Rolnicy dostaną dopłaty do ubezpieczeń

9 września 2005 r. wchodzi w życie ustawa o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, która określa zasady stosowania dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie.

Kto będzie finansował dopłaty dla rolników do ubezpieczeń?

Dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia będą realizowane ze środków budżetu państwa ustalonych w ustawie budżetowej, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa.

Co w rozumieniu ustawy o dopłatach do ubezpieczeń jest gospodarstwem rolnym?

Według przepisów ustawy gospodarstwo rolne to obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, a także obszar takich gruntów, niezależnie od powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna stanowiąca dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Porady prawne

Producentem rolnym natomiast w świetle ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne.

Do jakich ubezpieczeń rolnicy otrzymają dopłaty?

Dopłaty nie będą oczywiście wypłacane do bezwzględnie wszystkich rodzajów ubezpieczeń. Ustawa postanawia, iż ze środków budżetu państwa są udzielane dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia:

  1. upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez ogień, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, eksplozję, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę oraz ujemne skutki przezimowania lub przymrozków wiosennych lub

  2. bydła, koni, owiec, kóz lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez ogień, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, eksplozję, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w wyniku uboju z konieczności.

Jakie znaczenie nadają przepisy ustawy poszczególnych pojęciom, którymi posługuje się ustawa?

Ustawa definiuje co należy rozumieć przez poszczególne rodzaje szkód. I tak szkody spowodowane przez ogień oznaczają szkody powstałe w wyniku działania ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile.

Szkody spowodowane przez huragan oznaczają szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan, jeżeli stwierdzono działanie huraganu na obszarze co najmniej dwóch gospodarstw rolnych.

Szkody spowodowane przez powódź oznaczają szkody powstałe wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących lub stojących, zalania terenów wskutek deszczu nawalnego, spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich.

Szkody spowodowane przez deszcz nawalny oznaczają szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego.

Szkody spowodowane przez grad oznaczają szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu, a przez piorun oznaczają szkody będące następstwem wyładowania atmosferycznego.

Szkody spowodowane przez eksplozję oznaczają szkody powstałe w wyniku gwałtownej zmiany stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, że wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek implozji, polegające na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym.

Szkody spowodowane przez obsunięcie się ziemi oznaczają szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi, z tym że za szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi (powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych wolnych przestrzeni w gruncie), usuwanie się ziemi (powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach).

Szkody spowodowane przez lawinę oznaczają szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania ze zboczy górskich lub podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota.

Szkody spowodowane przez suszę oznaczają szkody powstałe wskutek utrzymywania się przez okres co najmniej 2 kolejnych miesięcy niedoboru opadów w stosunku do sum średnich wieloletnich, stanowiącego mniej niż 50 % normy ustalonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania lub przymrozków wiosennych oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem lub wygniciem roślin w okresie zimowym lub szkody spowodowane ujemnymi temperaturami w okresie wiosennym, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części.

Szkody spowodowane przez ubój z konieczności oznaczają szkody spowodowane w wyniku uboju zarządzonego przez lekarza weterynarii, dokonanego w następstwie zdarzeń losowych określonych w powyższych przypadkach.

Jak rolnik powinien zawrzeć umowę ubezpieczenia objętą dopłatą?

Wnioski o zawarcie umów ubezpieczenia są składane przez producentów rolnych w zakładach ubezpieczeń, które zawarty z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat. Natomiast zakłady ubezpieczeń zawierają umowy ubezpieczenia z producentami rolnymi do wyczerpania w danym roku limitu dopłat, których wysokość dla danego zakładu ubezpieczeń określa się w umowach w sprawie dopłat.

Na jak długo należy zawrzeć umowę ubezpieczenia objętą dopłatą?

Umowy ubezpieczenia są zawierane na 12 miesięcy. Jeżeli po zawarciu przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia posiadanie gospodarstwa rolnego przeszło na innego producenta rolnego, prawa i obowiązki producenta wynikające z umowy ubezpieczenia przechodzą na tego producenta. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że producent rolny obejmujący gospodarstwo rolne w posiadanie wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie.

W jakiej wysokości możliwe jest otrzymanie dopłata do umowy ubezpieczenia?

Dopłaty wynoszą do:

  1. 40 % ale nie mniej niż 30 % składki z tytułu ubezpieczenia upraw,

  2. 50 % ale nie mniej niż 40 % składki z tytułu ubezpieczenia zwierząt.

W jakich warunkach stosowane są dopłaty?

Nie każde bezwzględnie ubezpieczenie rodzi możliwość skorzystania z dopłat. Dopłaty bowiem są stosowane, jeżeli stawki taryfowe ubezpieczenia:

  1. upraw - nie przekraczają 3,5 % sumy ubezpieczenia,

  2. zwierząt - nie przekraczają 0,5 % sumy ubezpieczenia.

Dopłaty są udzielane pod warunkiem zapewnienia przez zakład ubezpieczeń ochrony finansowej na poziomie nie niższym niż 80 % sumy ubezpieczenia i stanowią część należnych zakładom ubezpieczeń składek z tytułu zawartych umów ubezpieczenia. Są wypłacane zakładowi ubezpieczeń za dany kwartał, w terminie do 30. dnia miesiąca następującego po tym kwartale, na podstawie wniosku złożonego przez zakład ubezpieczeń, w terminie do 10. dnia tego miesiąca.

Czy ustawa przewiduje konsekwencje nienależnego pobrania dopłat?

Tak, zgodnie z jej postanowieniami dopłaty wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają niezwłocznie zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne