28.3.2008

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Tylko lekarze sądowi będą mogli usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

Czemu mają służyć nowe regulacje?

Z dniem z dniem 1 lutego 2008 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym. Czynności procesowe dokonane przed wejściem w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych są skuteczne.

Nowa ustawa ta określa: warunki oraz tryb nabywania i utraty prawa do wykonywania czynności lekarza sądowego, zasady wykonywania czynności lekarza sądowego i zasady finansowania czynności lekarza sądowego. 

Przepisy ustawy będą stosowane w przypadkach dotyczących usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby, na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne w postępowaniu prowadzonym na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu postępowania karnego, stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania.

Porady prawne

Przepisów ustawy nie stosuje się zaś do osób pozbawionych wolności, których usprawiedliwianie niestawiennictwa z powodu choroby regulują odrębne przepisy. 

Jakie zmiany przewidziano w procedurze cywilnej i karnej?

Nowe uregulowania w Kodeksie postępowania karnego rozszerzają obowiązek usprawiedliwiania, zaświadczeniem wydanym przez lekarza sądowego, niestawiennictwa z powodu choroby na obrońców i pełnomocników procesowych, których obecność była obowiązkowa lub którzy wnosili o dopuszczenie do czynności, będąc uprawnionymi do wzięcia w niej udziału. Wedle nowych przepisów usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby oskarżonych, świadków, obrońców, pełnomocników i innych uczestników postępowania karnego, których obecność była obowiązkowa lub którzy wnosili o dopuszczenie do czynności, będąc uprawnionymi do wzięcia w niej udziału, będzie wymagało przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie, wystawionego przez lekarza sądowego.

W Kodeksie postępowania cywilnego przedstawiona objęto wskazanym obowiązkiem strony, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowania. Wedle nowych przepisów usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowania cywilnego, będzie wymagało przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza sądowego. Nie będzie to jednak dotyczyło osób pozbawionych wolności, których usprawiedliwianie niestawiennictwa z powodu choroby regulują odrębne przepisy. 

Zmiany te mają przyczynić się do poprawienia sprawności przebiegu postępowań cywilnych i karnych przez zapewnienie waloru wiarygodności przedstawianym przez uczestników postępowań zaświadczeniom usprawiedliwiającym ich niestawiennictwo z powodu choroby. Uregulowanie wprowadza również jednolite na terenie kraju zasady usprawiedliwiania nieobecności uczestników postępowań. Ponadto przedłożony projekt ma przyczynić się do rozwiązania problemu braku dostępności do lekarzy uprawnionych dla uczestników postępowania.  

Do tej pory w praktyce sądowej przedstawiano rocznie blisko 50 tys. usprawiedliwień niestawiennictwa uczestników postępowania przed organami postępowania karnego z powodu choroby. W dotychczasowych regulacjach postępowania cywilnego, odmiennie niż na gruncie postępowania karnego, brakowało zaś przepisu, który sformalizowałby sposób usprawiedliwiania nieobecności na rozprawie z uwagi na chorobę. Wprowadzenie nowej instytucji w art. 2141 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego, wzorowanej na przepisach znowelizowanego w tej części Kodeksu postępowania karnego, pozwoli na ujednolicenie zasad istniejących w tym zakresie w obu postępowaniach.  

Zgodnie z przepisem dodanym do Kodeksu karnego wykonawczego, osobie pozbawionej wolności, w razie choroby uniemożliwiającej stawiennictwo w postępowaniu prowadzonym przez sąd lub organ prowadzący postępowanie karne, na podstawie Kodeksu postępowania karnego, w którym obecność osoby pozbawionej wolności była obowiązkowa lub gdy wnosiła ona o dopuszczenie do czynności, będąc uprawnioną do wzięcia w niej udziału lub przez sąd, na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego, zaświadczenie usprawiedliwiające niestawiennictwo wystawi lekarz zakładu opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nie tylko lekarze sądowi mogą usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

Nie tylko lekarze sądowi mogą usprawiedliwiać nieobecność uczestników postępowania karnego i cywilnego

Kto może usprawiedliwiać nieobecność w sądzie czy prokuraturze?Do tej pory zaświadczenie usprawiedliwiające absencję w sądzie lub prokuraturze wydawać miał wyłącznie lekarz sądowy. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym, która weszła w życie z dniem 1 lutego 2008 r. (...)

Reforma procesu karnego

Reforma procesu karnego

Nowelizacja przepisów ma usprawnić i przyspieszyć postępowanie w sprawach karnych, przeciwdziałać obstrukcji procesowej stron, dostosować regulacje procesowe do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego.  Jakie zmiany w procesie karnym przewidziano? Przygotowana przez Ministerstwo (...)

Lekarz sądowy - skuteczny oręż w walce z przewlekającymi sprawy sądowe

Lekarz sądowy - skuteczny oręż w walce z przewlekającymi sprawy sądowe

Uchwalona przez Sejm 9 maja 2007 r. ustawa określa warunki oraz tryb nabywania i utraty prawa do wykonywania czynności lekarza sądowego, zasady wykonywania czynności lekarza sądowego oraz zasady finansowania czynności lekarza sądowego. Nad ustawą pracuje teraz Senat. Ustawa wprowadza do Kodeksu (...)

Szybkie i sprawniej działające sądy

Szybkie i sprawniej działające sądy

Przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany procesu cywilnego weszły w życie 7 listopada br. Dzięki gruntownej reformie Kodeksu postępowania cywilnego znacznie uproszczone i przyspieszone zostały postępowania przed sądem. Nowe regulacje zapewnią Polakom szybkie i skuteczne dochodzenie (...)

Rząd rozszerza Tarczę antykryzysową

Rząd rozszerza Tarczę antykryzysową

Rada Ministrów przyjęła kolejne rozwiązania zapobiegające skutkom negatywnego oddziaływania koronawirusa na gospodarkę. Jest to kontynuacja działań zawartych w "Tarczy antykryzysowej", która wspiera przedsiębiorców i pracowników. Teraz zajmuje się nimi Sejm. ##baner## Czego (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli (...)

Reforma postępowania cywilnego

Reforma postępowania cywilnego

Usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed sądem – to główny cel gruntownej reformy Kodeksu postępowania cywilnego. Nowe regulacje mają zapewnić Polakom możliwość szybkiego i skutecznego dochodzenia swoich praw, rzetelne postępowania i sprawiedliwe wyroki. Czego (...)

Będzie wielka reforma procesu cywilnego!

Będzie wielka reforma procesu cywilnego!

Założenia reformy Zwolnienie z sądowych opłat mniej zamożnych Polaków, a także pracowników, którzy dochodzą swoich praw od pracodawców oraz niższe aż o dwie trzecie opłaty za powództwa w sprawach konsumenckich poprzedzonych mediacją – to niektóre (...)

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

  Potrzeba zmian Rozwiązania przyjęte w nowelizacji ustawy prawo o notariacie, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego mają osiągnąć dwa zasadnicze cele. Z jednej strony zamierzeniem ustawodawcy było odciążenie, i tak już nadmiernie obciążonych sądów, od spraw, (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009 r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanek,    Zastępca (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanĕk,    Zastępca (...)

Pokrzywdzony w procesie karnym - opinia prawna

Pokrzywdzony w procesie karnym - opinia prawna

Stan faktyczny Podpisałem umowę o sprowadzenie samochodu z zagranicy. Zgodnie z postanowieniem umowy, wpłaciłem zaliczkę. Pomimo upływu terminu odbioru samochodu, samochód nie został dostarczony. Po zgłoszeniu całego zajścia Policji okazało się, że osoba zobowiązana do sprowadzenia (...)

Rewolucja cyfrowa w sądach

Rewolucja cyfrowa w sądach

Kolejne etapy Trwa rewolucja cyfrowa w sądach. Dzięki decyzjom Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego to nowy etap w historii sądownictwa. Do wymiaru sprawiedliwości w coraz większym zakresie wprowadzane są rozwiązania informatyczne. 1/3 postępowań jest dziś prowadzonych wyłącznie (...)

