21.4.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Rybołówstwo: wykorzystanie pełnego potencjału europejskiej akwakultury

Akwakultura, stanowiąca jeden z najszybciej rozwijających się sektorów produkcji żywności, już teraz dostarcza około połowy wszystkich ryb spożywanych na świecie, ale jej możliwości na tym się nie kończą. UE wprowadziła wysokie normy zmierzające do tego, aby podstawą technik i metod akwakultury był zrównoważony wzrost; ponadto nasz sektor akwakultury jest światowym liderem w zakresie badań i rozwoju technicznego. Jednak postęp pod względem doskonałości nie idzie w parze z produkcją, która w UE utrzymuje stały poziom, podczas gdy w innych regionach świata obserwuje się znaczny wzrost w tej dziedzinie. W przedstawionym dzisiaj komunikacie Komisja postanawia zmienić tę sytuację i nadać sektorowi akwakultury w UE nowy impuls na rzecz zrównoważonego wzrostu

„Akwakultura jako dostawca zdrowych produktów rybnych wysokiej jakości dla wymagających konsumentów w Europie ma przed sobą piękną przyszłość. Jednak jej potencjał nie jest obecnie całkowicie wykorzystywany. Nadszedł czas, aby ten ważny strategicznie sektor otrzymał należny mu pełny udział w rynku oraz prawo głosu, a także - w dosłownym znaczeniu - miejsce na rozwój" - powiedział Joe Borg, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa.

W swoim komunikacie Komisja analizuje podstawowe przyczyny stagnacji w produkcji akwakultury w UE oraz przedstawia metody poprawy konkurencyjności i zrównoważenia sektora oraz zarządzania nim.

Po pierwsze, sektor może stać się bardziej konkurencyjny dzięki ciągłemu silnemu wsparciu dla badań i rozwoju technicznego, lepszemu planowaniu przestrzennemu w regionach przybrzeżnych i dorzeczach (które ułatwiłoby sektorowi konkurowanie o przestrzeń i wodę) oraz uwzględnieniu specyficznych potrzeb sektora w unijnej polityce rynkowej dotyczącej produktów rybołówstwa. Po drugie, akwakultura pozostanie zrównoważona, jeżeli nadal będzie opierać się na przyjaznych dla środowiska metodach produkcji, utrzyma wysokie normy w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zapewni wysoki poziom ochrony konsumentów. Po trzecie, można zrobić więcej na rzecz poprawy wizerunku sektora i jego aspektów związanych z zarządzaniem. Sukces akwakultury w znacznym stopniu będzie uzależniony od warunków sprzyjających działalności gospodarczej w tym sektorze, stworzonych na szczeblu krajowym i lokalnym. Dlatego też Komisja zamierza zapewnić państwom członkowskim i władzom regionalnym wskazówki w celu zagwarantowania, że ukierunkowane środki na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym pomogą sektorowi w pełnym wykorzystaniu swoich atutów

Komisja uważa, że silny i prężny sektor akwakultury stałby się katalizatorem wzrostu w powiązanych sektorach i przyczyniłby się do rozwoju obszarów wiejskich i przybrzeżnych. Ponadto konsumenci odnieśliby z tego korzyść w postaci zdrowych produktów żywnościowych wysokiej jakości, wytworzonych w sposób przyjazny dla środowiska. Powyższe kwestie stanowią tylko niektóre z zasadniczych korzyści, które wyniknęłyby ze skoordynowanych na wszystkich szczeblach działań na rzecz wykorzystania całego potencjału sektora akwakultury.

Bliższych informacji udzielają:
http://www.ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture_processing/aquaculture_en.htm

Porady prawne

źródło: Komisja Europejska, z www.ukie.gov.pl

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Młodzież i kultura w UE

Młodzież i kultura w UE

Europejska legitymacja studencka, automatyczne wzajemne uznawanie dyplomów i okresów nauki za granicą, poprawa kompetencji językowych młodych ludzi – to niektóre elementy, które mają tworzyć nową strategię dla młodzieży oraz program na rzecz kultury. KE przyspiesza (...)

Pomoc na start działalności gospodarczej dla właścicieli statków rybackich

Pomoc na start działalności gospodarczej dla właścicieli statków rybackich

Przypominamy: do 15 listopada 2022 r. właściciele albo współwłaściciele statków rybackich mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej. Dla kogo? Pomoc jest skierowana do właściciela albo współwłaściciela (...)

Regulacja czasu pracy w Unii Europejskiej

Regulacja czasu pracy w Unii Europejskiej

Zagadnienia dotyczące regulacji czasu pracy możemy znaleźć w Dyrektywie nr 104 z dn. 23 listopada 1993 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (OJ Nr L 307/1993/45). W dyrektywie unormowano następujące kwestie: wymiaru minimalnego wypoczynku dziennego, wypoczynku cotygodniowego, corocznych (...)

Inspekcja podmiotów wykonujących rybołówstwo

Inspekcja podmiotów wykonujących rybołówstwo

Czego dotyczy projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W proponowanych przepisach ujednolicono sposób (...)

Bezpieczeństwo statków uprawiających żeglugę

Bezpieczeństwo statków uprawiających żeglugę

Odnawianie dokumentów bezpieczeństwa m.in. umożliwi armatorom nowelizacja przepisów. Ma na celu podniesienie polskich standardów bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej i ujednolicenie systemu wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej, a także (...)

Pomoc suszowa – hodowla i chów ryb słodkowodnych

Pomoc suszowa – hodowla i chów ryb słodkowodnych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13w ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. (...)

Jak walczyć z morskim kłusownictwem?

Jak walczyć z morskim kłusownictwem?

Parlament Europejski rozpatrzy projekt rozporządzenia, którego celem jest przeciwdziałanie nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom. Statki dokonujące takich połowów będą umieszczane w specjalnym wykazie, a armatorzy będą podlegać karom grzywny w wysokości od 300 (...)

Unia zastawia sieci na łamiących prawo rybaków

Unia zastawia sieci na łamiących prawo rybaków

Nowe środki mają zagwarantować przestrzeganie przepisów w zakresie rybołówstwa w całej UE. Rybołówstwo w UE jest regulowane przepisami, które mają chronić zasoby rybne przed nadmierną eksploatacją oraz zapobiegać zakłócaniu funkcjonowania (...)

KE zatwierdziła polski Program Operacyjny 2007-2013 dla rybołówstwa

KE zatwierdziła polski Program Operacyjny 2007-2013 dla rybołówstwa

Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek, że zatwierdziła polski program operacyjny na lata 2007-13 dla rybołówstwa. (....)W poprzednim okresie programowania, tj. w latach 2004-2006, Polska otrzymała ponad 200 mln euro na wsparcie sektora rybołówstwa. Dzięki tym środkom, (...)

Życie rybaka na (dzikim) zachodzie Europy

Życie rybaka na (dzikim) zachodzie Europy

Za każdym razem, gdy Stephen McHale znajduje w swoich sieciach samicę homara przenoszącą jaja, wypuszcza ją, wycinając wcześniej znak V na jej płetwie - informujący innych rybaków o tym, by tego okazu nie zabierać ze sobą. Dzięki temu, lokalne zasoby są chronione i mogą w naturalny sposób (...)

Wykryto kolejne błędy w wydatkowaniu fundzuszy UE

Wykryto kolejne błędy w wydatkowaniu fundzuszy UE

Sprawozdanie finansowe UE za 2012 r. zostało przyjęte, jednak we wszystkich głównych obszarach wydatkowania nadal występują błędy, twierdzą kontrolerzy UE. Zaznaczają jednocześnie, że nie chodzi o nadużycia czy marnotrawstwo. Najbardziej podatnym na błędy obszarem wydatkowania jest wciąż (...)

Morze możliwości

Morze możliwości

Europejski Dzień Morza ma przypomnieć wszystkim o znaczeniu mórz i oceanów w życiu codziennym.Przełowienie, zanieczyszczenia, piractwo, zmiany klimatu, morska energia wiatrowa - to tylko niektóre z tematów poruszonych na konferencji UE na wysokim szczeblu poświęconej polityce morskiej, która (...)

Ratujmy unijny sektor rybołówstwa

Ratujmy unijny sektor rybołówstwa

Komisja zachęca wszystkich do wypowiedzenia się w sprawie reformy unijnego sektora rybołówstwa.Rok 2020: sektor rybołówstwa ma się świetnie. Problem przełowienia należy już do przeszłości. Prawie wszystkie europejskie zasoby rybne zostały odbudowane, a młodzi ludzie ponownie uważają (...)

Przyszłość zaczyna się dziś: Zalecenia dla przyszłej polityki ochrony klimatu

Przyszłość zaczyna się dziś: Zalecenia dla przyszłej polityki ochrony klimatu

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie Komisji tymczasowej ds. zmian klimatycznych, w którym zawarto zalecenia dotyczące przyszłej polityki UE w dziedzinie zapobiegania zmianom klimatycznym. Przypominając o dążeniu do ograniczenia wzrostu temperatury poniżej 2°C, posłowie zalecają ograniczenie (...)

Wykorzystanie Funduszy Europejskich - stan na koniec grudnia 2008 r.

Wykorzystanie Funduszy Europejskich - stan na koniec grudnia 2008 r.

Opublikowano raport z wykorzystania Funduszy Europejskich na koniec grudnia 2008 r. Zawiera on wykaz realizacji zadań w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004 - 2006, Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności oraz Narodowej Strategii Spójności 2007 - 2013.REALIZACJA NARODOWEGO PLANU ROZWOJU (...)

Rybołówstwo morskie. Szykują się gruntowne zmiany

Rybołówstwo morskie. Szykują się gruntowne zmiany

Posłowie rozpatrzyli w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy o rybołówstwie morskim. Jego celem jest zapewnienie efektywnego funkcjonowania tego sektora gospodarki. Proponowane rozwiązania dostosowują prawo krajowe do rozwiązań unijnych. Projekt ma zastąpić ustawę z 2004 r. Projekt (...)

Pomoc na start działalności gospodarczej dla właścicieli statków rybackich

Pomoc na start działalności gospodarczej dla właścicieli statków rybackich

Przypominamy: do 15 listopada 2022 r. właściciele albo współwłaściciele statków rybackich mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej. Dla kogo? Pomoc jest skierowana do właściciela albo współwłaściciela (...)

Regulacja czasu pracy w Unii Europejskiej

Regulacja czasu pracy w Unii Europejskiej

Zagadnienia dotyczące regulacji czasu pracy możemy znaleźć w Dyrektywie nr 104 z dn. 23 listopada 1993 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (OJ Nr L 307/1993/45). W dyrektywie unormowano następujące kwestie: wymiaru minimalnego wypoczynku dziennego, wypoczynku cotygodniowego, corocznych (...)

Inspekcja podmiotów wykonujących rybołówstwo

Inspekcja podmiotów wykonujących rybołówstwo

Czego dotyczy projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. W proponowanych przepisach ujednolicono sposób (...)

Bezpieczeństwo statków uprawiających żeglugę

Bezpieczeństwo statków uprawiających żeglugę

Odnawianie dokumentów bezpieczeństwa m.in. umożliwi armatorom nowelizacja przepisów. Ma na celu podniesienie polskich standardów bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej i ujednolicenie systemu wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej, a także (...)

Pomoc suszowa – hodowla i chów ryb słodkowodnych

Pomoc suszowa – hodowla i chów ryb słodkowodnych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13w ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. (...)

Jak walczyć z morskim kłusownictwem?

Jak walczyć z morskim kłusownictwem?

Parlament Europejski rozpatrzy projekt rozporządzenia, którego celem jest przeciwdziałanie nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom. Statki dokonujące takich połowów będą umieszczane w specjalnym wykazie, a armatorzy będą podlegać karom grzywny w wysokości od 300 (...)

Unia zastawia sieci na łamiących prawo rybaków

Unia zastawia sieci na łamiących prawo rybaków

Nowe środki mają zagwarantować przestrzeganie przepisów w zakresie rybołówstwa w całej UE. Rybołówstwo w UE jest regulowane przepisami, które mają chronić zasoby rybne przed nadmierną eksploatacją oraz zapobiegać zakłócaniu funkcjonowania (...)

KE zatwierdziła polski Program Operacyjny 2007-2013 dla rybołówstwa

KE zatwierdziła polski Program Operacyjny 2007-2013 dla rybołówstwa

Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek, że zatwierdziła polski program operacyjny na lata 2007-13 dla rybołówstwa. (....)W poprzednim okresie programowania, tj. w latach 2004-2006, Polska otrzymała ponad 200 mln euro na wsparcie sektora rybołówstwa. Dzięki tym środkom, (...)

Życie rybaka na (dzikim) zachodzie Europy

Życie rybaka na (dzikim) zachodzie Europy

Za każdym razem, gdy Stephen McHale znajduje w swoich sieciach samicę homara przenoszącą jaja, wypuszcza ją, wycinając wcześniej znak V na jej płetwie - informujący innych rybaków o tym, by tego okazu nie zabierać ze sobą. Dzięki temu, lokalne zasoby są chronione i mogą w naturalny sposób (...)

Wykryto kolejne błędy w wydatkowaniu fundzuszy UE

Wykryto kolejne błędy w wydatkowaniu fundzuszy UE

Sprawozdanie finansowe UE za 2012 r. zostało przyjęte, jednak we wszystkich głównych obszarach wydatkowania nadal występują błędy, twierdzą kontrolerzy UE. Zaznaczają jednocześnie, że nie chodzi o nadużycia czy marnotrawstwo. Najbardziej podatnym na błędy obszarem wydatkowania jest wciąż (...)

Morze możliwości

Morze możliwości

Europejski Dzień Morza ma przypomnieć wszystkim o znaczeniu mórz i oceanów w życiu codziennym.Przełowienie, zanieczyszczenia, piractwo, zmiany klimatu, morska energia wiatrowa - to tylko niektóre z tematów poruszonych na konferencji UE na wysokim szczeblu poświęconej polityce morskiej, która (...)

Ratujmy unijny sektor rybołówstwa

Ratujmy unijny sektor rybołówstwa

Komisja zachęca wszystkich do wypowiedzenia się w sprawie reformy unijnego sektora rybołówstwa.Rok 2020: sektor rybołówstwa ma się świetnie. Problem przełowienia należy już do przeszłości. Prawie wszystkie europejskie zasoby rybne zostały odbudowane, a młodzi ludzie ponownie uważają (...)

Przyszłość zaczyna się dziś: Zalecenia dla przyszłej polityki ochrony klimatu

Przyszłość zaczyna się dziś: Zalecenia dla przyszłej polityki ochrony klimatu

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie Komisji tymczasowej ds. zmian klimatycznych, w którym zawarto zalecenia dotyczące przyszłej polityki UE w dziedzinie zapobiegania zmianom klimatycznym. Przypominając o dążeniu do ograniczenia wzrostu temperatury poniżej 2°C, posłowie zalecają ograniczenie (...)

Wykorzystanie Funduszy Europejskich - stan na koniec grudnia 2008 r.

Wykorzystanie Funduszy Europejskich - stan na koniec grudnia 2008 r.

Opublikowano raport z wykorzystania Funduszy Europejskich na koniec grudnia 2008 r. Zawiera on wykaz realizacji zadań w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004 - 2006, Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności oraz Narodowej Strategii Spójności 2007 - 2013.REALIZACJA NARODOWEGO PLANU ROZWOJU (...)

Rybołówstwo morskie. Szykują się gruntowne zmiany

Rybołówstwo morskie. Szykują się gruntowne zmiany

Posłowie rozpatrzyli w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy o rybołówstwie morskim. Jego celem jest zapewnienie efektywnego funkcjonowania tego sektora gospodarki. Proponowane rozwiązania dostosowują prawo krajowe do rozwiązań unijnych. Projekt ma zastąpić ustawę z 2004 r. Projekt (...)

Koronawirus: zasady wjazdu do Polski

Koronawirus: zasady wjazdu do Polski

Na polskiej granicy stanowiącej jednocześnie granicę zewnętrzną UE wciąż obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Są to zarówno ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski, jak i obowiązek poddania się kwarantannie po przekroczeniu granicy. ##baner## Gdzie (...)

Koronawirus: zasady wjazdu do Polski

Koronawirus: zasady wjazdu do Polski

Na polskiej granicy stanowiącej jednocześnie granicę zewnętrzną UE wciąż obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Są to zarówno ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski, jak i obowiązek poddania się kwarantannie po przekroczeniu granicy. ##baner## Gdzie (...)

Ratujmy unijny sektor rybołówstwa

Ratujmy unijny sektor rybołówstwa

Komisja zachęca wszystkich do wypowiedzenia się w sprawie reformy unijnego sektora rybołówstwa.Rok 2020: sektor rybołówstwa ma się świetnie. Problem przełowienia należy już do przeszłości. Prawie wszystkie europejskie zasoby rybne zostały odbudowane, a młodzi ludzie ponownie uważają (...)

Zmiany istotne dla sektora rybackiego i przemysłu rybnego

Zmiany istotne dla sektora rybackiego i przemysłu rybnego

Jaki projekt dotyczy rybaków?Sejm rozpatruje obecnie rządowy projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego. Na czym polegają proponowane zmiany?Projekt zakłada podniesienie konkurencyjności sektora rybackiego oraz modernizację (...)

Nowe obostrzenia na polskiej granicy

Nowe obostrzenia na polskiej granicy

Od 28 grudnia br. na polskiej granicy obowiązują nowe obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Z kwarantanny nie są już zwolnieni Polacy, obywatele państw UE, EOG oraz Szwajcarii przekraczający polską granicę, stanowiącą granicę zewnętrzną UE.  Nowe zasady Od 28 grudnia br. (...)

Zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy w związku z koronawirusem

Zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy w związku z koronawirusem

Od 16 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną dla osób podróżujących w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub państwie UE i EOG a także Szwajcarii oraz w celu pobierania nauki w RP lub państwie (...)

Unia zastawia sieci na łamiących prawo rybaków

Unia zastawia sieci na łamiących prawo rybaków

Nowe środki mają zagwarantować przestrzeganie przepisów w zakresie rybołówstwa w całej UE. Rybołówstwo w UE jest regulowane przepisami, które mają chronić zasoby rybne przed nadmierną eksploatacją oraz zapobiegać zakłócaniu funkcjonowania (...)

KE zatwierdziła polski Program Operacyjny 2007-2013 dla rybołówstwa

KE zatwierdziła polski Program Operacyjny 2007-2013 dla rybołówstwa

Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek, że zatwierdziła polski program operacyjny na lata 2007-13 dla rybołówstwa. (....)W poprzednim okresie programowania, tj. w latach 2004-2006, Polska otrzymała ponad 200 mln euro na wsparcie sektora rybołówstwa. Dzięki tym środkom, (...)

KE za dalszym ograniczeniem flot połowowych

KE za dalszym ograniczeniem flot połowowych

Komisja Europejska (KE) zapowiedziała w środę (17 września br.) dalsze ograniczenie flot połowowych w Unii Europejskiej, w ramach zaproponowanego przeglądu Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb).KE jest zdania, że łodzi i statków jest za dużo jak na dostępne zasoby mórz (...)

Morze możliwości

Morze możliwości

Europejski Dzień Morza ma przypomnieć wszystkim o znaczeniu mórz i oceanów w życiu codziennym.Przełowienie, zanieczyszczenia, piractwo, zmiany klimatu, morska energia wiatrowa - to tylko niektóre z tematów poruszonych na konferencji UE na wysokim szczeblu poświęconej polityce morskiej, która (...)

Bezpieczeństwo na morzu: Trzeci pakiet morski w drugim czytaniu

Bezpieczeństwo na morzu: Trzeci pakiet morski w drugim czytaniu

Parlament Europejski przyjął w drugim czytaniu pakiet wniosków legislacyjnych opracowanych z myślą zwiększeniu bezpieczeństwa w transporcie morskim. Trzeci pakiet morski zawiera propozycję rozwiązań, które umożliwią prowadzenie aktywnej polityki w zakresie żeglugi morskiej i (...)

Komisja proponuje uprawnienia do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2009

Komisja proponuje uprawnienia do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2009

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący uprawnień do połowów dla kilku stad ryb w Morzu Bałtyckim na 2009 r. Wniosek jest zgodny z opinią naukową, która zaleca ograniczenie połowów większości stad w Morzu Bałtyckim w 2009 r. Dotyczy to zwłaszcza zachodniego (...)

Wymiana informacji o statkach rybackich na polskich obszarach morskich - porozumienie MRiRW ze Strażą Graniczną podpisane!

Wymiana informacji o statkach rybackich na polskich obszarach morskich - porozumienie MRiRW ze Strażą Graniczną podpisane!

5 sierpnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz Komendant Główny Straży Granicznej ppłk. Leszek Elas podpisali porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie wymiany informacji o statkach rybackich na polskich obszarach morskich.Celem porozumienia jest zapewnienie (...)

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie kryzysu w sektorze rybołówstwa

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie kryzysu w sektorze rybołówstwa

Parlament Europejski wyraża swoją solidarność z rybakami w UE i wzywa Komisję do opracowania konkretnych propozycji mających na celu złagodzenie sytuacji w regionach najbardziej uzależnionych od rybołówstwa. Posłowie wzywają państwa członkowskie do przyspieszenia procedur umożliwiających (...)

Nie będzie wolno sprzedawać plastikowych jednorazówek...

Nie będzie wolno sprzedawać plastikowych jednorazówek...

Sprzedaż jednorazowych sztućców, patyczków do uszu, słomek i mieszadełek z plastiku zostanie zakazana do 2021 r. 90% zebranych i przetworzonych plastikowych butelek musi być jeszcze przed 2029 r. Bardziej rygorystyczne stosowanie zasady, wedle której zanieczyszczający (...)

Ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich

Ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich

Od kiedy zaczyna obowiązywać nowa ustawa o ochronie żeglugi i portów morskich?Ministerstwo Infrastruktury informuje, że 23 września 2008 r. została opublikowana ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich. Zgodnie z przepisami art. 73 ustawy, wchodzi ona (...)

 Kwoty połowowe. Kłopotliwe prawo dla rybaków

Kwoty połowowe. Kłopotliwe prawo dla rybaków

Polska znalazła się wśród 10 krajów wspólnoty, które przekroczyły kwoty połowowe przyznane na 2013 r. Dlatego teraz Komisja Europejska zadecydowała o odpowiednich redukcjach tegorocznych kwot. Według danych KE, polscy rybacy złowili zbyt dużo łososia atlantyckiego oraz szprota – w (...)

Konsultacje społeczne w sprawie dokumentu Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

Konsultacje społeczne w sprawie dokumentu Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

Czego dotyczy konsultowany dokument?Dokument Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej stanowi podstawę do wypracowania przez Rząd Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, która będzie wyrazem realizacji przez Polskę zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej prowadzonej (...)

NIK: rybacy wyławiają z mazurskich jezior coraz mniej ryb

NIK: rybacy wyławiają z mazurskich jezior coraz mniej ryb

Od co najmniej siedmiu lat blisko 20 proc. obwodów rybackich w woj. warmińsko-mazurskim pozostaje niezagospodarowanych. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej nie użytkują tych wód. Nie przekazują też ich do wykorzystania innym firmom lub stowarzyszeniom, które dbałyby o właściwe zarybianie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kontrola zakładów produkujących żywność

Kontrola zakładów produkujących żywność

Jakie organy zajmują się kontrolą i zatwierdzaniem zakładów zajmujących się produkcją żywności? Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny są organami (...)

Odpowiedzialność karna za wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych, szkodliwych dla zdrowia

Odpowiedzialność karna za wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych, szkodliwych dla zdrowia

Czy ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia przewiduje odpowiedzialność karną za wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych, szkodliwych dla zdrowia? Produkty niespełniające wymagań (...)

