1.8.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Regulacje dotyczące zawodu pracownika socjalnego

Na stronach Ministerstwa Polityki Społecznej znajduje się projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego, która określa zasady i warunki wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz uzyskiwania specjalizacji zawodowej i awansu zawodowego, a także obowiązki i prawa pracowników socjalnych i sposób prowadzenia Rejestru Pracowników Socjalnych.

Czy pracownik socjalny to nowa grupa zawodowa?

Właściwie zgodnie z założeniami omawianego projektu tak. Projekt stanowi bowiem, iż zawód pracownika socjalnego może wykonywać oraz posługiwać się tytułem zawodowym „pracownik socjalny” osoba, która spełnia określone wymagania. Natomiast tytuł zawodowy „pracownik socjalny” podlega ochronie prawnej. Nadto jak w przypadku innych grup zawodowych pracownik socjalny ma obowiązek wykonywać swój zawód z należytą starannością, zgodnie z osiągnięciami nauki i z zasadami etyki zawodowej.

Porady prawne

Co jest przedmiotem działania pracownika socjalnego, czyli na czym polegać będzie jego praca?

Wykonywanie zawodu pracownika socjalnego polegałoby na świadczeniu pracy socjalnej, rozumianej jako działalność profesjonalna, korzystająca z teorii i osiągnięć nauki, w tym teorii ludzkich zachowań i systemów społecznych, mająca na celu:

 1. aktywizowanie i wspieranie osób oraz rodzin, które własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych oraz nie mogą uczestniczyć w życiu społeczności, by o własnych siłach mogły przezwyciężyć ubóstwo i wykluczenie społeczne,

 2. integrację społeczną osób oraz rodzin i innych grup społecznych,

 3. dążenie do zapewnienia wszystkim osobom tego wymagającym odpowiednich form wsparcia,

 4. zapobieganie problemom wynikającym z wzajemnych ludzkich relacji i współudział w rozwiązywaniu tych problemów - dla osiągnięcia godnych warunków życia przez osoby uzyskujące wsparcie w formie pracy socjalnej.

Na czym w rozumieniu projektowanej ustawy miałoby polegać świadczenie pracy socjalnej?

Świadczenie pracy socjalnej polegałoby w szczególności na:

 1. wspieraniu w uzyskaniu, przez osoby i rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej, poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów oraz pomocy, świadczonych przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,

 2. poradnictwie socjalnym,

 3. prowadzeniu mediacji mających na celu budowanie korzystnych relacji między członkami rodziny,

 4. wspieraniu lub dążeniu do przywrócenia korzystnych relacji między osobami a społeczeństwem w celu poprawy jakości życia,

 5. pobudzaniu społecznej aktywności i inspirowaniu działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób oraz rodzin i innych grup społecznych,

 6. współpracy z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych,

 7. inicjowaniu nowych form pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz inspirowaniu powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji życiowej takich osób i rodzin,

 8. pracy w środowisku lokalnym przy organizowaniu działań na rzecz osób oraz rodzin i innych grup społecznych, będących w trudnej sytuacji życiowej,

 9. integrowaniu osób oraz rodzin i innych grup społecznych, a także społeczności lokalnej,

 10. przeprowadzaniu rodzinnych wywiadów środowiskowych,

 11. podejmowaniu interwencji socjalnej i występowaniu w interesie osób, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, szczególnie w sprawach dotyczących nieletnich, osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych oraz z zaburzeniami psychicznymi,

 12. opracowywaniu planów pomocy oraz kwalifikowaniu do uzyskania świadczeń pomocy społecznej,

 13. opracowywaniu, wspólnie z osobami wymagającymi wsparcia, indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności,

 14. opracowywaniu i podejmowaniu czynności związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym.

Kto będzie miał prawo wykonywania zawodu pracownika socjalnego?

Według założeń projektu prawo wykonywania zawodu pracownika socjalnego posiadać będzie osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, włada językiem polskim w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz:

 1. posiada dyplom ukończenia w RP studiów wyższych na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, jeżeli plany i programy studiów spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, dyplom ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej kolegium pracowników służb społecznych, dyplom uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej tytułu zawodowego pracownik socjalny, lub dyplom uznany za równorzędny,

 2. po ukończeniu nauki odbyła 3 miesięczny staż na stanowisku stażysty pracy socjalnej, na podstawie umowy o pracę albo umowy o staż w ramach aktywizacji zawodowej absolwentów,

 3. została wpisana do Rejestru Pracowników Socjalnych.

Pracownik socjalny nie działałby zupełnie samodzielnie, nad jego stażem nadzór sprawowałby opiekun stażu wyznaczany przez kierownika podmiotu, w którym stażysta taki odbywałby staż. Po zakończeniu stażu kierownik podmiotu wraz z opiekunem stażu sporządzi ocenę przydatności osoby do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Gdzie będzie mógł podjąć pracę pracownik socjalny?

Osoby posiadające prawo wykonywania zawodu pracownika socjalnego mogą wykonywać ten zawód w:

 1. jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, instytucjach rynku pracy, centrach integracji społecznej, zakładach opieki zdrowotnej, zakładach karnych - jeżeli realizują zadania z zakresu pomocy społecznej,

 2. organizacjach pozarządowych, kościołach i związkach wyznaniowych oraz instytucjach niepublicznych - jeżeli realizują zadania z zakresu pomocy społecznej lub świadczą pracę socjalną,

 3. innych podmiotach - jeżeli realizują zadania z zakresu pomocy społecznej lub świadczą pracę socjalną.

Poza tym będą mogli być zatrudniani ponadto przy:

 1. prowadzeniu prac koordynacyjnych i kontrolno-nadzorczych w zakresie pomocy społecznej,

 2. kierowaniu jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej i innymi instytucjami funkcjonującymi w obszarze pomocy społecznej,

 3. działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w zakresie pomocy społecznej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Usługi na rynku UE

Usługi na rynku UE

Swoboda świadczenia usług jest jednym z 4 filarów Jednolitego Rynku. Wraz ze swobodą przedsiębiorczości swoboda świadczenia usług gwarantują mobilność przedsiębiorstw i pracowników w UE. Dozwolone ograniczenia swobody przepływu usług Zakazy zawarte w art. 56 TFUE nie są (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Interpretacja MF Minister Finansów w dniu 15 września 2020 r. wydał interpretację ogólną Nr DD3.8201.1.2018. Wynika z niej, że na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z (...)

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Zwiększenie kwoty dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych, zapewnienie im pomocy psychologicznej w sytuacji zagrożenia i ustalenie ścieżki awansu zawodowego – to jedne z najważniejszych założeń podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą pozyskiwać i jak długo mogą je przetwarzać? Rekrutacja po nowemu 25 maja 2018 roku we wszystkich (...)

Usprawnienie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Usprawnienie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Uporządkowanie i doprecyzowanie kwestii, które dotąd budziły wątpliwości interpretacyjne lub stanowiły znaczącą barierę w przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego – to najważniejsze zmiany wynikające z nowego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ws. (...)

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Praca w RFN dla wykwalifikowanych

Praca w RFN dla wykwalifikowanych

Zgodnie z ustaleniami Traktatu Akcesyjnego krajom członkowskim dotychczasowej Unii ("krajom starej 15") przyznano możliwość wprowadzenia ograniczeń w odniesieniu do swobody podejmowania zatrudnienia wobec obywateli krajów nowej dziesiątki, w tym również Polski. W ramach tzw. modelu (...)

Tarcze dla środowiska naukowego i akademickiego – podsumowanie

Tarcze dla środowiska naukowego i akademickiego – podsumowanie

Wyjątkowe okoliczności związane z pandemią, w których znalazły się uczelnie i instytucje naukowe wymagały podjęcia szczególnych działań. Odpowiedzią stały się tarcze kryzysowe, które oprócz rozwiązań dla całej gospodarki, zawierały również regulacje (...)

Jak zdobyć zawód doradcy podatkowego?

Jak zdobyć zawód doradcy podatkowego?

Wśród cech, jakie sprzyjają właściwemu wykonywaniu doradztwa podatkowego można wymienić poniższe. Przyszły doradca powinien być pilny, skrupulatny, bystry, opanowany, towarzyski i pracowity. Wymagana jest szeroka i głęboka wiedza z zakresu prawa, rachunkowości i finansów – (...)

Nadchodzą europejskie standardy dojścia do urzędu sędziego

Nadchodzą europejskie standardy dojścia do urzędu sędziego

Czego dotyczy nowelizacja? Nowelizacja ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw przewiduje nabór do służby publicznej w sądownictwie na podstawie zobiektywizowanego kryterium, jakim jest (...)

Sejm przyjął zmiany w pomocy społecznej

Sejm przyjął zmiany w pomocy społecznej

Zwiększenie kwoty dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych oraz szereg innych zmian obejmujących poprawę ich sytuacji, a także m.in. zniesienie odpłatności za korzystanie z usług świadczonych w trybie dziennym w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznym. Sejm (...)

Jak zostać pracownikiem socjalnym?

Jak zostać pracownikiem socjalnym?

  Jak sama nazwa wskazuje cel pracy pracownika socjalnego nie jest tylko ekonomiczny. Jest to swoisty zawód, który charakteryzuje się wykonywaniem pracy na rzecz innych. Pracownik socjalny musi oczywiście wykazać się także szeregiem cech, które w tego typu pracy są niezbędne. Kto (...)

Prawo do świadczeń pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pomocy społecznej

Jakie są zasady udzielania świadczeń pomocy społecznej? Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, (...)

Pracownik socjalny będzie zabierał dzieci z domów?

Pracownik socjalny będzie zabierał dzieci z domów?

Przyznanie pracownikom pomocy społecznej prawa do odebrania dziecka z rodziny - w sytuacji, gdy zdrowie bądź życie malucha będzie zagrożone - wzbudziło wielkie kontrowersje w Sejmie. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ma wprowadzić zakaz stosowania wobec dzieci kar cielesnych (...)

Rodziny lepiej chronione przed przemocą

Rodziny lepiej chronione przed przemocą

Za uderzenie dziecka rodzic trafi na terapię, osoba znęcająca się nad domownikami będzie musiała opuścić mieszkanie, a pracownik socjalny zabierze dziecko z domu, w którym maluchowi grozi niebezpieczeństwo. Takie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, (...)

Jak uzyskać decyzję uprawniającą do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej?

Jak uzyskać decyzję uprawniającą do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej?

Potrzebujesz bezpłatnej opieki zdrowotnej, a nie jesteś ubezpieczony? Jeśli masz niskie dochody, to możesz uzyskać dostęp do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. W tym celu możesz wystąpić o decyzję, która potwierdzi Twoje prawo do świadczeń. Kto może dostać decyzję uprawniającą (...)

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Jakie są kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej? Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony (...)

Za uderzenie dziecka pójdziesz na terapię

Za uderzenie dziecka pójdziesz na terapię

Pełniący obowiązki prezydenta Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dokument zacznie obowiązywać w sierpniu tego roku. Zgodnie z parafowaną nowelą „osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę (...)

Jak zostać pracownikiem socjalnym?

Jak zostać pracownikiem socjalnym?

  Jak sama nazwa wskazuje cel pracy pracownika socjalnego nie jest tylko ekonomiczny. Jest to swoisty zawód, który charakteryzuje się wykonywaniem pracy na rzecz innych. Pracownik socjalny musi oczywiście wykazać się także szeregiem cech, które w tego typu pracy są niezbędne. Kto (...)

Prawo do świadczeń pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pomocy społecznej

Jakie są zasady udzielania świadczeń pomocy społecznej? Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, (...)

Pracownik socjalny będzie zabierał dzieci z domów?

Pracownik socjalny będzie zabierał dzieci z domów?

Przyznanie pracownikom pomocy społecznej prawa do odebrania dziecka z rodziny - w sytuacji, gdy zdrowie bądź życie malucha będzie zagrożone - wzbudziło wielkie kontrowersje w Sejmie. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ma wprowadzić zakaz stosowania wobec dzieci kar cielesnych (...)

Rodziny lepiej chronione przed przemocą

Rodziny lepiej chronione przed przemocą

Za uderzenie dziecka rodzic trafi na terapię, osoba znęcająca się nad domownikami będzie musiała opuścić mieszkanie, a pracownik socjalny zabierze dziecko z domu, w którym maluchowi grozi niebezpieczeństwo. Takie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, (...)

Usprawnienie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Usprawnienie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Uporządkowanie i doprecyzowanie kwestii, które dotąd budziły wątpliwości interpretacyjne lub stanowiły znaczącą barierę w przeprowadzaniu rodzinnego wywiadu środowiskowego – to najważniejsze zmiany wynikające z nowego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ws. (...)

Jak uzyskać decyzję uprawniającą do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej?

Jak uzyskać decyzję uprawniającą do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej?

Potrzebujesz bezpłatnej opieki zdrowotnej, a nie jesteś ubezpieczony? Jeśli masz niskie dochody, to możesz uzyskać dostęp do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. W tym celu możesz wystąpić o decyzję, która potwierdzi Twoje prawo do świadczeń. Kto może dostać decyzję uprawniającą (...)

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Jakie są kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej? Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony (...)

Za uderzenie dziecka pójdziesz na terapię

Za uderzenie dziecka pójdziesz na terapię

Pełniący obowiązki prezydenta Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dokument zacznie obowiązywać w sierpniu tego roku. Zgodnie z parafowaną nowelą „osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę (...)

Sejm uchwalił zakaz bicia dzieci

Sejm uchwalił zakaz bicia dzieci

Posłowie przegłosowali ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dokument wprowadza zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci i pozwala pracownikom socjalnym odebrać dziecko, gdy zagrożone jest jego bezpieczeństwo. Podczas głosowania 269 posłów opowiedziało się za przyjęciem (...)

Idą zmiany w zatrudnieniu socjalnym...

Idą zmiany w zatrudnieniu socjalnym...

Projekt nowelizacji ustawy gotowy Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu to bardzo ważna misja. Służą jej m.in. centra oraz kluby integracji społecznej – poprzez reintegrację zawodową i społeczną. – "W ciągu ponad 15 lat od wejścia w życie ustawy o zatrudnieniu (...)

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy narusza autonomię rodziny?

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy narusza autonomię rodziny?

Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny apeluje do parlamentarzystów, aby nie godzili się na rozwiązania, które zabronią rodzicom wychowywania dzieci według wyznawanych zasad. 5 marca odbędzie się w Sejmie drugie czytanie projektu odświeżającego ustawę o przeciwdziałaniu (...)

Pracownik socjalny nie zabierze dziecka. Sejm łagodzi przepis

Pracownik socjalny nie zabierze dziecka. Sejm łagodzi przepis

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zapowiedziała zmiany w projekcie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - informuje Gazeta Wyborcza. Kontrowersyjny przepis zezwala pracownikowi socjalnemu zabrać dziecko z domu wtedy, jeśli uzna, że zagrożone jest jego życie lub zdrowie. (...)

Policja pomoże odbierać dzieci

Policja pomoże odbierać dzieci

Mundurowi mają oceniać stopień zagrożenia życia i zdrowia dziecka oraz zapewniać bezpieczeństwo pracownikom socjalnym podczas zabierania malucha z rodziny. Zasady przedstawiono w projekcie rozporządzenia w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu czynności odebrania przez pracownika (...)

Interdyscyplinarne zespoły do walki z przemocą domową

Interdyscyplinarne zespoły do walki z przemocą domową

Kurator, pracownik socjalny i policjant - takie zespoły będą interweniowały w rodzinach, w których stosowana jest przemoc lub są one zagrożone przemocą. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałoży na wójtów, burmistrzów i prezydentów (...)

ABC kwarantanny

ABC kwarantanny

Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przestrzegaj kwarantanny. Od Twojego zachowania zależy bezpieczeństwo innych! Kwarantanna to odosobnienie osób zdrowych, które miały kontakt/styczność z chorymi, zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. ##baner## Czy (...)

O czym muszą wiedzieć osoby objęte kwarantanną?

O czym muszą wiedzieć osoby objęte kwarantanną?

14 dni kwarantanny Kwarantanna to izolacja osób zdrowych, które miały kontakt/styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.  Zapobiegaj rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Przestrzegaj kwarantanny. Od Twojego zachowania zależy bezpieczeństwo innych! ##baner## Jeśli (...)

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Kiedy występuje niepelnosprawność? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia (...)

Jakie wymogi musi spełniać dom pomocy społecznej?

Jakie wymogi musi spełniać dom pomocy społecznej?

Kto może prowadzić dom pomocy społecznej? Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej domy pomocy społecznej mogą prowadzić, po uzyskaniu zezwolenia wojewody:  jednostki samorządu terytorialnego;  Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz (...)

Więcej osób pomoże ofiarom przemocy

Więcej osób pomoże ofiarom przemocy

Nie tylko policjant i pracownik socjalny wypełni tzw. Niebieską Kartę. Teraz może to zrobić również pielęgniarka, lekarz czy gminny urzędnik. Od 18 października obowiązuje znowelizowane rozporządzenie w sprawie procedury Niebieskiej Karty. Od wypełnienia tego dokumentu rozpoczyna się (...)

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym już pewne

Zmiany w zatrudnieniu socjalnym już pewne

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Misja centrów oraz klubów integracji społecznej, jaką jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, jest niezwykle ważna. – "Od wejścia w życie ustawy o zatrudnieniu socjalnym minęło już kilkanaście lat, sporo się (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Jakie rozporządzenie reguluje szczegółowe kwestie dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi? Kwestie o które Państwo pytacie reguluje Rozporządzenie (...)

Kwalifikacje zawodowe pracownika socjalnego

Kwalifikacje zawodowe pracownika socjalnego

Od 1 stycznia zamierzam zatrudnić pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jakie powinien posiadać wykształcenie kandydat?   Kwalifikacje pracowników socjalnych określa ustawa (...)

Uprawnienia aspiranta pomocy społecznej

Uprawnienia aspiranta pomocy społecznej

W naszym ośrodku jest zatrudniona osoba z wykształceniem średnim na stanowisku aspiranta pracy socjalnej. Czy ta osoba może samodzielnie przeprowadzać wywiady w terenie, czy też może to robić tylko (...)

Urlop zdrowotny pracownika socjalnego

Urlop zdrowotny pracownika socjalnego

Z ustawy o pomocy społecznej wynika, że pracownik socjalny, pracujący na tym stanowisku nieprzerwanie 5 lat ma prawo do 10-cio dniowego urlopu zdrowotnego i musi go wybrać w ustawowo wyznaczonym czasie. (...)

Dodatkowy urlop dla pracownika socjalnego

Dodatkowy urlop dla pracownika socjalnego

W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik (kobieta) jest zatrudniony od 7 lutego 2000 roku. Od listopada 2004 do lipca 2005 pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, od lipca 2005 do listopada 2005 przebywał (...)

Pozostawienie podania bez rozpoznania

Pozostawienie podania bez rozpoznania

Pracuję w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Po wichurze, która miała miejsce w styczniu br. petenci składali wnioski o udzielenie pomocy finansowej w związku ze zdarzeniem losowym. U jednego z (...)

Dodatek dla pracownika socjalnego

Dodatek dla pracownika socjalnego

Zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej pracownikowi socjalnemu przysługuje dodatek do wynagrodzenia w kwocie 250 złotych. Z treści przepisu wynika, że świadczenie pracy socjalnej w (...)

Kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego

Kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego

Jakie są zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego? Od jakiej średniej zarobków się należy? Czy jest uzależniony od zapłaty czynszu? Jakie kryteria musi spełnić lokal? Czy istnieje warunek, że (...)

Wymóg niekaralności pracowników socjalnych

Wymóg niekaralności pracowników socjalnych

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniony od szeregu lat, ostatnio na stanowisku p.o. kierownika Ośrodka, został w maju 2004r. skazany z art. 270 paragraf 1 k.k. Ten pracownik przed (...)

Odzież ochronna dla pracownika socjalnego

Odzież ochronna dla pracownika socjalnego

Podczas kontroli wewnętrznej audytor zakwestionował przydzielanie pracownikom socjalnym odzieży ochronnej (buty zimowe, kurtka). Proszę podać przepisy regulujące kwestię przydziału odzieży ochronnej (...)

Praca socjalna w środowisku, uprawniająca pracownika socjalnego do otrzymywania dodatku do wynagrodzenia

Praca socjalna w środowisku, uprawniająca pracownika socjalnego do otrzymywania dodatku do wynagrodzenia

Na czym powinna polegać praca socjalna w środowisku, uprawniająca pracownika socjalnego do otrzymywania dodatku do wynagrodzenia? Do podstawowych obowiązków pracownika musi należeć praca socjalna (...)

Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną

Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną

Mam ciężką sytuacje materialną. Staram się o dopłatę do czynszu od miasta. Podczas wywiadu przedstawiciel miasta zadawał mi pytania o stan konta, posiadane wartościowe przedmioty, biżuterię (...)

Wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego

Wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego

W jaki sposób przeprowadzany jest wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego, działającego na podstawie ustawy o pomocy społecznej?  Kwestie rodzinnego wywiadu środowiskowego reguluje Rozporządzenie (...)

Ignorowanie sygnałów dotyczących dziecka

Ignorowanie sygnałów dotyczących dziecka

Dziecko po urodzeniu zostało skierowane do rodziny zastępczej. Podczas urlopowań zdecydowanie lepiej zachowywało się w domu matki, tzn. między innymi zaczęło dobrze jeść oraz dobrze i spokojnie (...)

Skierowanie do domu pomocy społecznej

Skierowanie do domu pomocy społecznej

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynął wniosek osoby o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej. Osoba ta ostatnio zamieszkiwała na terenie naszej gminy i spełnia określone przesłanki wynikające (...)

Kwalifikacje zawodowe pracownika socjalnego

Kwalifikacje zawodowe pracownika socjalnego

Od 1 stycznia zamierzam zatrudnić pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jakie powinien posiadać wykształcenie kandydat?   Kwalifikacje pracowników socjalnych określa ustawa (...)

Uprawnienia aspiranta pomocy społecznej

Uprawnienia aspiranta pomocy społecznej

W naszym ośrodku jest zatrudniona osoba z wykształceniem średnim na stanowisku aspiranta pracy socjalnej. Czy ta osoba może samodzielnie przeprowadzać wywiady w terenie, czy też może to robić tylko (...)

Urlop zdrowotny pracownika socjalnego

Urlop zdrowotny pracownika socjalnego

Z ustawy o pomocy społecznej wynika, że pracownik socjalny, pracujący na tym stanowisku nieprzerwanie 5 lat ma prawo do 10-cio dniowego urlopu zdrowotnego i musi go wybrać w ustawowo wyznaczonym czasie. (...)

Dodatkowy urlop dla pracownika socjalnego

Dodatkowy urlop dla pracownika socjalnego

W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik (kobieta) jest zatrudniony od 7 lutego 2000 roku. Od listopada 2004 do lipca 2005 pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, od lipca 2005 do listopada 2005 przebywał (...)

Pozostawienie podania bez rozpoznania

Pozostawienie podania bez rozpoznania

Pracuję w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Po wichurze, która miała miejsce w styczniu br. petenci składali wnioski o udzielenie pomocy finansowej w związku ze zdarzeniem losowym. U jednego z (...)

Dodatek dla pracownika socjalnego

Dodatek dla pracownika socjalnego

Zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej pracownikowi socjalnemu przysługuje dodatek do wynagrodzenia w kwocie 250 złotych. Z treści przepisu wynika, że świadczenie pracy socjalnej w (...)

Kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego

Kryteria przyznawania dodatku mieszkaniowego

Jakie są zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego? Od jakiej średniej zarobków się należy? Czy jest uzależniony od zapłaty czynszu? Jakie kryteria musi spełnić lokal? Czy istnieje warunek, że (...)

Wymóg niekaralności pracowników socjalnych

Wymóg niekaralności pracowników socjalnych

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudniony od szeregu lat, ostatnio na stanowisku p.o. kierownika Ośrodka, został w maju 2004r. skazany z art. 270 paragraf 1 k.k. Ten pracownik przed (...)

Odzież ochronna dla pracownika socjalnego

Odzież ochronna dla pracownika socjalnego

Podczas kontroli wewnętrznej audytor zakwestionował przydzielanie pracownikom socjalnym odzieży ochronnej (buty zimowe, kurtka). Proszę podać przepisy regulujące kwestię przydziału odzieży ochronnej (...)

Praca socjalna w środowisku, uprawniająca pracownika socjalnego do otrzymywania dodatku do wynagrodzenia

Praca socjalna w środowisku, uprawniająca pracownika socjalnego do otrzymywania dodatku do wynagrodzenia

Na czym powinna polegać praca socjalna w środowisku, uprawniająca pracownika socjalnego do otrzymywania dodatku do wynagrodzenia? Do podstawowych obowiązków pracownika musi należeć praca socjalna (...)

Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną

Weryfikacja osoby ubiegającej się o pomoc socjalną

Mam ciężką sytuacje materialną. Staram się o dopłatę do czynszu od miasta. Podczas wywiadu przedstawiciel miasta zadawał mi pytania o stan konta, posiadane wartościowe przedmioty, biżuterię (...)

Wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego

Wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego

W jaki sposób przeprowadzany jest wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego, działającego na podstawie ustawy o pomocy społecznej?  Kwestie rodzinnego wywiadu środowiskowego reguluje Rozporządzenie (...)

Ignorowanie sygnałów dotyczących dziecka

Ignorowanie sygnałów dotyczących dziecka

Dziecko po urodzeniu zostało skierowane do rodziny zastępczej. Podczas urlopowań zdecydowanie lepiej zachowywało się w domu matki, tzn. między innymi zaczęło dobrze jeść oraz dobrze i spokojnie (...)

Skierowanie do domu pomocy społecznej

Skierowanie do domu pomocy społecznej

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynął wniosek osoby o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej. Osoba ta ostatnio zamieszkiwała na terenie naszej gminy i spełnia określone przesłanki wynikające (...)

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Pani X jest matką niepełnosprawnego dziecka. Od 1 stycznia 2005 roku posiada uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej w związku z (...)

Fundusz socjalny

Fundusz socjalny

W kierowanej przeze mnie instytucji każdy pracownik ma prawo do ubiegania się o zapomogę z funduszu socjalnego z racji urodzenia dziecka. Standardowo podania w tej sprawie kieruję do zaopiniowania (...)

FORUM PRAWNE

zastanawiam się nad oddaniem syna do domu dziecka...

zastanawiam się nad oddaniem syna do domu dziecka... Witam, piszę na tym forum bo chcę zachować anonimowość, a z drugiej strony sprawa mnie przerasta. mam 3 letniego syna, którego sama wychowuję (...)

pracownik socjalny a roznoszenie listow

pracownik socjalny a roznoszenie listow Witam chcialbym sie zapytac w sprawie mojej corki bo jestem pracownikiem spolecznej . Kilka dni temu jej kierowniczka oznajmiła im ze musza roznosić listy do (...)

jakie ustawy powinien znać pracownik socjalny?

jakie ustawy powinien znać pracownik socjalny? jakie ustawy powinien znać pracownik socjalny?

czy pracownik socjalny jest pracownikiem samorządowym?

czy pracownik socjalny jest pracownikiem samorządowym? czy pracownik socjalny jest pracownikiem samorządowym?

Czy muszę zgodzić się na wywiad środowiskowy???

Czy muszę zgodzić się na wywiad środowiskowy??? Witam! Moja mama jest rozwiedziona z ojcem. Ja i siostra jesteśmy już pełnoletni. Ojciec z nami nie utrzymuje kontaktu. Ostatnio przyszedł do nas (...)

zadaniowy tryb pracy

zadaniowy tryb pracy Witam serdecznie, mam pytanie do ekspertów w związku z zadaniowym trybem pracy. Pracuję w Instytucji Państwowej jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, który zgodnie z (...)

Skarga na pracownika socjalnego

Skarga na pracownika socjalnego Witam, od prawie 2 lat mam wizyty pracownika socjalnego, ponieważ mamy z mężem dziecko a jedna starsza sąsiadka zgłosiła donos że pijemy piwo ( dziecko było na wakacjach, (...)