Nowelizacja postępowania karnego podpisana

Nowelizacja postępowania karnego podpisana

Sąd będzie pełnił rolę arbitra, a inicjatywa dowodowa spocznie na stronach postępowania – to jedna z kluczowych zmian wprowadzanych w podpisanej przez Prezydenta RP nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Przeniesienie z sądu na strony postępowania głównych obowiązków przeprowadzenia (...)

Wykup nieruchomości należącej do spadku przez jednego spadkobiercę - opinia prawna

Wykup nieruchomości należącej do spadku przez jednego spadkobiercę - opinia prawna

  Stan faktyczny Jestem jednym ze spadkobierców (1/6 udziałów), zajmującym mieszkanie w budynku należącym do spadku, od 4 lat pełnię funkcję administratora nieruchomości. W skład spadku wchodzi również działka o pow. 780 m2. W związku z tym, że jestem osobiście (...)

Jakie prawa i obowiązki ma świadek w postępowaniu karnym?

Jakie prawa i obowiązki ma świadek w postępowaniu karnym?

Podstawowe informacje o statusie świadka w postępowaniu karnym Jeżeli zostałeś wezwany w charakterze świadka, masz obowiązek stawić się i złożyć zeznania (zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu postępowania karnego - k.p.k.). Zeznania świadka mogą być kluczowe w sprawie i pomóc sądowi (...)

Ważne zmiany w prawie karnym

Ważne zmiany w prawie karnym

Czemu mają służyć proponowane zmiany w prawie karnym?Podstawowymi celami projektowanej ustawy, którą zajmuje się teraz Sejm, są: wyeliminowanie błędów wprowadzonych do kodyfikacji karnych w  wyniku licznych nowelizacji,   dostosowanie przepisów (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój (...)

Pakiet Przyjazne Prawo

Pakiet Przyjazne Prawo

Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności; ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji dla firm zarejestrowanych w CEIDG; szereg ułatwień dla rzemieślników – to tylko niektóre przepisy Pakietu Przyjazne Prawo (PPP), które już niedługo wejdą w życie. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zwolnienie lekarskie L4 a ustawa o lekarzu sądowym

Zwolnienie lekarskie L4 a ustawa o lekarzu sądowym

Do pisma o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku dołączono zwolnienie L4, jako powód niedotrzymania siedmiodniowego terminu. Zwolnienie wystawił lekarz nie wpisany na listę lekarzy sądowych. W przypadku uwzględnienia zwolnienia przez sąd, termin zostałby dotrzymany. (...)

Usprawiedliwienie nieobecności a odroczenie

Usprawiedliwienie nieobecności a odroczenie

Jestem za granicą, a w kraju ma się odbyć sprawa o alimenty (gdzie tak czy tak zgodziłem się wpłacać pewną kwotę dobrowolnie). W jakiej formie najlepiej wystąpić do sądu o usprawiedliwienie mojej nieobecności? Na jaki okres i ile razy mogę w ten sposób usprawiedliwiać swoją nieobecność? (...)

Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody.

Byłam nagrywana przez mojego męża bez mojej zgody.

Mój mąż bez mojej zgody zamontował kamery w naszym domu. Dowiedziałam się o tym przypadkiem, korzystając z komputera mojego męża natknęłam się na nagrania. Co mogę zrobić w sytuacji, kiedy bez mojej zgody mój mąż mnie nagrywał? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów (...)

Terminy wypowiedzenia najmowanego mieszkania

Terminy wypowiedzenia najmowanego mieszkania

Po jakim okresie przedawnia się termin ważności wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego? Czy jeżeli wypowiedzenie nastąpiło we wrześniu 2003 r. to po roku nadal obowiązuje, jest aktualne? Co powinien uczynić burmistrz w takim wypadku, gdy upłynął rok i do rozwiązania umowy nie doszło? (...)

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

W 1.08.2005r roku jechałem pociągiem bez biletu. Dostałem mandat, którego nie zapłaciłem. Dwa miesiące po otrzymaniu kary (11.10.2005r), dostałem wezwanie do zapłaty z sądu z powództwa pkp przewozy regionalne za przejazd bez biletu. Kolejne wezwania nie odbierałem, bowiem zmieniłem miejsce (...)

Mój mąż oczernia mnie wśród znajomych i rodziny.

Mój mąż oczernia mnie wśród znajomych i rodziny.

Od pół roku nie mieszkam ze swoim mężem. Przymierzam się do złożenia pozwu o rozwód. Mój mąż z racji tego ze go porzuciłam, cały czas mówi same najgorsze rzeczy o mnie do naszych znajomych i rodziny. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? W związku z przesłanym opisem wskazujemy, że tego (...)

Zaoczne złożenie zeznań

Zaoczne złożenie zeznań

Z tytułu wykonywanej pracy (służba zdrowia) często jestem wzywany jako świadek przez komendę policji lub sąd celem złożenia zeznań. Koliduje to z moją pracą zawodową lub wymaga dojazdu nawet kilkuset kilometrów. Czy istnieje możliwość, jeśli nie pamiętam interesującego sąd zdarzenia, (...)

Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

Jestem nękana wulgarnymi sms-ami i mailami.

Bardzo proszę Państwa o pomoc. 5 miesięcy temu poznałam chłopaka, spotykaliśmy się razem przez jakiś czas. Nigdy nic między nami nie zaszło. Dwa miesiące temu poznałam innego chłopaka, z którym zaczęłam się umawiać. Tamten chyba poczuł się zazdrosny i zaczął wysyłać mi wulgarne (...)

Zatarcie skazania wyroku w zawieszeniu

Zatarcie skazania wyroku w zawieszeniu

Mam kłopot, trzy lata temu próbowałem wyłudzić kredyt gotówkowy na kwotę 3000,00 PLN w banku X. Oczywiście bank powiadomił prokuraturę i zaczęło się dochodzenie. Oczywiście przyznałem się do winy, opowiedziałem dlaczego to zrobiłem. Chciałem uniknąć wojska i potrzebowałem Tej kwoty, (...)

Kompetencje biegłych sądowych i adwokata

Kompetencje biegłych sądowych i adwokata

Przed laty lekarze orzekli, że umieram i zostało mi kilkanaście dni życia. Cały swój majątek (m.in. mieszkanie) przepisałem na najbliższą rodzinę. Nie umarłem, lecz po długim pobycie w szpitalu nie miałem gdzie wrócić, bo pochowano mnie za życia. Nie przepisałbym mieszkania, gdybym (...)

Zwolnienie lekarskie L4 a ustawa o lekarzu sądowym

Zwolnienie lekarskie L4 a ustawa o lekarzu sądowym

Do pisma o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku dołączono zwolnienie L4, jako powód niedotrzymania siedmiodniowego terminu. Zwolnienie wystawił lekarz nie wpisany na listę lekarzy sądowych. W przypadku uwzględnienia zwolnienia przez sąd, termin zostałby dotrzymany. (...)

Zatarcie skazania wyroku w zawieszeniu

Zatarcie skazania wyroku w zawieszeniu

Mam kłopot, trzy lata temu próbowałem wyłudzić kredyt gotówkowy na kwotę 3000,00 PLN w banku X. Oczywiście bank powiadomił prokuraturę i zaczęło się dochodzenie. Oczywiście przyznałem się do winy, opowiedziałem dlaczego to zrobiłem. Chciałem uniknąć wojska i potrzebowałem Tej kwoty, (...)

Kompetencje biegłych sądowych i adwokata

Kompetencje biegłych sądowych i adwokata

Przed laty lekarze orzekli, że umieram i zostało mi kilkanaście dni życia. Cały swój majątek (m.in. mieszkanie) przepisałem na najbliższą rodzinę. Nie umarłem, lecz po długim pobycie w szpitalu nie miałem gdzie wrócić, bo pochowano mnie za życia. Nie przepisałbym mieszkania, gdybym (...)

Wezwanie na rozprawę cywilną osoby, która jest chora

Wezwanie na rozprawę cywilną osoby, która jest chora

Zostałam wezwana na rozprawę w sądzie cywilnym. Niestety jestem chora. Czy jeśli się nie stawię to sąd odroczy rozprawę? Art. 214 §1 Kodeksu postępowania cywilnego. Rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność strony (...)

Pojęcie częściowej niezdolności do pracy

Pojęcie częściowej niezdolności do pracy

25 stycznia 2015 r. minęło 6 miesięcy jak przebywałem na zwolnieniu lekarskim z tytułu zniszczonego stawu skokowego. Lekarz prowadzący wydał zaświadczenie, iż w obecnym stanie nie rokuję nadziei powrotu do zdrowia. Rozpocząłem starania o rentę, a w międzyczasie odmówiono mi wypłaty zasiłków (...)

Wezwanie na rozprawę cywilną osoby, która jest chora

Wezwanie na rozprawę cywilną osoby, która jest chora

Zostałam wezwana na rozprawę w sądzie cywilnym. Niestety jestem chora. Czy jeśli się nie stawię to sąd odroczy rozprawę? Art. 214 §1 Kodeksu postępowania cywilnego. Rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność strony (...)

Pojęcie częściowej niezdolności do pracy

Pojęcie częściowej niezdolności do pracy

25 stycznia 2015 r. minęło 6 miesięcy jak przebywałem na zwolnieniu lekarskim z tytułu zniszczonego stawu skokowego. Lekarz prowadzący wydał zaświadczenie, iż w obecnym stanie nie rokuję nadziei powrotu do zdrowia. Rozpocząłem starania o rentę, a w międzyczasie odmówiono mi wypłaty zasiłków (...)

Wezwanie do Prokuratury w innym województwie

Wezwanie do Prokuratury w innym województwie

Otrzymałem wezwanie z prokuratury w innym województwie i w tymże wezwaniu słowa dotyczące charakteru: podejrzanego, świadka, biegłego, tłumacza, specjalisty - wszystkie są wykreślone, a dopisano długopisem "stronę" (że niby ja jestem wzywany w charakterze strony). Jest też podany numer (...)

Dzień wolny w związku ze sprawą spadkową

Dzień wolny w związku ze sprawą spadkową

Pracownik otrzymał wezwanie z sądu w sprawie spadkowej. Stawiennictwo było obowiązkowe. W związku z tym nie przyszedł do pracy. Wydaje się, że jego nieobecność była usprawiedliwiona. Czy pracownikowi należy się wynagrodzenie za taką nieobecność i ewentualnie w jakiej wysokości? Kwestię (...)

Adopcja dziecka siostry i wyjazd za granicę

Adopcja dziecka siostry i wyjazd za granicę

Siostrzenica jest w domu dziecka od sierpnia. Matka się nią nie interesuje i ma małe szanse żeby ją stamtąd zabrać (nie ma pracy ani mieszkania, poza tym że już jedno jej dziecko jest z ojcem, a drugie w rodzinie zastępczej). Jestem zainteresowana adopcją dziecka, ale mieszkam i pracuję za (...)

Wezwanie do stawiennictwa w czasie pracy

Wezwanie do stawiennictwa w czasie pracy

Dostałem wezwanie z sądu (wydział karny) do stawiennictwa na określony dzień jako świadek. Czy muszę na ten dzień wziąć np. 1 dzień urlopu? Czy pracodawca ma obowiązek zwolnienia z pracy (bez potrącenia wynagrodzenia) na czas odbywającej się rozprawy? Nie jest to rozprawa z powództwa (...)

Usprawiedliwienie nieobecności przed sądem

Usprawiedliwienie nieobecności przed sądem

Otrzymałem wezwanie do sądu na 5 I 2011 r. jako powód ze stawiennictwem obowiązkowym. Przed Świętami jednak zachorowałem i dostałem zwolnienie lekarskie obejmujące ten dzień. W pouczeniu przy wezwaniu brak jest informacji, że ewentualne zwolnienie może być tylko od lekarza sądowego. Brak (...)

Zaświadczenie lekarskie a nieobecność świadka

Zaświadczenie lekarskie a nieobecność świadka

Otrzymałem wezwanie jako świadek w procesie cywilnym do innego miasta. Jestem jednak chory i mam zwolnienie lekarskie. Czy wystarczy przesłać sądowi kserokopię zwolnienia wraz z prośbą o przesłuchanie w ramach pomocy sądowej w sądzie łódzkim (moje schorzenie jest przewlekłe). Czy konieczne (...)

Czy mogę się starać wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Czy mogę się starać wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Witam serdecznie, chciałbym Państwa prosić o pomoc. Od 2010 roku pracowałem na hali montażowej. W 2012 roku podpisałem umowę na czas określony do 2016. Pod koniec maja 2015 roku zostałem zwolniony przez pracodawcę, z powodu likwidacji mojego stanowiska. Zwróciłem się o wypłacenie mi 3 (...)

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne

Jakie są przesłanki uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego? W tym zakresie znajdą zastosowanie przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, albowiem do nich odsyła w tej materii ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków (...)

Stawiennictwo na wezwanie

Stawiennictwo na wezwanie

Proszę o wyjaśnienie mi (doprecyzowanie): dlaczego, skoro jestem wzywany jako STRONA, przekreślone są słowa "PODEJRZANY" i "ŚWIADEK", skoro (jak Państwo twierdzicie) jestem jednym z nich? Bo rozumiem, że pokrzywdzony jest również świadkiem? (skoro nie ma w wezwaniu osobnego określenia: "pokrzywdzony"). (...)

Wezwanie do sądu na świadka w sprawie karnej

Wezwanie do sądu na świadka w sprawie karnej

Zostałem wezwany do sądu na świadka w sprawie karnej. Wezwanie pokazałem w Zakładzie pracy, wypisałem się i poszedłem na rozprawę razem straciłem 3 godziny.Czy pokazanie wezwania w pracy jest równoznaczne z usprawiedliwieniem, czy mam ten czas odrabiać, czy pracodawca może mi potrącić (...)

Choroba świadka i zaświadczenie lekarskie

Choroba świadka i zaświadczenie lekarskie

Jestem wezwana do sądu (karnego) w charakterze świadka. Ze względu na chorobę nie mogę się stawić. Otrzymam zaświadczenie lekarskie. Czy mogę dostarczyć zaświadczenie już po rozprawie (nie mam jak go odebrać od lekarza), a na rozprawę złożyć jedynie pismo informujące, że jestem chora (...)

Rozprawa przed sądem bez powiadomienia powoda

Rozprawa przed sądem bez powiadomienia powoda

Jako osoba uznająca się za pokrzywdzoną złożyłem do sądu cywilnego pozew w przeciwko pozwanemu. Jestem obecnie chory / źle się czuję/ i czekam na powiadomienie o rozprawie. Do chwili obecnej nie zostałem powiadomiony listem poleconym o terminie rozprawy. Nic mi o tym nie wiadomo, może to (...)

Usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie karnej

Usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie karnej

Czy zwolnienie lekarskie musi być honorowane przez sąd grodzki jako usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie? Czy coś zmieniło się w przepisach od nowego roku? Jak zakładamy, chodzi o postępowanie karne uproszczone, toczące się przed sądem grodzkim. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego (...)

Adwokat z urzędu - pełnomocnictwo

Adwokat z urzędu - pełnomocnictwo

Pełnoletni mężczyzna jest chory psychicznie. Znajduje się pod opieką rodziców: także niepełnosprawnych. Mężczyzna ten został pozwany do sądu cywilnego o zapłatę jakiejś należności, której on nie zaciągnął. Rodzice napisali do sądu o niepełnosprawności syna - sąd przyznał im (...)


e-prawnik.pl 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone , Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.