Kontrola importu żywności z państw spoza UE

Kontrola importu żywności z państw spoza UE

Jakie są ogólne regulacje prawne dotyczące wprowadzania do obrotu na rynek europejski żywności z krajów spoza Unii Europejskiej? Ogólne zasadny i wymagania prawa żywnościowego wprowadzone (...)

Badania pracownika mającego kontakt z żywnością

Badania pracownika mającego kontakt z żywnością

Jakie badania powinien przeprowadzić pracownik majacy kontakt z żywnością? Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań (...)

Pojęcie żywności według ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Pojęcie żywności według ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

W jaki sposób ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia definiuje pojęcie żywności? Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia: Art. 3. 1. Żywnością (środkiem (...)

Pozwolenie na przebudowę wentylacji

Pozwolenie na przebudowę wentylacji

Zamierzona inwestycja będzie wymagała wprowadzenia zmian w istniejącej w budynku instalacji wentylacji. 1.proszę o podanie, z którego rozdziału ustawy Prawo Budowlane wynika obowiązek ubiegania (...)

Dezynfekcja chłodni samochodowych

Dezynfekcja chłodni samochodowych

Działająca auto-myjnia chce wprowadzić usługę - dezynfekcję chłodni samochodowych. Potencjalni klienci pytają o stosowne "certyfikaty." Jakie przepisy regulują tego typu usługi? Jaki organ jest (...)

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej

Wystąpiłem do opieki społecznej o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej w związku ze złą sytuacja materialna i ewidentną potrzebą poprawienia funkcjonowania rodziny: trójka dzieci 7, (...)

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów Traktatu ustanawiającego (...)

Wymeldowanie a dobrowolność opuszczenia lokalu

Wymeldowanie a dobrowolność opuszczenia lokalu

Jakie są poglądy orzecznictwa w kwestii wymeldowania osoby, która nie opuściła lokalu dobrowolnie? Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 16 października (...)

Ustalanie wysokości alimentów przez sąd

Ustalanie wysokości alimentów przez sąd

Jakie przesłanki brane są pod uwagę przez sąd, który ustala wysokość alimentów płaconych przez ojca na rzecz swojego dziecka? Na wstępie wskazujemy, że ustalając alimenty sąd bierze pod (...)

Darowizna sprzętu komputerowego do PCK

Darowizna sprzętu komputerowego do PCK

Prowadzimy działalność gospodarczą (PKPiR i VAT). Wymieniamy aktualnie sprzęt komputerowy w firmie. Ten który kiedyś zakupiliśmy (odliczyliśmy VAT i zarachowaliśmy w koszty) - obecnie chcemy (...)

Darowizna a niedostatek darczyńcy

Darowizna a niedostatek darczyńcy

W 1992 r. podarowałem ciotecznemu bratu udział w działce. Obdarowany nadal posiada działkę. Od wielu lat żyję w niedostatku, aby przeżyć co miesiąc muszę pożyczać, jestem rencistą, płacę (...)

Zabezpieczenie przed marnotrawstwem męża

Zabezpieczenie przed marnotrawstwem męża

Sytuacja o którą pytam, dotyczy moich rodziców i w imieniu mojej mamy zadaję to pytanie. Mamy z mamą i rodzeństwem ogromny problem z ojcem, który notorycznie zaciąga kredytów w każdym z możliwych (...)

Podział zarobków w małżeństwie

Podział zarobków w małżeństwie

Mąż i żona są właścicielami gospodarstwa rolnego na zasadzie wspólnoty majątkowej (jest to wspólny ich dorobek). Od kilku lat żona pobiera rentę z KRUS w wysokości ok. 430 zł miesięcznie, (...)

Kontrola zakładów produkujących żywność

Kontrola zakładów produkujących żywność

Jakie organy zajmują się kontrolą i zatwierdzaniem zakładów zajmujących się produkcją żywności? Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny są organami (...)

Odpowiedzialność karna za wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych, szkodliwych dla zdrowia

Odpowiedzialność karna za wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych, szkodliwych dla zdrowia

Czy ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia przewiduje odpowiedzialność karną za wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych, szkodliwych dla zdrowia? Produkty niespełniające wymagań (...)

Kontrola importu żywności z państw spoza UE

Kontrola importu żywności z państw spoza UE

Jakie są ogólne regulacje prawne dotyczące wprowadzania do obrotu na rynek europejski żywności z krajów spoza Unii Europejskiej? Ogólne zasadny i wymagania prawa żywnościowego wprowadzone (...)

Badania pracownika mającego kontakt z żywnością

Badania pracownika mającego kontakt z żywnością

Jakie badania powinien przeprowadzić pracownik majacy kontakt z żywnością? Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań (...)

Pojęcie żywności według ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Pojęcie żywności według ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

W jaki sposób ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia definiuje pojęcie żywności? Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia: Art. 3. 1. Żywnością (środkiem (...)

Pozwolenie na przebudowę wentylacji

Pozwolenie na przebudowę wentylacji

Zamierzona inwestycja będzie wymagała wprowadzenia zmian w istniejącej w budynku instalacji wentylacji. 1.proszę o podanie, z którego rozdziału ustawy Prawo Budowlane wynika obowiązek ubiegania (...)

Dezynfekcja chłodni samochodowych

Dezynfekcja chłodni samochodowych

Działająca auto-myjnia chce wprowadzić usługę - dezynfekcję chłodni samochodowych. Potencjalni klienci pytają o stosowne "certyfikaty." Jakie przepisy regulują tego typu usługi? Jaki organ jest (...)

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej

Wystąpiłem do opieki społecznej o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej w związku ze złą sytuacja materialna i ewidentną potrzebą poprawienia funkcjonowania rodziny: trójka dzieci 7, (...)

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych?

Czy usługi sprzątania w urzędach państwowych/instytucjach państwowych można zaliczyć do usług publicznych? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów Traktatu ustanawiającego (...)

Wymeldowanie a dobrowolność opuszczenia lokalu

Wymeldowanie a dobrowolność opuszczenia lokalu

Jakie są poglądy orzecznictwa w kwestii wymeldowania osoby, która nie opuściła lokalu dobrowolnie? Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 16 października (...)

Ustalanie wysokości alimentów przez sąd

Ustalanie wysokości alimentów przez sąd

Jakie przesłanki brane są pod uwagę przez sąd, który ustala wysokość alimentów płaconych przez ojca na rzecz swojego dziecka? Na wstępie wskazujemy, że ustalając alimenty sąd bierze pod (...)

Darowizna sprzętu komputerowego do PCK

Darowizna sprzętu komputerowego do PCK

Prowadzimy działalność gospodarczą (PKPiR i VAT). Wymieniamy aktualnie sprzęt komputerowy w firmie. Ten który kiedyś zakupiliśmy (odliczyliśmy VAT i zarachowaliśmy w koszty) - obecnie chcemy (...)

Darowizna a niedostatek darczyńcy

Darowizna a niedostatek darczyńcy

W 1992 r. podarowałem ciotecznemu bratu udział w działce. Obdarowany nadal posiada działkę. Od wielu lat żyję w niedostatku, aby przeżyć co miesiąc muszę pożyczać, jestem rencistą, płacę (...)

Zabezpieczenie przed marnotrawstwem męża

Zabezpieczenie przed marnotrawstwem męża

Sytuacja o którą pytam, dotyczy moich rodziców i w imieniu mojej mamy zadaję to pytanie. Mamy z mamą i rodzeństwem ogromny problem z ojcem, który notorycznie zaciąga kredytów w każdym z możliwych (...)

Podział zarobków w małżeństwie

Podział zarobków w małżeństwie

Mąż i żona są właścicielami gospodarstwa rolnego na zasadzie wspólnoty majątkowej (jest to wspólny ich dorobek). Od kilku lat żona pobiera rentę z KRUS w wysokości ok. 430 zł miesięcznie, (...)

Co wpływa na wysokość alimentów

Co wpływa na wysokość alimentów

W trakcie sprawy rozwodowej żona wniosła o alimenty dla 14-letniego syna w wysokości 800 zł. Moje dochody miesięczne brutto wynoszą 1600 zł. Czy wysokość alimentów nie jest zbyt wygórowaną (...)

FORUM PRAWNE

Ustawa o GMO przeszła bez echa - GMO nie będzie oznaczane na produktach!!

Ustawa o GMO przeszła bez echa - GMO nie będzie oznaczane na produktach!! Koalicja rządząca (PO+PSL) przegłosowała 8 listopada w sejmie ustawę dopuszczającą obrót żywnością GMO w Polsce. Mimo, (...)

Jak z tym VAT -em, będzie drożej?

Jak z tym VAT -em, będzie drożej? Wchodzą w życie nowe stawki vat, co zdrożeje bardzo, a co tylko trochę? Bo wiadomo , że wszytko pójdzie w górę. Jak to będzie wyglądać? Na co 5 i 8 a na co (...)

jak napisać wniosek do opieki społecznej o żywność?

jak napisać wniosek do opieki społecznej o żywność? jak napisać wniosek do opieki społecznej o żywność?

o ile moge zmniejszyc alimenty na syna

o ile moge zmniejszyc alimenty na syna -mam wykształcenie zawodowe, -od 8 lat pracuje w preznej firmie ale zarobki wachaja sie miedzy 1600-2000netto/mies w zaleznosci od produktywnosci i ilosci zlecen. w (...)

Palenie śmieci na własnej posesji?

Palenie śmieci na własnej posesji? Czy ktoś się może orientuje, czy wolno mi palić śmieci na własnej posesji i jakie są związane z tym oraniczenia? Na pewno nie wolno palić Ci nawet ogniska. (...)

UE - jednorazówki zniknął, żywność zdrożeje!!!!

UE - jednorazówki zniknął, żywność zdrożeje!!!! Cześć! Bruksela zamierza zakazać używania i produkcji jednorazowych torebek foliowych na terenie całej Unii Europejskiej - zapowiada \"Dziennik (...)

Czy to napewno legalne?

Czy to napewno legalne? Prowadzę kawiarnię i nie jestem tego pewna. Chce wprowadzić żywność z wyrobów Konopnuch. Gównie czekoladowe ciastka ważące jakieś 20 gramów. Boje się jednak, że nawet (...)

Utrudnianie prowadzenia działalności przez urzędniczki sanepid

Utrudnianie prowadzenia działalności przez urzędniczki sanepid Dzień dobry, prowadzę sklep stacjonarny z produktami niespożywczymi. Chciałam wprowadzić do sprzedaży środki spożywcze opakowane, (...)

Utrudnianie prowadzenia działalności przez urzędniczki sanepid

Utrudnianie prowadzenia działalności przez urzędniczki sanepid Dzień dobry, prowadzę sklep stacjonarny z produktami niespożywczymi. Chciałam wprowadzić do sprzedaży środki spożywcze opakowane, (...)

Odwołanie od negatywnej decyzji Mops , zasiłek celowy i i okresowy

Odwołanie od negatywnej decyzji Mops , zasiłek celowy i i okresowy Proszę o pomoc w napisaniu odwołania od decyzji mops. Moja sprawa przedstawia się tak: Gospodaruje z mężem i dwójką dzieci (...)

Ustawa o GMO przeszła bez echa - GMO nie będzie oznaczane na produktach!!

Ustawa o GMO przeszła bez echa - GMO nie będzie oznaczane na produktach!! Koalicja rządząca (PO+PSL) przegłosowała 8 listopada w sejmie ustawę dopuszczającą obrót żywnością GMO w Polsce. Mimo, (...)

Jak z tym VAT -em, będzie drożej?

Jak z tym VAT -em, będzie drożej? Wchodzą w życie nowe stawki vat, co zdrożeje bardzo, a co tylko trochę? Bo wiadomo , że wszytko pójdzie w górę. Jak to będzie wyglądać? Na co 5 i 8 a na co (...)

jak napisać wniosek do opieki społecznej o żywność?

jak napisać wniosek do opieki społecznej o żywność? jak napisać wniosek do opieki społecznej o żywność?

o ile moge zmniejszyc alimenty na syna

o ile moge zmniejszyc alimenty na syna -mam wykształcenie zawodowe, -od 8 lat pracuje w preznej firmie ale zarobki wachaja sie miedzy 1600-2000netto/mies w zaleznosci od produktywnosci i ilosci zlecen. w (...)

Palenie śmieci na własnej posesji?

Palenie śmieci na własnej posesji? Czy ktoś się może orientuje, czy wolno mi palić śmieci na własnej posesji i jakie są związane z tym oraniczenia? Na pewno nie wolno palić Ci nawet ogniska. (...)

UE - jednorazówki zniknął, żywność zdrożeje!!!!

UE - jednorazówki zniknął, żywność zdrożeje!!!! Cześć! Bruksela zamierza zakazać używania i produkcji jednorazowych torebek foliowych na terenie całej Unii Europejskiej - zapowiada \"Dziennik (...)

Czy to napewno legalne?

Czy to napewno legalne? Prowadzę kawiarnię i nie jestem tego pewna. Chce wprowadzić żywność z wyrobów Konopnuch. Gównie czekoladowe ciastka ważące jakieś 20 gramów. Boje się jednak, że nawet (...)

Utrudnianie prowadzenia działalności przez urzędniczki sanepid

Utrudnianie prowadzenia działalności przez urzędniczki sanepid Dzień dobry, prowadzę sklep stacjonarny z produktami niespożywczymi. Chciałam wprowadzić do sprzedaży środki spożywcze opakowane, (...)

Utrudnianie prowadzenia działalności przez urzędniczki sanepid

Utrudnianie prowadzenia działalności przez urzędniczki sanepid Dzień dobry, prowadzę sklep stacjonarny z produktami niespożywczymi. Chciałam wprowadzić do sprzedaży środki spożywcze opakowane, (...)

Odwołanie od negatywnej decyzji Mops , zasiłek celowy i i okresowy

Odwołanie od negatywnej decyzji Mops , zasiłek celowy i i okresowy Proszę o pomoc w napisaniu odwołania od decyzji mops. Moja sprawa przedstawia się tak: Gospodaruje z mężem i dwójką dzieci (...)

dziecko ma 16 lat

dziecko ma 16 lat Ojciec ma zasądzone 1000 zł alimentów na dziecko, które mieszka z matką. Ojciec nie ma problemu z płaceniem na utrzymanie dziecka, gdyż wie, że na dziecko trzeba płacić. Niestety (...)

Porady prawne