Dług alimentacyjny choroba psychiczna

Dług alimentacyjny choroba psychiczna Witam wszystkich mam pytanie od ponad 5 lat mam zasadzone alimenty na córeczkę w wysokości 1000 zł od urodzenia czułem że coś jest ze mną nie tak a przed (...)

Nowe prawo o alimentacyjne (2017)

Nowe prawo o alimentacyjne (2017) Dzień dobry. Czy ktoś wie, jak wyglada dalszą procedura nowego prawa dot. ściągania alimentów? Pojawiły się w mediach artykuły, ale co dalej? Dzień dobry co (...)

Odwołanie od negatywnej decyzji Mops , zasiłek celowy i i okresowy

Odwołanie od negatywnej decyzji Mops , zasiłek celowy i i okresowy Proszę o pomoc w napisaniu odwołania od decyzji mops. Moja sprawa przedstawia się tak: Gospodaruje z mężem i dwójką dzieci (...)

zastanawiam się nad oddaniem syna do domu dziecka...

zastanawiam się nad oddaniem syna do domu dziecka... Witam, piszę na tym forum bo chcę zachować anonimowość, a z drugiej strony sprawa mnie przerasta. mam 3 letniego syna, którego sama wychowuję (...)

pracownik socjalny a roznoszenie listow

pracownik socjalny a roznoszenie listow Witam chcialbym sie zapytac w sprawie mojej corki bo jestem pracownikiem spolecznej . Kilka dni temu jej kierowniczka oznajmiła im ze musza roznosić listy do (...)

jakie ustawy powinien znać pracownik socjalny?

jakie ustawy powinien znać pracownik socjalny? jakie ustawy powinien znać pracownik socjalny?

czy pracownik socjalny jest pracownikiem samorządowym?

czy pracownik socjalny jest pracownikiem samorządowym? czy pracownik socjalny jest pracownikiem samorządowym?

Czy muszę zgodzić się na wywiad środowiskowy???

Czy muszę zgodzić się na wywiad środowiskowy??? Witam! Moja mama jest rozwiedziona z ojcem. Ja i siostra jesteśmy już pełnoletni. Ojciec z nami nie utrzymuje kontaktu. Ostatnio przyszedł do nas (...)

zadaniowy tryb pracy

zadaniowy tryb pracy Witam serdecznie, mam pytanie do ekspertów w związku z zadaniowym trybem pracy. Pracuję w Instytucji Państwowej jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, który zgodnie z (...)

Skarga na pracownika socjalnego

Skarga na pracownika socjalnego Witam, od prawie 2 lat mam wizyty pracownika socjalnego, ponieważ mamy z mężem dziecko a jedna starsza sąsiadka zgłosiła donos że pijemy piwo ( dziecko było na wakacjach, (...)

Dług alimentacyjny choroba psychiczna

Dług alimentacyjny choroba psychiczna Witam wszystkich mam pytanie od ponad 5 lat mam zasadzone alimenty na córeczkę w wysokości 1000 zł od urodzenia czułem że coś jest ze mną nie tak a przed (...)

Nowe prawo o alimentacyjne (2017)

Nowe prawo o alimentacyjne (2017) Dzień dobry. Czy ktoś wie, jak wyglada dalszą procedura nowego prawa dot. ściągania alimentów? Pojawiły się w mediach artykuły, ale co dalej? Dzień dobry co (...)

Odwołanie od negatywnej decyzji Mops , zasiłek celowy i i okresowy

Odwołanie od negatywnej decyzji Mops , zasiłek celowy i i okresowy Proszę o pomoc w napisaniu odwołania od decyzji mops. Moja sprawa przedstawia się tak: Gospodaruje z mężem i dwójką dzieci (...)

mieszkania z gminy

mieszkania z gminy ..witam jestesmy młodym małuzenstwem z 3 letnim dzieckiem starajacym sie o mieszkanie socjalne w gminie istebna mimo iz mieszkamy w domu bez łazienki i toalety bez mozliwosci doprowadzenia (...)

Porady prawne