2.1.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Usuwanie drzew i krzewów z terenów zabytków

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ma uporządkować regulacje dotyczące usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Na czym polegają zmiany?

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody zmierza do uporządkowania regulacji dotyczących usuwania drzew i krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy przepisy normujące te kwestie były kilkakrotnie nowelizowane i wymagają ujednolicenia.

Obecnie funkcjonują dwa reżimy administracyjne dotyczące usuwania drzew lub krzewów z nieruchomości. Pierwszy, oparty na przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która reguluje usuwanie drzew bądź krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niewpisanej do rejestru zabytków. Drugi – określony w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, normujący zasady usuwania drzew czy krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Ustawa łączy oba systemy w ten sposób, aby usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości bądź jej części wpisanej do rejestru zabytków również podlegało przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – regulacji w tym zakresie podstawowej, zawierającej postanowienia dotyczące opłat i kar administracyjnych za wycinkę prowadzoną wbrew przepisom oraz katalog odstępstw określający przypadki, w ramach których usunięcie drzewa lub krzewu nie wymaga zgody organu administracji publicznej.

Porady prawne

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w nowym brzmieniu, pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymagać będzie prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni.

W świetle art. 36 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymagać będzie także podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

NIK o ochronie drzew przy inwestycjach w miastach

NIK o ochronie drzew przy inwestycjach w miastach

W Polsce drzewa wciąż przegrywają z nowymi osiedlami, galeriami handlowymi i parkingami, bo wielu samorządowców na pierwszym miejscu stawia interes inwestorów, lekką ręką zgadzając się na wycinkę drzew. Sadzone w ramach kompensacji nowe drzewa często są niskiej jakości, a niezabezpieczone (...)

Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie sławetna ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Wprowadziła ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów,  w odniesieniu do obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, (...)

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

19 maja 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie to określa sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych (...)

Zmiany dot. ochrony zabytków

Zmiany dot. ochrony zabytków

Co przewiduje ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw? Powołanie Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz zwiększenie wpływu Generalnego Konserwatora Zabytków na działalność służb konserwatorskich zakłada nowelizacja (...)

Opłaty i kary z tytułu usuwania drzew lub krzewów - uprawnienia samorządu województwa

Opłaty i kary z tytułu usuwania drzew lub krzewów - uprawnienia samorządu województwa

13 grudnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie wniosku Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczącego ustaw o ochronie przyrody i Prawa ochrony środowiska (sygn. akt K 34/16). Wyrok TK Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 402 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia (...)

Dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich oraz maksymalne sumy takiego ubezpieczenia w 2008 r.

Dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich oraz maksymalne sumy takiego ubezpieczenia w 2008 r.

Do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia jakich upraw i zwierząt gospodarskich można dostać dopłatę? Ze środków budżetu państwa są udzielane dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia:  upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw (...)

Ochrona Puszczy Białowieskiej

Ochrona Puszczy Białowieskiej

Podjęte przez Polskę działania gospodarki leśnej na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska naruszają prawo Unii. Realizacja tych działań prowadzi bowiem do zaniku części tego obszaru.  - Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17 kwietnia 2018 r. w sprawie (...)

Dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich oraz maksymalne sumy takiego ubezpieczenia w 2008 r.

Dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich oraz maksymalne sumy takiego ubezpieczenia w 2008 r.

Do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia jakich upraw i zwierząt gospodarskich można dostać dopłatę? Ze środków budżetu państwa są udzielane dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia:  upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw (...)

Trudniej wyciąć drzewo...

Trudniej wyciąć drzewo...

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody wprowadza przepisy, które będą dawały możliwość weryfikacji, czy wycinka drzew oraz krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Zgodnie z nowelizacją wycinka ma podlegać zgłoszeniu, a sama nieruchomość (...)

Nowelizacja prawa lotniczego. Cywilne samoloty będą lądowały na lotniskach wojskowych

Nowelizacja prawa lotniczego. Cywilne samoloty będą lądowały na lotniskach wojskowych

Podczas 95. posiedzenia Sejmu posłowie rozpatrzyli w drugim czytaniu rządową propozycję nowelizacji ustawy – Prawo lotnicze. Projekt umożliwi cywilnym samolotom transportowym (polskim i obcym) start i lądowanie na polskich lotniskach wojskowych, jeśli wymagają tego zadania realizowane (...)

NIK o wycince drzew w Puszczy Białowieskiej

NIK o wycince drzew w Puszczy Białowieskiej

W blisko 700 ponadstuletnich drzewostanach Puszczy Białowieskiej zaplanowano w latach 2012-2021 wycinkę drzew w celach gospodarczych, co wskazuje na niewystarczającą ochronę puszczańskich zasobów. NIK odnotowuje jednak, że Minister Środowiska o 2/3 zmniejszył ilość drewna pozyskiwanego (...)

Źle ustawione i nieczytelne znaki. Dygocząca kontrola NIK

Źle ustawione i nieczytelne znaki. Dygocząca kontrola NIK

Należy określić sankcje w ustawie Prawo o ruchu drogowym dla zarządców dróg za umieszczanie znaków i sygnalizatorów niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu - podkreśla w swoim raporcie NIK. Oznakowanie niezgodne z przyjętą organizacją ruchu, zniszczone znaki drogowe, nieczytelne (...)

Co trzeba zmienić na polskich drogach? Wnioski NIK

Co trzeba zmienić na polskich drogach? Wnioski NIK

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił wyniki kontroli dotyczącej organizacji ruchu na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. W kontroli tej wzięły udział, na zlecenie NIK, służby inspekcyjne z Urzędów Wojewódzkich. Wojewodowie z całego kraju zgromadzeni na Konwencie zapoznali (...)

Akcje ratownicze na terenach dotkniętych nawałnicami – czas podsumowań

Akcje ratownicze na terenach dotkniętych nawałnicami – czas podsumowań

W dniach 15-17 sierpnia br. nad Polską przeszły gwałtowne burze z huraganowym wiatrem, intensywnymi opadami deszczu i gradu, w wyniku których zniszczone zostały liczne budynki, nastąpiły blokady szlaków komunikacyjnych i uszkodzenia linii wysokiego napięcia.Państwowa Straż Pożarna (...)

Rolnicy dostaną dopłaty do ubezpieczeń

Rolnicy dostaną dopłaty do ubezpieczeń

9 września 2005 r. wchodzi w życie ustawa o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, która określa zasady stosowania dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie. Kto (...)

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

Emerytury pomostowe dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. - kto jest uprawniony do emerytury pomostowej? Jeżeli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r. i byłeś zatrudniony przy pracach o szczególnym charakterze bądź w szczególnych warunkach, możesz otrzymać emeryturę (...)

Opłaty skarbowe - Zezwolenia, pozwolenia, koncesje

Opłaty skarbowe - Zezwolenia, pozwolenia, koncesje

 Przedmiot opłaty skarbowejStawkaZwolnienia od opłaty skarbowej1. Od zezwolenia na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego39,- zł 2. Od zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony340,- złZezwolenie udzielane cudzoziemcowi korzystającemu (...)

Zmiany w systemie dopłat do ubezpieczeń rolniczych

Zmiany w systemie dopłat do ubezpieczeń rolniczych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich został skierowany przez sejmową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi do drugiego czytania. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE w zakresie możliwości określenia wysokości dopłaty do składki do (...)

Kolejny przywilej dla rolników. Prezydent podpisał nowelę

Kolejny przywilej dla rolników. Prezydent podpisał nowelę

Budżet dofinansuje do 65 proc. składki ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Z ubezpieczenia będą mogli też skorzystać producenci owoców i warzyw - zakłada nowela ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Najważniejsze zmiany (...)

Większa elastyczność samorządów dzięki nowej ustawie

Większa elastyczność samorządów dzięki nowej ustawie

Umożliwienie dobrowolnego łączenia samorządów, zwiększenie ich samodzielności, ułatwienie współpracy, a także poprawa procedur realizacji zadań - to najważniejsze zmiany w przyjętym przez rząd projekcie ustawy. Nowe przepisy usuwają bariery prawne utrudniające łączenie się samorządów (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Usunięcie obumarłego drzewa na opał

Usunięcie obumarłego drzewa na opał

Czy mogę wycinać bez specjalnych zezwoleń drzewa z własnej obecnie, a wcześniej zaniedbanej działki (rolnej)? Drzewa uschnięte lub żywe, ale stanowiące w określonych okolicznościach chwast, (...)

Usuwanie drzew z nieruchomości

Usuwanie drzew z nieruchomości

Jakie przepisy prawne regulują wycinanie drzew na działkach budowlanych? Prawne aspekty wycinki drzew położonych na nieruchomości reguluje ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (...)

Wycinka drzewa na nieruchomości współwłaścicieli

Wycinka drzewa na nieruchomości współwłaścicieli

Jestem współwłaścicielem (1/3 udziału) w drodze wewnętrznej, która została wydzielona z części sadu i prowadzi do mojej działki. Obecnie chciałbym zagospodarować drogę, aby był możliwy (...)

Opłata za wycięcie drzewa

Opłata za wycięcie drzewa

Lokalny urząd zażądał ode mnie zapłaty 76 PLN za pozwolenie wycięcia 9 letniego modrzewia posadzonego na terenie zamieszkałej działki budowlanej na terenie miasta w zabudowie jednorodzinnej. Słyszałem (...)

Odpowiedzialność za stan dróg

Odpowiedzialność za stan dróg

Na drodze gminnej, wskutek zawieszenia samochodu na progu zapadającego się zakończenia drogi półbrukowej, nastąpiło zerwanie rury wydechowej. Do kogo należy zwrócić się o uiszczenie zapłaty (...)

Ograniczenie uprawnień właścicielskich

Ograniczenie uprawnień właścicielskich

Dlaczego właściciel gruntu budowlanego nie ma prawa wyciąć drzewa starszego niż 5 lat, które wcześniej sam posadził bez konsultacji z gminą? Jest to niewątpliwe ograniczenie prawa własności. (...)

Określenie właściwych stawek VAT

Określenie właściwych stawek VAT

Proszę o określenie właściwych stawek VAT dla niżej podanych oznaczeń klasyfikacji CPV: 85140000-2, 74700000-6, 55520000-1, 55521100-9, 77310000-6, 55521200-0, 60113300-6, 60113310-9, 74721100-9, (...)

Zezwolenie na wycinkę drzewa

Zezwolenie na wycinkę drzewa

Na podstawie jakiego przepisu obecnie obowiązującego (styczeń 2010) wymagane jest zezwolenie na wycięcie drzewa. Obecnie podstawą do wymagania zezwolenia na usunięcie drzewa jest ustawa z dnia 16 (...)

zgoda na wycięcie drzew

zgoda na wycięcie drzew

Planuję zakup działki, na której w pobliżu drogi znajdują się dwa drzewa. Są to duże drzewa, nie są to drzewa owocowe, ale nie są to również jakieś rzadkie, chronione gatunki.Czy wnioskodawca (...)

Wycinka drzew i krzewów przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Wycinka drzew i krzewów przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Czy Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe może dokonywać wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia, na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji (...)

Usuwanie drzew

Usuwanie drzew

Spółdzielnia mieszkaniowa zwróciła się do tut. Wydziału z wnioskiem o usunięcie drzew, na podstawie oświadczenia woli we własnym imieniu oraz w imieniu pozostałych współwłaścicieli w ramach (...)

Odpowiedzialność za wypadek na chodniku

Odpowiedzialność za wypadek na chodniku

Po remoncie drogi powiatowej i wykonaniu chodników pozostały słupy oświetleniowe wewnątrz chodnika, na samym środku lub też chodnik kończy się na środku poręczy na moście, w ten sposób, że (...)

Zarządca drogi gminnej

Zarządca drogi gminnej

Do kogo powinny być adresowane decyzje organów nadzoru budowlanego w zakresie utrzymania i budowy dróg gminnych? Do Wójta Gminy, Urzędu Gminy czy do Rady Gminy? Zarządcą drogi jest organ administracji (...)

Utrzymanie drogi gminnej

Utrzymanie drogi gminnej

W pobliżu posiadanej przeze mnie działki rolnej znajduje się droga publiczna gminna. Droga ta jest całkowicie nieprzejezdna od lat 11, porośnięta przez drzewa i krzewy. Użytkownicy stale przejeżdżają (...)

Zaskarżenie zarządcy drogi

Zaskarżenie zarządcy drogi

Jakie są przepisy, mówiące o możliwości zaskarżenia zarządców dróg w kontekście dziur w drogach, wystających studzienek itp? Do zarządcy drogi, zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych, (...)

Drzewa na działce

Drzewa na działce

Zamierzam kupić działkę budowlaną wcześniej występując o decyzję o warunkach zabudowy. Na działce znajduje się kilka krzewów i drzewek, które chciałbym wyciąć.Czy na wycięcie drzew i krzewów (...)

FORUM PRAWNE

krzewy obok

krzewy obok Otrzymałam z UG pismo, a w treści, cytuję: "UG informuje, że właściciele nieruchomości, położonych wzdłuż dróg na których rosną drzewa i krzewy mają obowiązek na tym terenie (...)

Zakup domu

Zakup domu Witam. Jestem przed zakupem domu jednorodzinnego dwulokalowego z oddzielną księgą wieczystą. W projekcie aktu notarialnego mam taki zapis: nabywcę obowiązuje bezwzględny zakaz nasadzania (...)

Udostępnienie terenu pod kanalizację

Udostępnienie terenu pod kanalizację Dzień dobry, Z góry przepraszam, że piszę tak ogólnikowo, niestety przez COVID19 nie mogę podać więcej szczegółów ponieważ musiałbym wybrać się do (...)

Wspólnota a nakaz zakładania kagańców wszystkim psom na terenie budynku

Wspólnota a nakaz zakładania kagańców wszystkim psom na terenie budynku Czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo uchwalić obowiązek noszenia kagańców przez wszystkie psy na terenie części wspólnych (...)

Wycinania i sadzenie drzew

Wycinania i sadzenie drzew Witam Moi rodzice dostali z urzędu pozwolenie na wycięcie drzew na swojej dzialce w zamian za to musieli posadzić taką samą ilość drzew na działce (prawo chyba mówi (...)

Krzewy konopi siewnej a przeszukanie mieszkania.

Krzewy konopi siewnej a przeszukanie mieszkania. Witam zdaje sobie sprawę z tego że konopiia siewna jest legalna. Pytanie co z faktem że ktoś ma w domu takie krzewy i wpadnie policja? Nie wiem jak (...)

Uciążliwy sąsiad - grożący mieszkańcom, roszczący sobie prawa i zawłaszczający części wspólne

Uciążliwy sąsiad - grożący mieszkańcom, roszczący sobie prawa i zawłaszczający części wspólne Dzień dobry, nie do końca wiem, do którego wątku zaliczyć ten temat. Zwracam się do Państwa (...)

Spór o drogę

Spór o drogę Między moją działką a działką sąsiada biegnie wspólna droga ( wypis z rejestru gruntów - własność na zasadzie posiadania samoistnego udziału po 1/2). Sąsiad zakazuje mi wjazdu (...)

Nazwana sprawcą, jednak również poszkodowana

Nazwana sprawcą, jednak również poszkodowana Witam! Przed zadaniem pytania chciałabym nakreślić sytuację, która miała miejsce kilka dni temu. Jest to notatka wysłana na polecenie PZU. Dla wyjaśnienia, (...)

drzewo przy ogrodzeniu

drzewo przy ogrodzeniu Ok. 30 lat temu Rodzice sprzedali część ogrodu. Nowonabywca wybudował dom i zagospodarował część działki drzewami i krzewami. Po 3 latach wyjechał do Kanady i od tej pory (...)

Wycinania i sadzenie drzew

Wycinania i sadzenie drzew Witam Moi rodzice dostali z urzędu pozwolenie na wycięcie drzew na swojej dzialce w zamian za to musieli posadzić taką samą ilość drzew na działce (prawo chyba mówi (...)

krzewy obok

krzewy obok Otrzymałam z UG pismo, a w treści, cytuję: "UG informuje, że właściciele nieruchomości, położonych wzdłuż dróg na których rosną drzewa i krzewy mają obowiązek na tym terenie (...)

Krzewy konopi siewnej a przeszukanie mieszkania.

Krzewy konopi siewnej a przeszukanie mieszkania. Witam zdaje sobie sprawę z tego że konopiia siewna jest legalna. Pytanie co z faktem że ktoś ma w domu takie krzewy i wpadnie policja? Nie wiem jak (...)

Uciążliwy sąsiad - grożący mieszkańcom, roszczący sobie prawa i zawłaszczający części wspólne

Uciążliwy sąsiad - grożący mieszkańcom, roszczący sobie prawa i zawłaszczający części wspólne Dzień dobry, nie do końca wiem, do którego wątku zaliczyć ten temat. Zwracam się do Państwa (...)

Udostępnienie terenu pod kanalizację

Udostępnienie terenu pod kanalizację Dzień dobry, Z góry przepraszam, że piszę tak ogólnikowo, niestety przez COVID19 nie mogę podać więcej szczegółów ponieważ musiałbym wybrać się do (...)

Spór o drogę

Spór o drogę Między moją działką a działką sąsiada biegnie wspólna droga ( wypis z rejestru gruntów - własność na zasadzie posiadania samoistnego udziału po 1/2). Sąsiad zakazuje mi wjazdu (...)

Nazwana sprawcą, jednak również poszkodowana

Nazwana sprawcą, jednak również poszkodowana Witam! Przed zadaniem pytania chciałabym nakreślić sytuację, która miała miejsce kilka dni temu. Jest to notatka wysłana na polecenie PZU. Dla wyjaśnienia, (...)

drzewo przy ogrodzeniu

drzewo przy ogrodzeniu Ok. 30 lat temu Rodzice sprzedali część ogrodu. Nowonabywca wybudował dom i zagospodarował część działki drzewami i krzewami. Po 3 latach wyjechał do Kanady i od tej pory (...)

Definicja prawna lasu.

Definicja prawna lasu. Witam! Do domu mojego syna, który niedawno wybudował przylega także kawałek ziemi z drzewami. Pytanie czy to las i czy można za niego pobierać jakieś opłaty unijne? Sprawdziłam (...)

Spalarnia zwłok w Bochni- protsesty są zasadne?

Spalarnia zwłok w Bochni- protsesty są zasadne? Witam, jestem świeżo po oglądnięciu materiału w TTV, o spalarni zwłok w Bochni. Naturalnie mieszkańcy protestują, a miasto naturalnie bojąc się (...)

działka rekreacyjna - podatek od nieruchomosci 2012

działka rekreacyjna - podatek od nieruchomosci 2012 Witam mam takie pytanie. Zakupiłem działkę rekreacyjną pod swoim miastem. Działka rekreacyjna, głównie drzewa owocowe, krzewy i mały domek, (...)

Porady prawne