Ogólne zasady przekształcania spółek w k.s.h

Kodeks spólek handlowych przewiduje możliwość przekształcenia spółek handlowych, to jest spólki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo - akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej w inną spółkę handlową. Przekształceniu może również ulec spółka cywilna (uregulowana przepisami kodeksu cywilnego).

Jakiego rodzaju przekształcenia są możliwe na gruncie k.s.h.?

Kodeks spólek handlowych wyróżnia nastepujące rodzaje przekształceń:

 1. przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową
 2. przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową
 3. przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową
 4. przekształcenie spółki osobowej w inna spółkę osobową.

Jakiego rodzaju ograniczenia przewidziane są odnośnie przekształceń - kiedy spółka nie może ulec przekształceniu?

Nie może zostać przekształcona spólka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku ani spółka w upadłości.

Jakie czynności są wymagane do przekształcenia spółki?

Dla przeprowadzienia przekształcenia spółki przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają :

 1. sporządzenia planu przekształcenia spólki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta,
 2. powzięcie uchwały o przekształceniu spółki,
 3. powołanie członków organów spółki przekształconej albo określenie wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją,
 4. zawarcia umowy albo podpisania statutu spółki przekształconej,
 5. dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej.

Dopiero dokonanie wszystkich powyższych czynności będzie skutkowało przekształceniem spółki. Należy przy tym zauważyć, że spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwila wpisu spółki przekształconej do rejestru. Wpis jest więc wpisem konstutywnym.

Jakie elementy powinien zawierać plana przekształcenia i kto plan przekształcenia przygotowuje?

Plan przekształcenia jest przygotowywany przez zarząd spółki przekształcanej albo wszystkich wspólników prowadzący sprawy spółki przekształcanej.

Plan powinien zawierać następujące elementy:

 • określenie wartości blinasowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia,
 • określenie wartości udziałów albo akcji wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia,

Do planu przekształcenia należy dołączyć:

 1. projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki,
 2. projekt umowy albo statut spółki przekształconej,
 3. wycene skadników majątku spólki przekształcanej,
 4. sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

Plan przekształcenia podlega badaniu przez biegłego rewidenta przy zastosowaniu kryterów poprawności i rzetelności. Opinia sporządzona przez biegłego rewidenta zostaje przekazana przez niego wraz z planem przekształcenia do sądu rejestrowego oraz spółce przekształcanej.

W jakiej formie jest sporządzany plan przekształcenia?

Plan przkształcenia pod rygorem nieważności winien być sporzadzony w formie pisemnej, a w przypadku spółki jednoosobowej w formie aktu notarialnego.

Jak przebiega procedura powiadamiania wspólników o zamiarze przekształcenia spółki?

Spółka jest zobowiązana zawiadomić wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu dwa razy. Powiadomienia winny odbywać się w odstępach nie ktrótszych niż dwa tygodnie i nie później niż na miesiąc przed zaplanowanym dniem powzięcia przedmiotowej uchwały. Zawiadomienie ma nastąpić przy tym w sposób przewidziany dla zawiadomienia spółki przekształcanej.

Zawiadominie powinno zawierać:

 1. istotne elementy planu przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta,
 2. określenie miejsce i termin, w którym wspólnicy spółki przekształcanej mogą zapoznać się z pełną treścią planu oraz opinią biegłego rewidenta.

Jakie urawnienia mają wspólnicy powiadomieni o zamiarze przekształcenia spółki?

Wspólnicy mają prawo przeglądania w lokalu spółki planu przekształcenia wraz z dokumentami, które winny być do niego dołączone oraz ma prawo żądać wydaniam mu bezpłatnie odpisów tych dokumentów.

Jakie elementy powinna zawierać uchwała o przekształceniu spółki?

Uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej:

 1. typ spółki w jaki spółka zostaje przekształcona,
 2. wysokość kapitału zakładowego w przypadku przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bądź spółkę akcyjną albo wysokość sumy komandytowej w przypadku przekształcenia w spółkę komandytową albo wartość nominalną akcji w przypadku przekształcenia w spółkę komandytowo - akcyjną,
 3. wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w spółce przekształconej, która nie może przekraczać 10 % wartości bilansowej majątku spółki,
 4. zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane,
 5. nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej w przypadku przekształcenia w spółkę kapitałową albo nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą w przypadku przekształcenia w spółkę osobową,
 6. zgodę na brzmienie umowy lub statutu spółki przekształconej.

Jakie roszczenie przysługuje wspólnikom, którzy nie złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej?

Przepisy kodeksu spólek handlowych zobowiązują spółkę do wezwania wspólników do złożenia przez nich oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Oświadczenie to winno zostać złożone w termine jednego miesiąca od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu. Dla swej ważności oświadczenia wymagają formy pisemnej.

Wspólnikom, którzy nie złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowidającej wartości jego udzialu albo akcji w spółce przekształcanej. Roszczenie to przedwania się z upływem dwóch lat od dnia przekształcenia.

Spółka jest zobowiązana do dokonania wypłaty powyższej kwoty w terminie nie dłużyszym niż sześć miesięcy od dnia przekształcenia. Natomiast w przypadku gdy roszczenie zostało zgłoszone po dniu przekształcenia termin ten biegnie od dnia zgłoszenia roszczenia.

Jakie uprawnienie przysługuje wspólnikowi kwestionującemu wartość udziału albo akcji przyjętą w planie przekształcenia?

W sytuacji gdy wspólnik ma zastrzeżenia co do rzetelności wyceny wartości udziałów albo akcji przyjętej w planie przekształcenia może zgłosić najpóźniej w dniu powzięcia uchwały o przekształceniu żądanie ponownej wyceny wartości bilansowej jego udziałów albo akcji (zgodnie z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, dokonaną ustawą z dnia 14 listopada 2003r., a wchodzącą w życie 15 stycznia 2004r., uprawnienie do żądania ponownej wyceny wartości bilansowej udziałów lub akcji przysługuje zarówno wspólnikowi, który nie złożył oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, jak również wspólnikowi wyrażającemu wolę wzięcia udziału w przekształceniu; poprzednio prawo kwestionowania wyceny miał tylko wspólnik, który nie złozył oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej).

Jeżeli spółka nie uwzględni jego żądania w terminie dwóch miesięcy od jego zgłoszenia, wówczas wspónik ma prawo wytoczyć powództwo o ustalenie wartości udzału albo akcji. Należy jednak podkreślić, że powództwo takie nie wstrzymuje rejestracji przekształcenia.

Kto jest uprawnionym do wniesiena wniosku o wpis przekształcenia do rejestru?

Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy członkowie zarządu albo wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki przekszatałconej.

Jak kształtuje się odpowiedzialność poszczególnych osób za szkodę powstałą w trakcie przekształcenia?

Osoby działające za spółkę przekształcaną odpowiadają solidarnie wobec spółki, wspólników, akcjonariuszy oraz osób trzecich za szkody spowodowane naruszeniem prawa lub umowy albo statutu spółki przekształcanej w trakcie jej przekształcania za wyjątkiem jednak sytuacji gdy nie ponoszą oni winy. Biegły rewident natomiast odpowiada wobec spółki i wspólników spółki przekształcanej za szkody wyrządzone z jego winy. W przypadku gdy biegłych jest kilku ponoszą oni odpowiedzialność solidarną.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne