Zagraniczne podróże ze zwierzętami

Planując podróż do innego kraju ze swoim pupilem, koniecznie trzeba sprawdzić wszystkie wymogi, aby zwierzę zostało wpuszczone do środka transportu oraz do państwa docelowego, i spełnić wszystkie warunki (np. dokumentacyjne). W razie bowiem niedopełnienia wymaganych warunków w ostateczności władze mogą nawet poddać zwierzę eutanazji. 

Zwierzę towarzyszące jako "zwierzę domowe" 

Pojęcie "zwierzę domowe" oznacza, zgodnie z rozporządzeniem 576/2013:

 • zwierzę należące do gatunku: psy (Canis lupus familiaris), koty (Felis silvestris catus), fretki (Mustela putorius furo);
 • bezkręgowce (z wyjątkiem pszczół i trzmieli objętych art. 8 dyrektywy 92/65/EWG oraz mięczaków i skorupiaków, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. e, ppkt (ii) i (iii) dyrektywy 2006/88/WE);
 • ozdobne zwierzęta wodne określone w art. 3 lit. k) dyrektywy 2006/88/WE i wyłączone z zakresu stosowania tej dyrektywy na mocy jej art. 2 ust. 1 lit. a;
 • płazy;
 • gady;
 • ptaki: przedstawiciele gatunków ptaków innych niż te, o których mowa w art. 2 dyrektywy 2009/158/WE (drób);
 • ssaki: gryzonie i króliki inne niż przeznaczone do produkcji żywności

- towarzyszące swojemu właścicielowi (tj. osobie fizycznej wskazanej jako właściciel w dokumencie identyfikacyjnym zwierzęcia) lub osobie upoważnionej (tj. osobie fizycznej, którą właściciel upoważnił pisemnie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierzęcia domowego w imieniu właściciela) podczas przemieszczania o charakterze niehandlowym (tzn. przemieszczania, którego celem nie jest ani sprzedaż, ani przeniesienie własności zwierzęcia domowego), oraz za które podczas takiego przemieszczania o charakterze niehandlowym odpowiedzialny jest właściciel lub taka osoba upoważniona. 

Zasady podróżowania ze zwierzętami towarzyszącymi w UE

Psy, koty i fretki

Zwierzęta muszą być zidentyfikowane

Psy, koty i fretki znakuje się poprzez wszczepienie transpondera lub za pomocą wyraźnie czytelnego tatuażu wykonanego przed dniem 3 lipca 2011 r. 

Transponder, zgodnie z rozporządzeniem 576/2013, oznacza przeznaczone wyłącznie do odczytu pasywne urządzenie identyfikujące wykorzystujące określoną częstotliwość radiową ("mikroczip"): 

 • zgodne z normą ISO 11784 i wykorzystujące technologię HDX lub FDX-B;
 • możliwe do odczytania przez czytnik zgodny z normą ISO 11785.

W przypadku gdy transponder nie spełnia wymogów technicznych określonych w załączniku II, właściciel lub osoba upoważniona zapewnia środki niezbędne do odczytu tego transpondera w czasie każdej weryfikacji oznakowania, a także kontroli tożsamości.

Tatuaże były metodą identyfikacji zwierząt (do celów przemieszczania w UE) stosowaną do dnia 3 lipca 2011 r. Zwierzęta oznakowane czytelnym tatuażem przed ww. datą mogą być w dalszym ciągu przemieszczane zgodnie z obowiązującymi przepisami i takie znakowanie jest traktowane jako zgodne z przepisami rozporządzenia, jeśli w czasie przemieszczania towarzyszyć im będzie dowód, potwierdzający oznakowane tatuażem przed dniem 3 lipca 2011 r.

Szczepienie przeciwko wściekliźnie

W przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 12 tygodnia życia szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Data szczepienia nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia mikroczipu zwierzęcia. 

Wyjątek: Państwa członkowskie mogą udzielać zezwoleń na przemieszczanie o charakterze niehandlowym na ich terytoria z innych państw członkowskichw przypadku psów, kotów i fretek, które:
 • są w wielku poniżej 12 tygodni i nie zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie;
 • są w wieku od 12 do 16 tygodni i zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie, ale nie spełniają wymogów dotyczących ważności.
Zezwolenie, może zostać wydane tylko wówczas, jeśli:
 • właściciel lub osoba upoważniona dostarczą podpisane oświadczenie, że od urodzenia do chwili przemieszczenia o charakterze niehandlowym zwierzęta domowe nie miały żadnego kontaktu z dzikimi zwierzętami należącymi do gatunków podatnych na wściekliznę; albo
 • zwierzętom domowym towarzyszy ich matka, od której są w dalszym ciągu zależne, a na podstawie jej dokumentu identyfikacyjnego można ustalić, że przed ich urodzeniem matkę poddano szczepieniu przeciwko wściekliźnie, które było zgodne z wymogami dotyczącymi ważności.
Informacja na temat możliwości wwozu psów, kotów i fretek bez ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie do poszczególnych państw członkowskich dostępna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Uwaga: polskie przepisy nie zezwalają na wwóz na terytorium Polski młodych psów, kotów i fretek bez ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Dokumenty, które muszą towarzyszyć zwierzętom

Są to:

 • paszport;
 • jeżeli zwierzęta podróżują w towarzystwie osoby niebędącej jej właścicielem - niezbędne jest wystawione przez właściciela pisemne upoważnienie do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierzęcia domowego;
 • jeżeli liczba zwierząt, które towarzyszą właścicielowi lub osobie upoważnionej podczas jednorazowego przemieszczania o charakterze niehandlowym przekracza 5 sztuk niezbędne jest świadectwo zdrowia. Przemieszczanie niehandlowe większej liczby zwierząt jest możliwe, jeżeli:
  • przemieszczanie odbywa się w celu uczestnictwa w konkursach, wystawach, wydarzeniach sportowych lub w szkoleniach związanych z takimi wydarzeniami;
  • właściciel lub osoba upoważniona przedstawią dowody na piśmie, że dane zwierzęta domowe zostały zarejestrowane jako uczestniczące w wydarzeniu, o którym mowa w punkcie powyżej lub w stowarzyszeniu, które organizuje takie wydarzenia;
  • wiek zwierząt domowych wynosi ponad sześć miesięcy.

Paszport

Paszport jest dokumentem identyfikacyjnym wystawianym na potrzeby przemieszczania zwierząt domowych należących do gatunków psy, koty, fretki, pomiędzy państwami członkowskimi UE. Wzór paszportu wydawanego w UE został określony w Części 1 Aneksu nr III rozporządzenia 577/2013 .

Paszport zawiera pozycje przeznaczone do wprowadzenia następujących informacji:

 • umiejscowienie transpondera lub tatuażu oraz datę jego wszczepienia lub naniesienia albo datę odczytu transpondera lub tatuażu, a także kod alfanumeryczny wskazywany przez transponder lub widniejący na tatuażu;
 • imię, gatunek, rasa, płeć, umaszczenie, data urodzenia podana przez właściciela i wszelkie cechy charakterystyczne bądź wyróżniające lub znaki szczególne danego zwierzęcia domowego;
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe właściciela;
 • imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz podpis upoważnionego lekarza weterynarii, który wystawia lub uzupełnia dokument identyfikacyjny;
 • podpis właściciela;
 • informacje dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie;
 • data pobrania próbki krwi do badania poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania;
 • informacje na temat zastosowania wszelkich profilaktycznych środków zdrowotnych w odniesieniu do chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna;
 • inne stosowne informacje dotyczące stanu zdrowia zwierzęcia domowego.

Paszport wystawia upoważniony lekarz weterynarii - po:

 • sprawdzeniu, czy zwierzę domowe oznakowano zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • należytym uzupełnieniu stosownych pozycji w dokumencie identyfikacyjnym informacjami, oraz
 • podpisaniu dokumentu identyfikacyjnego przez właściciela zwierzęcia.

Rejestry lekarzy upoważnionych do wystawiania paszportów dla psów, kotów i fretek prowadzą właściwe okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne. Listy lekarzy upoważnionych do wystawania paszportów dla zwierząt domowych w poszczególnych województwach są dostępne na stronie internetowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Paszport wydany w Polsce można sprawdzić na stronie KILW za pośrednictwem WETSystems, poprzez wpisanie numeru paszportu lub numeru microczipu.

UWAGA: w przypadku niekomercyjnego przemieszczania w UE psów, kotów i fretek w liczbie większej niż 5 sztuk zwierzętom, oprócz paszportu, musi towarzyszyć świadectwo zdrowia. 

Świadectwo zdrowia

Wewnątrzunijny handel psami, kotami i fretkami realizowany jest w oparciu o wymogi art. 10 dyrektywy Rady 92/65/EWG. Informacje Komisji Europejskiej o handlu wewnątrzunijnym dostępne są tutaj.

Zwierzętom podczas przemieszczania w celach komercyjnych (sprzedaż, przekazanie innemu właścicielowi i in.) oraz w przypadku niekomercyjnego przemieszczania psów, kotów lub fretek w liczbie większej niż 5 sztuk, niezależnie od państwa członkowskiego przeznaczenia, musi towarzyszyć:

 • paszport;
 • wydrukowana wersja świadectwa zdrowia (wzór świadectwa określono w w załączniku E Dyrektywy 92/65/EWG, ostatnio zmienionym Decyzją Komisji (UE) nr 2013/518).

Świadectwo zdrowia wystawia urzędowy lekarz weterynarii państwa członkowskiego pochodzenia, który w przypadku przemieszczania o charakterze komercyjnym powiadamia o wysyłce właściwe władze państwa przeznaczenia (poprzez system TRACES).

W ciągu 48 godzin przed wysyłką zwierząt, upoważniony lekarz weterynarii musi potwierdzić, że zwierzęta są zdrowe i zdolne do podróży do miejsca przeznaczenia. 

W przypadku przemieszczania psów, kotów i fretek w liczbie większej niż 5 sztuk, w celach niekomercyjnych, okres ważności świadectwa zdrowia wynosi 4 miesiące od daty jego wystawienia lub do momentu upływu daty ważności szczepienia przeciwko wściekliźnie wskazanej w paszporcie - w zależności, która data jest wcześniejsza.

UWAGA: W przypadku wysyłek psów i kotów do Belgii obowiązują dodatkowe wymogi.

Dodatkowe wymogi państw członkowskich

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1152/2011, w przypadku przemieszczania psów do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Finlandii, Malty i Norwegii zwierzęta te obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularispreparatem zawierającym praziquantel lub inną substancję farmakologicznie czynną, która sama lub w połączeniu posiada udowodnione właściwości ograniczania obciążania dojrzałymi i niedojrzałymi postaciami pasożyta Echinococcus multilocularis u odpowiednich gatunków żywicieli. Profilaktyka przeciwko tasiemcom winna zostać przeprowadzona w okresie nie dłuższym niż 120 godzin, ale nie krótszym niż 24 godziny przed datą ich planowanego wprowadzenia do ww. państw członkowskich. Uwaga: zwierzęta przemieszczane między ww. państwami są zwolnione z niniejszego wymogu.

Zgodnie z przepisami krajowymi, niektóre kraje członkowskie nie zezwalają na wwóz na swoje terytorium ras psów lub psów w typie ras określanych powszechnie jako niebezpieczne np. Rottweiler czy Pitbull.

Szczegóły dotyczące pozostałych wymogów w poszczególnych państwach członkowskich można znaleźć na ich stronach internetowych (wykaz adresów dostępny jest tutaj).

Sankcje

W przypadku podróży z psem, kotem lub fretką po terytorium Unii Europejskiej bezwzględnie należy przestrzegać zasad dotyczących przemieszczania zwierząt towarzyszących, określonych w przepisach UE (rozporządzenie 576/2013).

Zgodnie z art. 35 ww. rozporządzenia w przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzona zostanie niezgodność z ww. przepisami UE właściwa władza w miejscu przeprowadzanej kontroli może:

 • zawrócić zwierzę domowe do państwa, z którego wyjechało (z którego zainicjowano przemieszczenie), albo
 • poddać zwierzę kwarantannie do czasu spełnienia przez nie wymogów określonych ww. przepisami, albo
 • w przypadku braku możliwości odesłania zwierzęcia lub gdy jego kwarantanna jest niewykonalna,  poddać je eutanazji.

Wszystkie powyższe czynności urzędowe przeprowadzane są na koszt osoby odpowiedzialnej za zwierzę w czasie podróży. 

Porady prawne

Pozostałe zwierzęta towarzyszące - czy można bez przeszkód podróżować ze swoim pupilem?

Dla zwierząt towarzyszących takich jak króliki, chomiki, myszy, szczury itp. nie są określone wymagania ani dokumentacja, chyba że przepisy kraju, do którego jest przemieszczane zwierzę, stanowią inaczej.
W przypadku zwierząt gatunków chronionych, objętych Konwencją Waszyngtońską (CITES), winny towarzyszyć im stosowne dokumenty. Organem odpowiedzialnym za udzielanie informacji w tym zakresie jest Ministerstwo Środowiska.  

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwana także konwencją waszyngtońską lub w skrócie CITES, została sporządzona w Waszyngtonie 3 marca 1973 r. Celem konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu nimi, ich rozpoznawalnymi częściami i produktami pochodnymi, a także zapewnienie międzynarodowej współpracy na rzecz ograniczania nielegalnego handlu okazami gatunków zagrożonych wyginięciem i podnoszenie świadomości na temat presji człowieka na dziko żyjące gatunki roślin i zwierząt. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała przystąpienie do konwencji 12 grudnia 1989 r. Weszła w życie w Polsce 12 marca 1990 r. Funkcję Organu Zarządzającego Konwencji w Polsce pełni Minister Środowiska, a funkcję Organu Naukowego Konwencji w Polsce - Państwowa Rada Ochrony Przyrody.

Najpierw należy określić, czy gatunek zwierzęcia, który posiadamy to gatunek CITES. Przykładami takich stworzeń, które niekiedy są zwierzątkami domowymi, to wszystkie małpki, gwarek, prawie wszystkie papugi (np. żako, ary, kakadu, modrolotki, aleksandretty), wszystkie ptaki drapieżne np. wykorzystywane w sokolnictwie, wszystkie żółwie lądowe (np. stepowy, grecki, mauretański) i morskie, część żółwi błotnych (np. popularny w akwariach żółw czerwonolicy), wszystkie krokodyle, liczne legwany (np. legwan zielony), gekony, kameleony, inne jaszczurki, węże np. wszystkie z rodziny pytonów (np. pyton królewski, tygrysi) i dusicieli (np. boa dusiciel), drzewołazy, aksolotl, żabki z rodzaju Mantella, wszystkie koniki morskie, ptaszniki, skorpion cesarski, żywe koralowce i ukwiały.

Podróżując ze swoim pupilem, należy zajrzeć na tę samą listę, która dotyczy przywozu pamiątek. Na wywóz/przywóz na obszar UE zwierząt znajdujących się na liście, jest wymagane zezwolenie CITES.

W przypadku przewozu po obszarze Unii Europejskiej zwierząt pochodzących ze środowiska naturalnego wymagane jest świadectwo Unii Europejskiej z zatwierdzonym miejscem, do którego zwierzę ma trafić (każdorazowo przy przewożeniu zwierzęcia takie świadectwo jest wymagane). Jest to jednak rzadka sytuacja w przypadku zwierząt domowych, które w większości pochodzą z hodowli.

W tym przypadku przewóz jest wolny, pod warunkiem posiadania dokumentów legalności pochodzenia. Dodatkowo należy skontaktować się ze służbami weterynaryjnymi i dopełnić wszystkich ewentualnych wymogów zdrowotnych i sanitarnych związanych z przewozem żywych zwierząt.

Nie zaszkodzi również skontaktować się ze Służbą Celną i potwierdzić, że nie będzie przeszkód w odprawie granicznej ze zwierzęciem w danym urzędzie celnym.

Koniecznie też skontaktujmy się z liniami lotniczymi/innym przewoźnikiem, w celu upewnienia się odnośnie możliwości przewozu zwierzęcia.

Zob.:

Zasady podróżowania ze zwierzętami towarzyszącymi z Polski poza UE

Zasady wwozu zwierząt towarzyszących na terytorium państwa trzeciego określa dane państwo. Poniżej znajdują się linki do stron oraz dodatkowe materiały, dotyczące najczęściej odwiedzanych państw trzecich:

Planując podróż, należy również uwzględnić wymagania powrotne. 

Zasady podróżowania ze zwierzętami towarzyszącymi z państw trzecich do Polski

Króliki domowe

Przemieszczanie królików jako zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, z  krajów trzecich na terytorium UE możliwe jest jedynie w przypadku, gdy króliki towarzyszą właścicielowi lub osobie odpowiedzialnej za przesyłkę. Przesyłka nie może zawierać więcej niż pięć królików i jej przemieszczenie nie może mieć charakteru handlowego (króliki nie są przeznaczone do sprzedaży lub przekazania innej osobie).

Wymogi zdrowotne

Króliki muszą spełniać wymogi zdrowotne określone w § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt, tj.:

 • pochodzą z gospodarstwa, w którym nie stwierdzono:
  • wścieklizny lub nie podejrzewano jej wystąpienia w okresie 30 dni poprzedzających wysyłkę,
  • u zwierząt klinicznych objawów myksomatozy królików,
 • nie miały kontaktu ze zwierzętami pochodzącymi z gospodarstw, w których stwierdzono wściekliznę lub podejrzewano jej wystąpienie - w okresie 30 dni poprzedzających wysyłkę,
 • są zaopatrzone w świadectwo zdrowia, wystawione przez upoważnionego lekarza weterynarii w kraju trzecim i spełniają gwarancje opisane w świadectwie.

Świadectwo zdrowia

Proponowany wzór świadectwa zdrowia dostępny jest poniżej. Dopuszcza się stosowanie innych świadectw zdrowia, jeżeli ich treść potwierdzać będzie wymagania zdrowotne określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt.

Zob. Króliki domowe - świadectwo zdrowia

Psy, koty, fretki

Psy, koty i fretki muszą być zidentyfikowane

Chodzi o takie same dokumenty, jak w przypadku przemieszczania tych zwierząt, między państwami UE (zob. wyżej).

Psy, koty i fretki muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie

W przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 12 tygodnia życia szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w ustalonych odstępach (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Data szczepienia zwierzęcia nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia mikroczipu. Więcej informacji o szczepieniu czytaj tutaj

Uwaga: polskie przepisy nie zezwalają na wwóz na terytorium Polski młodych psów, kotów i fretek bez ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Informacja na temat możliwości wwozu psów, kotów i fretek bez ważnego szczepienia przeciwko wściekliźnie do poszczególnych państw członkowskich dostępna jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej

Skuteczność szczepienia musi być potwierdzona badaniem poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie (więcej o badaniu czytaj tutaj). Badanie nie jest wymagane jeżeli:

 • psy, koty i fretki przywożone są do Polski z państwa ujętego na liście załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 577/2013;
 • poprzednie badanie było prawidłowe, a zwierzę (pies, kot lub fretka) zostało ponownie zaszczepione (dawka przypominająca) przed upływem ważności poprzedniego szczepienia;
 • dotyczy zwierzęcia (psa, kota lub fretki), które wraca do UE z paszportem potwierdzającym i dokumentującym prawidłowy wynika badania wykonanego przed opuszczeniem UE przez zwierzę.

Dokumenty towarzyszące psom, kotom i fretkom

Są to:

 1.  Pisemna deklaracja właściciela lub osoby upoważnionej o niehandlowym charakterze podróży, której wzór określono w Części 3 Aneksu IV rozporządzenia (EU) nr 577/2013 (najnowsza wersja skonsolidowana dostępna jest tutaj). W dokumencie do pobrania deklaracja umieszczona jest na ostatniej stronie.
 2. Świadectwo zdrowia, którego aktualny wzór określono w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 561/2016, zmieniającym Część 1 załącznika IV do rozporządzenia (UE) nr 577/2013 (wzór do pobrania dostępny jest poniżej), przy czym:
  •  świadectwo:
   • musi wystawić urzędowy lub upoważniony lekarz weterynarii,
   • musi być wypełnione drukowanymi literami,
   • musi być sporządzone przynajmniej w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego wjazdu oraz w języku angielskim,
   • musi zawierać informacje takie jak numer zwierzęcia oraz szczegóły dotyczące szczepienia przeciwko wściekliźnie i badania krwi,
   • podpis i pieczęć muszą być w kolorze innym niż kolor druku,
   • zachowuje ważność przez 10 dni od dnia wystawienia do dnia kontroli identyfikacji i dokumentacji w określonym unijnym punkcie kontroli (lista unijnych punktów kontroli dostępna jest tutaj),
   • w przypadku dalszego przemieszczania w ramach UE świadectwo zachowuje ważność przez 4 miesiące od dnia kontroli identyfikacji i dokumentacji lub do dnia ważności szczepienia na wściekliznę, jeżeli ważność ta wygasa w ciągu ww. 4 miesięcy;
  • jeżeli do świadectwa dołączone zostają dodatkowe arkusze lub dokumenty potwierdzające, traktuje się je jako stanowiące część oryginału tego świadectwa przez złożenie podpisu oraz pieczęci przez urzędowego lekarza weterynarii na każdej ze stron;
  • jeżeli świadectwo składa się z wielu stron, arkuszy czy dokumentów, każda ze stron musi być ponumerowana w następujący sposób: (numer strony) z (całkowita liczba stron) na dole strony oraz musi być opatrzona na górze każdej strony numerem referencyjnym świadectwa, nadanym przez właściwy organ;
  • stwierdzenia zawarte w treści świadectwa, które nie są stosowane, mogą zostać przekreślone, parafowane i opatrzone pieczęcią przez urzędowego lekarza weterynarii lub całkowicie usunięte z treści świadectwa;
  • do świadectwa musi być dołączony uwierzytelniony odpis urzędowego sprawozdania z zatwierdzonego laboratorium w sprawie wyników badań na obecność przeciwciał przeciw wściekliźnie.

Dopuszcza się przywóz zwierząt (psów, kotów i fretek) bez świadectwa zdrowia, jeżeli zwierzętom towarzyszą paszporty wydane:

Zob.:

Przywóz psów, kotów lub fretek w liczbie większej niż pięć sztuk 

Przemieszczanie niehandlowe zwierząt w liczbie większej niż 5 sztuk jest możliwe, jeżeli:

 • przemieszczanie odbywa się w celu uczestnictwa w konkursach, wystawach, wydarzeniach sportowych lub w szkoleniach związanych z takimi wydarzeniami;
 • właściciel lub osoba upoważniona przedstawią dowody na piśmie, że dane zwierzęta domowe zostały zarejestrowane jako uczestniczące w wydarzeniu, o którym mowa w punkcie powyżej lub w stowarzyszeniu, które organizuje takie wydarzenia;
 • wiek zwierząt domowych wynosi ponad sześć miesięcy.

W pozostałych przypadkach przywozu zwierząt w liczbie większej niż 5 sztuk stosowane są zasady dotyczące komercyjnego przywozu zwierząt do UE.

Wysłanie psa, kota lub fretki - podróż bez właściciela

Jeżeli przywóz dotyczy psów, kotów lub fretek podróżujących bez właściciela lub osoby upowaznionej, wówczas stosowane są zasady dotyczące komercyjnego przywozu zwierząt do UE.

Ptaki

Przemieszczanie ptaków jako zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, z  krajów trzecich na terytorium UE możliwe jest jedynie w przypadku, gdy ptaki towarzyszą właścicielowi lub osobie odpowiedzialnej za przesyłkę. Przesyłka nie może zawierać więcej niż pięć ptaków i jej przemieszczenie nie może mieć charakteru handlowego (ptaki nie są przeznaczone do sprzedaży lub przekazania innej osobie).

Opisywane zasady przywozu ptaków NIE dotyczą drobiu, tj. kur domowych, indyków, perliczek, kaczek, gęsi, przepiórek, gołębi, bażantów, kuropatw i bezgrzebieniowców (Ratitae), chowanych lub trzymanych w zamknięciu w celu hodowli, produkcji mięsa lub jaj do konsumpcji lub w celu odnowienia stada - zwierzęta te NIE mogą być traktowane jako zwierząt domowe towarzyszące właścicielowi. 

Ptaki domowe mogą zostać przemieszczone na terytorium Unii Europejskiej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w decyzji Komisji 2007/25/WE z dnia 22 grudnia 2006 r., dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom. Decyzja obowiązuje do 31 grudnia 2018 r. (zgodnie z przedłużającą jej działanie decyzją wykonawczą Komisji 2017/2410/UE).

Decyzja Komisji 2007/25/WE nie ma zastosowania do przemieszczania na terytorium Wspólnoty ptaków towarzyszących swoim właścicielom z następujących państw: Andora, Grenlandia, Islandia, Lichtenstein, Monako, Norwegia, Państwo Watykańskie, San Marino, Szwajcaria, Wyspy Owcze.

Państwo pochodzenia

Ptaki muszą pochodzić z państwa członkowskiego OIE objętego zakresem kompetencji komisji regionalnej, zgodnie z załącznikiem I do decyzji Komisji 2007/25/WE. Wykaz państw, o których mowa powyżej dostępny jest na stronie komisji regionalnych OIE.

Przed planowanym przemieszczeniem ptaka towarzyszącego podróżnemu należy upewnić się, czy kraj pochodzenia ptaka nie jest objęty zakazami przywozowymi, wynikającymi np. z wystąpienia choroby zakaźnej.

Wymogi zdrowotne

Ptaki towarzyszące mogą zostać przemieszczone z kraju trzeciego do Polski, pod warunkiem, że:

oraz:

 • są przemieszczane do gospodarstwa domowego lub innego miejsca pobytu w obrębie UE i nie można zezwalać na ich wprowadzanie na teren pokazów, targów, wystaw ani innych zgromadzeń ptaków przez okres 30 dni po ich wprowadzeniu do UE, z wyjątkiem przemieszczania do ww. zatwierdzonego miejsca kwarantanny po ich przywozie do UE 

Dokumenty towarzyszące

 1. Przesyłce musi towarzyszyć weterynaryjne świadectwo zdrowia wystawione przez uprawnionego urzędowego lekarza weterynarii w kraju trzecim, które potwierdza spełnienie ww. wymogów (poświadczenie przeprowadzenia kwarantanny poprzywozowej jest wystawiane na podstawie deklaracji właściciela). Wzór weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla ptaków towarzyszących właścicielowi zawarty jest w załączniku II do do decyzji Komisji 2007/25/WE.
 2. Do świadectwa zdrowia musi być dołączona deklaracja właściciela lub osoby odpowiedzialnej za ptaki w imieniu właściciela, zgodna ze wzorem zawartym w załączniku III do decyzji Komisji 2007/25/WE.

Wzory obu dokumentów: 

Wykaz przejść granicznych - kontrola graniczna

Zwierzęta domowe mogą być wprowadzane z państwa trzeciego tylko przez określone przejścia graniczne, po dokonaniu kontroli granicznej:

Sankcje

W przypadku podróży ze zwierzęciem towarzyszącym do Polski bezwzględnie należy przestrzegać zasad dotyczących przemieszczania zwierząt towarzyszących, określonych w przepisach UE (rozporządzenie (UE) nr 576/2013).

Zgodnie z art. 35 ww. rozporządzenia w przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzona zostanie niezgodność z ww. przepisami UE, właściwa władza w miejscu przeprowadzanej kontroli może:

 • zawrócić zwierzę domowe do państwa, z którego wyjechało (z którego zainicjowano przemieszczenie), albo
 • poddać zwierzę kwarantannie do czasu spełnienia przez nie wymogów określonych ww. przepisami, albo
 • w przypadku braku możliwości odesłania zwierzęcia lub gdy jego kwarantanna jest niewykonalna, poddać je eutanazji.

Wszystkie powyższe czynności urzędowe przeprowadzane są na koszt osoby odpowiedzialnej za zwierzę w czasie podróży.

 

Zob też:

 • Informacje na temat zasad przywozu innych zwierząt towarzyszących dostępne są tutaj.
 • Informacje Komisji Europejskiej na temat niehandlowego przywozu zwierząt domowych do UE są tutaj.
 • Praktyczne informacje dotyczące przekraczania granicy dostępne są tutaj.

Należy też pamiętać o spełnieniu przepisów współistniejących, dotyczących przywozu zwierząt towarzyszących, w tym przepisów celnych, przepisów wywozowych kraju trzeciego, przepisów wynikających z ochrony gatunków zagrożonych objętych Konwencją Waszyngtońską (CITES) oraz wewnętrznych regulaminów linii lotniczych (więcej informacji o transporcie zwierząt w przypadku podróży samolotem dostępnych jest na stronie IATA).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne