Poprzednie błędy sędziego to nie powód do jego wyłączenia

A.M. złożył wniosek o wyłączenie trzech sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od rozpoznania sprawy z jego skargi. Jako podstawę wskazał, że sędziowie ci orzekali już na niekorzyść podatników w innej sprawie. WSA ten wniosek oddalił. A.M. złożył zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym podniósł m.in., że sędziowie ci odmówili wyłączenia się od orzekania w sprawie, co mogłoby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. NSA zażalenie oddalił, przy czym orzekł, że

Odmowa wyłączenia się sędziego od rozpoznania sprawy w reakcji na wniosek strony (zaniechanie złożenia przez sędziego własnego wniosku o wyłączenie) nie stanowi okoliczności wywołującej uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności tego sędziego (art. 19 P.p.s.a.).

Porady prawne

Przepis art. 19 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (P.p.s.a.) stanowi, że niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 18 (P.p.s.a.), sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie.

W uzasadnieniu NSA potwierdził pogląd WSA, iż wcześniejsze orzekanie w sprawie zawisłej pomiędzy tymi samymi stronami nie stanowi przesłanki wyłączenia sędziego. Przyjęcie poglądu przeciwnego doprowadziłoby do paraliżu wymiaru sprawiedliwości, gdyż istotą sądzenia jest przyznanie racji jednej ze stron (zawsze ktoś przegrywa). Nawet jeśli sędzia prowadząc poprzednią sprawę popełnił błąd, to nie jest powód do jego wyłączenia. Błędy można bowiem eliminować przez odwołanie się do sądu wyższej instancji.

Odnośnie okoliczności podniesionej w zażaleniu NSA wyjaśnił, że sędzia od rozpoznania sprawy nie wyłącza się sam, ale o ewentualnym jego wyłączeniu decyduje sąd, który działa na wniosek sędziego lub strony. Gdyby zaakceptować pogląd skarżącego, to albo sędzia musiałby sam złożyć wniosek o wyłączenie, albo też (gdyby złożenia takiego wniosku odmówił) naraziłby się na zarzut wywołania uzasadnionych wątpliwości co do jego bezstronności, co prowadziłoby do jego wyłączenia - w praktyce wniosek strony miałby moc wiążącą i automatycznie prowadziłby do wyłączenia sędziego. Taka zaś wykładnia art. 19 P.p.s.a. jest nieuprawniona, gdyż "okoliczność mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie" w każdej sprawie musi być oceniana osobno.

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego 2009 roku, sygn. akt II FZ 51/09


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika