8.7.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Pokrzywdzony w procesie karnym - opinia prawna

Stan faktyczny


Podpisałem umowę o sprowadzenie samochodu z zagranicy. Zgodnie z postanowieniem umowy, wpłaciłem zaliczkę. Pomimo upływu terminu odbioru samochodu, samochód nie został dostarczony. Po zgłoszeniu całego zajścia Policji okazało się, że osoba zobowiązana do sprowadzenia samochodu dokonała podobnych wyłudzeń od innych osób i jest poszukiwana listem gończym. Jakie czynności powinienem podjąć w chwili obecnej? Jakie są uprawnienia osoby pokrzywdzonej przestępstwem?

Porady prawne

Opinia prawna

Pojęcie pokrzywdzonego

Zgodnie z art. 49 § 1 kpk pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Przepisy nie określają dokładnie co należy rozumieć przez pojęcie „dobra prawnego”, jednakże stosując zasady wykładni językowej należy uznać, że dobrem prawnym będą wszelkie rzeczy i prawa chronione przez prawo. Do praw tych należy z pewnością prawo własności, dlatego też należy uznać, że wyłudzenie od osoby kwoty pieniężnej, której była właścicielem stanowi naruszenie jego własności, jego dobra prawnego. Dlatego też osobę taką uznać należy za osobę pokrzywdzoną w świetle kodeksu postępowania karnego.
Pokrzywdzony posiada szereg uprawnień procesie karnym zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i postępowania głównego przed sądem pierwszej instancji.

Uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym

Postępowanie przygotowawcze rozpoczyna się od wszczęcia śledztwa lub dochodzenia. Na tym etapie postępowania pokrzywdzony ma szereg uprawnień. Jest on stroną w tym postępowaniu (art. 299 § 1 k.p.k.). I tak pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, a także na postanowienie o jego umorzeniu (306 § 1 k.p.k). Zażalenie wnosi się do prokuratora nadrzędnego nad prokuratorem, który wydał lub zatwierdził postanowienie, jeżeli natomiast prokurator nadrzędny nie przychyli się do zażalenia, kieruje je on do sądu (art. 306 § 2 k.p.k). W ramach przeprowadzanego śledztwa lub dochodzenia pokrzywdzony może składać wnioski o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, a także może brać udział w przeprowadzaniu tych czynności.

Jeżeli pokrzywdzony nie złożył żadnych wniosków o dokonanie określonej czynności, a przeprowadzonej czynności nie będzie można powtórzyć na rozprawie, należy go dopuścić do udziału w tej czynności, chyba że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub zniekształcenia dowodu w razie zwłoki (art. 316 § 1 k.p.k.). Ponadto, pokrzywdzonego należy dopuścić na jego żądanie do wszystkich innych przeprowadzanych czynności śledztwa lub dochodzenia.

Niezależnie od przedstawionych powyżej uprawnień, w toku postępowania przygotowawczego stronom (czyli także pokrzywdzonemu) udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpisy uwierzytelnione tylko za zgodą prowadzącego postępowanie przygotowawcze.

Status pokrzywdzonego uprawnia do udziału w postępowaniu karnym przeciwko osobie, która dopuściła się naruszenia dobra prawnego pokrzywdzonego przez popełnienie przestępstwa.

Postępowanie przed sądem

Podstawowym uprawnieniem pokrzywdzonego w postępowaniu sądowym jest prawo do wzięcia udziału w rozprawie i pozostawania na sali rozpraw (art. 384 § 2 k.p.k.).

Udział w postępowaniu może także polegać na popieraniu oskarżenia publicznego poprzez występowanie w formie oskarżyciela posiłkowego lub też na wytoczeniu przeciw oskarżonemu powództwa cywilnego w celu dochodzenia roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa.

Pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy

W ramach postępowania karnego pokrzywdzony w sprawach ściganych z oskarżenia publicznego (a taka sytuacja ma miejsce w analizowanym stanie faktycznym) może działać jako strona w roli oskarżyciela posiłkowego. W celu uczestnictwa w postępowaniu karnym w roli oskarżyciela posiłkowego, pokrzywdzony powinien aż do czasu rozpoczęcia przewodu na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie występował w roli oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 k.p.k.). Zgodnie zaś z art. 385 § 1 k.p.k. przewód sądowy rozpoczyna się od odczytania przez prokuratora aktu oskarżenia.
Oskarżyciel prywatny, jako strona w postępowaniu, jest niezależny od oskarżyciela publicznego (prokuratora). Oznacza to, że jego czynności nie są zależne od zgody prokuratora, ani od spełnienia jakiegokolwiek warunku.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Czy wiesz, czego możesz domagać się od organów ścigania będąc pokrzywdzonym?

Czy wiesz, czego możesz domagać się od organów ścigania będąc pokrzywdzonym?

  Status pokrzywdzonego musiał zostać określony przepisami, ponieważ „ofiarą przestępstwa” niestety może zostać każdy z nas. Dokładniej rzecz ujmując pokrzywdzonym może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna. Kto posiada status pokrzywdzonego w rozumieniu polskich przepisów? Pokrzywdzonym jest osobą fizyczną lub prawną, której dobro prawne zostało (...)

Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem

Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem

  Jakie prawa przysługują pokrzywdzonemu w procesie karnym? Pokrzywdzonym jest osoba, która ucierpiała w wyniku przestępstwa, tzn. gdy przestępstwo naruszyło jej dobro prawne albo mu zagrażało. Dobrem prawnym, o którym mowa może być jakiekolwiek dobro, które jest chronione przez prawo, np. zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, dobre imię, majątek itd. Pojęcie (...)

Ważne zmiany w prawie karnym

Ważne zmiany w prawie karnym

Czemu mają służyć proponowane zmiany w prawie karnym?Podstawowymi celami projektowanej ustawy, którą zajmuje się teraz Sejm, są: wyeliminowanie błędów wprowadzonych do kodyfikacji karnych w  wyniku licznych nowelizacji,   dostosowanie przepisów do standardów konstytucyjnych określonych w  wyrokach Trybunału Konstytucyjnego (...)

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

Kto ma status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym? Pokrzywdzony to osoba, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone. Pokrzywdzona może być również np. spółka (podmiot zbiorowy). W jej imieniu występuje osoba uprawniona. Jeżeli pokrzywdzony nie ma ukończonych 18 lat albo jest ubezwłasnowolniony bądź niesamodzielny, to może być reprezentowany przez (...)

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

Poręczenie zamiast aresztu, czyli sposób na uniknięcie najgorszego

  Co to są środki zapobiegawcze i które z nich są nieizolacyjnymi środkami? Od momentu zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa albo też od momentu pozyskania informacji o popełnieniu przestępstwa przez taką osobę, ze względu na konieczność zabezpieczenia prawidłowego przebiegu postępowania, może zachodzić potrzeba zastosowania wobec takiej osoby pewnych (...)

Samoskazanie oskarżonego w procesie karnym

Samoskazanie oskarżonego w procesie karnym

Samoskazanie oskarżonego w postępowaniu karnym jest przejawem dążenia do konsensualnego, czyli opartego na porozumieniu stron, zakończeniu postępowania karnego. Instytucja ta pozwala oskarżonym za drobne przestępstwa na wymierzenie samemu sobie kary, co pogłębia świadomość prawną i odpowiedzialność za własne czyny z jednej strony, a znacznie skraca proces karny z drugiej. Zastosowanie (...)

Kiedy potrzebny jest wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa?

Kiedy potrzebny jest wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa?

Jakie przestępstwa ścigane są na wniosek pokrzywdzonego?  Niektóre przestępstwa ścigane są na wniosek pokrzywdzonego. Są to tzw. przestępstwa wnioskowe. Należy do nich m.in. groźba bezprawna lub kradzież popełniona na rzecz osoby najbliższej, np. kradzież rzeczy rodzicom czy małżonkowi. Przestępstw wnioskowych nie należy utożsamiać z przestępstwami ściganymi (...)

Spółka jawna jako pokrzywdzony

Spółka jawna jako pokrzywdzony

W sprawie dotyczącej przestępstwa z art. 296 k..k. Sąd Okręgowy przedstawił Sądowi Najwyższemu następujące zagadnienie prawne: Czy spółka jawna może brać udział w postępowaniu karnym w charakterze pokrzywdzonego? SN nie podjął uchwały w tym przedmiocie, ale w uzasadnieniu postanowienia stwierdził, że Spółka jawna może występować w postępowaniu karnym w charakterze (...)

Seminarium z okazji Dnia Ofiar Przestępstw nt. „Naprawienie szkody pokrzywdzonemu”

Seminarium z okazji Dnia Ofiar Przestępstw nt. „Naprawienie szkody pokrzywdzonemu”

Na mocy ustawy z 14 lutego 2003 r. Sejm RP ustanowił dzień 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. W ten sposób Polska dołączyła do krajów Europy Zachodniej zgrupowanych w Europejskim Forum Służb dla Ofiar Przestępstw, które zainicjowało tego rodzaju akcję. Ustanowienie Dnia, a następnie Tygodnia Ofiar Przestępstw miało na celu doprowadzenie do ciągłej analizy sytuacji ofiar w poszczególnych (...)

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Wraz z rozwojem techniki coraz więcej osób staje się ofiarami uporczywego nękania. Jak się bronić przed stalkerem? Stalking – czyli co? "Stalking" to określenie pochodzące z języka angielskiego i oznacza „skradanie się” lub „podchody”. Pod koniec lat 80. mianem stalkingu zaczęto określać nowe zjawisko społeczne, jakim było obsesyjne podążanie (...)

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

  Co do zasady postępowanie cywilne służy załatwianiu spraw cywilnych, zaś postępowanie karne - spraw karnych. Odmienne są więc przedmioty tych postępowań. Różne też normy prawne mają być w tych postępowaniach realizowane. Postępowanie cywilne służy bezpośrednio ochronie sfery prawnej poszczególnych podmiotów prawnych. Postępowanie karne zmierza zaś do (...)

Kto może się pojednać za małoletniego pokrzywdzonego

Kto może się pojednać za małoletniego pokrzywdzonego

Przepis art. 66 § 3 Kodeksu karnego pozwala na warunkowe umorzenie postępowania karnego o przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności, jeżeli sprawca pojedna się z pokrzywdzonym. W pewnej sprawie o znęcanie się rodzica nad dzieckiem pojawiła się wątpliwość, czy ze sprawcą – rodzicem w imieniu małoletniego dziecka może pojednać się kurator ustanowiony przez (...)

Jak pozbyć się niewygodnego sędziego - czyli wyłączenie sędziego w sądzie karnym

Jak pozbyć się niewygodnego sędziego - czyli wyłączenie sędziego w sądzie karnym

Wyłączenie sędziego w sądzie karnym następuje na żądanie sędziego, z urzędu albo na wniosek strony -  zależnie od przyczyny, jaka to wyłączenie uzasadnia. Kiedy sędzia jest wyłączony z mocy prawa? Sędzia jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie, jeżeli: sprawa dotyczy tego sędziego bezpośrednio (tj. gdy jest on zainteresowany jej wynikiem, np. jako pokrzywdzony (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą pozyskiwać i jak długo mogą je przetwarzać? Rekrutacja po nowemu 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zaczęło być stosowane Ogólne Rozporządzenie (...)

Reforma procesu karnego

Reforma procesu karnego

Nowelizacja przepisów ma usprawnić i przyspieszyć postępowanie w sprawach karnych, przeciwdziałać obstrukcji procesowej stron, dostosować regulacje procesowe do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego.  Jakie zmiany w procesie karnym przewidziano? Przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawa reformująca Kodeks postępowania karnego ma służyć usprawnieniu, uproszczeniu (...)

Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

Kiedy sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kar? Kodeks karny przewiduje dwa tryby zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary - fakultatywny oraz obligatoryjny (obowiązkowy). Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary (fakultatywnie) w sytuacjach określonych w kodeksie karnym oraz wobec młodocianego, jeśli przemawiają za tym względy określone w art. 54 § 1 kodeksu (...)

Przy przerwaniu ciąży matka nie jest pokrzywdzoną

Przy przerwaniu ciąży matka nie jest pokrzywdzoną

Proces karny toczył się przeciwko dwóm oskarżonym - jednemu zarzucano, iż nakłaniał ciężarną do przerwania ciąży wbrew przepisom (art. 152 § 1 k.k.), drugiemu zaś, że dokonał przerwania ciąży - za zgodą ciężarnej, ale także wbrew przepisom (152 § 2 k.k.). W toku sprawy pojawiło się pytanie, czy sama ciężarna mogła występować w tym procesie jako pokrzywdzona, (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego czy intelektualnego, jaki trzeba włożyć w zbadanie sprawy przed wyrokowaniem. Ustalanie właściwości (...)

Więcej mediacji w procesie karnym

Więcej mediacji w procesie karnym

Pokrzywdzony i sądy będą mogli częściej korzystać z mediacji w sprawach karnych. Dzięki zmianom przygotowywanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości ma być ona bardziej skuteczna. (...) Pomóc ma także natychmiastowe działanie mediatora po wydaniu przez sąd (lub prokuratora) postanowienia o skierowaniusprawy do postępowania mediacyjnego. Szybki kontakt ze stronami, spotkanie indywidualne (...)

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Ustawa z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary określa zasady odpowiedzialności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz zasady tej odpowiedzialności.Ustawa zawiera definicję podmiotu zbiorowego, którym jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, z wyłączeniem Skarbu Państwa, (...)

Jakie są prawa i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym?

Kto ma status podejrzanego w postępowaniu karnym? Podejrzany to osoba, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której postawiono już zarzut w związku z rozpoczęciem przesłuchania w charakterze podejrzanego. Do czasu wydania prawomocnego wyroku jest on uznawany za niewinnego! Nie ma obowiązku dowodzić swojej niewinności! To oskarżyciel musi dowieść (...)

Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego i więziennictwie

Zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego i więziennictwie

Przełomowe zmiany w Systemie Dozoru Elektronicznego Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o Służbie Więziennej poszerza kompetencje SW w związku z wykonywaniem przez nią zadań związanych z systemem dozoru elektronicznego (SDE). Nowelizacja ma zapewnić poprawę skuteczności i bezpieczeństwa odbywania kar w tym systemie. Najważniejsza (...)

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Z jakich przyczyn pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Uzasadnione i nieuzasadnione przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Kodeks pracy daje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy prawo rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie może być dokonane tak z przyczyn zawinionych, jak i niezawinionych. Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, jak i rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, (...)

Uczestniczka „stłuczki” może być oskarżycielem posiłkowym

Uczestniczka „stłuczki” może być oskarżycielem posiłkowym

Uczestniczka kolizji drogowej nie mogła skutecznie zaskarżyć wyroku na niekorzyść drugiej kobiety, która brała udział w stłuczce. Sąd odwoławczy uznał bowiem, że pani Magdalena nie miała statusu oskarżyciela posiłkowego, ale tylko współobwinionej o kolizję. Na błąd sądu wskazał RPO. W postępowaniu o wykroczenia można bowiem łączyć te role procesowe. Sąd (...)

Jakie dowody są dopuszczane w procesie karnym, a jakie nie?

Jakie dowody są dopuszczane w procesie karnym, a jakie nie?

    Kto ma prawo inicjatywy dowodowej? Proces karny nie zna legalnej teorii dowodowej, a w Kodeksie postępowania karnego nie sformułowano zamkniętego katalogu dowodów, w związku z czym dowodem może być wszystko to, co przyczynić się może do wyjaśnienia prawdy. Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, dowody przeprowadza się: na wniosek stron, podmiotu określonego (...)

Mylne pouczenie przez sąd nie usprawiedliwia zawodowego pełnomocnika

Mylne pouczenie przez sąd nie usprawiedliwia zawodowego pełnomocnika

Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.k., jeżeli sąd jest obowiązany pouczyć uczestników postępowania o ciążących obowiązkach i o przysługujących im uprawnieniach, brak takiego pouczenia lub mylne pouczenie nie może wywoływać ujemnych skutków procesowych dla uczestnika postępowania lub innej osoby, której to dotyczy. W pewnej sprawie sąd mylnie pouczył o terminie do wniesienia (...)

Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy

Zasady przeszukania i zatrzymania rzeczy

  Czym jest przeszukanie?  Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy uregulowane jest w rozdziale 25 k.p.k. Przeszukanie to czynność procesowa dokonywana przez uprawniony organ, mająca na celu wykrycie lub zatrzymanie albo przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, a także znalezienie rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym czy karnoskarbowym. (...)

Zgłoszenia - terminy

Zgłoszenia - terminy

  Rodzaj zgłoszenia (zawiadomienia) Termin zgłoszenia Podstawa prawna Zawiadomienie poręczyciela o niespłacaniu długu przez dłużnika głównego niezwłocznie Dz.U.64.16.93 Zgłoszenie udziału w procesie karnym jako oskarżyciel posiłkowy do momentu rozpoczęcia przewodu sądowego czyli do momentu odczytania aktu oskarżenia Dz.U.97.89.555 Zawiadomienie ubezpieczyciela (...)

Posiadasz narkotyki? Prokurator nie zawsze cię ukarze.

Posiadasz narkotyki? Prokurator nie zawsze cię ukarze.

Kwestia nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dokonana w kwietniu 2011 roku wywołała duże kontrowersje tak w czasie sejmowej debaty jak i wśród środowisk zajmujących się polityką narkotykowa. W świetle oskarżeń częsci polityków o rzekomej "legalizacji narkotyków" warto przyjrzeć się kształtowanej nowelizacji w jej najważniejszym aspekcie, a więc posiadania (...)

Wszystko o protokołach w postępowaniu karnym

Wszystko o protokołach w postępowaniu karnym

  Zagadnienia ogólne Kodeks postępowania karnego rozróżnia czynności, z których protokół musi być sporządzony, oraz czynności, z których protokół można sporządzić, ale nie jest to bezwzględnie konieczne. Zgodnie z art. 143 § 1 k.p.k., zawsze należy sporządzić protokół z: przyjęcia ustnego zawiadomienia (...)

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Skarga na przewlekłość w procesach cywilnych

Wstęp Skarga na przewlekłość została wprowadzona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. z 2004 r., Nr 179, poz. 1843, ze zmianami, dalej jako „ustawa”). Celem tej (...)

Jak uzyskać państwową kompensatę dla ofiar niektórych czynów zabronionych?

Jak uzyskać państwową kompensatę dla ofiar niektórych czynów zabronionych?

Na mocy ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych ofiary niektórych czynów zabronionych lub ich najbliżsi mogą ubiegać się o przyznanie kompensaty, pokrywającej utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty leczenia oraz koszty pogrzebu, będące skutkiem czynu zabronionego. Wysokość kompensaty nie może (...)

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

Co zrobić, gdy postępowanie sądowe się wlecze – skarga na bezczynność sądu

Czyżby w końcu znalazł się sposób na opieszałość sądu? Miejmy nadzieję, że tak, ponieważ od 17 września zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.   Rozpoznanie skargi strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki Zgodnie z kodeksem postępowania (...)

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Wznowienie postępowania jest - obok kasacji - nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, przysługującym od orzeczeń już prawomocnych. Wznowienia nie należy przy tym traktować jako "trzeciej instancji". Jest ono dopuszczalne tylko w ściśle określonych przypadkach. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że o ile podstawą kasacji mogą być uchybienia w samym postępowaniu sądu, o tyle przyczyny (...)

Kiedy za pisanie SMS-ów trafimy do więzienia?

Kiedy za pisanie SMS-ów trafimy do więzienia?

Stalking będzie nowym przestępstwem zapisanym w kodeksie karnym. Projektowane przepisy są jednak na tyle nieprecyzyjne, że mogą stanowić pole do nadużyć. - Brak precyzyjnego określenia zjawiska stalkingu w noweli będzie powodował trudności w interpretacji – tłumaczy dla e-prawnik.pl Radosław Pluciński, radca prawny wrocławskiego oddziału Chałas i Wspólnicy Kancelaria (...)

Walka z porwaniami dla okupu...

Walka z porwaniami dla okupu...

Czego dotyczą projektowane zmiany?Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz Kodeks postępowania karnego. Przewiduje on wyróżnienie dwóch typów kwalifikowanego przestępstwa pozbawienia wolności: pozbawienie wolności powyżej 7 dni, pozbawienie wolności połączone ze szczególnym udręczeniem. W drugim przypadku czyn będzie (...)

Obowiązek naprawienia szkody a ubezpieczenie OC

Obowiązek naprawienia szkody a ubezpieczenie OC

Sprawca wypadku komunikacyjnego został skazany za popełnienie przestępstwa i zobowiązany do naprawienia szkody przez zapłatę kwoty 35.000 zł. Sprawca zapłacił pokrzywdzonemu 10.000 zł, po czym domagał się zasądzenia na swoją rzecz takiej kwoty od zakładu ubezpieczeń, z którym miał zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Sąd pierwszej instancji oddalił (...)

Prawo procesowe przyjazne dzieciom

Prawo procesowe przyjazne dzieciom

Przełomowe zmiany na rzecz najmłodszych - "Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości pakiet zmian ustawowych pomoże dzieciom – pokrzywdzonym i świadkom przestępstw – czuć się bezpiecznie podczas postępowania karnego. Nowe przyjazne prawo zapobiegnie narażaniu najmłodszych na kolejną traumę. Bierze pod uwagę potrzeby dzieci i zapewni im profesjonalne wsparcie prawne" (...)

Jakie prawa i obowiązki ma świadek w postępowaniu karnym?

Jakie prawa i obowiązki ma świadek w postępowaniu karnym?

Podstawowe informacje o statusie świadka w postępowaniu karnym Jeżeli zostałeś wezwany w charakterze świadka, masz obowiązek stawić się i złożyć zeznania (zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu postępowania karnego - k.p.k.). Zeznania świadka mogą być kluczowe w sprawie i pomóc sądowi w ustaleniu prawdy. Jeśli się nie stawi, może zostać ukarany karą pieniężną, może także (...)

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Na czym polega wznowienie postępowania?  Wznowienie postępowania polega na ponownym rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem rozstrzygającym co do istoty sprawy, jeśli zachodzą określone w ustawie przyczyny wznowienia. W wypadkach wskazanych w artykule niniejszym można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym

Uprawnienia pokrzywdzonego w procesie karnym

Jakie uprawnienia ma pokrzywdzony w procesie karnym? Status  pokrzywdzonego wynika wprost z art. 49 par. 1 Kodeksu postępowania karnego ( dalej k.p.k. ), który stanowi, że: „Pokrzywdzonym (...)

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym

Pokrzywdzony w postępowaniu karnym

Oskarżony (na skutek pomówienia) został uniewinniony. Obecnie, jako pokrzywdzony, chce wnieść powiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez poprzednich pokrzywdzonych, a w procesie występujących (...)

Małoletni pokrzywdzony w postępowaniu karnym

Małoletni pokrzywdzony w postępowaniu karnym

Czy osoba pokrzywdzona może w procesie karnym ustanowić pełnomocnika z najbliższej rodziny (tak jak jest w cywilnym)? Jaki przepis to reguluje (pokrzywdzony ma 17 lat skończone)? Czy może ustanowić (...)

Oskarżyciel posiłkowy a pojęcie strony

Oskarżyciel posiłkowy a pojęcie strony

Składanie fałszywych zeznań i namawianie do fałszywych zeznań za dobra materialne. Kiedy można wystąpić w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy a kiedy jako strona? Czym się różni się strona (...)

Prawa i obowiązki pokrzywdzonego

Prawa i obowiązki pokrzywdzonego

Jestem pokrzywdzonym i wyraziłem chęć "bycia" oskarżycielem posiłkowym w sprawie karnej. Czy nadal dotyczą mnie prawa i obowiązki pokrzywdzonego? Czy Sąd jest zobowiązany w tej sytuacji przestrzegać (...)

Powód cywilny oskarżycielem posiłkowym

Powód cywilny oskarżycielem posiłkowym

Rozważam możliwość wystąpienia z powództwem adhezyjnym w procesie karnym. Czy powód cywilny w procesie karnym może równocześnie występować jako oskarżyciel posiłkowy? Pokrzywdzony może aż (...)

Interwencja uboczna w procesie karnym

Interwencja uboczna w procesie karnym

Czy w sprawie z art. 284 § 2 mogę zostać interwenientem ubocznym po stronie mojej konkubiny jako pokrzywdzonej. Czy dla wykazania "interesu prawnego" powinien być wystarczający dla Sądu fakt, że (...)

Pozycja oskarżyciela posiłkowego

Pozycja oskarżyciela posiłkowego

Jestem oskarżony z art. 207 par 1 kk. (maltretowanie fizyczne i psychiczne). Jaka jest różnica między występowaniem na sprawie mojej żony jako świadka lub oskarżyciela posiłkowego? Obecnie jestem (...)

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Czy mogę dochodzić zadośćuczynienia za cierpienia z powodu obrażeń w wypadku drogowym. Doznałem obrażenia kręgosłupa. Po 6 dniach zostałem wypisany ze szpitala. Na dzień dzisiejszy nie mam (...)

Powództwo cywilne w postępowaniu karnym

Powództwo cywilne w postępowaniu karnym

Wykonuję powypadkowe naprawy blacharsko-lakiernicze. Moje kosztorysy, sporządzane w systemie X, przez niektórych likwidatorów ubezpieczyciela (bez uprawnień rzeczoznawcy samochodowego) są korygowane (...)

Mediacja w procesie karnym

Mediacja w procesie karnym

Siedemnastolatek został zatrzymany pod zarzutem z art. 157 kk. Przyznał się do winy. Prokurator będzie wnioskował o 12 miesięczny dozór kuratora i 40 godzin prac społecznych w miesiącu. W chwili (...)

Branie udziału w czynnościach śledztwa

Branie udziału w czynnościach śledztwa

Czy i w jakich okolicznościach osoba nie będąca pracownikiem policji może brać udział w czynnościach śledczych, np. przesłuchaniach świadków? Nadmieniam, że osoba ta ma pełnić funkcję oskarżyciela (...)

Odpowiedzialność ubezpieczyciela i sprawcy szkody

Odpowiedzialność ubezpieczyciela i sprawcy szkody

Jestem pokrzywdzoną w procesie karnym i zamierzam również wystąpić o przyznanie mi statusu oskarżyciela posiłkowego. Wystąpiłam już o odszkodowanie w związku z poniesionymi stratami do firmy (...)

Pokrzywdzony jako świadek w postępowaniu karnym

Pokrzywdzony jako świadek w postępowaniu karnym

Zostałem wezwany do prokuratury jako świadek w sprawie o przestępstwo z art. 231 par. 1 kk i inne. Uważam się w tej sprawie za pokrzywdzonego. Obawiam się, że jako świadek nie będę miał dostępu (...)

Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego

Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego

Ojciec mojego męża został powiadomiony przez Sąd o terminie odbycia się sprawy o ustanowienie go oskarżycielem posiłkowym, w sprawie o zabójstwo jego wnuczki. Teść jest chory (leżący), nie (...)

Zadośćuczynienie za pomówienia i zniesławienie

Zadośćuczynienie za pomówienia i zniesławienie

Osoba X i Y będąca małżonkami składa zawiadomienia do Prokuratury lub na Policję na osobę Z. Zarzuty stawiane przeciwko sobie Z czynione są złośliwie i nie są prawdziwe. Osoba Z oczyściła (...)

Dochodzenie roszczeń pieniężnych w procesie karnym

Dochodzenie roszczeń pieniężnych w procesie karnym

Czy w procesie karnym można od razu zastrzec zasądzenie kary pieniężnej, bez potrzeby wszczynania procesu sądowego? Jak się domyślamy, chodzi o dochodzenie roszczeń pieniężnych w ramach procesu (...)

Pełnomocnictwo powoda cywilnego w sprawie karnej

Pełnomocnictwo powoda cywilnego w sprawie karnej

Czy chcąc złożyć, w imieniu powoda, pozew cywilny o zapłatę tytułem odszkodowania w procesie karnym, należy posiadać specjalne umocowania? Zgodnie z art. 62 kpk możliwe jest w ramach postępowania (...)

Apelacja oskarżyciela posiłkowego

Apelacja oskarżyciela posiłkowego

Pokrzywdzony i oskarżyciel posiłkowy w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym z art. 286 kk, którą wniósł oskarżyciel publiczny, chce złożyć apelację do sądu nadrzędnego, ponieważ (...)

Obrót podróbkami a odpowiedzialność karna

Obrót podróbkami a odpowiedzialność karna

Jak w aspekcie karnym rozumiane jest pojęcie produktu podrobionego? Co grozi za handlowanie podrobionymi produktami, np. butami, zegarkami? Ustawa prawo własności przemysłowej posługuje się pojęciem (...)

Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego

Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego

Prokuratura nie wszczęła postępowania na moje zgłoszenie o popełnieniu przestępstwa i mimo mojego zaskarżenia w sądzie potrzymali decyzję o nie wszczęciu sprawy o przywłaszczenie. Czy wyczerpałem (...)

Odpisy apelacji w postępowaniu karnym

Odpisy apelacji w postępowaniu karnym

Przed sądem karnym w procesie występowali (oprócz obrońcy i oskarżonego): prokurator, oskarżyciel posiłkowy oraz jego pełnomocnik. Ile odpisów apelacji należy złożyć? Czy nie złożenie odpisu (...)

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić jeśli względem mnie rozpowszechniane są krzywdzące pomówienia, które mają na celu zniesławienie mojej osoby w pracy? Niniejsza porada prawna została sporządzona w oparciu o (...)

Naprawienie szkody w postępowaniu karnym

Naprawienie szkody w postępowaniu karnym

Czy osoba poszkodowana w wypadku drogowym na skutek potrącenia ją samochodem przez sprawcę wypadku i doznania w wyniku tego uszkodzeń ciała może we wniosku o naprawienie szkody art. 46 kk może przypozwać (...)

Swobodna ocena dowodów w procesie karnym

Swobodna ocena dowodów w procesie karnym

Ponad rok temu zostałem zatrzymany i przebywałem w areszcie 3 miesiące. Proces jeszcze nie został wszczęty. Wiem, że jestem niewinny i główny oskarżony też to wie. CBS zatrzymało mnie na podstawie (...)

Apelacja oskarżyciela posiłkowego

Apelacja oskarżyciela posiłkowego

Jeżeli prokuratura wnosi apelację od wyroku I-ej instancji, w której to sprawie wystawiła akt oskarżenia na wniosek poszkodowanego/oskarżyciela, to czy oskarżyciel, występujący w sprawie również (...)

Adres zamieszkania pozwanego a zameldowanie

Adres zamieszkania pozwanego a zameldowanie

Powód w sprawie karnej cywilnej podał do wiadomości Sądu znane sobie dwa adresy zamieszkania pozwanego (jeden za granicą, drugi w Polsce w Poznaniu) na kilku posiedzeniach Sądu powód potwierdzał (...)

Zwrot kosztów oskarżycielowi posiłkowemu

Zwrot kosztów oskarżycielowi posiłkowemu

Sprawa karna o groźby karalne. Prokuratura po rozpoznaniu skierowała sprawę do sądu. W sprawie występuję jako pokrzywdzony oraz oskarżyciel posiłkowy. Oskarżony otrzymał obrońcę z urzędu. (...)

Minimalizacja szkody - wypłata odszkodowania

Minimalizacja szkody - wypłata odszkodowania

Czy w procesie karnym z jednoczesnym powództwem cywilnym jest możliwe żądanie odszkodowania "na wyrost", przed poniesieniem konkretnych wydatków na rehabilitację psychiczno-fizyczną. Uważam, że (...)

Włączenie się do sprawy karnej

Włączenie się do sprawy karnej

Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi po moim zgłoszeniu dochodzenie w związku z pomówieniem mnie o to, że dopuściłem się przestępstwa. Osoba, która zawiadomiła o rzekomym przestępstwie (...)

FORUM PRAWNE

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów Witajcie, szukam adwokata, który rozwikła trudna sprawę rozwodową. Maż stawia opór ze względu na małoletnie dzieci. Na Twoim miejscu szukałabym (...)

alimenty - jak się pozbyć komornika

alimenty - jak się pozbyć komornika Płace zasądząne mi alimenty dla syna w wysokości 200 zł miesiecznie i przez trzy lata nie zapłaciłem 3 raty (trzech miesięcy) i w dniu wczorajszym dostałem (...)

Rozwód - szukam adwokata we Wrocławiu

Rozwód - szukam adwokata we Wrocławiu Witam, dzisiaj rano jeszcze widziałam w pracy temat w którym ktoś szukał adwokata i były opinie, a wieczorem tego tematu już nie ma. Nie wiem co się stało, (...)

Dobry Adwokat - Wrocław

Dobry Adwokat - Wrocław Witam, poszukuję dobrego adwokata z okolic Wrocławia najlepiej specjalistę od błędów medycznych. Pozdrawiam i dziekuje za pomoc Mogę ci polecić bardzo dobrego prawnika (...)

Oszustwo

Oszustwo Witam serdecznie, Chciałbym zaczerpnąć porady doświadczonych tutaj osób, a mianowicie kilka dni temu zostałem oszukany na pewną kwotę (nie jest ona duża), nie posiadam niestety nr konta (...)

OSZUSTWO!!!

OSZUSTWO!!! Witam Zostałem oszukany na allegro mam adres nagrana rozmowe na komputerze ze przesłal dowód wysłania pięniedzy maila ze wyslał ,korespodencje z allegro, jednak jest to kwota 50zł co (...)

oszustwo

oszustwo Mam pytanie dostalem wyrok nie dawno z art. 284 dostalem grzywne teraz sprzedalem tel na allegro i ja zostalem oszukany dalem facetowi tel a on wplacil mi na konto 150 zl teraz twierdzi ze nie (...)

Oszustwo

Oszustwo mój syn pracuje w Holandii Był z dziewczyną przez 4 lata okazało się że jet w ciąży szczęśliwy . Ale wszelkie znaki na ziemi i niebie wskazywały że to nie jest jego dziecko .Niestety (...)

oszustwo

oszustwo Dzień dobry Jakiś czas temu zostałem oszukany na aukcji internetowej. Spraw trafiła do sądu i oskarżony został skazany. Dostał 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, nadzór (...)

oszustwo

oszustwo mam pytanie w 2000r ktos wziol na mnie tel komorkowy na abonament w zeszlym roku w listopadzie komornik zajol mi polowe wynagrodzenia poszedlem na policje aby doniesc o przestepstwie i byl grafolok (...)

Oszustwo

Oszustwo Witam! Co mam zrobić w sytuacji gdy mnie oszukano dokonałem zakupy przez internet, niestety sprzedawca mnie oszukał i nie wysłal mi mojego zakupu co mam zrobić jak odzyskac pieniądze? z (...)

Oszustwo

Oszustwo Witam Znalazłam rower na allegro za bardzo atrakcyjną cenę. Nie miłąm konta na allegro więc kontaktowałam się mailowo. Gdy przesłałam pieniądze koleś zapadł się pod ziemie. Co ja (...)

Oszustwo

Oszustwo Czy matka może pobierać w Niemczech zasiłek na swoja 21 letnia córkę, która mieszka w Polsce? Obie mają zameldowanie i w Polsce i w Niemczech, matka odhacz się na liście dla bezrobotnych (...)

oszustwo !!!!

oszustwo !!!! witam. kilka tygodni temu kupilem kosc ramu na allegro. zaplacilem 100zl ale ramu nie otrzymalem. koles caly czas pisze ze niema pieniedzy ale mi sie juz niechce czekac. co moze zrobic w (...)

Oszustwo?????????

Oszustwo????????? Witam mam pewien problem w roku 2000 mój dziadek wziął auto na raty. Był wpisany w dowód jako właściciel, ale jako współwłaściciel był wpisany jego kolega. W 2002 samochód (...)

Pomogę w uzyskaniu prawa jazdy bez zaliczek

Pomogę w uzyskaniu prawa jazdy bez zaliczek Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby służymy pomocą w uzyskaniu prawa jazdy . Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny. Rozwiązujemy (...)

Oszustwo o 200zł,

Oszustwo o 200zł, Mój klient, pozwał mnie o oszustwo. Dzień po tym jak zakupił usługę na moim portalu. Klient wpłacił kasiorkę i przesłał dane, ja jednak dopiero 4 dni po tym wysłałem fakturę (...)

oszustwo poniżej kwoty 250zł

oszustwo poniżej kwoty 250zł mam pytanie czy oszustwo które dotyczy kwoty lub przedmiotu o wartości poniżej 250zł zostanie potraktowane jako znikoma szkodliwość społeczna? tak jak często to ma (...)

Umorzenie oszustwa Dlaczego

Umorzenie oszustwa Dlaczego Witam. Mój problem polega na tym. Kupiłem od osoby rzecz która okazala się kradziona. Sporządziłem umowę w której odoba podpisala się że jest wlaścicielem tej (...)

Porady prawne