Średnia krajowa - ile wynosi?

Średnia krajowa osiągnęła najwyższy poziom tego wskaźnika w historii. Według obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 20 stycznia 2015 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2014 r. wyniosło 4379,26 zł.

W stosunku do poprzedniego miesiąca – listopada 2014 – odnotowano ponad 9-procentowy wzrost - wówczas kwota ta wynosiła 4004,80 zł. Wzrost nastąpił także w relacji rocznej, gdyż w grudniu 2013 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło 4221,50 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w całym 2014 r. wyniosło 3980,24 zł.

Średnia krajowa netto

Dane podawane przez GUS to kwoty brutto. Po odliczeniu podatku i składek osoba zarabiająca na podstawie stosunku pracy 4379 zł brutto otrzymałaby 3117 zł netto, a zarabiająca 3980 zł brutto – 2839 zł netto.

Średnia krajowa zależna od województwa

Wysokość przeciętnych zarobków znacznie różni się w zależności od województw. Najwięcej zarabiają mieszkańcy Mazowsza – w grudniu 2014 przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie Mazowieckim wyniosło 5033,20 zł, podczas gdy w województwie Warmińsko-Mazurskim wynosiło 3 570,89 zł, a w Podkarpackim 3555,47 zł.

Stopa bezrobocia

Podobne różnice występują również w przypadku stopy bezrobocia. W grudniu 2014 r. w całej Polsce wyniosła ona 11,5%, a w województwie Mazowieckim 9,8%. Natomiast bezrobocie w samej tylko Warszawie wyniosło zaledwie 4,3%. Dla porównania, w województwie Warmińsko-Mazurskim w końcu grudnia 2014 r. stopa bezrobocia wynosiła 18,9%.

W sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2014 roku zatrudnionych było 5 milionów 549 tysięcy osób. W stosunku do poprzedniego roku odnotowano wzrost zatrudnienia o nieco ponad 1 pkt proc.

Jak obliczana jest średnia krajowa?

Kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw podawane są w formie obwieszczenia Prezesa GUS. Miejsca, formy i terminy ogłaszania (z uwzględnieniem częstotliwości) to:

  • Dziennik Urzędowy GUS około 15 stycznia każdego roku (za poprzedni rok)

  • Dziennik Urzędowy RP "Monitor Polski" -  około 15 dni po każdym kwartale

  • Dziennik Urzędowy GUS -  około 15 dni po każdym miesiącu (od 2003 r. z wyjątkiem grudnia)

  • Dziennik Urzędowy RP "Monitor Polski" około 15 dni po zakończeniu roku (za grudzień; od 2003 r.)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw stanowi stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, wypłat z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie; po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą.

Przy interpretacji wskaźników podawanych przez GUS należy pamiętać, że dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia zbierane są wyłącznie od przedsiębiorców zatrudniających powyżej 9 osób, nie obejmują więc tzw. mikroprzedsiębiorców. Poza tym, przeciętne miesięczne wynagrodzenie jest średnią wyliczoną ze wszystkich badanych wynagrodzeń, stąd duże znaczenie dla tego wskaźnika mają osoby pobierające wysokie wynagrodzenia.  

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika