Raport roczny EBC za rok 2007

9.7.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Parlament Europejski przyjął raport poświęcony rocznemu sprawozdaniu Europejskiego Banku Centralnego za 2007 rok. Posłowie wyrażają uznanie dla działań EBC podejmowanych w celu ograniczania napięć finansowych wywołanych przez kryzys na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych. EBC powinien również monitorować kurs euro oraz z ostrożnością podnosić stopy procentowe.

Zdaniem posłów, dalsze podnoszenie stóp procentowych powinno postępować z ostrożnością, tak aby nie zaszkodzić wzrostowi gospodarczemu. Państwa członkowskie muszą przeprowadzić konieczne reformy strukturalne, jak i działania inwestycyjne, aby wesprzeć ożywienie gospodarcze.

Porady prawne

Parlament niepokoi aprecjacja euro, zwłaszcza wobec dolara USA. Podkreśla cel stabilności cen, uznając jednak, że "duże i szybkie zmiany kursu wymiany euro nie powinny zaszkodzić zdolności EBC do zarządzania swoją polityką pieniężną w konfrontacji ze źródłem inflacji lub też, z drugiej strony, trudnymi perspektywami wzrostu krajów uzależnionych od eksportu".

Parlament przypomina, że główne banki centralne, takie jak EBC i amerykańska Rezerwa Federalna, przestrzegały przed lekceważeniem zagrożeń gospodarczych przed kryzysem „bańki internetowej" w 2000 r. oraz kredytów hipotecznych wysokiego ryzyka w 2007 r., jednak rynki finansowe nie zdołały skutecznie zareagować na te ostrzeżenia. W świetle niedawnych napięć finansowych Parlament wzywa EBC do analizy i oceny konsekwencji kryzysu finansowego i rozważenia, czy posiada on wystarczające instrumenty działania w obliczu ponadgranicznego europejskiego kryzysu finansowego.

Parlament przypomina, że traktat WE czyni wyraźne rozróżnienie między celami EBC w zakresie stabilności cen, a wspieraniem ogólnej polityki gospodarczej, w związku z czym obydwa cele nie mogą być traktowane jako wymienne.

PE uważa, że system dwu filarów oparty na M3 jest najwłaściwszym sposobem pomiaru stabilności cen i zwraca się do EBC o podjęcie działań na rzecz ciągłej poprawy tego systemu.

Zdaniem posłów, zagrożenia niesymetrycznym rozwojem sytuacji gospodarczej w strefie euro mogą wzrosnąć wraz ze zwiększeniem liczby jej członków, ponieważ narastają różnice pod względem wielkości i dojrzałości ich gospodarek. Dlatego wzywają EBC do wczesnego przeciwdziałania tym zagrożeniom i powiadomienia o nich państw członkowskich. Te zaś powinny w pełni przestrzegać kryteriów Paktu Stabilności i Wzrostu i - w stosownych przypadkach -kryteriów z Maastricht, ponieważ stanowi to najsilniejszą ochronę przed wyzwaniami związanymi z asymetrycznym rozwojem sytuacji.

PE odnotowuje rosnący status euro jako międzynarodowej waluty, ale reprezentacja Unii Europejskiej na forach międzynarodowych w zakresie spraw gospodarczych i monetarnych w słabym stopniu odzwierciedla rzeczywistą wagę gospodarczą strefy euro. Dlatego posłowie wzywają do podjęcia konkretnych kroków na rzecz ujednoliconej reprezentacji strefy euro w międzynarodowych instytucjach finansowych, takich jak MFW.

Dialog w dziedzinie polityki walutowej pomiędzy Parlamentem a EBC przebiega pomyślnie i należy go dalej umacniać. PE podkreśla, że w myśl Traktatu z Lizbony EBC powinien stać się instytucją posiadającą osobowość prawną i jasno określony niezależny status polityczny i finansowy. To natomiast wzmocni odpowiedzialność Parlamentu jako instytucji, przed którą EBC odpowiada za decyzje dotyczące polityki pieniężnej.

Traktat WE przewiduje, że członkowie Zarządu EBC mianowani są spośród osób o uznanym autorytecie i doświadczeniu zawodowym w dziedzinie polityki pieniężnej lub bankowości, a ich przynależność państwowa nie powinna odgrywać żadnej roli. Parlament uważa, że powinien zatwierdzać kandydatów wyłonionych i ocenionych przez Radę, co zwiększyłoby demokratyczny mandat EBC. 

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska / Olle SCHMIDT (ALDE, SE)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne