17.10.2005

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

17 pażdziernika br. wchodzi w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Wprowadza ona przede wszystkim szczegółowe unormowanie rozwiązywania sporów przed sądem polubownym - dostosowujące nasze przepisy do praktyki sądownictwa polubownego w kraju i za granicą. Nowelizacja zmierza do zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności sądownictwa polubownego (arbitrażowego) w stosunku do sądownictwa powszechnego. Arbitraż jest o wiele bardziej elastyczną procedurą, której przebieg zależy w dużej mierze od woli stron.

Przepisy nowej części piątej Kodeksu postępowania cywilnego, poświęconej specjalnie sądownictwu polubownemu, stosuje się, jeżeli miejsce postępowania przed sądem polubownym znajduje się na terytorium Polski, a w wypadkach w części tej określonych - także wtedy, gdy miejsce postępowania przed sądem polubownym znajduje się poza jej granicami lub nie jest oznaczone. Przepisy te mają zastosowanie zarówno do sądu  polubownego powołanego do rozstrzygnięcia poszczególnego sporu, jak i składu orzekającego powołanego w ramach stałego sądu polubownego.

Porady prawne

Jakie spory można poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego?

Jeśli żaden przepis szczególny nie stanowi inaczej, strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe - mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem jednak spraw o alimenty.

Który sąd?

Wprowadzono zasadę, że miejsce postępowania przed sądem polubownym wskazują same strony, a dopiero w razie braku takiego wskazania określa je sąd polubowny, biorąc pod uwagę przedmiot postępowania, okoliczności sprawy i dogodność dla stron.

Jeżeli miejsce postępowania przed sądem polubownym nie zostało określone przez strony ani przez sąd polubowny, uważa się, iż miejsce tego postępowania znajdowało się na terytorium Polski, gdy na tym terytorium wydane zostało orzeczenie kończące postępowanie w sprawie.

Sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa, jeżeli miejsce postępowania przed sądem polubownym znajduje się na terytorium Polski, a także, gdy przepisy wspomnianej części piątej K.p.c. przewidują czynności sądu w związku z postępowaniem przed sądem polubownym, którego miejsce znajduje się poza granicami Polski albo nie jest oznaczone. Czasem bowiem w innym państwie następują niektóre czynności, a w innym jest wydawany wyrok. W ograniczonym zakresie polskie sądy będą więc miały również jurysdykcję nad arbitrażem zagranicznym.

Sąd polubowny może orzekać o swej właściwości, w tym o istnieniu, ważności albo skuteczności zapisu na sąd polubowny. Nieważność albo wygaśnięcie umowy podstawowej, w której zamieszczono zapis na sąd polubowny samo przez się nie oznacza nieważności lub wygaśnięcia zapisu.

Zarzut braku właściwości sądu arbitrażowego może być podniesiony nie później niż w odpowiedzi na pozew lub w innym terminie określonym przez strony, chyba że przed upływem tego terminu strona nie znała i przy dołożeniu należytej staranności nie mogła poznać podstawy takiego zarzutu, albo jego podstawa powstała dopiero po upływie tego terminu. W obu wypadkach sąd polubowny może rozpoznać zarzut podniesiony po terminie, jeżeli uzna opóźnienie za usprawiedliwione. Wyznaczenie arbitra przez stronę lub uczestniczenie strony w jego wyznaczeniu nie pozbawia jej prawa do podniesienia tego zarzutu. Zarzut, że zgłoszone w toku postępowania żądanie strony przeciwnej wykracza poza zakres zapisu na sąd polubowny, powinien być podniesiony niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania. Sąd polubowny może rozpoznać zarzut podniesiony po tym terminie, jeżeli uzna opóźnienie za usprawiedliwione.

Zapis na sąd polubowny

Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga umowy stron, w której należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć (jest to tzw. zapis na sąd polubowny).

Bezskuteczne są postanowienia zapisu na sąd polubowny naruszające zasadę równości stron, w szczególności uprawniające tylko jedną stronę do wytoczenia powództwa przed sądem polubownym przewidzianym w zapisie albo przed sądem.

Zapis na sąd polubowny może wskazywać stały sąd polubowny jako właściwy do rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej wiąże je regulamin stałego sądu polubownego obowiązujący w dacie zawarcia zapisu na sąd polubowny.

Zapis na sąd polubowny powinien być sporządzony na piśmie. Wymaganie co do formy zapisu na sąd polubowny jest jednak spełnione także wtedy, gdy zapis zamieszczony został w wymienionych między stronami pismach lub oświadczeniach złożonych za pomocą środków porozumienia się na odległość, które pozwalają utrwalić ich treść. Powołanie się w umowie na dokument zawierający postanowienie o poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego również spełnia wymagania dotyczące formy zapisu na sąd polubowny, jeżeli umowa ta jest sporządzona na piśmie, a to powołanie się jest tego rodzaju, że czyni zapis częścią składową umowy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

17 maja 2019 r. - Dzień Osób z Niepełnosprawnością

17 maja 2019 r. - Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2019 M.in. ZUS zaprasza na Dzień Osób z Niepełnosprawnością pod hasłem "Żyj aktywnie!". Wydarzenie organizuje w wielu miastach w całej Polsce. Będą to - w zależności od miejsca wydarzenia - spotkania z ekspertami ZUS, NFZ, PFRON, Biura Rzecznika Praw Pacjenta, ITS oraz przedstawicielami lokalnych organizacji i fundacji działających (...)

MF ostrzega przed nadużyciem zwolnienia podatkowego dla dywidend

MF ostrzega przed nadużyciem zwolnienia podatkowego dla dywidend

Ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową związaną z nadużyciem zwolnienia podatkowego dla dywidend Resort finansów wydał 3 listopada 2017 r. kolejne ostrzeżenie dla podatników (nr 005/17). Ministerstwo Finansów zidentyfikowało przypadki nadużywania zwolnienia podatkowego dla dywidend poprzez dokonywanie ich wypłat z wykorzystaniem spółek pośredniczących.  Schematy (...)

Sejm przyjął 2 ważne ustawy z sektora mieszkaniowego i budownictwa

Sejm przyjął 2 ważne ustawy z sektora mieszkaniowego i budownictwa

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych oraz ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw zostały przyjęte przez Sejm. ##baner## Czego dotyczą nowe ustawy?  - "Przyjęta  przez Sejm RP ustawa zwiększająca dostępność mieszkań czynszowych i komunalnych jest kluczowa dla utrzymania dynamiki (...)

Polskie urzędy nie lubią się z komputerami. Raport NIK

Polskie urzędy nie lubią się z komputerami. Raport NIK

Tylko nieliczne miasta mogą pochwalić się e-administracją z prawdziwego zdarzenia. Większość nowych i zmodernizowanych miejskich systemów informatycznych współpracuje ze sobą w ograniczonym zakresie - wynika z wniosków po kontroli NIK. Co gorsza, urzędnicy nie przykładają wystarczającej wagi do bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. W ocenie NIK przed samorządami jeszcze (...)

Sąd państwa UE nie może zakazać wszczęcia postępowania cywilnego przed sądem innego państwa UE

Sąd państwa UE nie może zakazać wszczęcia postępowania cywilnego przed sądem innego państwa UE

Konwencja nowojorska w sprawie arbitrażu (konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r., Recueil des traités des Nations unies, tom 330, s. 3) stanowi, że sąd, w którym wszczęto spór w sprawie, co do której strony dokonały zapisu na sąd polubowny, na żądanie jednej ze stron odeśle strony do arbitrażu, (...)

Pierwsze spotkanie Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan

Pierwsze spotkanie Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan

Półtora miesiąca temu weszła wżycie reforma sądownictwa polubownego. Wczoraj odbyło się pierwsze spotkanie arbitrów niedawno powołanego Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan. Lista zawiera dziesiątki nazwisk z prawniczej śmietanki. (...)A więc sprawy pracownicze - tu jednak zapis na arbitraż winien być sporządzony po powstaniu sporu; zabezpieczenia na czas procesu - arbitraż uzyskał (...)

Gdzie znaleźć pomoc w przypadku sporu z instytucją finansową?

Gdzie znaleźć pomoc w przypadku sporu z instytucją finansową?

Sprawdź, gdzie można szukać pomocy w przypadku sporu z instytucją finansową, np. z bankiem czy zakładem ubezpieczeń. Reklamacja w instytucji finansowej W pierwszej kolejności należy złożyć reklamację w instytucji finansowej, opisując swoje zastrzeżenia dotyczące świadczonej przez podmiot usługi lub zaoferowanego produktu oraz określić oczekiwania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji.  ##baner## W (...)

Spory w firmach kosztują miliardy

Spory w firmach kosztują miliardy

- Konflikty w sprawach gospodarczych w Polsce generują rocznie kilkadziesiąt miliardów złotych kosztów. Pozasądowe metody rozwiązywania sporów mogłyby z powodzeniem przejąć część tych spraw z korzyścią dla gospodarki i przedsiębiorców – powiedział podsekretarz stanu w Mariusz Haładyj podczas konferencji Kierunki zmian w najnowszych regulacjach arbitrażu na Uniwersytecie (...)

Projektowane zmiany w kodeksie postępowania cywilnego oraz prawie upadłościowym i naprawczym

Projektowane zmiany w kodeksie postępowania cywilnego oraz prawie upadłościowym i naprawczym

Na stronach internetowych znaleźliśmy projekt ustawy, która ma zmienić część przepisów kpc oraz Prawa upadłościowego i naprawczego. Ogólnie rzecz biorąc dotyczy on zmian w zakresie dotyczącym sądownictwa polubownego. Na czym zatem miałyby polegać zmiany? Czy oznacza to, że większość spraw "załatwiana" będzie polubownie?Czego dotyczyć mają znowelizowane regulacje?Już (...)

Sądownictwo polubowne jak UNICTRAL

Sądownictwo polubowne jak UNICTRAL

Z projektu przepisów o sądownictwie polubownym wyraźnie widać, że są wzorowane na ustawie modelowej UNICTRAL, jednak nie wszystkie jej rozwiązania powinny być przenoszone dosłownie. Spójrzmy na propozycje odnoszące się do skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego. Po pierwsze: projekt Komisji Kodyfikacyjnej, w przeciwieństwie do niektórych innych regulacji (np. szwajcarskiej, rosyjskiej) (...)

Ochrona konsumentów oraz konkurencji. UOKiK przedstawia strategię

Ochrona konsumentów oraz konkurencji. UOKiK przedstawia strategię

Monitorowanie przetargów publicznych, nowe narzędzia usprawniające wykrywanie praktyk antykonkurencyjnych i jednocześnie ochrona najsłabszych uczestników rynku. To główne założenia dwóch strategii, po raz pierwszy prezentowanych razem. Wczoraj UOKiK skierował do konsultacji projekty rządowych polityk: ochrony konsumentów oraz konkurencji. Po raz pierwszy w historii Urzędu dwa główne (...)

Kto może skorzystać z arbitrażu?

Kto może skorzystać z arbitrażu?

Ustawa gruntownie reformująca sądownictwo polubowne (arbitraż) wchodzi w życie 17 października. Ma ułatwić korzystanie z tej alternatywnej dla sądów państwowych formy rozwiązywania sporów.   (...)Rozstrzygnięciu przez sąd polubowny będzie można poddać wszelkie spory, które mogą być przedmiotem ugody, z wyjątkiem spraw o alimenty. Także spory ze stosunku spółki - co było (...)

Procedura arbitrażowa do poprawki

Procedura arbitrażowa do poprawki

Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego dają wielką szansę na rozwój szybszego i tańszego sądownictwa polubownego. Aby tak się stało, trzeba jednak uprościć procedurę odwoławczą. Sądy arbitrażowe dają szanse nie tylko na sprawne rozstrzyga nie sporów między przedsiębiorcami, ale także np. spraw spadkowych. Obecna procedura powoduje jednak, że może on trwać nawet dłużej niż (...)

Polubowne rozwiązywanie sporów: raport UOKiK

Polubowne rozwiązywanie sporów: raport UOKiK

Dwie trzecie mediacji prowadzonych przez Inspekcję Handlową kończy się pozytywnie dla konsumentów. Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich cieszy się coraz większą popularnością i w przyszłym roku obejmie wszystkie branże. UOKiK zainicjował właśnie prace nad zmianami w polskim prawie. Spór z przedsiębiorcą nie zawsze oznacza długą batalię przed sądem powszechnym. Uproszczone (...)

Po co drzeć koty? Tak polubownie rozwiążesz spór

Po co drzeć koty? Tak polubownie rozwiążesz spór

Sprzedawca niesłusznie odrzucił twoją reklamację? Nie masz czasu, ochoty, ani pieniędzy na długotrwałe dochodzenie swoich roszczeń przed sądem? Rozwiązaniem jest skorzystanie z mediacji lub skierowanie sprawy do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej. W 2012 r. z tych możliwości skorzystało blisko 15 tys. konsumentów, a łączna wartość sporów (...)

Nowy sposób na rozwiązanie sporu o żywność

Nowy sposób na rozwiązanie sporu o żywność

Bez wychodzenia z domu i bez ponoszenia kosztów, szybko możesz rozwiązać swój problem dotyczący zakupu jedzenia czy napojów. Już działa pierwsze w Polsce i jedyne w Europie dedykowane wyłącznie żywności Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów.  Po co powstało Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dotyczących Żywności? Produkty żywnościowe (...)

Rozwiązywanie sporów zbiorowych - akcja protestacyjna

Rozwiązywanie sporów zbiorowych - akcja protestacyjna

Stosunek łączący pracownika i pracodawcę charakteryzuje się tym, iż z pewnością pozycja pracownika jest znacznie słabsza. Niejednokrotnie bywa on wykorzystywany, chociażby poprzez obowiązek morderczej pracy po godzinach (nieraz za darmo), czy też z byle powodu postanawia obciąć mu się wynagrodzenie. Nie wspominając o tym, iż warunki panujące w większości zakładów pracy nie (...)

Arbitrażowy sąd internetowy

Arbitrażowy sąd internetowy

Spory dotyczące domen internetowych kończących się literami .pl może od niedawna rozstrzygać nowa instytucja - Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. (...) Jego atutem jest szybkość. Wyrok może zapaść nawet w ciągu miesiąca od skierowania sprawy. Staramy się także maksymalnie uprościć procedury - odpowiada Nowaczyk. - Właśnie dlatego wszelkie pisma i doręczenia (...)

Koszty arbitrażu

Koszty arbitrażu

To temat IV Dorocznych Spotkań Arbitrów Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan, które odbyło się 24 listopada 2008 r. w Warszawie. Skierowanie pozwu do sądu arbitrażowego wiąże się z kosztami i choć nie są one tak wysokie jak w sądzie powszechnym to mogą stanowić poważny wydatek dla strony wnoszącej pozew, a ostatecznie - dla strony, która w sądzie sprawę przegrywa. (...)

Czy Polska powinna mieć jednolity arbitraż?

Czy Polska powinna mieć jednolity arbitraż?

Sąd Arbitrażowy przy ICC jest największą i najważniejszą instytucją arbitrażową na świecie. Rozprawy toczyły się na terenie 49 państw, czasem w miejscach tak odległych jak Jamajka czy Seszele.   (...)W ciągu ostatnich pięciu lat wybrano 18 arbitrów z Polski, 52 polskie strony występowały w arbitrażu i 5 razy wybrano Polskę jako miejsce arbitrażu. Kilkunastu polskich prawników (...)

Sąd, który nie ustala prawdy

Sąd, który nie ustala prawdy

Jak przeciętnemu obywatelowi wytłumaczyć, że sąd nie musi ustalać prawdy - pyta Piotr Nowaczyk, adwokat, prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (...)Według danych Sądu Najwyższego w roku 2007 rozpoznano zaledwie 95 skarg o uchylenie wyroku sądu polubownego. Dla porównania w Paryżu było takich spraw 60. Liczby są tak małe, że rozproszenie tych spraw po sądach (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zawarcie ugody przed sądem polubownym

Zawarcie ugody przed sądem polubownym

Czy chcąc rozstrzygnąć spór polubownie, strony muszą się zgłosić do jakiegoś sądu polubownego już istniejącego (np. przy KIG), czy mogą powołać arbitrów - specjalistów ze swoich firm? (...)

Nieterminowe rozpatrzenie reklamacji a szkoda

Nieterminowe rozpatrzenie reklamacji a szkoda

Czy mogę zażądać od banku odszkodowania za nierozpatrzenie w terminie reklamacji? Nierozpatrzenie w terminie reklamacji przez bank może stanowić podstawę domagania się odszkodowania od banku. Rozpatrywanie (...)

Ugoda cywilna

Ugoda cywilna

Czy ugoda pozasądowa stanowi tytuł egzekucyjny? Czy dopuszczalne jest zawarcie ugody pozasądowej w przypadku należności pieniężnych, jeśli został wydany już nakaz zapłaty i sprawę prowadzi (...)

Rozwód w UE

Rozwód w UE

Z powodu ciężkiego stanu zdrowia i niemożności życia z mężem dłużej wyjechałam z Polski. Mąż podał o rozwód, ale ja nie jestem w stanie przyjechać do Polski. Poruszam się na wózku. Czy (...)

Przesłuchanie strony przez konsula

Przesłuchanie strony przez konsula

W sprawie o rozdzielność majątkowa małżeńską, strona zażądała przesłuchania w konsulacie polskim, w Mieście w którym mieszka strona. Gdy konsulat wyznaczył termin przesłuchania na styczeń, (...)

Niedoręczenie wyroku

Niedoręczenie wyroku

Mieszkam od 25 lat w Danii i posiadam obywatelstwo duńskie. Moja biologiczna matka (wychowywała mnie babcia) wystąpiła w lutym 2006 r. z roszczeniami alimentacyjnymi, które trafiły do sądu półtora (...)

FORUM PRAWNE

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

Prawo rodzicielskie

Prawo rodzicielskie Chce pozbawic ojca mojego 6 letniego dziecka wladzy rodzicielskiej, nie widuje sie on z corka od 3 lat i sie nia nie interesuje, jak sprawic by sad przyznal mi racje i zabral mu wladze (...)

Dobry adwokat - warszawa

Dobry adwokat - warszawa Witam. Poszukuję dobrego adwokata spraw rodzinnych w wawie. Co masz na myśli mówiąc że nie jest drogi? Możesz podać jakieś kwoty? Arsen mozna zobaczyc na stronie początkujący (...)

Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty na dorosłe dziecko Dwa lata temu rozwiodłem się z żoną, płacę alimenty na nią i dwójkę dzieci. Na każdego po 500zl. Moja córka jest już pełnoletnia w tym roku pisała maturę, którą (...)

Slub pomiedzy Polka i Arabem

Slub pomiedzy Polka i Arabem Jakie dokumenty potrzebne sa do zawarcia slubu w Polsce Polki z Arabem z obywatelstwem izraelskim?Czy po slubie oboje maja takie same prawa w krajach UE do pracy i zamieszkania? (...)

Arbitraż i sądownictwo polubowne

Arbitraż i sądownictwo polubowne Zapraszam do dyskusji na temat sądownictwa arbitrażowego (polubownego) (miami) Sądownictwo polubowne - TAK. Jest tanie, szybkie, wyrok jest równoznaczny z wyrokiem (...)

Sądownictwo polubowne-arbitraż

Sądownictwo polubowne-arbitraż Czy jakiekolwiek regulacje odnoszą się do organizacji, funkcjonowania i struktury sądownictwa polubownego. Kto i jak może zorganizować sąd polubowny. Dzięki za odpowiedzi. (blestek)

Kto i jak może zorganizować i prowadzić arbitraż.

Kto i jak może zorganizować i prowadzić arbitraż. Istniejące sądy polubowne funkcjonują przy izbach handlowych, organizacjach itp. Czy jest to wymogiem. Kto i jak może zorganizować sąd polubowny. (...)

Zasadność protestu po wyroku ZA

Zasadność protestu po wyroku ZA Czy wykonawca "A" może wnieść protest na naszą ofertę mając na uwadze art. 181 ust. 6 PZP, jeżeli wcześniej nasza oferta była przez Zamawiającego odrzucona (...)

Sąd arbitrażowy a nakaz zapłaty

Sąd arbitrażowy a nakaz zapłaty Jeśli mam w umowie zapis, że wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej to czy sąd ten może wydać nakaz zapłaty (...)

kto rozstrzygnie konflikt?

kto rozstrzygnie konflikt? Mam takie pytanie czy jest możliwośc rozstrzygniecie sporu cywilnego inaczej niż przez sąd? Gdzie można się zgłosić jeżeli przedsiębiorca nie może dogadać się z (...)

mik !!!!!!!!!!! dług idea - windykacja kruk

mik !!!!!!!!!!! dług idea - windykacja kruk A czy jest to pewne w każdym przypadku ???? A czy... nie powinna Firma Kruk przysyłać listów poleconych ????? Przecież nie wiadomo kto ten list dostał (...)

Porady prawne