Podwyżki dla nauczycieli

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

W Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Rozporządzenie zawiera nową tabelę wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, stanowiącą załącznik, w którym wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli jest wyższa o 9,6% od dotychczasowych. 

Porady prawne

Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% w związku z powyższą zmianą nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2019 r., z wyrównaniem od dnia 1 września 2019 r.

- "Zgodnie z postanowieniami Porozumienia zawartego z KSOiW NSZZ „Solidarność”, zwiększone kwoty wynagrodzenia będą podstawą kształtowania płac nauczycielskich w przyszłym roku i kolejnych latach" – zapewnił przedstawicieli strony związkowej minister Dariusz Piontkowski na spotkaniu uzgodnieniowym z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli będą wyższe o 9,6% od kwot obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Ich wysokość od 1 września 2019 r. dla nauczyciela z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym wyniesie:

 • dla nauczyciela stażysty: 2 782 zł (244 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
 • dla nauczyciela kontraktowego: 2 862 zł (251 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
 • dla nauczyciela mianowanego: 3 250 zł (285 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
 • dla nauczyciela dyplomowanego: 3 817 zł (334 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej).

Ponadto w rozporządzeniu uszczegółowiono przepisy rozporządzenia dotyczące dodatku funkcyjnego i jednoznacznie określono, że dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym. Organy prowadzące przedszkola, będące jednostkami samorządu terytorialnego, na podstawie ww. rozporządzenia określą wysokość dodatku z tego tytułu w drodze regulaminu wynagradzania (tj. w trybie określonym w art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela).

Coraz lepsza kondycja finansowa samorządów nie zawsze przekłada się na wydatki na oświatę

- "Dostrzegamy wzrost kosztów zadań oświatowych, dlatego zwiększamy nakłady na edukację. W ostatnich latach subwencja wzrosła o 6,5 mld zł, przekazujemy też samorządom duże kwoty z rezerwy 0,4 proc. na wydatki związane z reformą" – powiedział Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Minister Piontkowski podkreślił, że oświata w Polsce nie jest tylko zadaniem rządu. Konieczna jest również współpraca z samorządem, zwłaszcza finansowa. - "Trzeba wyraźnie powiedzieć, że subwencja oświatowa pochodząca z budżetu państwa czy dotacje państwowe, nie są jedynym źródłem finansowania zadań oświatowych. Zgodnie z polskim prawem zadania te powinny być finansowane również z dochodów własnych samorządów" – podkreślił.

Szef MEN zaznaczył, że z roku na rok rosną nakłady na edukację, w ostatnich latach o ponad 16 proc. - Mówienie, że państwo nie dostrzega wzrostu kosztów prowadzenia szkół jest nieprawdziwe – powiedział minister Piontkowski. Jednocześnie przyznał, że w ostatnich latach znacząco wzrosły dochody własne samorządów, np. w 2018 r. łącznie wzrosły o 22 mld zł. Kwota ta to prawie połowa kwoty rocznej subwencji oświatowej. Udziały z podatku PIT wzrosły pomiędzy rokiem 2016 a 2018 o niemal 24%, w CIT o 30%. - "Widzimy, że mimo wzrostu dochodów własnych samorządów wydatki oświatowe w budżecie samorządów stanowią coraz mniejszy udział. Widzimy tendencję, że wydatki oświatowe stanowią coraz mniejszą część wydatków w stosunku do wydatków ogółem" – powiedział minister. 

Dodatkowy miliard w subwencji zostanie podzielony na wszystkie samorządy

- "Podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli nie jest podwyżką jedynie na cztery miesiące, ale podwyżką na stałe" – zapewnił dziś podczas konferencji prasowej Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Szef MEN wskazał, że  środki na zwiększone wynagrodzenie w przyszłym roku będą ujęte w przyszłorocznej subwencji.- Mamy dodatkowy miliard złotych dla samorządów przeznaczony na podwyżki płac nauczycieli. Podwyżki te nie są tylko do końca tego roku. Jest to stała podwyżka płac nauczycieli - wskazał minister edukacji. 

Minister Dariusz Piontkowski zwrócił również uwagę na to, że koszty funkcjonowania edukacji nie są wyłącznie pokrywane ze środków budżetu państwa. Środki te zagwarantowane są w dochodach samorządów, nie tylko w subwencji oświatowej.

Konferencja prasowa ministra edukacji narodowej

Szef MEN odniósł się również do wypowiedzi wiceprezydent Warszawy, która stwierdziła, że z rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej w 2019 r. wynika, że stolica nie może liczyć nawet na złotówkę.

- "To nieprawda. Policzyliśmy to. Warszawa jeszcze w tym roku otrzyma 36,8 mln zł dodatkowych pieniędzy" - powiedział szef MEN. 

Dodatkowy miliard w subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli

Mamy dodatkowy miliard zł w subwencji dla samorządów na sfinansowanie wrześniowej podwyżki pensji nauczycieli – poinformowali dziś podczas wspólnej konferencji prasowej Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej i Leszek Skiba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Przypominamy, że zgodnie z czerwcową nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela, wynagrodzenia nauczycieli od września br. wzrosną o prawie 10 proc. Wdrożenie tej podwyżki wymaga zmian aktów wykonawczych. Z tego powodu dzisiaj Minister Edukacji Narodowej skierował do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzeniew sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

W związku z dodatkową podwyżką wynagrodzeń nauczycieli w 2019 r. i wprowadzeniem świadczenia na start dla nauczyciela stażysty zwiększeniu ulegnie kwota części oświatowej subwencji ogólnej w 2019 r. Konieczne jest zatem określenie zasad dokonania podziału dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Projektowana nowelizacja rozporządzenia zawiera przepisy umożliwiające dokonanie podziału dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Najważniejsze zmiany zawarte w projekcie dotyczą:

 • Podziału kwoty subwencji w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. o 9,6 proc.
 • Wsparcia dla małych szkół. Przy podziale dodatkowej kwoty subwencji oświatowej zostanie uwzględnione dodatkowe wsparcie dla małych publicznych szkół podstawowych (w zależności od sytuacji finansowej samorządów) w wysokości ok. 190 zł na ucznia. Naliczono z tego tytułu w ramach dodatkowego podziału subwencji kwotę 59,1 mln zł.
 • Naliczania kwoty ok. 1,2 tys. zł na nauczyciela stażystę w związku z wprowadzeniem świadczenia dla nauczycieli stażystów. Samorządy otrzymają dodatkowo z tego tytułu ok. 24 mln zł. Przewidujemy, że ze świadczenia skorzysta ponad 19 tys. nauczycieli stażystów.

W latach 2016-2019 subwencja oświatowa wzrosła o 5,5 mld złotych. W ustawie budżetowej na rok 2019 zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 45.907.494 tys. zł. Jest ona wyższa w stosunku do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnionej w ustawie budżetowej na rok 2018 (43.075.129 tys. zł) o 2.832.365 tys. zł, tj. o 6,6%. Dodatkowo planowane jest zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w 2019 r. o 1 mld zł. W sumie w 2019 r. subwencja wzrośnie w stosunku do roku poprzedniego o ponad 3,8 mld zł.

W 2019 r. w sumie wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 15 proc.

Po wdrożeniu podwyżki, od 1 września 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze wyniesie:

 • nauczyciela stażysty – 2 782 zł
 • nauczyciela kontraktowego – 2 862 zł
 •  nauczyciela  mianowanego – 3 250 zł
 • nauczyciela dyplomowanego – 3 817 zł

Nowelizacja Karty Nauczyciela

Przypomnijmy, iż ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw zakłada podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od września, nowy dodatek dla nauczycieli wchodzących do zawodu, minimum 300 zł dodatku za wychowawstwo, skrócenie ścieżki awansu zawodowego oraz powrót do oceny pracy z 2018 r.

Ustawa jest wynikiem porozumienia zawartego przez rząd z oświatową Solidarnością. 

Zniesiona została obligatoryjność oceny pracy nauczycieli. Natomiast utrzymana została opinia rady rodziców przy tej ocenie. W zakresie awansu zawodowego przywrócona została ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Skrócone zostały okresy pracy w szkole niezbędne do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego – do 2 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz do 1 roku przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Skrócony został również staż na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy.

Ponadto, odpowiednio do wprowadzanych zmian w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, zostały dostosowane przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli szkół polonijnych. Zmiany te polegają na: skróceniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy, zastąpieniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego rozmową przeprowadzaną przez komisję kwalifikacyjną oraz skróceniu okresów pracy w szkole niezbędnych do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

Inne zmiany mają charakter doprecyzowujący i porządkujący. Dotyczą przede wszystkim ograniczenia możliwości nadużywania umów o pracę na czas określony, postępowania dyscyplinarnego nauczycieli, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, przekazywania dotacji na finansowanie doradztwa metodycznego.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie 1 września 2019 r.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne