Urlop ojcowski - Kiedy przysługuje urlop ojcowski i w jakim wymiarze?

Urlop ojcowski - Informacje ogólne

Pracownicy – ojcowie, mogą korzystać z urlopu ojcowskiego od 2010 roku. Instytucja ta została wprowadzona do Kodeksu pracy ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2008 r., nr 237 poz. 1654). Regulacje mają na celu zwiększenie uprawnień osób zatrudnionych, którzy decydują się na posiadanie potomstwa, sprzyjać idei równouprawnienia między płciami oraz odpowiedzialności obojga rodziców za wychowanie dzieci.

Kiedy przysługuje urlop ojcowski?

Urlop ojcowski przysługuje ojcu dziecka, które nie ukończyło jeszcze drugiego roku życia (24 miesięcy). Prawo do skorzystania z urlopu ojcowskiego przysługuje również ojcom, którzy przysposobili (potocznie - adoptowali) dziecko do 7. roku życia (w przypadku dziecka, któremu odroczono obowiązek szkolny, do 10. roku życia). Urlop ojcowski z racji przysposobienia dziecka musi być wykorzystany w ciągu dwóch lat od uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie. Urlop ojcowski udzielany jest niezależnie od urlopu macierzyńskiego czy też dodatkowego urlopu macierzyńskiego, który może przysługiwać zarówno matce jak i ojcu dziecka. Pracownik – ojciec przebywający na urlopie ojcowskim przysługuje taka sama ochrona przed rozwiązaniem czy też zmianą stosunku pracy jak pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim.

Porady prawne

Wymiar urlopu ojcowskiego

W roku wprowadzenia urlopu ojcowskiego jako nowego uprawnienia pracowniczego związanego z rodzicielstwem (2010) oraz w roku 2011, jego wymiar wynosił 1 tydzień. Wraz z rozpoczęciem 2012 roku, wymiar ten został zwiększony do 2 tygodni i w takim wymiarze obowiazuje do dziś. Na wymiar urlopu składają się wszystkie dni pracy oraz niedziele i święta. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Wniosek o urlop ojcowski 

Pracownik chcący skorzystać z urlopu ojcowskiego, musi złożyć pracodawcy stosowny wniosek, nie później niż na 7 dni przez planowanym rozpoczęciem urlopu. Należy zaadresować go do pracodawcy, wskazać dane osobowe pracownika oraz zawrzeć żądanie udzielenia urlopu w terminie, który nie może przypadać wcześniej niż 7 dni od złożenia wniosku. Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu, może jednak zażądać przedstawienia dokumentacji na potwierdzenie okoliczności urodzenia lub przysposobienia dziecka. Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków - wniosek, o udzielenie pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko urlopu ojcowskiego lub jego części zawiera:

 1) imię i nazwisko pracownika;  2) wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część. Do wniosku dołącza się:  1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów;  2) kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione; 3) oświadczenie pracownika-ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części; 4) kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję. Dopiero wniosek spełniający te wymagania będzie kompletny a pracodawca będzie zobowiązany go uznać.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne