26.9.2017

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Szykują się zmiany w drogowym przewozie osób

Trwają konsultacje publiczne nowelizacji ustawy o transporcie drogowym

Na rynku przewozu osób samochodami osobowymi funkcjonują podmioty, których działalność polega na pośrednictwie w przekazywaniu zleceń przewozowych złożonych m.in. za pomocą aplikacji mobilnych pomiędzy pasażerami a kierowcami. Ta działalność nie jest obecnie uregulowana przepisami. Dostrzegając potrzebę stworzenia jednakowych warunków prawnych dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób oraz zapewnienia większego bezpieczeństwa pasażerów, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podjęło prace mające na celu zmianę przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Projekt nowelizacji został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych, aby wszystkie zainteresowane podmioty mogły wyrazić swoją opinię.

W proponowanych zmianach przewiduje się m.in.:

  • wprowadzenie definicji pośrednictwa przy przewozie osób,

  • ustanowienie licencji na pośrednictwo przy przewozie osób,

  • wprowadzenie ułatwień przy ubieganiu się przez przedsiębiorcę o uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, polegających m.in. na zniesieniu wymogów finansowych stanowiących zabezpieczenie finansowe dla prowadzenia takiej działalności,

  • zniesienie obowiązkowych szkoleń z topografii miejscowości i znajomości przepisów prawa miejscowego dla osób ubiegających się o licencje na przewóz taksówką.

Uporządkowanie rynku przewozu osób

Zaproponowane rozwiązania uwzględniają specyfikę rynku drogowego przewozu osób samochodami osobowymi, w tym działalność podmiotów, których funkcjonowanie dotychczas nie było uregulowane przepisami prawa. Propozycje te mają na celu uporządkowanie rynku przewozu osób, na którym działają obecnie podmioty wykonujące przewozy bez licencji i stworzyć równe zasady dla funkcjonowania tego rynku.

Porady prawne

Licencja na pośrednictwo przy przewozie osób – kto będzie mógł uzyskać

W projekcie ustawy, jako nowe rozwiązanie, została wprowadzona licencja w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób. Będzie ona upoważniała do wykonywania działalności mającej na celu pośredniczenie przy  przewozie osób.

Licencję będzie mógł uzyskać przedsiębiorca, który m.in.:

  • nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko: bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy,

  • nie ma prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,

  • posiada odpowiednią sytuację finansową dla podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,

  • przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych.

Elektroniczny rejestr zleceń

Projekt ustawy przewiduje obowiązek prowadzenia i udostepnienia przez pośredników dla celów kontrolnych elektronicznego rejestru wszystkich otrzymanych i przekazanych do realizacji zleceń na wykonywanie przewozów drogowych osób  na żądanie Inspekcji Transportu Drogowego oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Prowadzenie rejestru zleceń oraz rejestru podmiotów zatrudnionych i współpracujących może być również przydatne przy reklamacji.

W stosunku do nieuczciwych przedsiębiorców, działających niezgodnie z przepisami, przewidziano procedurę  uniemożliwiającą korzystanie ze środków komunikacji, za pomocą których będą zlecane  przewozy niezgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym. Zakłada się, że taka procedura będzie mogła być wszczęta po przeprowadzeniu kontroli u pośrednika, w wyniku której służby kontrolne stwierdzą wykonywanie działalności pośrednictwa bez wymaganej licencji.

Przewóz osób tylko sprawnymi pojazdami!

Kierujący pojazdem musi posiadać ubezpieczenie OC i ważne okresowe badanie techniczne pojazdu. Pośrednik będzie miał obowiązek sprawdzenia, czy podmiot, któremu zleca wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, porusza się sprawnym pojazdem (posiada ważne badanie techniczne pojazdu), posiada ubezpieczenie OC pojazdu oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pasażerów. Ma to na celu zapewnienie większego bezpieczeństwa pasażerów I pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Tańsze licencje

Podmioty wykonujące przewozy drogowe w zakresie przewozu osób (tak jak ma to miejsce obecnie) będą musiały posiadać ważną licencję. Dużym ułatwieniem będzie obniżenie o ponad 50% opłat za jej uzyskanie, np. za licencję ważną przez okres od 2 do 15 lat trzeba będzie zapłacić 320 zł (obecnie jest to 700 zł), a za licencję na okres od 15 do 30 lat 380 zł (obecnie 800 zł). Obniżenie opłat jest planowane w ramach nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Szczegółowe rozwiązania zostały opisane w uzasadnieniu do projektu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowe zasady na rynku usług przewozu osób

Nowe zasady na rynku usług przewozu osób

W artykule przedstawiono nowe obowiązki dla firm, które zajmują się pośrednictwem przy przewozie osób oraz zmiany, które dotyczą kierowców wykonujących przewóz osób. Nowa kategoria usługi transportowej w przepisach Od 1 stycznia kierowca, taksówka, (...)

Pośrednictwo przy przewozie osób a VAT

Pośrednictwo przy przewozie osób a VAT

Ministerstwo Finansów przypomniało (ostrzeżenie podatkowe), że instytucja pośrednictwa przy przewozie osób została uregulowana w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. Co z VAT? ##baner## VAT, pośrednictwo przy (...)

Ułatwienia dla kierowców

Ułatwienia dla kierowców

Zmiany weszływ życie Koniec z wymianą dowodu rejestracyjnego, kiedy skończy się miejsce na pieczątki z badania technicznego, brak konieczności wożenia ze sobą dokumentu prawa jazdy, możliwość zarejestrowania pojazdu w miejscu czasowego zamieszkania – to najważniejsze zmiany, które (...)

Kodeks drogowy 2014 – kolejne zmiany

Kodeks drogowy 2014 – kolejne zmiany

Od Nowego Roku pewnym zmianom ulegnie ustawa – Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia. Istotna zmiana wejdzie w życie z dniem 31 sierpnia 2014 r. Zgodnie z jej treścią, piesi poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym będą zobowiązani używać (...)

Umowa przewozu osób i rzeczy

Umowa przewozu osób i rzeczy

Kodeks cywilny, regulujący umowę przewozu, ogranicza przewóz do przewozu rozumianego jako usługa świadczona przez przewoźnika, tj. przedsiębiorstwo transportowe wykonujące działalność przewozową w sposób stały i zarobkowy. Konstrukcja umowy p umowa, przewóz, (...)

Umowa przewozu osób i rzeczy

Umowa przewozu osób i rzeczy

Kodeks cywilny, regulujący umowę przewozu, ogranicza przewóz do przewozu rozumianego jako usługa świadczona przez przewoźnika, tj. przedsiębiorstwo transportowe wykonujące działalność przewozową w sposób stały i zarobkowy. Konstrukcja umowy p umowa, przewóz, (...)

Nowe zasady na rynku usług przewozu osób

Nowe zasady na rynku usług przewozu osób

W artykule przedstawiono nowe obowiązki dla firm, które zajmują się pośrednictwem przy przewozie osób oraz zmiany, które dotyczą kierowców wykonujących przewóz osób. Nowa kategoria usługi transportowej w przepisach Od 1 stycznia kierowca, taksówka, (...)

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami o dmc od 2,5 do 3,5 t

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami o dmc od 2,5 do 3,5 t

Od 21 maja 2022 r. przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony i nieprzekraczającymi 3,5 tony na obszarze Unii Europejskiej są obowiązani posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu (...)

Czas pracy kierowców - akty prawne regulujące czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców - akty prawne regulujące czas pracy kierowców

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało szereg konsekwencji prawnych w zakresie regulacji czasu pracy kierowców. Obecnie kwestię tę normują : Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 czas pracy, kierowcy, przewóz drogowy, (...)

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowe regulacje, będące wynikiem wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów "Pakietu mobilności I", wprowadziły nowy model wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. - "Polska dostosowuje się do wytycznych Unii Europejsk wynagradzanie kierowców, (...)

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami o dmc od 2,5 do 3,5 t

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami o dmc od 2,5 do 3,5 t

Od 21 maja 2022 r. przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 tony i nieprzekraczającymi 3,5 tony na obszarze Unii Europejskiej są obowiązani posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu (...)

Czas pracy kierowców - akty prawne regulujące czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców - akty prawne regulujące czas pracy kierowców

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało szereg konsekwencji prawnych w zakresie regulacji czasu pracy kierowców. Obecnie kwestię tę normują : Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879 czas pracy, kierowcy, przewóz drogowy, (...)

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowe regulacje, będące wynikiem wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów "Pakietu mobilności I", wprowadziły nowy model wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. - "Polska dostosowuje się do wytycznych Unii Europejsk wynagradzanie kierowców, (...)

System monitorowania drogowego przewozu towarów

System monitorowania drogowego przewozu towarów

Cele ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów ma na celu wdrożenie kolejnego narzędzia uszczelniającego system podatkowy. Ustawa określa zasady oraz odpowiedzialność za naru System (...)

Odstępstwo od warunków technicznych pojazdów

Odstępstwo od warunków technicznych pojazdów

Jeśli masz problem z zarejestrowaniem pojazdu lub naczepy albo Twój pojazd posiada niestandardowe parametry, przez które nie może być zarejestrowany, to w celu rejestracji wymagane jest uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych. Dzięki niemu będziesz mógł zarejestrować (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Licencja na przewóz osób

Licencja na przewóz osób

Czy każdy zarobkowy przewóz osób w kraju (samochodem do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą) wymaga licencji niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej? Zasady podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego i międzynarodowego transportu drogowego określa (...)

Dokument niezbędne do kontroli przewoźników

Dokument niezbędne do kontroli przewoźników

Kierowca samochodu o ładowności pow.3,5t zostaje zatrzymany przez inspektora kontroli drogowej. Jakich dokumentów od kierowcy może żądać funkcjonariusz Inspekcji Transportu Drogowego? Kwestie związane zarówno z warunkami, jak i trybem wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowegu regulują (...)

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Jestem właścicielem firmy zajmującej się sprzedażą pojazdów ciężarowych i osobowych i eksportem poza granice UE. Dużo pojazdów sprzedaję obywatelom Ukrainy. Poniższe pytania zostały zasygnalizowane przez klienta, który spotkał się z wymienioną poniżej sytuacją. W związku z tym jak (...)

Odpłatny transport z zabezpieczeniem medycznym

Odpłatny transport z zabezpieczeniem medycznym

Odpłatny transport przez kierowcę - lekarza ważnych klientów (pacjentów) w sytuacji dla nich stresogennej (negocjacje biznesowe, wesela, pogrzeby, itp.). Klient płaci w tej sytuacji za dozór - opiekę medyczną i wypożyczenie samochodu z kierowcą - lekarzem i opcjonalnie ratownikiem medycznym. (...)

Dokumenty jakie powinien posiadać ze sobą kierowca

Dokumenty jakie powinien posiadać ze sobą kierowca

Firma handlowa przewozi towary samochodami zarówno o ładowności mniejszej niż 3,5 tony, jak i przekraczającej tą ładowność. Jakie dokumenty powinien posiadać kierowca podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego? Zakładając, że nie mamy do czynienia z przewozem osób, ani z międzynarodowym (...)

Zarobkowy przewóz osób samochodem osobowym

Zarobkowy przewóz osób samochodem osobowym

Czy przepisy ustawy o transporcie drogowym mają zastosowanie w odniesieniu do samochodów osobowych, którymi wykonuje się zarobkowy przewóz rzeczy? Dokonując zarobkowego przewozu rzeczy, niewątpliwie wykonuje się transport drogowy rzeczy. W tym miejscu przywołamy orzecznictwo sądowe. Słusznie (...)