17.10.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Przestępstwo pomówienia Narodu Polskiego

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosił o stwierdzenie niezgodności art. 37 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592) z art. 54 ust. 1 i art. 73 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykułem 37 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592) w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) zostały dokonane następujące zmiany:

1) w art. 112 po pkt 1 został dodany pkt 1aw brzmieniu:

„1a) przestępstwa pomówienia Narodu Polskiego,";

2) po art. 132 został dodany art. 132a w brzmieniu:

„Art. 132a. Kto publicznie pomawia Naród Polski o udział, organizowanie lub odpowiedzialność za zbrodnie komunistyczne lub nazistowskie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.".

W świetle dokonanych zmian odpowiedzialności karnej podlega ten, kto publicznie pomawia Naród Polski o udział, organizowanie lub odpowiedzialność za zbrodnie komunistyczne lub nazistowskie. Odpowiedzialność ta jest niezależna od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego.

Tak więc zakwestionowane we wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich przepisy usytuowane są w obrębie kodeksu karnego, do którego włączone zostały mocą art. 37 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (dalej: ustawa lustracyjna). Przepis nowelizujący wprowadzony został do wymienionej ustawy w wyniku poprawki Senatu, która: 

  • przepis penalizujący pomówienie Narodu Polskiego, mający (zgodnie z uchwalonym w III czytaniu przez Sejm tekstem ustawy lustracyjnej) docelowo stanowić integralny i trwały element ustawy o IPN, przekwalifikowała - zachowując jego brzmienie identyczne z dotychczasowym - na nowy przepis wprowadzany do kodeksu karnego (jako jego art. 132a);
  • poszerzyła katalog przestępstw (dodając pomówienie Narodu Polskiego), których ściganie na podstawie polskiej ustawy karnej odbywa się niezależnie od miejsca popełnienia czynu zabronionego, obywatelstwa sprawcy oraz przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia przestępstwa.

W opinii wnioskodawcy (RPO) problem, jaki pojawia się na tle wprowadzonych do obrotu prawnego kwestionowanych przepisów dotyczy wyznaczenia granicy, której przekroczenie pozwoli uznać, że mamy do czynienia z nieprawdą. Z jednej bowiem strony sam ustawodawca stwierdza, iż poszczególni przedstawiciele Narodu Polskiego czy też określone jego grupy dopuszczały się w przeszłości zdefiniowanych prawnie zbrodni komunistycznych i nazistowskich. Z drugiej zaś strony nakazuje ścigać publiczne wypowiedzi w tym zakresie dotyczące Narodu Polskiego. Wprowadzone rozwiązanie może prowadzić do sytuacji, w której świadomość grożącej sankcji karnej będzie wywoływać w efekcie powstrzymanie się od publicznych wypowiedzi oraz badań naukowych na temat zbrodni komunistycznych i nazistowskich. W opinii wnioskodawcy kwestionowane przepisy wykraczają poza granice konieczne w demokratycznym państwie prawnym. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich fakty z najnowszej historii Polski powinny podlegać ocenie naukowej historyków, a nie ocenie prokuratorskiej.

7 lipca 2008 r. i 8 września 2008 r., Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał ów wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący przestępstwa pomówienia Narodu Polskiego.

W wyroku z 19 września Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 112 pkt 1a oraz art. 132a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny są niezgodne z art. 7 oraz art. 121 ust. 2 w związku z art. 118 ust. 1 Konstytucji. Ponadto Trybunał umorzył postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na zbędność wydania wyroku.

Ponieważ poprawka Senatu do ustawy lustracyjnej:

  • była propozycją nowelizacji aktu normatywnego nieobjętego zakresem regulacji ustawy lustracyjnej, uchwalonej przez Sejm w III czytaniu, w tym również jej przepisów zmieniających;

  • doprowadziła do zerwania związków tematycznych, jakie występowały pomiędzy zasadniczym przedmiotem regulacji ustawy lustracyjnej a zakładaną przez tę ustawę (w wersji uchwalonej przez Sejm w III czytaniu) nowelizacją mającą prowadzić do penalizacji pomawiania Narodu Polskiego;

  • udaremniła osiągnięcie celu, którego realizacji służyć miały przepisy nowelizujące ustawę o IPN zawarte w ustawie lustracyjnej

- Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zakwestionowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich art. 112 pkt 1a oraz art. 132a k.k. stanowią wynik przyjęcia przez Sejm poprawki Senatu do ustawy lustracyjnej niedopuszczalnej w stopniu, który przesądza o ich niekonstytucyjności.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Po co i jak ubiegać się o Kartę Polaka?

Po co i jak ubiegać się o Kartę Polaka?

Od 29 marca 2008 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Określa ona uprawnienia osoby, której przyznano Kartę Polaka (tzw. posiadacza Karty Polaka), zasady przyznawania, utraty ważności i unieważniania Karty Polaka oraz właściwość i tryb postępowania organów (...)

Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o IPN, ale skieruje ją do TK. „Postanowiłem podpisać nowelę ustawy o IPN i kieruję ją do TK”  - "Zdecydowałem się podpisać nowelizację ustawy o IPN - przepisy art. 55a wejdą w życie; jednocześnie zdecydowałem, że skieruję tę ustawę (...)

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Kto może przybyć do Polski w ramach repatriacji?

Pojęcie repatrianta Repatriantem jest osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Co reguluje ustawa o repatriacji? Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji określa (...)

W czym pomoże Karta Polaka?

W czym pomoże Karta Polaka?

29 marca 2008 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Określa ona uprawnienia osoby, której przyznano Kartę Polaka (tzw. posiadacza Karty Polaka), zasady przyznawania, utraty ważności i unieważniania Karty Polaka oraz właściwość i tryb postępowania organów (...)

Ustawa lustracyjna znów przed Trybunałem

Ustawa lustracyjna znów przed Trybunałem

Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny ma rozstrzygnąć o konstytucyjności przepisu przewidującego karę do 3 lat więzienia za "publiczne pomówienie narodu polskiego" o udział w zbrodniach komunistycznych lub nazistowskich.(...) Przepis wprowadzono w październiku 2006 r., nowelizacją (...)

Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

Kiedy sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kar? Kodeks karny przewiduje dwa tryby zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary - fakultatywny oraz obligatoryjny (obowiązkowy). Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary (fakultatywnie) w sytuacjach określonych w kodeksie karnym (...)

Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa członka zarządu spółki

Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa członka zarządu spółki

Członek zarządu spółki handlowej, prócz odpowiedzialności względem spółki (odpowiedzialność cywilnoprawna) oraz zgromadzenia wspólników (procedura odwołania, udzielenie absolutorium), ponosi również odpowiedzialność publicznoprawną: karną i (...)

Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego

Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego

Przy dość niskiej skali przestępczości Polska jest krajem o najwyższym w Europie współczynniku osadzonych. Ustawa zmienia podejście do orzekanych kar. Częściej stosowana ma być kara grzywny. Uchwalona ustawa jest wynikiem prac parlamentu nad trzema projektami ustaw: poselskim o zmianie ustawy (...)

Zaostrzenie kar dla pedofilów - przymusowa terapia za zgwałcenie o charakterze pedofilskim i kazirodczym

Zaostrzenie kar dla pedofilów - przymusowa terapia za zgwałcenie o charakterze pedofilskim i kazirodczym

Czemu ma służyć projekt zmian w ustawach karnych? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o Policji.Celem ustawy jest zaostrzenie kar i zwiększenie skuteczności działań (...)

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Od 17 grudnia 2005 r. zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. Wydłużenie przedawnienia Nowelizacja przewiduje wydłużenie okresów przedawnienia – również do czynów popełnionych przed wejściem w życie (...)

Zmiany w prawie karnym

Zmiany w prawie karnym

26 września wchodzi w życie nowelizacja prawa karnego, czyli ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy. Co zmienia się w kodeksie karnym? Od tej chwili w katalogu środków karnych przewidzianych prawem karnym pojawiają się w (...)

Kiedy zostaniesz ukarany za znieważenie funkcjonariusza publicznego?

Kiedy zostaniesz ukarany za znieważenie funkcjonariusza publicznego?

Od kiedy zmienia się Kodeks karny?Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wchodzi w życie 25 lipca 2008 r.Kiedy znieważanie funkcjonariusza jest karalne?Nowelizacja ta przewiduje, że w art. 226 § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Kto znieważa funkcjonariusza (...)

Ważne zmiany w prawie karnym

Ważne zmiany w prawie karnym

Czemu mają służyć proponowane zmiany w prawie karnym?Podstawowymi celami projektowanej ustawy, którą zajmuje się teraz Sejm, są: wyeliminowanie błędów wprowadzonych do kodyfikacji karnych w  wyniku licznych nowelizacji,   dostosowanie przepisów (...)

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Wraz z rozwojem techniki coraz więcej osób staje się ofiarami uporczywego nękania. Jak się bronić przed stalkerem? Stalking – czyli co? "Stalking" to określenie pochodzące z języka angielskiego i oznacza „skradanie się” lub „podchody”. Pod koniec lat (...)

Polskie sądy uwzględnią zagraniczny wyrok

Polskie sądy uwzględnią zagraniczny wyrok

Jeśli oskarżony był wcześniej karany w innym państwie Unii, sąd musi potraktować go jak recydywistę. Przykładowo, gdy osoba skazana na terenie wspólnoty za oszukiwanie fiskusa jeszcze raz popełni takie samo przestępstwo, tylko wobec polskiej skarbówki, będzie w oczach naszych (...)

Przemoc w rodzinie - Wdrażane i planowane działania legislacyjne

Przemoc w rodzinie - Wdrażane i planowane działania legislacyjne

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Krzysztof Kwiatkowski, a także przedstawiciele Departamentu Legislacyjno-Prawnego oraz Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji spotkali się z dziennikarzami. Tematem spotkania było przedstawienie działań legislacyjnych - zarówno wdrażanych, (...)

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z  Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało ustawę, która pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości, zwłaszcza skarbowej. Nowe rozwiązania wymierzone (...)

Zareagujesz na bójkę? Będziesz pod ochroną

Zareagujesz na bójkę? Będziesz pod ochroną

Nawet dwa lata za kratkami może spędzić chuligan, który uderzy osobę stająca w obronie innych. Ktoś zaczepia kobietę w tramwaju czy wszczyna bijatykę na ulicy? Jeśli postanowisz pomóc ofierze, to w sensie prawnym będziesz chroniony jak policjant w czasie interwencji. Podobnie (...)

Surowszy Kodeks karny?

Surowszy Kodeks karny?

Reforma Kodeksu karnego – bezpieczeństwo dla Polaków Dobre prawo dające poczucie sprawiedliwości nie może pobłażać sprawcom najcięższych zbrodni. Kary muszą być adekwatne do winy. Muszą skutecznie odstraszać przestępców, a nie utwierdzać ich w poczuciu bezkarności. (...)

Kara więzienia za nielegalne wysypiska

Kara więzienia za nielegalne wysypiska

Osoba wyrzucająca śmieci do lasu naraża się na karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Od dziś sąd ma prawo nałożyć taką karę na każdego, gdy nielegalnie składowane odpady lub substancje będą mogły zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka, spowodować istotne obniżenie jakości (...)

Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

Kiedy sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kar? Kodeks karny przewiduje dwa tryby zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary - fakultatywny oraz obligatoryjny (obowiązkowy). Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary (fakultatywnie) w sytuacjach określonych w kodeksie karnym (...)

Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa członka zarządu spółki

Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa członka zarządu spółki

Członek zarządu spółki handlowej, prócz odpowiedzialności względem spółki (odpowiedzialność cywilnoprawna) oraz zgromadzenia wspólników (procedura odwołania, udzielenie absolutorium), ponosi również odpowiedzialność publicznoprawną: karną i (...)

Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego

Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego

Przy dość niskiej skali przestępczości Polska jest krajem o najwyższym w Europie współczynniku osadzonych. Ustawa zmienia podejście do orzekanych kar. Częściej stosowana ma być kara grzywny. Uchwalona ustawa jest wynikiem prac parlamentu nad trzema projektami ustaw: poselskim o zmianie ustawy (...)

Zaostrzenie kar dla pedofilów - przymusowa terapia za zgwałcenie o charakterze pedofilskim i kazirodczym

Zaostrzenie kar dla pedofilów - przymusowa terapia za zgwałcenie o charakterze pedofilskim i kazirodczym

Czemu ma służyć projekt zmian w ustawach karnych? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o Policji.Celem ustawy jest zaostrzenie kar i zwiększenie skuteczności działań (...)

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Zaostrzony Kodeks karny skarbowy!

Od 17 grudnia 2005 r. zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw. Wydłużenie przedawnienia Nowelizacja przewiduje wydłużenie okresów przedawnienia – również do czynów popełnionych przed wejściem w życie (...)

Zmiany w prawie karnym

Zmiany w prawie karnym

26 września wchodzi w życie nowelizacja prawa karnego, czyli ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy. Co zmienia się w kodeksie karnym? Od tej chwili w katalogu środków karnych przewidzianych prawem karnym pojawiają się w (...)

Kiedy zostaniesz ukarany za znieważenie funkcjonariusza publicznego?

Kiedy zostaniesz ukarany za znieważenie funkcjonariusza publicznego?

Od kiedy zmienia się Kodeks karny?Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wchodzi w życie 25 lipca 2008 r.Kiedy znieważanie funkcjonariusza jest karalne?Nowelizacja ta przewiduje, że w art. 226 § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Kto znieważa funkcjonariusza (...)

Ważne zmiany w prawie karnym

Ważne zmiany w prawie karnym

Czemu mają służyć proponowane zmiany w prawie karnym?Podstawowymi celami projektowanej ustawy, którą zajmuje się teraz Sejm, są: wyeliminowanie błędów wprowadzonych do kodyfikacji karnych w  wyniku licznych nowelizacji,   dostosowanie przepisów (...)

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Uporczywe nękanie - stalking, czyli co grozi stalkerowi?

Wraz z rozwojem techniki coraz więcej osób staje się ofiarami uporczywego nękania. Jak się bronić przed stalkerem? Stalking – czyli co? "Stalking" to określenie pochodzące z języka angielskiego i oznacza „skradanie się” lub „podchody”. Pod koniec lat (...)

Polskie sądy uwzględnią zagraniczny wyrok

Polskie sądy uwzględnią zagraniczny wyrok

Jeśli oskarżony był wcześniej karany w innym państwie Unii, sąd musi potraktować go jak recydywistę. Przykładowo, gdy osoba skazana na terenie wspólnoty za oszukiwanie fiskusa jeszcze raz popełni takie samo przestępstwo, tylko wobec polskiej skarbówki, będzie w oczach naszych (...)

Przemoc w rodzinie - Wdrażane i planowane działania legislacyjne

Przemoc w rodzinie - Wdrażane i planowane działania legislacyjne

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - Krzysztof Kwiatkowski, a także przedstawiciele Departamentu Legislacyjno-Prawnego oraz Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji spotkali się z dziennikarzami. Tematem spotkania było przedstawienie działań legislacyjnych - zarówno wdrażanych, (...)

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z  Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało ustawę, która pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości, zwłaszcza skarbowej. Nowe rozwiązania wymierzone (...)

Zareagujesz na bójkę? Będziesz pod ochroną

Zareagujesz na bójkę? Będziesz pod ochroną

Nawet dwa lata za kratkami może spędzić chuligan, który uderzy osobę stająca w obronie innych. Ktoś zaczepia kobietę w tramwaju czy wszczyna bijatykę na ulicy? Jeśli postanowisz pomóc ofierze, to w sensie prawnym będziesz chroniony jak policjant w czasie interwencji. Podobnie (...)

Surowszy Kodeks karny?

Surowszy Kodeks karny?

Reforma Kodeksu karnego – bezpieczeństwo dla Polaków Dobre prawo dające poczucie sprawiedliwości nie może pobłażać sprawcom najcięższych zbrodni. Kary muszą być adekwatne do winy. Muszą skutecznie odstraszać przestępców, a nie utwierdzać ich w poczuciu bezkarności. (...)

Kara więzienia za nielegalne wysypiska

Kara więzienia za nielegalne wysypiska

Osoba wyrzucająca śmieci do lasu naraża się na karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Od dziś sąd ma prawo nałożyć taką karę na każdego, gdy nielegalnie składowane odpady lub substancje będą mogły zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka, spowodować istotne obniżenie jakości (...)

Kiedy ma być karane znieważenie funkcjonariusza publicznego?

Kiedy ma być karane znieważenie funkcjonariusza publicznego?

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny jest obecnie przedmiotem prac w Sejmie.Jakie przepisy Kodeksu karnego zostały uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją?Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (...)

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Czego dotyczy rządowy projekt?Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Teraz zajmie się nim Sejm.Jakie propozycje zawiera projekt?Zaproponowano utworzenie (...)

Zaostrzono kodeks karny

Zaostrzono kodeks karny

Od dziś za ingerowanie w systemy informatyczne albo celowe ich uszkadzanie grozi nawet do pięciu lat więzienia. Stanie się tak za sprawą wchodzącej właśnie w życie noweli kodyfikacji karnych (DzU z 2008 r. nr 214, poz. 1344). Nie tylko wprowadza ona surowe kary dla sprawców przestępstw (...)

Dojrzewa nowy kodeks karny

Dojrzewa nowy kodeks karny

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt nowego kodeksu karnego. (...) Nowelizacja wprowadza również surowszą odpowiedzialność nieletnich sprawców przestępstw (czyli do 17 roku życia). (...) Nowością jest również możliwość szerszego stosowania (...)

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

    Często sądy karne, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykonania kary (zwłaszcza kary pozbawienia wolności), orzekają karę „w zawieszeniu” („w zawiasach”).  W jakich przypadkach sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary? Sąd skazujący może warunkowo (...)

Sądy 24-godzinne

Sądy 24-godzinne

  Już działają tzw. sądy 24-godzinne. 12 marca br. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, a także rozporządzenia wykonawcze. Wskutek nowelizacji w Kodeksie postępowania karnego pojawił się nowy rozdział 54a (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić w sytuacji kiedy zniesławiono moją osobę.

Co mogę zrobić jeśli względem mnie rozpowszechniane są krzywdzące pomówienia, które mają na celu zniesławienie mojej osoby w pracy? Niniejsza porada prawna została sporządzona w oparciu o (...)

Przestępstwo pomówienia

Przestępstwo pomówienia

W jakich przypadkach dochodzi do popełnienia przestępstwa pomówienia Zgodnie z art. 212 Kodeksu karnego: Art. 212. § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną (...)

Przestępstwo pomówienia

Przestępstwo pomówienia

Na czym polega przestępstwo pomówienia? Art.212. Kodeksu karnego§1.Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości (...)

Przestępstwo zniesławienia - kary

Przestępstwo zniesławienia - kary

Jakie konsekwencje grożą osobie skazanej za przestępstwo zniesławienia? Skazując za przestępstwo zniesławienia sąd może orzec grzywnę, karę ograniczenia wolności, a nawet karę pozbawienia (...)

Pomówienie w internecie

Pomówienie w internecie

Czy do popełnienia przestępstwa pomówienia może dojść w internecie poprzez post zamieszczony na forum? Srt. 212 kodeksu karnego, stanowi: § 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, (...)

Zadośćuczynienie za pomówienia i zniesławienie

Zadośćuczynienie za pomówienia i zniesławienie

Osoba X i Y będąca małżonkami składa zawiadomienia do Prokuratury lub na Policję na osobę Z. Zarzuty stawiane przeciwko sobie Z czynione są złośliwie i nie są prawdziwe. Osoba Z oczyściła (...)

Pomawianie człowieka a Kodeks karny

Pomawianie człowieka a Kodeks karny

Jakie wartości chroni art. 212 Kodeksu karnego, odnoszący się do pomawiania człowieka? Istotą czynu z art. 212 Kodeksu karnego jest pomówienie podmiotu, tj. zarzucenie mu takiego postępowania (...)

Funkcjonariusz publiczny a Kodeks karny

Funkcjonariusz publiczny a Kodeks karny

Kto jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego? Funkcjonariuszem publicznym jest: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) poseł, senator, radny, 2a) poseł do Parlamentu (...)

Zniewaga

Zniewaga

Na czym polega przestępstwo zniewagi? Kodeks karny, art. 216 par. 1 i 2 k.k.: „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, (...)

Ochrona dobrego imienia przez Kodeks karny

Ochrona dobrego imienia przez Kodeks karny

W jaki sposób Kodeks karny chroni dobre imię podmiotu rozumiane jako ocena jego wartości w pojęciu innych ludzi? W takich przypadkach w grę ewentualnie wchodziłby przepis art. 212 § 1. Jego (...)

Zatarcie skazania według kodeksu karnego z 1969 r.

Zatarcie skazania według kodeksu karnego z 1969 r.

Ok. 12 lat temu zostałem skazany za drobne przestępstwo przeciw mieniu (chyba 6 mc-y w zawieszeniu na 2 lata). Nigdy później nie byłem karany. Za każdym razem kiedy zatrzymuje mnie policja, twierdzi (...)

Zeznanie nieprawdy przed sądem.

Zeznanie nieprawdy przed sądem.

Czy zeznanie przed sądem nieprawdy jest przestępstwem karalnym? W związku z zamówieniem porady prawnej przedstawiamy odpowiedzi na zadane pytanie: Co do zasady zeznanie przed sądem nieprawdy (...)

Międzyinstancyjny areszt tymczasowy

Międzyinstancyjny areszt tymczasowy

Zakończyło się wyrokiem postępowanie przed sądem I instancji. Wyrok jest nieprawomocny. Sąd przyjął, iż w tej sprawie wpłynie apelacja. Ponieważ wobec sprawcy stosowano przez cały czas areszt (...)

Naruszenie czci osoby prywatnej przez radnego

Naruszenie czci osoby prywatnej przez radnego

Pan X radny gminy Y na publicznym lokalnym forum internetowym, podpisując się z imienia i nazwiska stwierdził, iż jeden z mieszkańców gminy, którego również określił z imienia i nazwiska dopuścił (...)

Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody.

Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody.

Mój mąż bez mojej zgody zamontował kamery w naszym domu. Dowiedziałam się o tym przypadkiem, korzystając z komputera mojego męża natknęłam się na nagrania. Co mogę zrobić w sytuacji, kiedy (...)

Pomawianie człowieka a Kodeks karny

Pomawianie człowieka a Kodeks karny

Jakie wartości chroni art. 212 Kodeksu karnego, odnoszący się do pomawiania człowieka? Istotą czynu z art. 212 Kodeksu karnego jest pomówienie podmiotu, tj. zarzucenie mu takiego postępowania (...)

Funkcjonariusz publiczny a Kodeks karny

Funkcjonariusz publiczny a Kodeks karny

Kto jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego? Funkcjonariuszem publicznym jest: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) poseł, senator, radny, 2a) poseł do Parlamentu (...)

Zniewaga

Zniewaga

Na czym polega przestępstwo zniewagi? Kodeks karny, art. 216 par. 1 i 2 k.k.: „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, (...)

Ochrona dobrego imienia przez Kodeks karny

Ochrona dobrego imienia przez Kodeks karny

W jaki sposób Kodeks karny chroni dobre imię podmiotu rozumiane jako ocena jego wartości w pojęciu innych ludzi? W takich przypadkach w grę ewentualnie wchodziłby przepis art. 212 § 1. Jego (...)

Zatarcie skazania według kodeksu karnego z 1969 r.

Zatarcie skazania według kodeksu karnego z 1969 r.

Ok. 12 lat temu zostałem skazany za drobne przestępstwo przeciw mieniu (chyba 6 mc-y w zawieszeniu na 2 lata). Nigdy później nie byłem karany. Za każdym razem kiedy zatrzymuje mnie policja, twierdzi (...)

Zeznanie nieprawdy przed sądem.

Zeznanie nieprawdy przed sądem.

Czy zeznanie przed sądem nieprawdy jest przestępstwem karalnym? W związku z zamówieniem porady prawnej przedstawiamy odpowiedzi na zadane pytanie: Co do zasady zeznanie przed sądem nieprawdy (...)

Międzyinstancyjny areszt tymczasowy

Międzyinstancyjny areszt tymczasowy

Zakończyło się wyrokiem postępowanie przed sądem I instancji. Wyrok jest nieprawomocny. Sąd przyjął, iż w tej sprawie wpłynie apelacja. Ponieważ wobec sprawcy stosowano przez cały czas areszt (...)

