13.2.2018

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Sądy UE

System sądownictwa w Unii Europejskiej

System sądownictwa w Unii Europejskiej (UE) ma strukturę trójczłonową: składa się z Trybunału Sprawiedliwości, Sądu oraz ew. sądów szczególnych orzekających w określonych dziedzinach. Sądy UE stoją na straży należytej wykładni i stosowania prawa UE.

Od utworzenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w roku 1952 jego zadaniem jest czuwanie „nad poszanowaniem prawa w wykładni i stosowaniu" traktatów.

W ramach tego zadania Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej spełnia następujące funkcje:

 • kontrola legalności aktów instytucji Unii Europejskiej,
 • czuwanie nad poszanowaniem przez państwa członkowskie obowiązków wynikających z traktatów oraz
 • wykładnia prawa Unii na wniosek sądów krajowych.

Stanowi on w związku z tym władzę sądowniczą Unii Europejskiej i czuwa we współpracy z sądami państw członkowskich nad jednolitym stosowaniem i jednolitą wykładnią prawa Unii.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu obejmuje teraz dwa organy sądowe: Trybunał Sprawiedliwości i Sąd (utworzony w 1988 r.). 

 • Trybunał Sprawiedliwości (zwany również niekiedy Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości) stanowi najwyższy organ sądowy UE. We współpracy z sądami i trybunałami państw członkowskich zapewnia on jednolitą wykładnię prawa Unii Europejskiej. W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzą sędziowie z państw członkowskich, po jednym z każdego państwa.
 • Sąd rozpoznaje w pierwszej instancji sprawy, które nie są kierowane do sądów szczególnych ani bezpośrednio do Trybunału Sprawiedliwości. Rozpatruje także środki odwoławcze od orzeczeń sądów szczególnych (wydanych w pierwszej instancji). W skład Sądu wchodzą sędziowie z państw czlonkowskich, co najmniej po jednym z każdego państwa.
 • Sądy szczególne mogą być ustanawiane dla określonych dziedzin. Mogą one ew. rozpoznawać i rozstrzygać sprawy w pierwszej instancji, w których przysługuje odwołanie do Sądu.

Do rozstrzygania sporów pomiędzy UE a jej urzędnikami służby cywilnej (np. w sprawach dotyczących ich naboru, przebiegu pracy zawodowej i zabezpieczenia społecznego) utworzono w 2004 r. Sąd do spraw Służby Publicznej składający się z siedmiu sędziów. Sąd do spraw Służby Publicznej zakończył działalność w dniu 1 września 2016 r. po powierzeniu jego właściwości Sądowi, w kontekście reformy systemu sądowniczego Unii.

Sądy UE mają siedziby w Luksemburgu. W związku z tym, że każde państwo członkowskie ma własny język i specyficzny system prawny, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest instytucją wielojęzykową. Jego system językowy nie ma odpowiednika w żadnym innym organie sądowym na świecie, ponieważ każdy język oficjalny Unii może być językiem postępowania. Trybunał jest zobowiązany do poszanowania całkowitej wielojęzyczności ze względu na konieczność porozumiewania się ze stronami w języku postępowania i na konieczność zapewnienia rozpowszechnienia swego orzecznictwa we wszystkich państwach członkowskich. Sądy UE są więc instytucjami wielojęzycznymi. Językiem sprawy sądowej może być każdy z języków urzędowych UE. Od sądów UE wymaga się przestrzegania zasady wielojęzyczności, ponieważ mają one obowiązek komunikować się ze stronami w języku postępowania oraz dopilnować, aby ich orzecznictwo było rozpowszechniane we wszystkich państwach członkowskich.

Należy mieć na uwadze, że stosowanie prawa UE nie jest zadaniem wyłącznie sądów UE: sądy i trybunały państw członkowskich powinny również stosować prawo UE. Innymi słowy, sądy UE i państw członkowskich współpracują ze sobą w celu rzetelnego i jednolitego stosowania oraz wykładni prawa.

Trybunał Sprawiedliwości i Sąd wspomagają rzecznicy generalni, którzy wydają bezstronne opinie w określonych sprawach przed zapadnięciem orzeczenia.

Nie należy mylić Trybunału Sprawiedliwości UE z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPCz). ETPCz nie jest sądem UE, ale został utworzony w ramach Rady Europy na mocy europejskiej konwencji praw człowieka, w celu zapewnienia poszanowania praw i wolności zagwarantowanych w tej konwencji. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka może jednak wywierać istotny wpływ na prawo UE, ponieważ prawa podstawowe zagwarantowane w europejskiej konwencji stanowią również ogólne zasady prawa UE.

Porady prawne

Trybunał Sprawiedliwości 

Z dniem wejścia w życie traktatu z Lizbony, tj. 1 grudnia 2009 r., Unia Europejska uzyskała osobowość prawną i przejęła kompetencje powierzone wcześniej Wspólnocie Europejskiej. Prawo wspólnotowe stało się zatem prawem Unii, obejmującym również wszystkie przepisy wydane w przeszłości na podstawie traktatu o Unii Europejskiej w wersji poprzedzającej traktat z Lizbony. W poniższym opracowaniu termin „prawo wspólnotowe" będzie jednak nadal używany przy odniesieniach do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości sprzed wejścia w życie traktatu z Lizbony.

Obok Unii Europejskiej nadal istnieje Europejska Wspólnota Energii atomowej. Z uwagi na to, że kompetencje Trybunału Sprawiedliwości w zakresie Euratom są zasadniczo takie same jak w ramach Unii Europejskiej - a także dla celów większej przejrzystości poniższego opracowania - wszystkie odniesienia do prawa Unii Europejskiej obejmują również prawo Euratom.

Skład

 W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi 28 sędziów i 11 rzeczników generalnych. Sędziowie i rzecznicy generalni są mianowani za wspólnym porozumieniem przez rządy państw członkowskich, po konsultacji z komitetem, którego zadaniem jest opiniowanie, czy kandydaci są odpowiedni do pełnienia danej funkcji. Mandat jest sześcioletni i odnawialny. Są oni wybierani spośród osobistości o niekwestionowanej niezależności i mających wymagane w ich państwach kwalifikacje do zajmowania najwyższych stanowisk sądowych, lub są prawnikami o uznanych kompetencjach.

Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości wybierają spośród siebie prezesa i wiceprezesa na okres trzech lat. Jego mandat jest odnawialny. Prezes kieruje pracami Trybunału Sprawiedliwości, a także przewodniczy posiedzeniom i obradom w największych składach orzekających. Wiceprezes wspiera prezesa Trybunału w wykonywaniu obowiązków i zastępuje go, jeżeli w odniesieniu do prezesa wystąpi przeszkoda w wykonywaniu obowiązków.

Rzecznicy generalni wspomagają Trybunał. Ich zadaniem jest przedstawianie, w sposób całkowicie bezstronny i niezależny, opinii prawnej, określanej jako „opinia rzecznika generalnego" w sprawach, które zostaną im przydzielone.

Sekretarz pełni rolę sekretarza generalnego instytucji, kierując jej administracją z upoważnienia prezesa Trybunału.

Trybunał może obradować w pełnym składzie, w składzie wielkiej izby (piętnastu sędziów) albo w izbach złożonych z pięciu lub trzech sędziów. Trybunał obraduje w pełnym składzie w przypadkach określonych w Statucie Trybunału (w szczególności kiedy ma za zadanie zdymisjonować rzecznika praw obywatelskich lub orzec o dymisji członka Komisji, który naruszył ciążące na nim zobowiązania) oraz jeśli Trybunał uzna, że wniesiona sprawa ma wyjątkowe znaczenie. W składzie wielkiej izby Trybunał obraduje na żądanie państwa członkowskiego albo instytucji, które są stroną w postępowaniu, a także w sprawach szczególnie ważnych lub skomplikowanych. Inne sprawy są rozpatrywane przez izby składające się z pięciu lub trzech sędziów. Prezesi izb złożonych z pięciu sędziów wybierani są na trzy lata, a prezesi izb złożonych z trzech sędziów na jeden rok.

Kompetencje

Żeby Trybunał mógł właściwie wywiązywać się ze swoich zadań, przyznano mu ściśle określone uprawnienia do orzekania, które wykonuje w ramach procedury odesłania prejudycjalnego i postępowań w przedmiocie różnego rodzaju skarg.

Rodzaje postępowań

 •  Odesłanie prejudycjalne

Trybunał Sprawiedliwości współpracuje ze wszystkimi sądami państw członkowskich, które w zakresie prawa Unii pełnią rolę sądów powszechnych. Aby zapewnić skuteczne i jednolite stosowanie prawa Unii, a także uniknąć jakichkolwiek rozbieżności w jego wykładni, sądy krajowe mogą, a czasami muszą, zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o dokonanie wykładni danego zagadnienia prawa Unii, aby w ten sposób umożliwić na przykład zweryfikowanie zgodności ich ustawodawstwa krajowego z prawem wspólnotowym. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym może mieć również na celu kontrolę ważności aktu prawa Unii.

Trybunał Sprawiedliwości nie ogranicza się do zwykłego udzielenia opinii, lecz jego odpowiedź ma postać wyroku lub postanowienia z uzasadnieniem. Sąd krajowy będący adresatem orzeczenia jest związany dokonaną wykładnią przy rozstrzyganiu rozpatrywanej przez siebie sprawy. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości wiąże w ten sam sposób inne sądy krajowe, które zetkną się z identycznym problemem.

To właśnie również w ramach odesłań prejudycjalnych każdy obywatel europejski może uzyskać sprecyzowanie dotyczących go przepisów prawa Unii. Bowiem chociaż jedynie sąd krajowy może skierować odesłanie, to każdy z występujących przed tym sądem uczestników, państwa członkowskie, a także instytucje Unii mogą brać udział we wszczętym przed Trybunałem Sprawiedliwości postępowaniu. W ten oto sposób, na podstawie pytań prejudycjalnych, przedkładanych niejednokrotnie przez sądy krajowe pierwszej instancji, sformułowanych zostało wiele spośród najważniejszych zasad prawa Unii.

 • Skarga o stwierdzenie uchybienia

Instytucja tej skargi pozwala Trybunałowi sprawować kontrolę nad wypełnianiem przez państwa członkowskie zobowiązań, które na nich ciążą na mocy prawa Unii. Wniesienie sprawy do Trybunału poprzedza wszczynane przez Komisję postępowanie, polegające na umożliwieniu państwu członkowskiemu udzielenia odpowiedzi na stawiane mu zarzuty. Jeśli postępowanie to nie doprowadzi do położenia przez państwo członkowskie kresu uchybieniu, może wówczas zostać wniesiona do Trybunału skarga o stwierdzenie naruszenia prawa wspólnotowego.

Skargę tę może wnieść Komisja - co w praktyce jest najczęściej spotykanym przypadkiem - bądź inne państwo członkowskie. Jeżeli Trybunał stwierdzi istnienie uchybienia, dane państwo zobowiązane jest do bezzwłocznego położenia mu kresu. Jeśli wskutek kolejnej skargi Komisji Trybunał Sprawiedliwości stwierdzi, że owo państwo członkowskie nie zastosowało się do jego wyroku, może nałożyć na nie karę w postaci ryczałtu lub okresową karę pieniężną. Jednak w sytuacji nieprzekazania Komisji krajowych środków transpozycji dyrektywy Trybunał może - na jej wniosek - nałożyć na państwo członkowskie karę pieniężną już na etapie pierwszego wyroku stwierdzającego uchybienie.

 • Skarga o stwierdzenie nieważności

Instytucja tej skargi pozwala wnieść o stwierdzenie nieważności aktu prawnego wydanego przez instytucję, organ lub jednostkę organizacyjną Unii (w szczególności rozporządzenia, dyrektywy, decyzji). Dla Trybunału zastrzeżone są sprawy, w których skarga wniesiona została przez państwo członkowskie przeciwko Parlamentowi Europejskiemu lub Radzie (z wyjątkiem aktów prawnych Rady z zakresu pomocy państwa, dumpingu i uprawnień wykonawczych) lub przez jedną instytucję Unii przeciwko drugiej instytucji. Z kolei Sąd jest właściwy do orzekania w pierwszej instancji w pozostałych sprawach tego rodzaju, w tym w szczególności dotyczących skarg wniesionych przez jednostki.

 • Skarga na bezczynność

Umożliwia ona kontrolę legalności zaniechania działania przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii. Jest ona jednak dopuszczalna tylko wtedy, gdy dana instytucja została uprzednio wezwana do działania. Jeżeli bezprawność zaniechania zostanie stwierdzona, instytucja ta jest zobowiązana do podjęcia właściwych środków zmierzających do położenia kresu owej bezczynności. Uprawnienia do orzekania w przedmiocie skargi na bezczynność podzielone są między Trybunał i Sąd według takich samych kryteriów, jak w przypadku skarg o stwierdzenie nieważności..

 • Odwołanie

Trybunał Sprawiedliwości może rozpoznawać odwołania, ograniczone wyłącznie do kwestii prawnych, od wyroków i postanowień Sądu. Jeżeli odwołanie jest dopuszczalne i zasadne, Trybunał uchyla orzeczenie Sądu. Jeżeli stan postępowania na to pozwala, Trybunał może sam wydać rozstrzygnięcie. W przeciwnym wypadku przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi, który jest związany orzeczeniem wydanym w postępowaniu odwoławczym.

Postępowanie

Niezależnie od charakteru sprawy postępowanie składa się z etapu pisemnego, a zazwyczaj również z etapu ustnego, który jest jawny. Należy jednak odróżnić procedurę odesłania prejudycjalnego od procedury w pozostałych sprawach (skarg bezpośrednich i odwołań).

Wszczęcie postępowania i procedura pisemna

 •  Odwołania prejudycjalne

Sąd krajowy przedkłada Trybunałowi Sprawiedliwości pytania dotyczące wykładni albo ważności przepisu prawa Unii, przeważnie w formie postanowienia wydanego zgodnie z przepisami proceduralnymi danego państwa. Po przetłumaczeniu wniosku przez służby tłumaczeń Trybunału na wszystkie języki Unii sekretarz doręcza je uczestnikom biorącym udział w sprawie przed sądem krajowym, a także wszystkim państwom członkowskim i instytucjom Unii. Zapewnia również publikację w Dzienniku Urzędowym komunikatu, zawierającego między innymi informacje na temat stron w sprawie i treści pytań. Uczestnicy, państwa członkowskie i instytucje mają dwa miesiące na przedłożenie Trybunałowi Sprawiedliwości swoich uwag na piśmie.

 • Skargi bezpośrednie i odwołania

Skargę wnosi się do Trybunału pismem skierowanym do sekretariatu Trybunału. Sekretarz zapewnia publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej komunikatu dotyczącego skargi, przedstawiając w nim zarzuty i żądania strony skarżącej. Skargę doręcza się pozostałym stronom, które mają dwa miesiące na złożenie odpowiedzi na skargę lub odpowiedzi na odwołanie. W stosownym przypadku skarżący ma prawo do repliki, a pozwany do dupliki. Strony zobowiązane są przestrzegać tych terminów.

W obu rodzajach postępowań do sprawy przydziela się sędziego sprawozdawcę i rzecznika generalnego, których zadanie polega na śledzeniu przebiegu postępowania. Wyznaczają ich odpowiednio prezes oraz pierwszy rzecznik generalny.

Środki przygotowawcze

We wszystkich rodzajach postępowań po zamknięciu etapu pisemnego strony mogą wskazać, w terminie trzech tygodni, czy chciałyby wyznaczenia rozprawy oraz z jakich powodów. Na wniosek sędziego sprawozdawcy i po zapoznaniu się ze stanowiskiem rzecznika generalnego Trybunał podejmuje decyzję, czy konieczne przeprowadzenie środków dowodowych, któremu składowi orzekającemu należy przydzielić sprawę oraz czy powinna odbyć się rozprawa, której termin wyznacza prezes.

Rozprawa jawna i opinia rzecznika generalnego

Jeżeli zapadła decyzja o przeprowadzeniu rozprawy, sprawa jest rozpoznawana na posiedzeniu jawnym w obecności sędziów składu orzekającego i rzecznika generalnego. Sędziowie i rzecznik generalny mogą zadawać uczestnikom pytania, które uznają za celowe. Po kilku tygodniach, również na posiedzeniu jawnym, rzecznik generalny przedstawia przed Trybunałem Sprawiedliwości swoją opinię. Dokonuje on w niej szczegółowej analizy sporu, w szczególności jego kwestii prawnych, oraz w sposób całkowicie niezależny proponuje Trybunałowi właściwe w jego przekonaniu rozwiązanie przedstawionego problemu. W ten sposób etap ustny postępowania dobiega końca. Jeśli Trybunał uzna, że w sprawie nie występuje nowe zagadnienie prawne, po wysłuchaniu rzecznika generalnego może zadecydować o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii.

Wyroki

Sędziowie przeprowadzają naradę w oparciu o projekt wyroku przygotowany przez sędziego sprawozdawcę. Każdy z sędziów składu orzekającego w danej sprawie może zaproponować zmiany. Wyroki Trybunału zapadają większością głosów, a ewentualne zdania odrębne nie są odnotowywane. Wyrok podpisują wyłącznie sędziowie, którzy brali udział w naradzie ustnej, na której przyjęto wyrok, z zastrzeżeniem zasady, zgodnie z którą najmłodszy stażem sędzia składu orzekającego nie podpisuje wyroku, jeżeli w tym składzie sędziowie są obecni w liczbie parzystej. Wyroki są ogłaszane na posiedzeniu jawnym. Wyroki oraz opinie rzeczników generalnych dostępne są na stronie CURIA w dniu ogłoszenia lub odczytania. W większości są one następnie publikowane w Zbiorze Orzeczeń.

Procedury szczególne

 • Tryb uproszczony

W przypadku gdy pytanie prejudycjalne jest identyczne jak pytanie, w przedmiocie którego Trybunał już orzekał, lub jeżeli odpowiedź na nie pozostawia żadnych uzasadnionych wątpliwości albo można ją jasno wyprowadzić z istniejącego orzecznictwa, Trybunał może, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, orzec postanowieniem z uzasadnieniem, zawierającym w szczególności odesłanie do wcześniej wydanego wyroku dotyczącego tego zagadnienia lub do istotnego dla tej sprawy orzecznictwa.

 • Tryb przyspieszony

Tryb przyspieszony pozwala Trybunałowi na szybkie orzekanie w sprawach niecierpiących zwłoki dzięki maksymalnemu skróceniu terminów i przyznaniu sprawom absolutnego pierwszeństwa pominięciu pewnych etapów postępowania. W następstwie wniosku złożonego przez jedną ze stron, na wniosek sędziego sprawozdawcy i po wysłuchaniu drugiej strony oraz rzecznika generalnego, prezes Trybunału podejmuje decyzję, czy szczególnie pilny charakter sprawy uzasadnia skorzystanie z trybu przyspieszonego. Tryb przyspieszony jest również przewidziany dla odesłań prejudycjalnych. Wówczas o zastosowanie go występuje sąd krajowy, który skierował do Trybunału odesłanie, wskazując okoliczności niecierpiące zwłoki uzasadniające rozpoznanie pytania prejudycjalnego w tym trybie.

 • Pilny tryb prejudycjalny (PPU)

Ten tryb umożliwia Trybunałowi Sprawiedliwości rozpoznawanie w znacząco skróconym terminie najbardziej wrażliwych kwestii z zakresu przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (współpraca policyjna i sądowa w sprawach cywilnych i karnych, a także wizy, azyl, imigracja i inne polityki związane ze swobodnym przepływem osób). Sprawy podlegające PPU są przydzielane specjalnie wyznaczonej izbie złożonej z pięciu sędziów, a faza pisemna przebiega co do zasady z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji i jest maksymalnie zredukowana zarówno jeżeli chodzi o czas jej trwania, jak i o liczbę uczestników uprawnionych do przedkładania uwag na piśmie, gdyż większość uczestników występuje w j fazie ustnej postępowania, która jest obowiązkowa.  

 • Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych

Wnioski o zastosowanie środków tymczasowych mają na celu uzyskanie zawieszenia wykonania aktu wydanego przez instytucję, który jest również przedmiotem skargi, lub zastosowanie innego środka tymczasowego, który jest niezbędny w celu uniknięcia poważnej i nieodwracalnej szkody, jaką poniosłaby jedna ze stron.

Koszty postępowania

Postępowanie przed Trybunałem jest wolne od opłat. Trybunał nie pokrywa natomiast kosztów adwokata lub radcy prawnego, uprawnionego do występowania przed sądami jednego z państw członkowskich, przez którego strony muszą być reprezentowane. Jeśli jednak dana strona nie jest w stanie w całości lub w części ponieść kosztów postępowania, może ona złożyć wniosek o przyznanie pomocy prawnej, który nie jest objęty przymusem adwokackim. Wniosek powinien zawierać wszelkie niezbędne informacje, z których wynika, konieczność uzyskania pomocy prawnej.

System językowy

W przypadku skarg bezpośrednich, językiem postępowania w danej sprawie, tj. językiem, w którym będzie się ono toczyć, jest co do zasady język skargi (może to być jeden z 24 języków urzędowych Unii Europejskiej). W przypadku odwołań językiem postępowania jest język wyroku lub postanowienia, które są przedmiotem odwołania. W przypadku odesłań prejudycjalnych językiem postępowania jest język sądu krajowego, który skierował odesłanie do Trybunału Sprawiedliwości. Wymiana stanowisk w toku rozpraw tłumaczona jest wedle potrzeby symultanicznie na różne języki urzędowe Unii Europejskiej. Sędziowie naradzają się bez tłumaczy w jednym wspólnym języku, którym zgodnie z tradycją jest język francuski.

Sąd

Skład

W skład Sądu wchodzi co najmniej jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego (46 sędziów w biurze od 4 października 2017 r). Sędziowie mianowani są za wspólnym porozumieniem przez rządy państw członkowskich, po zasięgnięciu opinii komitetu, którego zadaniem jest opiniowanie kandydatów do wykonywania funkcji sędziego. Ich kadencja trwa sześć lat i jest odnawialna. Sędziowie wybierają spośród siebie na okres trzech lat prezesa. Mianują także sekretarza na sześcioletnią kadencję.

Sędziowie pełnią swoje funkcje przy zachowaniu całkowitej bezstronności i niezależności.

W przeciwieństwie do Trybunału Sprawiedliwości w Sądzie nie ma stałych rzeczników generalnych. Rolę tę może w wyjątkowych przypadkach pełnić jeden z sędziów.

Sprawy zawisłe przed Sądem są rozpoznawane przez izby złożone z pięciu lub trzech sędziów, a w niektórych przypadkach w składzie jednego sędziego. Może on również orzekać w składzie wielkiej izby (piętnastu sędziów), jeżeli uzasadnia to stopień zawiłości prawnej lub waga sprawy.
Prezesi izb złożonych z pięciu sędziów wybierani są spośród sędziów na okres trzech lat.

Sąd ma do swojej dyspozycji własny sekretariat, lecz jego obsługę administracyjną i lingwistyczną zapewniają służby Instytucji.

Kompetencje

Sąd jest właściwy do rozpoznawania:

 • skarg wniesionych przez osoby fizyczne lub prawne mających na celu stwierdzenie nieważności aktów instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej, których są one adresatami lub które dotyczą ich bezpośrednio i indywidualnie (przykładem tego rodzaju skargi jest skarga złożona przez przedsiębiorstwo na decyzję Komisji nakładającą na nie grzywnę), jak również aktów regulacyjnych, które dotyczą ich bezpośrednio i nie obejmują środków wykonawczych, oraz skarg wniesionych przez te same osoby na zaniechanie działania przez te instytucje, organy i jednostki organizacyjne;
 • skarg wniesionych przez państwa członkowskie przeciwko Komisji;
 • skarg wniesionych przez państwa członkowskie przeciwko Radzie, dotyczących aktów z dziedziny pomocy państwa, handlowych środków ochronnych (dumpingu) oraz aktów, za pomocą których korzysta ona z uprawnień wykonawczych;
 • skarg o naprawienie szkody wyrządzonej przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii Europejskiej lub ich pracowników;
 • skarg dotyczących umów zawartych przez Unię Europejską, w których właściwość Sądu została wyraźnie określona;
 • skarg z dziedziny własności intelektualnej przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Wspólnotowemu Urzędowi Ochrony Odmian Roślin (CPVO);
 • sporów pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej a ich personelem, dotyczących stosunków pracy, a także systemu zabezpieczenia społecznego.

Od orzeczeń wydanych przez Sąd przysługuje ograniczone do kwestii prawnych odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości w terminie dwóch miesięcy.

W dniu 31 grudnia 2016 r. sprawy zawisłe przed Sądem rozkładały się następująco: 51% skarg bezpośrednich; 30% spraw w zakresu własności intelektualnej, 11% spraw z zakresu służby publicznej i 8% odwołań oraz postępowań szczególnych. 

Postępowanie 

Sąd ma własny regulamin postępowania. Zasadniczo postępowanie składa się z etapów pisemnego i ustnego.
Postępowanie wszczyna wniesienie przez adwokata albo radcę prawnego lub pełnomocnika skargi na piśmie skierowanej do sekretariatu. W komunikacie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej publikowane są we wszystkich językach urzędowych główne punkty skargi. Sekretarz doręcza skargę stronie przeciwnej, której przysługuje dwumiesięczny termin na przedstawienie odpowiedzi na skargę. W przypadku skarg bezpośrednich strona skarżąca co do zasady może następnie przedstawić w wyznaczonym terminie replikę, a strona pozwana może odpowiedzieć dupliką.

Każda osoba, o ile potrafi wykazać uzasadniony interes w rozstrzygnięciu sprawy przedłożonej Sądowi, jak również państwo członkowskie i instytucje Unii Europejskiej mogą brać udział w postępowaniu w charakterze interwenienta. Interwenient przedkłada uwagi zawierające stanowisko popierające uwzględnienie lub oddalenie żądań jednej ze stron, do których strony mogą następnie się ustosunkować.

W ramach ewentualnego ustnego etapu postępowania odbywa się rozprawa jawna. W jej toku sędziowie mogą zadawać pytania przedstawicielom stron. Sędzia sprawozdawca streszcza w zwięzłym sprawozdaniu na rozprawę przedstawiony stan faktyczny i argumenty przytoczone przez strony oraz interwenientów, jeżeli zostali oni dopuszczeni do sprawy. Sprawozdanie to zostaje podane do publicznej wiadomości w języku postępowania.

Sędziowie naradzają się następnie w oparciu o projekt wyroku sporządzony przez sędziego sprawozdawcę. Wyrok ogłaszany jest na posiedzeniu jawnym.

Postępowanie przed Sądem jest wolne od opłat. Sąd nie pokrywa natomiast kosztów adwokata lub radcy prawnego, uprawnionego do występowania przed sądami państwa członkowskiego, przez którego strony muszą być reprezentowane. Jednakże każda osoba, która nie jest w stanie w całości lub w części ponieść kosztów postępowania, może złożyć wniosek o przyznanie pomocy prawnej.

Postępowanie w sprawie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych

Skarga wniesiona do Sądu nie ma charakteru zawieszającego w stosunku do zaskarżonego aktu prawnego. Jednakże Sąd może zarządzić zawieszenie jego wykonania lub inne środki tymczasowe.
W przedmiocie wniosku w sprawie środków tymczasowych prezes Sądu lub, gdy zajdzie taka konieczność, wiceprezes wydaje postanowienie z uzasadnieniem. 

Środki tymczasowe zarządza się wyłącznie wtedy, gdy spełnione zostaną trzy przesłanki:

 1. skarga nie może wydawać się prima facie pozbawiona poważnej podstawy;
 2. wnioskodawca musi wykazać, iż podjęcie tych środków jest pilne, a w ich braku poniósłby on poważną i nieodwracalną szkodę;
 3. środki tymczasowe muszą uwzględniać konieczność wyważenia interesu stron oraz interesu ogólnego.

Postanowienie ma skutek tymczasowy i nie przesądza o rozstrzygnięciu Sądu co do istoty sprawy. Ponadto przysługuje od niego odwołanie do wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości.

Tryb przyspieszony

Tryb przyspieszony pozwala Sądowi na szybkie orzekanie co do istoty sporu w sprawach uznanych za szczególnie pilne.
Wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie przyspieszonym może złożyć zarówno strona skarżąca, jak i strona pozwana. O rozpoznaniu sprawy w takim trybie może zdecydować także z urzędu Sąd.


Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych przez sądy UODO przygotował publikację „Przetwarzanie danych osobowych przez sądy w kontekście zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych”, która stanowi odpowiedź na pytanie, czy Prezes UODO jest organem właściwym do (...)

Praca za granicą

Praca za granicą

Dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej podejmowanie pracy w państwach członkowskich UE i EFTA stało się znacznie łatwiejsze. Polacy mogą obecnie swobodnie podejmować zatrudnienie we wszystkich państwach członkowskich UE, EOG (obok państw UE również Islandia, Lichtenstein i Norwegia) (...)

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Sejm ostatecznie przyjął ustawę gwarantującą konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości Sejm nie zgodził się 23 stycznia 2020 r. na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości i usprawnia pracę sądów - (...)

TSUE nie może zawieszać polskich ustaw dotyczących ustroju i właściwości polskich sądów...

TSUE nie może zawieszać polskich ustaw dotyczących ustroju i właściwości polskich sądów...

14 lipca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny, na rozprawie, rozpoznał pytanie prawne Sądu Najwyższego dotyczące obowiązku państwa członkowskiego UE polegającego na wykonywaniu środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy (...)

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Wykładnia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Kiedy istnieje potrzeba wykładni konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania? Problem interpretacyjny pojawia się m.in. wówczas gdy powstaje sprzeczność pomiędzy normą prawa wewnętrznego i konwencją. Rozstrzygnięcie zależy wtedy od rangi norm zawartych w umowach międzynarodowych (...)

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Co to jest efektywność energetyczna budynku? Efektywność energetyczna budynku, czyli jego sprawność energetyczna, to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena (...)

Porozumienie ECOFIN w sprawie pośredników w planowaniu podatkowym

Porozumienie ECOFIN w sprawie pośredników w planowaniu podatkowym

ECOFIN (Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych UE) porozumiała się ws. projektu dyrektywy wprowadzającej obowiązek raportowania o transgranicznych uzgodnieniach, które mogą się wiązać z agresywnym planowaniem podatkowym przez pośredników i podatników. Zwiększy to (...)

Kiedy przepisy dyrektywy są bezpośrednio skuteczne?

Kiedy przepisy dyrektywy są bezpośrednio skuteczne?

Na jakich zasadach prawo wspólnotowe obowiązuje w państwach członkowskich?Normy postępowania obowiązujące w UE przybierają różne formy aktów prawnych. Są to: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie - czyli tzw. prawo pochodne (wydawane na podstawie traktatów). (...)

Komisja Europejska podjęła działania w obronie praworządności w Polsce

Komisja Europejska podjęła działania w obronie praworządności w Polsce

Komisja Europejska podjęła szereg nowych działań, aby chronić praworządność w Polsce Komisja uzasadniła swoje poważne zastrzeżenia dotyczące planowanej reformy sądownictwa w Polsce w zaleceniu w sprawie praworządności skierowanym do polskich władz. W jej ocenie (...)

Dziedziczenie według nowych reguł w prawie krajowym i unijnym

Dziedziczenie według nowych reguł w prawie krajowym i unijnym

O tym, że spadek nie zawsze związany jest ze wzbogaceniem, ma świadomość coraz więcej osób. Niestety wielu przekonało się na własnej skórze, że zaniedbanie tych kwestii tzw. milczące przyjęcie spadku, powodowało scalenie się odziedziczonych aktywów i pasywów (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009 r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanek,    Zastępca (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanĕk,    Zastępca (...)

Zmiany w Sądzie Najwyższym?

Zmiany w Sądzie Najwyższym?

Trwają sejmowe prace nad prezydenckim projektem zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym. Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie zmian w organizacji Sądu Najwyższego poprzez (...)

Transgraniczne postępowania upadłościowe w UE

Transgraniczne postępowania upadłościowe w UE

Czego dotyczy nowe unijne rozporządzenie? 26 czerwca br. weszły w życie w całej Unii Europejskiej zaproponowane przez Komisję w 2012 r. i przyjęte przez ustawodawców UE w 2015 r. nowe przepisy dotyczące transgranicznych postępowań upadłościowych. Nowe przepisy mają (...)

Jak domagać się odszkodowania za straty w wyniku antykonkurencyjnych praktyk?

Jak domagać się odszkodowania za straty w wyniku antykonkurencyjnych praktyk?

Poniosłeś stratę w wyniku antykonkurencyjnych praktyk? Możesz domagać się odszkodowania Poszkodowani przez praktyki ograniczające konkurencję mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych przed sądami. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny przypomniał, że nie ma przy tym znaczenia, że (...)

Bruksela I bis od 10 stycznia 2015r.

Bruksela I bis od 10 stycznia 2015r.

Z dniem 10 stycznia 2015r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1215/2012 tzw. Bruksela I bis Po ponad dwuletnim vacatio legis, z dniem 10 stycznia 2015r., weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie (...)

Polskie sądy uwzględnią zagraniczny wyrok

Polskie sądy uwzględnią zagraniczny wyrok

Jeśli oskarżony był wcześniej karany w innym państwie Unii, sąd musi potraktować go jak recydywistę. Przykładowo, gdy osoba skazana na terenie wspólnoty za oszukiwanie fiskusa jeszcze raz popełni takie samo przestępstwo, tylko wobec polskiej skarbówki, będzie w oczach naszych (...)

Europejski nakaz dochodzeniowy

Europejski nakaz dochodzeniowy

Wszedł w życie europejski nakaz dochodzeniowy. Dzięki niemu łatwiej będzie występować o dowody znajdujące się na terytorium innego państwa UE. Przykładowo - francuski prokurator prowadzący śledztwo w sprawie terrorystów ukrywających się w Belgii może zwrócić się do tamtejszej (...)

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

W ostatnim okresie wydano szereg rozporządzeń wykonawczych do ustawy o cyberbezpieczeństwie. Rozporządzenie o wymogach organizacyjnych dot. cyberbezpieczeństwa Wymogi dla zespołów bezpieczeństwa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych (...)

Petycje do Parlamentu Europejskiego

Petycje do Parlamentu Europejskiego

Każdy obywatel Unii Europejskiej, zamieszkały lub niezamieszkały na terenie któregokolwiek państwa członkowskiego, może indywidualnie lub łącznie z innymi osobami złożyć petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawie, która wchodzi w zakres działalności Unii Europejskiej oraz dotyczy bezpośrednio (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Osoby niepożądane

Osoby niepożądane

Kraje skandynawskie stosują wobec osób które uważają za niepożądane zakaz wjazdu na ich terytorium. Czy w Polsce można sprawdzić czy figuruje się na takiej liście?Kto mógłby mi udzielić informacji na ten temat? Polacy od 1 maja 2004 r. zyskali prawo do swobodnego poruszania się po terytorium (...)

Rozwód w UE

Rozwód w UE

Z powodu ciężkiego stanu zdrowia i niemożności życia z mężem dłużej wyjechałam z Polski. Mąż podał o rozwód, ale ja nie jestem w stanie przyjechać do Polski. Poruszam się na wózku. Czy może odbyć się sprawa rozwodowa podana w Polsce, w jednym z krajów Unii Europejskiej, jeżeli małżonka (...)

Spór transgraniczny ? prawo proceduralne i materialne

Spór transgraniczny ? prawo proceduralne i materialne

W hipotetycznej sytuacji przedsiębiorca z innego kraju UE kieruje ofertę m.in. do Polski. Konsument zawiera umowę (np. sprzedaży) i jest niezadowolony, chce rozwiązać sprawę w sądzie. Wartość sporu mieści się w kategoriach małego roszczenia. Umowa zawiera postanowienie, że spory rozstrzygane (...)

Polski sąd a obce prawo

Polski sąd a obce prawo

Z jednej z Państwa odpowiedzi dowiedziałem się, że w niektórych sprawach konsument państwa wspólnotowego może wytoczyć przedsiębiorcy zagranicznemu powództwo przed sądem polskim. Podstawą prawną jest rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. Chciałbym się dowiedzieć (...)

Faktury od zagranicznego kontrahenta

Faktury od zagranicznego kontrahenta

Prowadzę działalność gospodarczą. Dosyć często kupuję oprogramowanie czy szablony graficzne przez Internet płacąc kartą kredytową, w krajach UE, USA jak i innych (np. Korea). Produkty te nie podlegają ocleniu, nie wymagany jest SAD, gdyż fizycznie nie przechodzą przez granicę, są pobierane (...)

Klasyfikacja sporządzania deklaracji Intrastat

Klasyfikacja sporządzania deklaracji Intrastat

Nasza firma sporządza deklaracje Intrastat dla firmy z siedzibą na Cyprze, ale również (oprócz cypryjskiej) z polską rejestracją VAT. Czy usługa ta będzie zaliczona do usług rachunkowo-księgowych i w związku z art. 27 ust. 4 ustawy o VAT nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT w Polsce, (...)

Przesłuchanie przez sąd innego państwa UE

Przesłuchanie przez sąd innego państwa UE

Możliwe, że pozwę dłużnika z Wielkiej Brytanii przed tamtejszym sądem o zapłatę. Kwota nie jest wielka, ale szkoda ją za darmo oddawać (z drugiej strony nieopłacalne jest zatrudnianie brytyjskiej firmy windykacyjnej). Uważam, że wszystko może się zamknąć po tym, jak dłużnik otrzyma (...)

Sprawa rozwodowa w Norwegii i w Polsce.

Sprawa rozwodowa w Norwegii i w Polsce.

Czy jeżeli toczy się sprawa rozwodowa w Norwegi, to czy można równocześnie założyć sprawę rozwodową w Polsce? Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz odpowiedzi na zdane pytania w oparciu o przepisy Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku dotyczące (...)

Wykonanie orzeczenia z ETE.

Wykonanie orzeczenia z ETE.

Art. 1153(1) kpc mówi o konieczności nadania klauzuli wykonalności orzeczeniu sądu państwa UE zaopatrzonemu w zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego. Rozporządzenie WE 805/2004 w art. 5. znosi konieczność stwierdzania wykonalności takiego orzeczenia.Czy te przepisy ze sobą kolidują? (...)

Bezpośrednie stosowanie dyrektyw unijnych

Bezpośrednie stosowanie dyrektyw unijnych

W Unii Europejskiej istnieją tzw. dyrektywy, które nakładają na państwa członkowskie obowiązek dostosowania prawa krajowego tak, by spełniało cele wynikające z danej dyrektywy. Obywatele kraju mogą w razie niezgodności prawa krajowego z dyrektywą unijną stosować się bezpośrednio do tej (...)

Właściwość miejscowa sądu w sprawie rozwodowej

Właściwość miejscowa sądu w sprawie rozwodowej

Z żoną zawarliśmy związek małżeński w Szwecji w roku 1986. Jednak już wcześniej oboje mieszkaliśmy i pracowaliśmy w Szwecji. Żona posiada obywatelstwo polskie a ja obywatelstwo polskie i szwedzkie. W związku urodziły się 2 córki (posiadające obywatelstwo polskie oraz szwedzkie). W czerwcu (...)

Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

Moja mama znajduje się w więzieniu, ma wyrok 6 miesięcy za przestępstwo z art. 278 par. 1 KK. Wyrok był zawieszony na nie wiem ile, podejrzewam, że na 3 lata. W tym czasie dostała drugi wyrok art. 286 par. 1 KK, odsiadka 9 miesięcy, także zawieszony na 3 lata. Sędzia zalecił wykonanie pierwszego (...)

Definicja sądu pierwszej i drugiej instancji

Definicja sądu pierwszej i drugiej instancji

Co oznacza stwierdzenie \"sąd pierwszej instancji\" a co \"sąd drugiej instancji\"? Czy ma to jakiś związek z sądem rejonowym i okręgowym? Są to pojęcia wprowadzone przez ustawodawcę. Oczywiście w odniesieniu do tych pojęć prawnych istnieją odpowiedniki zarówno innych pojęć prawnych (...)

Wniosek o uzupełnienie postanowienia sądu

Wniosek o uzupełnienie postanowienia sądu

Przed Sądem Rejonowym zakończyło się postępowanie o zniesienie współwłasności. Poza wnioskodawcą w postępowaniu brało udział jeszcze dwóch uczestników. We wszystkich sprawach poza jedną kwestią wszyscy uczestnicy byli zgodni. Sądowi na zakończenie postępowania poza wyliczeniem wielkości (...)

Rygor i klauzula natychmiastowej wykonalności

Rygor i klauzula natychmiastowej wykonalności

Co daje rygor natychmiastowej wykonalności wyroku i jak się on ma w stosunku do klauzuli? Zgodnie z Art. 333 KPC sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli: 1) zasądza alimenty - co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat (...)

Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

Warunkowe zwolnienie a łączenie wyroków

Moja mama znajduje się w więzieniu, ma wyrok 6 miesięcy za przestępstwo z art. 278 par. 1 KK. Wyrok był zawieszony na nie wiem ile, podejrzewam, że na 3 lata. W tym czasie dostała drugi wyrok art. 286 par. 1 KK, odsiadka 9 miesięcy, także zawieszony na 3 lata. Sędzia zalecił wykonanie pierwszego (...)

Rozwód w UE

Rozwód w UE

Z powodu ciężkiego stanu zdrowia i niemożności życia z mężem dłużej wyjechałam z Polski. Mąż podał o rozwód, ale ja nie jestem w stanie przyjechać do Polski. Poruszam się na wózku. Czy może odbyć się sprawa rozwodowa podana w Polsce, w jednym z krajów Unii Europejskiej, jeżeli małżonka (...)

Definicja sądu pierwszej i drugiej instancji

Definicja sądu pierwszej i drugiej instancji

Co oznacza stwierdzenie \"sąd pierwszej instancji\" a co \"sąd drugiej instancji\"? Czy ma to jakiś związek z sądem rejonowym i okręgowym? Są to pojęcia wprowadzone przez ustawodawcę. Oczywiście w odniesieniu do tych pojęć prawnych istnieją odpowiedniki zarówno innych pojęć prawnych (...)

Wniosek o uzupełnienie postanowienia sądu

Wniosek o uzupełnienie postanowienia sądu

Przed Sądem Rejonowym zakończyło się postępowanie o zniesienie współwłasności. Poza wnioskodawcą w postępowaniu brało udział jeszcze dwóch uczestników. We wszystkich sprawach poza jedną kwestią wszyscy uczestnicy byli zgodni. Sądowi na zakończenie postępowania poza wyliczeniem wielkości (...)

Rygor i klauzula natychmiastowej wykonalności

Rygor i klauzula natychmiastowej wykonalności

Co daje rygor natychmiastowej wykonalności wyroku i jak się on ma w stosunku do klauzuli? Zgodnie z Art. 333 KPC sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli: 1) zasądza alimenty - co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat (...)

Uchylenie prawomocnego wyroku

Uchylenie prawomocnego wyroku

Sąd Rejonowy wydał w stosunku do pozwanego wyrok korzystny poprzez oddalenie powództwa w całości. Sąd Okręgowy w apelacji całkowicie wyrok zmienił orzekając wobec pozwanego na rzecz powoda kwotę 20000,- zł, plus koszty procesu w wysokości 8000,- zł. Podczas analizy akt stwierdziłem, iż (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze do Państwa z prośbą o pomoc w przygotowaniu się na procedury związane z zakupem mieszkania przez (...)

Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Czy orzeczenia dotyczące władzy rodzicielskiej podlegają zmianom? Proszę podać przykłady. Orzeczenia dotyczące władzy rodzicielskiej podlegają zmianie. Pierwszym i najbardziej oczywistym przykładem jest możliwość uchylenia lub zmiany orzeczenia dotyczącego władzy rodzicielskiej wydanego (...)

Jak przygotować się do rozwodu?

Jak przygotować się do rozwodu?

Chciałabym się rozwieść z moim mężem. Moim zdaniem doszło do całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego między nami. Mój mąż w ogóle nie wykazuje inicjatywy żeby ratować nasze małżeństwo. Z tego co wiem od znajomych mi osób spotyka się z inną kobietą. Niniejsza opinia prawna (...)

Skład sądu

Skład sądu

W niektórych sprawach sądowych skład orzekający Sądu składa się z sędziego i towarzyszących mu ławników. W jakich sytuacjach prawo nakazuje obecność ławników na rozprawie karnej lub cywilnej ? Czy niezależnie od przepisów strona może wnosić o udział ławników ? Ilu musi być ławników (...)

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

W 1.08.2005r roku jechałem pociągiem bez biletu. Dostałem mandat, którego nie zapłaciłem. Dwa miesiące po otrzymaniu kary (11.10.2005r), dostałem wezwanie do zapłaty z sądu z powództwa pkp przewozy regionalne za przejazd bez biletu. Kolejne wezwania nie odbierałem, bowiem zmieniłem miejsce (...)

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

Pracowałam w firmie mojego męża, przez pewien czas płaciłam podwyższone składki. Niestety ZUS mi to zakwestionował, stwierdzając że zatrudnienie miało charakter fikcyjny, po to tylko żebym dostała wyższe świadczenie z ubezpieczenia społecznego w związku z macierzyństwem. Sad również (...)

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ustalenie kontaktów ojca z synem.

Ma ustalone widywania z moim dzieckiem. Nie mogę dziecka zabierać na wakacje , ferie itp, ponieważ matka dziecka się na to nie zgadza. Jego matka nie pozwala mu również zostać u mnie na noc. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Sporządzoną dla Pana opinię prawną przygotowaliśmy na podstawie (...)

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi się z nim spotykać, zabierać ze sobą. Rozstaliśmy się cztery miesiące temu. Ona przeprowadziła się do swoich rodziców i od tego czasu nie mam w ogóle kontaktu z synem. Jakie kroki prawne mogę przedsięwziąć żebym mógł w końcu zobaczyć się z moim synem? (...)

Właściwość sądu upadłościowego

Właściwość sądu upadłościowego

Będąc pozwanym o zapłatę (zresztą bezpodstawnie) otrzymałem niedawno informację z sądu w moim mieście o stwierdzeniu niewłaściwości tegoż sądu i przekazaniu akt do innego sądu. Czy pozwany w każdej sprawie o zapłatę (również w trybie niejawnym) dostaje taką informację? Czy w przypadku, (...)

Przyspieszenie podjęcia zawieszonego postępowania

Przyspieszenie podjęcia zawieszonego postępowania

W 2005 r. mąż założył sprawę w Sądzie Rejonowym w sprawie spadkowej po śmierci (zabójstwo żony i dwóch córeczek). Sąd Rejonowy zawiesił rozpatrzenie sprawy do czasu rozpatrzenia sprawy o zabójstwo w Sądzie Okręgowym, w celu ustalenia kolejności zgonu, która ma znaczący wpływ na rozpatrzenia (...)