zostać przekształcona spólka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku ani spółka w upadłości.

Jakie czynności są wymagane do przekształcenia spółki?

Dla przeprowadzienia przekształcenia spółki przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają :

 1. sporządzenia planu przekształcenia spólki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta,
 2. powzięcie uchwały o przekształceniu spółki,
 3. powołanie członków organów spółki przekształconej albo określenie wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją,
 4. zawarcia umowy albo podpisania statutu spółki przekształconej,
 5. dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej.

Dopiero dokonanie wszystkich powyższych czynności będzie skutkowało przekształceniem spółki. Należy przy tym zauważyć, że spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwila wpisu spółki przekształconej do rejestru. Wpis jest więc wpisem konstutywnym.

Jakie elementy powinien zawierać plana przekształcenia i kto plan przekształcenia przygotowuje?

Plan przekształcenia jest przygotowywany przez zarząd spółki przekształcanej albo wszystkich wspólników prowadzący sprawy spółki przekształcanej.

Plan powinien zawierać następujące elementy:

 • określenie wartości blinasowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia,
 • określenie wartości udziałów albo akcji wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia,

Do planu przekształcenia należy dołączyć:

 1. projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki,
 2. projekt umowy albo statut spółki przekształconej,
 3. wycene skadników majątku spólki przekształcanej,
 4. sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

Plan przekształcenia podlega badaniu przez biegłego rewidenta przy zastosowaniu kryterów poprawności i rzetelności. Opinia sporządzona przez biegłego rewidenta zostaje przekazana przez niego wraz z planem przekształcenia do sądu rejestrowego oraz spółce przekształcanej.

W jakiej formie jest sporządzany plan przekształcenia?

Plan przkształcenia pod rygorem nieważności winien być sporzadzony w formie pisemnej, a w przypadku spółki jednoosobowej w formie aktu notarialnego.

Jak przebiega procedura powiadamiania wspólników o zamiarze przekształcenia spółki?

Spółka jest zobowiązana zawiadomić wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu dwa razy. Powiadomienia winny odbywać się w odstępach nie ktrótszych niż dwa tygodnie i nie później niż na miesiąc przed zaplanowanym dniem powzięcia przedmiotowej uchwały. Zawiadomienie ma nastąpić przy tym w sposób przewidziany dla zawiadomienia spółki przekształcanej.

Zawiadominie powinno zawierać:

 1. istotne elementy planu przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta,
 2. określenie miejsce i termin, w którym wspólnicy spółki przekształcanej mogą zapoznać się z pełną treścią planu oraz opinią biegłego rewidenta.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową

Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową

Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową następuje, jeżeli oprócz wymagań przewidzianych przepisami ogólnymi spełnione zostały następujące warunki:za przekształceniem spółki wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, (...)

Łączenie się spółek kapitałowych

Łączenie się spółek kapitałowych

Opracowanie planu połączenia jest obowiązkową czynnością narzuconą przez Kodeks spółek handlowych. Chodzi tutaj o plan, który zostanie pisemnie uzgodniony między łączącymi się spółkami. Pod rządami kodeksu handlowego wiele istotnych rozstrzygnięć, w tym właśnie łączenie się spółek (...)

Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza

Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza

  Zakres reprezentacji spółki przez wspólnika komandytowego  Komandytariusz może reprezentować spółkę na podstawie udzielonego mu zwykłego pełnomocnictwa cywilnego lub prokury (art. 118 § 1 Kodeksu spółek handlowych - dalej: KSH). Zakres umocowania pełnomocnictwa (...)

Już jest spółka europejska!

Już jest spółka europejska!

Dzisiaj, czyli 19 maja 2005 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Ustawa ta właściwie już dawno powinna była zostać uchwalona, gdyż 8 października 2004 r. weszło w życie Rozporządzenia Rady (WE) 2157/2001 (...)

Zasady ogólne prawa bankowego

Zasady ogólne prawa bankowego

Bank Ustawa definiuje pojęcie banku. Według niej, bankiem jest osoba prawna, utworzona zgodnie z przepisami prawa, działająca na podstawie odpowiednich zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Z (...)

Transgraniczne połączenia spółek a wpis do rejestru handlowego

Transgraniczne połączenia spółek a wpis do rejestru handlowego

Umowa w sprawie połączenia zawarta przez SEVIC i Security Vision w 2002 r. przewidywała rozwiązanie Security Vision bez przeprowadzenia likwidacji oraz przeniesienie całego jej majątku na SEVIC, bez zmiany firmy SEVIC. Niemiecki sąd oddalił wniosek o dokonanie wpisu połączenia (...)

Gdy stowarzyszenie chce stać się spółką... – opinia prawna

Gdy stowarzyszenie chce stać się spółką... – opinia prawna

Stan faktyczny Reprezentuje stowarzyszenie, które w ramach swojej działalności statutowej na rzecz swoich członków prowadzi również działalność gospodarcza w zakresie dostawy usługi internetu oraz telewizji kablowej. Zamierzamy zmienić formę naszego stowarzyszenia na inny podmiot działający (...)

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Wycofanie aportu ze spółki z o.o. i jej likwidacja - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka poza zarejestrowaniem w Rejestrze Handlowym, założeniem konta bankowego, wyrobieniem NIP i REGON oraz zmianą siedziby dokonaną w 2000 roku nie miała żadnej aktywności i nie prowadziła żadnej działalności (...)

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

    W związku z wydaniem Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych dokonano zmian w Kodeksie spółek handlowych (dalej: k.s.h.), polegających na ułatwieniu transgranicznego (...)

Projekt ustawy o spółkach europejskich

Projekt ustawy o spółkach europejskich

8 października 2004 r. wejdzie w życie Rozporządzenia Rady (WE) 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE). Zgodnie z jego treścią państwa członkowskie są zobowiązane podjąć wszelkie niezbędne działania zmierzające do zapewnienia skutecznego stosowania tego aktu prawnego. Projekt (...)

Nowe zasady kształtowania stosunków kapitałowych w spółkach akcyjnych

Nowe zasady kształtowania stosunków kapitałowych w spółkach akcyjnych

Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, który obecnie znajduje się w Sejmie, zakłada przede wszystkim ułatwienie i przyspieszenie dokonywania czynności, których przedmiotem są stosunki kapitałowe w spółkach akcyjnych, tj. wnoszenie wkładów niepieniężnych, (...)

Liberalizacja przepisów dotyczących łączenia i podziału spółek

Liberalizacja przepisów dotyczących łączenia i podziału spółek

26 września 2011 roku została ogłoszona ustawa z dnia 19 sierpnia o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych (Dz.U. 201, poz. 1182). Celem jest realizacja postanowień dyrektywy UE (2009/109/WE) z 2009r. w sprawie wymogów sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów (...)

Zmiany w liczeniu składki zdrowotnej i zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Zmiany w liczeniu składki zdrowotnej i zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Zmiany z podpisem Prezydenta Przy ustalaniu dochodu do obliczania składki zdrowotnej będą uwzględniane różnice remanentowe, a więc również zakupy z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej (...)

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową

  Kodeks spółek handlowych przewiduje pewne odrębności w procedurze przekształcenia w poszczególnych rodzajach przekształceń. W przypadku przekształcenia spółki osobowej w kapitałową przewidziane zostały dodatkowe wymogi jakie winny być spełnione dla prawidłowego (...)

Zezwolenie wydane na wspólników przekształcanej spółki cywilnej przechodzi na przekształconą spółkę

Zezwolenie wydane na wspólników przekształcanej spółki cywilnej przechodzi na przekształconą spółkę

Wspólnicy pewnej spółki cywilnej posiadali zezwolenie na prowadzenie aptek i punktu aptecznego. Spółka cywilna została przekształcona w spółkę komandytową (na podstawie art. 551 § 2 k.s.h.). Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz Wojewódzki Sąd (...)

Ciężar dowodu powoda oraz pozwanego w sprawach odpowiedzialności członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie 299 ksh

Ciężar dowodu powoda oraz pozwanego w sprawach odpowiedzialności członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie 299 ksh

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 6 kc: „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.” Jak słusznie uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 listopada 2010r., „przepis art. 6 k.c. statuuje zasadę rozkładu ciężaru dowodu, co (...)

Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółek prawa handlowego

Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółek prawa handlowego

 Odpowiedzialność materialna członków zarządu spółek prawa handlowegoCzłonkowie zarządów spółek prawa handlowego mają szeroki zakres kompetencji i daleko posuniętą niezależność w sprawowaniu swych funkcji. Niejednokrotnie za pełnienie obowiązków (...)

Spółka dominująca w kodeksie spółek handlowych

Spółka dominująca w kodeksie spółek handlowych

  Kiedy spólka handlowa ma charakter spółki dominującej? Do wystąpienia stosunku dominacji (i zależności z drugiej strony) wystarcza zaistnienie jednej z niżej wymienionych przesłanek: Dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników (...)

Projekt reformy KSH

Projekt reformy KSH

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez rząd Rada Ministrów przyjęła i skierowała do dalszych prac legislacyjnych projekt ustawy zmieniający Kodeks spółek handlowych, przedłożony przez ministra (...)

Ogólne zasady połączenia spółek handlowych

Ogólne zasady połączenia spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych pozwala bez ograniczeń łączyć się spółkom kapitałowym. Stanowi bowiem, że spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi. Jednak ustawodawca uczynił zastrzeżenie, iż spółka osobowa nie może być (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o. o.

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o. o.

Czy proces przekształcenia spółki jawnej w z o.o. musi być prowadzony przez radcę prawnego czy przedsiębiorca może to zrobić we własnym zakresie? Czy zrobienie tego we własnym zakresie w ogóle ma sens? Jaki jest zakres przygotowań i procesu przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o.? (...)

Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o.

Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o.

Spółka S.A. posiada kapitał 100 000 zł. Nie ma możliwości podwyższenia kapitału. Czy można przekształcić ją w sp. z o.o.? Co należy zrobić by przekształcić taką spółkę i jakie niesie to za sobą koszty? Czy jest to proces długotrwały? Art. 551 § 1 kodeksu spółek handlowych dopuszcza (...)

Odwołanie członka zarządu

Odwołanie członka zarządu

Członek Zarządu został odwołany. Jaka jest konstytutywna data odwołania członka zarządu: data podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników, data wpisu do KRS, czy może jakaś inna data? Podstawowe znaczenie dla określenia momentu odwołania członka zarządu z pełnionej przez niego funkcji (...)

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Musimy przekształcić spółkę cywilną w spółkę jawną. Jednocześnie do spółki będzie wstępował nowy wspólnik. Czy można to zrobić za jednym razem, to znaczy złożyć w sądzie dokumenty o zarejestrowanie spółki jawnej z poszerzonym składem wspólników? Czy należy sporządzić nową (...)

Firma osoby prawnej

Firma osoby prawnej

Czy według nowych przepisów kc odnośnie firmy, mając na uwadze przepisy ksh, posługiwanie się np. firmą: "Rudzki Phoenix Business" Sp. z o.o. z siedzibą w ...., będzie legalne i czy będzie można używać zapisanego w akcie założycielskim w 2000r. skrótu: "Rudzki PB"-Sp. z o.o. (zdanie 1 (...)

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Spółka z o.o. chce podwyższyć kapitał zakładowy. Podwyższenie kapitału ma nastąpić na drodze wpłat obecnych wspólników (wpłaty ze środków własnych lub kapitału zapasowego spółki) oraz poprzez przyjęcie nowego wspólnika wpłacającego określoną sumę. Obecnie stan (ilość) udziałów (...)

Zmiana prezesa w spółce z o.o.

Zmiana prezesa w spółce z o.o.

W miesiącu lutym zmienił się prezes spółki z o.o., który był nim przez kilka lat i odpowiadał za działalność firmy. On również podpisuje sprawozdanie finansowe spółki za rok 2006. Kto powinien podpisać rozliczenie CIT-8 za rok 2006? Stary, czy obecnie zarządzający firmą prezes? Organizację i (...)

Umowa między członkiem zarządu a spółką z o.o.

Umowa między członkiem zarządu a spółką z o.o.

Jednoosobowa spółka z o. o. udziela pożyczki swojemu jedynemu wspólnikowi, który jednocześnie jest jedynym członkiem zarządu. Czy umowa pożyczki pomiędzy jednoosobową spółką z o. o. a jej udziałowcem, będącym jednocześnie jedynym członkiem zarządu musi być zawarta w formie aktu notarialnego, (...)

Podatkowe skutki zbycia udziałów oraz cesji

Podatkowe skutki zbycia udziałów oraz cesji

Wraz z trzema wspólnikami założyliśmy i prowadziliśmy spółkę z o.o., która to wymagała comiesięcznych dopłat od 4 wspólników pod postacią pożyczki (forma pisemna). Niestety, nasz biznes nie wyszedł i wciąż wymaga dopłat. W związku z tym trzech wspólników chce odsprzedać swoje (...)

Spadkobierca wspólnika w spółkach handlowych

Spadkobierca wspólnika w spółkach handlowych

Czy w jakiejkolwiek ze spółek prawa handlowego (osobowej lub kapitałowej) istnieje zasada, że spadkobierca udziałowca z mocy prawa (jeżeli oczywiście wyrazi taką wolę) wchodzi w prawa zmarłego wspólnika? Czy w jakiejkolwiek ze spółek wspólnicy nie muszą wyrazić zgody na objęcie udziałów (...)

Zmiana wartości udziałów w spółce z o.o.

Zmiana wartości udziałów w spółce z o.o.

Jestem jedynym wspólnikiem w spółce z o.o. Kapitał zakładowy wynosi 5000zł, na który składają się 10 udziałów o wartości 500zł każdy. W umowie spółki stwierdzone jest, że udziały są równe i niepodzielne. Chcę zmienić umowę spółki w taki sposób, żeby na istniało 100 udziałów, (...)

Żądanie od wspólnika poręczenia za zobowiązania

Żądanie od wspólnika poręczenia za zobowiązania

Spółka z o.o. ma szansę dostać korzystny kredyt na finasowanie swojej działalności. Jednak instytucja, która zamierza go udzielić, żąda, aby wszyscy wspólnicy spółki podpisali weksle in blanco. Jeden ze wspólników, a jest ich trzech, odmówił podpisania. Jakie konsekwencje można w stosunku (...)

Pozostawienie zysku w spółce

Pozostawienie zysku w spółce

Umowa spółki z o.o. nie przewiduje możliwości tworzenia kapitałów zapasowego ani rezerwowego a jest to wymóg ustawowy aby takie kapitały mogły zostać utworzone i aby całość bądź część zysku mogła być przeznaczona na zasilenie tego kapitału. Zysk jest pozostawiany w spółce od roku (...)

Śmierć wspólnika w spółce jawnej

Śmierć wspólnika w spółce jawnej

Mam pytanie dotyczące umowy spółki jawnej, gdzie wspólnikami są małżonkowie (tzn. spółka ma dwóch wspólników). Czy w przypadku śmierci jednego z nich spółka przestaje istnieć, jeśli w umowie spółki jest zapis: „w razie śmierci wspólnika spółka istnieje dalej z udziałem jego (...)

Wypłata zaliczki na dywidendę

Wypłata zaliczki na dywidendę

Kodeks spółek handlowych wskazuje, że umowa Spółki może upoważniać Zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet dywidendy. W umowie spółki jest wskazane, że Zgromadzenie Wspólników jednogłośną uchwałą może upoważnić Zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczek na poczet dywidendy (...)

Termin wypłaty dywidendy w spółce z o.o.

Termin wypłaty dywidendy w spółce z o.o.

Wspólnicy sp. z o.o. chcą dokonać podziału zysku i określić termin jego wypłaty za 4,5 lat, albowiem chcą aby spółka, jeżeli będzie taka potrzeba, miała dodatkowe środki finansowe. Czy możliwe jest dokonanie wypłaty zysku w spółce dopiero po 4 lub 5 latach od jego podziału, jeżeli (...)