Naruszenie czci osoby prywatnej przez radnego

Naruszenie czci osoby prywatnej przez radnego

Pan X radny gminy Y na publicznym lokalnym forum internetowym, podpisując się z imienia i nazwiska stwierdził, iż jeden z mieszkańców gminy, którego również określił z imienia i nazwiska dopuścił (...)

Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody.

Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody.

Mój mąż bez mojej zgody zamontował kamery w naszym domu. Dowiedziałam się o tym przypadkiem, korzystając z komputera mojego męża natknęłam się na nagrania. Co mogę zrobić w sytuacji, kiedy (...)

Czy mogę śledzić żonę?

Czy mogę śledzić żonę?

Mam poważne podejrzenia, że moja małżonka mnie zdradza. Czy w takiej sytuacji mogę ją śledzić w celu przyłapania jej na gorącym uczynku?? Niniejsza opinia została przygotowana na podstawie: ustawy (...)

Czy można wycofać oskarżenie z prokuratury?

Czy można wycofać oskarżenie z prokuratury?

Podczas sprzeczki z moim ojcem, doszło pomiędzy nami do bójki. W afekcie zgłosiłem całą sprawę na policję (powiedziałem że ojciec się nade mną znęca). Teraz żałuję co zrobiłem ,czy mogę (...)

Odpowiedzialność za udział w bójce

Odpowiedzialność za udział w bójce

Zostałem oskarżony o udział w bójce wraz z kilkoma osobami. De facto nie brałem w niej udziału. Stałem z boku wraz z moją dziewczyną. Nikogo nie uderzyłem lub też w jakikolwiek sposób skrzywdziłem. (...)

Rękojmia za wady nieruchomości

Rękojmia za wady nieruchomości

Kupiłem nieruchomość komercyjną na kredyt. Po negocjacjach ustaliłem cenę z sprzedającym na 600 tys. zł za 600 metrów kwadratowych. Taki metraż podawał sprzedający. Po spisaniu aktu notarialnego (...)

Zostałem pobity przez sąsiada.

Zostałem pobity przez sąsiada.

Dwa tygodnie temu zostałem pobity przez mojego sąsiada. Wylądowałem w szpitalu. Cały czas miałem z nim problem. Zgłaszałem wcześniej że mój sąsiad zachowuje się wobec mnie agresywnie, ale (...)

Istota przestępstwa oszustwa

Istota przestępstwa oszustwa

Na czym polega istota przestępstwa oszustwa, uregulowanego w art. 286 Kodeksu karnego? Przestępstwo oszustwa uregulowane zostało w art. 286 Kodeksu karnego. „Istota zabronionego zachowania (...)

Działania osoby pokrzywdzonej przez oszustwo matrymonialne

Działania osoby pokrzywdzonej przez oszustwo matrymonialne

Jakie działania może podjąć osoba pokrzywdzona przez oszustwo matrymonialne, jeśli działała w błędzie? Zgodnie z art. 286 Kodeks karnego: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, (...)

FORUM PRAWNE

Publiczne pomówienie

Publiczne pomówienie Witam, osoba, która kupiła ode mnie na aukcji przedmiot nazwała mnie w publicznie widocznym komentarzu do aukcji złodziejem a w mailu oszustem. ja mam dowód wysłania zakupionego (...)

Kodeks karny

Kodeks karny Witam kiedy upływa przedawnienie karalności, za występek popełniony w 1997r? prokurator po 13 latach przedstawił zarzuty, ale w tej sprawie, już jedna osoba została skazana, W starym (...)

kodeks karny

kodeks karny witam, potrzebuje pomocy w omówieniu art.68 kk a dokładnie jego §2, chodzi o "w szczególności gdy popełnił inne niż określone w § 1 przestępstwo" - różne poglądy dot. tych (...)

mowa nienawiści kodeks karny

mowa nienawiści kodeks karny hej, mam pytanie jaka jest przewidziana kara za tzw. "mowę nienawiści" wobec określonej grupy ludzi, i mówienie że "co 10 trzeba zabić brutalnie" na forum publicznym? (...)

Kodeks karny czy kodeks cywilny?

Kodeks karny czy kodeks cywilny? Jan Kowalski prowadzi biuro podróży "Legniczanka". Zawarł umowę z PZU S.A. oddział Legnica o zorganizowanie imprezy integracyjnej dla pracowników tego oddziału. (...)

kara za odpalenie racy

kara za odpalenie racy Jaka jest kara przewidziana przez kodeks karny za odpalenie racy na meczu, piłki halowej? kodeks karny sobie wpisz w google + raca, a nie spamuj na forum nożyk na hali to jeszcze (...)

Ochrona Prawa Pracowników przez Kodeks Karny!!

Ochrona Prawa Pracowników przez Kodeks Karny!! Pracownik i jego prawa nie są chronione tylko przez Prawo Pracy czy Prawo Cywilne, również Prawo Karne, w trzech przypadkach czynów zabronionych, stanowi (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Przerwanie kary w zawieszeniu

Przerwanie kary w zawieszeniu Przerwanie kary w zawieszeniu Wita, zostałem skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość skrócenia (...)

Czy nauczyciela można nazwać funkcjonariuszem publicznym?

Czy nauczyciela można nazwać funkcjonariuszem publicznym? Czy nauczyciela można nazwać funkcjonariuszem publicznym? Od 1 września 2007 roku nauczycielom przysługuje ochrona przewidziana funkcjonariuszom (...)

Kodeks karny

Kodeks karny Witam kiedy upływa przedawnienie karalności, za występek popełniony w 1997r? prokurator po 13 latach przedstawił zarzuty, ale w tej sprawie, już jedna osoba została skazana, W starym (...)

kodeks karny

kodeks karny witam, potrzebuje pomocy w omówieniu art.68 kk a dokładnie jego §2, chodzi o "w szczególności gdy popełnił inne niż określone w § 1 przestępstwo" - różne poglądy dot. tych (...)

mowa nienawiści kodeks karny

mowa nienawiści kodeks karny hej, mam pytanie jaka jest przewidziana kara za tzw. "mowę nienawiści" wobec określonej grupy ludzi, i mówienie że "co 10 trzeba zabić brutalnie" na forum publicznym? (...)

Kodeks karny czy kodeks cywilny?

Kodeks karny czy kodeks cywilny? Jan Kowalski prowadzi biuro podróży "Legniczanka". Zawarł umowę z PZU S.A. oddział Legnica o zorganizowanie imprezy integracyjnej dla pracowników tego oddziału. (...)

kara za odpalenie racy

kara za odpalenie racy Jaka jest kara przewidziana przez kodeks karny za odpalenie racy na meczu, piłki halowej? kodeks karny sobie wpisz w google + raca, a nie spamuj na forum nożyk na hali to jeszcze (...)

Ochrona Prawa Pracowników przez Kodeks Karny!!

Ochrona Prawa Pracowników przez Kodeks Karny!! Pracownik i jego prawa nie są chronione tylko przez Prawo Pracy czy Prawo Cywilne, również Prawo Karne, w trzech przypadkach czynów zabronionych, stanowi (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Przerwanie kary w zawieszeniu

Przerwanie kary w zawieszeniu Przerwanie kary w zawieszeniu Wita, zostałem skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość skrócenia (...)

Czy nauczyciela można nazwać funkcjonariuszem publicznym?

Czy nauczyciela można nazwać funkcjonariuszem publicznym? Czy nauczyciela można nazwać funkcjonariuszem publicznym? Od 1 września 2007 roku nauczycielom przysługuje ochrona przewidziana funkcjonariuszom (...)

proces prywatno-skargowy o znieważenie

proces prywatno-skargowy o znieważenie Bardzo proszę o informację jak napisać taki pozew o zniesławienie. Jako dowód mam obraźliwy list i nagranie na dyktafonie...czy to wystarczy? Z góry dziękuję (...)

Paserstwo jaka kara

Paserstwo jaka kara Jaka kara grozi za paserstwo, proszę o każdą opinię (borowik13) Karę za przestpstwo paserstwa umyślnego i nieumyślnego określa Kodeks Karny mjagi2 paserstwo umyślne-kodeks (...)

Porady prawne

e-prawnik.pl 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone , Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.