29.8.2019

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Podwyżki dla nauczycieli

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

W Dzienniku Ustaw RP ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Rozporządzenie zawiera nową tabelę wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, stanowiącą załącznik, w którym wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli jest wyższa o 9,6% od dotychczasowych. 

Porady prawne

Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% w związku z powyższą zmianą nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2019 r., z wyrównaniem od dnia 1 września 2019 r.

- "Zgodnie z postanowieniami Porozumienia zawartego z KSOiW NSZZ „Solidarność”, zwiększone kwoty wynagrodzenia będą podstawą kształtowania płac nauczycielskich w przyszłym roku i kolejnych latach" – zapewnił przedstawicieli strony związkowej minister Dariusz Piontkowski na spotkaniu uzgodnieniowym z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli będą wyższe o 9,6% od kwot obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Ich wysokość od 1 września 2019 r. dla nauczyciela z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym wyniesie:

 • dla nauczyciela stażysty: 2 782 zł (244 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
 • dla nauczyciela kontraktowego: 2 862 zł (251 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
 • dla nauczyciela mianowanego: 3 250 zł (285 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
 • dla nauczyciela dyplomowanego: 3 817 zł (334 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej).

Ponadto w rozporządzeniu uszczegółowiono przepisy rozporządzenia dotyczące dodatku funkcyjnego i jednoznacznie określono, że dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym. Organy prowadzące przedszkola, będące jednostkami samorządu terytorialnego, na podstawie ww. rozporządzenia określą wysokość dodatku z tego tytułu w drodze regulaminu wynagradzania (tj. w trybie określonym w art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela).

Coraz lepsza kondycja finansowa samorządów nie zawsze przekłada się na wydatki na oświatę

- "Dostrzegamy wzrost kosztów zadań oświatowych, dlatego zwiększamy nakłady na edukację. W ostatnich latach subwencja wzrosła o 6,5 mld zł, przekazujemy też samorządom duże kwoty z rezerwy 0,4 proc. na wydatki związane z reformą" – powiedział Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Minister Piontkowski podkreślił, że oświata w Polsce nie jest tylko zadaniem rządu. Konieczna jest również współpraca z samorządem, zwłaszcza finansowa. - "Trzeba wyraźnie powiedzieć, że subwencja oświatowa pochodząca z budżetu państwa czy dotacje państwowe, nie są jedynym źródłem finansowania zadań oświatowych. Zgodnie z polskim prawem zadania te powinny być finansowane również z dochodów własnych samorządów" – podkreślił.

Szef MEN zaznaczył, że z roku na rok rosną nakłady na edukację, w ostatnich latach o ponad 16 proc. - Mówienie, że państwo nie dostrzega wzrostu kosztów prowadzenia szkół jest nieprawdziwe – powiedział minister Piontkowski. Jednocześnie przyznał, że w ostatnich latach znacząco wzrosły dochody własne samorządów, np. w 2018 r. łącznie wzrosły o 22 mld zł. Kwota ta to prawie połowa kwoty rocznej subwencji oświatowej. Udziały z podatku PIT wzrosły pomiędzy rokiem 2016 a 2018 o niemal 24%, w CIT o 30%. - "Widzimy, że mimo wzrostu dochodów własnych samorządów wydatki oświatowe w budżecie samorządów stanowią coraz mniejszy udział. Widzimy tendencję, że wydatki oświatowe stanowią coraz mniejszą część wydatków w stosunku do wydatków ogółem" – powiedział minister. 

Dodatkowy miliard w subwencji zostanie podzielony na wszystkie samorządy

- "Podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli nie jest podwyżką jedynie na cztery miesiące, ale podwyżką na stałe" – zapewnił dziś podczas konferencji prasowej Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Szef MEN wskazał, że  środki na zwiększone wynagrodzenie w przyszłym roku będą ujęte w przyszłorocznej subwencji.- Mamy dodatkowy miliard złotych dla samorządów przeznaczony na podwyżki płac nauczycieli. Podwyżki te nie są tylko do końca tego roku. Jest to stała podwyżka płac nauczycieli - wskazał minister edukacji. 

Minister Dariusz Piontkowski zwrócił również uwagę na to, że koszty funkcjonowania edukacji nie są wyłącznie pokrywane ze środków budżetu państwa. Środki te zagwarantowane są w dochodach samorządów, nie tylko w subwencji oświatowej.

Konferencja prasowa ministra edukacji narodowej

Szef MEN odniósł się również do wypowiedzi wiceprezydent Warszawy, która stwierdziła, że z rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej w 2019 r. wynika, że stolica nie może liczyć nawet na złotówkę.

- "To nieprawda. Policzyliśmy to. Warszawa jeszcze w tym roku otrzyma 36,8 mln zł dodatkowych pieniędzy" - powiedział szef MEN. 

Dodatkowy miliard w subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli

Mamy dodatkowy miliard zł w subwencji dla samorządów na sfinansowanie wrześniowej podwyżki pensji nauczycieli – poinformowali dziś podczas wspólnej konferencji prasowej Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej i Leszek Skiba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Przypominamy, że zgodnie z czerwcową nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela, wynagrodzenia nauczycieli od września br. wzrosną o prawie 10 proc. Wdrożenie tej podwyżki wymaga zmian aktów wykonawczych. Z tego powodu dzisiaj Minister Edukacji Narodowej skierował do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzeniew sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

W związku z dodatkową podwyżką wynagrodzeń nauczycieli w 2019 r. i wprowadzeniem świadczenia na start dla nauczyciela stażysty zwiększeniu ulegnie kwota części oświatowej subwencji ogólnej w 2019 r. Konieczne jest zatem określenie zasad dokonania podziału dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Projektowana nowelizacja rozporządzenia zawiera przepisy umożliwiające dokonanie podziału dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Najważniejsze zmiany zawarte w projekcie dotyczą:

 • Podziału kwoty subwencji w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. o 9,6 proc.
 • Wsparcia dla małych szkół. Przy podziale dodatkowej kwoty subwencji oświatowej zostanie uwzględnione dodatkowe wsparcie dla małych publicznych szkół podstawowych (w zależności od sytuacji finansowej samorządów) w wysokości ok. 190 zł na ucznia. Naliczono z tego tytułu w ramach dodatkowego podziału subwencji kwotę 59,1 mln zł.
 • Naliczania kwoty ok. 1,2 tys. zł na nauczyciela stażystę w związku z wprowadzeniem świadczenia dla nauczycieli stażystów. Samorządy otrzymają dodatkowo z tego tytułu ok. 24 mln zł. Przewidujemy, że ze świadczenia skorzysta ponad 19 tys. nauczycieli stażystów.

W latach 2016-2019 subwencja oświatowa wzrosła o 5,5 mld złotych. W ustawie budżetowej na rok 2019 zaplanowano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 45.907.494 tys. zł. Jest ona wyższa w stosunku do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnionej w ustawie budżetowej na rok 2018 (43.075.129 tys. zł) o 2.832.365 tys. zł, tj. o 6,6%. Dodatkowo planowane jest zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w 2019 r. o 1 mld zł. W sumie w 2019 r. subwencja wzrośnie w stosunku do roku poprzedniego o ponad 3,8 mld zł.

W 2019 r. w sumie wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 15 proc.

Po wdrożeniu podwyżki, od 1 września 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze wyniesie:

 • nauczyciela stażysty – 2 782 zł
 • nauczyciela kontraktowego – 2 862 zł
 •  nauczyciela  mianowanego – 3 250 zł
 • nauczyciela dyplomowanego – 3 817 zł

Nowelizacja Karty Nauczyciela

Przypomnijmy, iż ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw zakłada podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od września, nowy dodatek dla nauczycieli wchodzących do zawodu, minimum 300 zł dodatku za wychowawstwo, skrócenie ścieżki awansu zawodowego oraz powrót do oceny pracy z 2018 r.

Ustawa jest wynikiem porozumienia zawartego przez rząd z oświatową Solidarnością. 

Zniesiona została obligatoryjność oceny pracy nauczycieli. Natomiast utrzymana została opinia rady rodziców przy tej ocenie. W zakresie awansu zawodowego przywrócona została ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Skrócone zostały okresy pracy w szkole niezbędne do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego – do 2 lat pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz do 1 roku przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Skrócony został również staż na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy.

Ponadto, odpowiednio do wprowadzanych zmian w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, zostały dostosowane przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli szkół polonijnych. Zmiany te polegają na: skróceniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy, zastąpieniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego rozmową przeprowadzaną przez komisję kwalifikacyjną oraz skróceniu okresów pracy w szkole niezbędnych do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

Inne zmiany mają charakter doprecyzowujący i porządkujący. Dotyczą przede wszystkim ograniczenia możliwości nadużywania umów o pracę na czas określony, postępowania dyscyplinarnego nauczycieli, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, przekazywania dotacji na finansowanie doradztwa metodycznego.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie 1 września 2019 r.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 – drugi rok wprowadzania zmian w systemie edukacji Nowy rok szkolny 2018/2019 to kolejny etap wdrażania zmian w edukacji. Następna tura podwyżek dla nauczycieli, wsparcie finansowe dla samorządów, szerokopasmowy internet i multimedialne tablice w szkołach, a (...)

Kolejne podwyżki dla nauczycieli

Kolejne podwyżki dla nauczycieli

Od stycznia kolejne podwyżki dla nauczycieli Już od 1 stycznia 2019 roku pensje nauczycieli wzrosną o kolejne 5%. To druga transza wprowadzanych od kwietnia bieżącego roku podwyżek wynagrodzeń nauczycieli. W sumie od 1 kwietnia 2018 r. do 1 stycznia 2019 r. roku pensje nauczycieli (...)

Zmiana statusu zawodowego nauczyciela?

Zmiana statusu zawodowego nauczyciela?

Podwyżki dla nauczycieli, więcej czasu dla ucznia i mniej biurokracji Prawie 8 mld zł rząd przeznaczy na podwyżkę pensji dla nauczycieli. Przeciętne wynagrodzenie dla nauczyciela wchodzącego do zawodu wzrośnie nawet o 1 412 zł. Minister Edukacji i Nauki przedstawił oświatowym związkom zawodowym (...)

Jak mają być ustalane wynagrodzenia nauczycieli?

Jak mają być ustalane wynagrodzenia nauczycieli?

W Sejmie jest obecnie Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, dotyczący wprowadzenia systemu, który zagwarantuje nauczycielom niezależny od pracowników sfery budżetowej sposób kształtowania wynagrodzeń - podwyższenia kwoty bazowej.  Jak obecnie ustala się średnie (...)

Podwyżki dla nauczycieli

Podwyżki dla nauczycieli

Nowelizacja przepisów zakłada podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od września, nowy dodatek dla nauczycieli wchodzących do zawodu, minimum 300 zł dodatku za wychowawstwo, skrócenie ścieżki awansu zawodowego oraz powrót do oceny pracy z 2018 r. Co przewiduje ustawa z dnia (...)

Stanowisko MEN w sprawie wysokości podwyżek dla nauczycieli

Stanowisko MEN w sprawie wysokości podwyżek dla nauczycieli

12 czerwca 2008 r. MEN wystosowało następujące stanowisko w sprawie sugerowanych przez "Gazetę Prawną" wysokości podwyżek dla nauczycieli:W związku z artykułem w dzienniku „Gazeta Prawna" (12.06.2008), pt. Pensje nauczycieli wyższe o 3.9 proc., stażystów o 27 proc., (...)

Więcej pieniędzy dla nauczycieli

Więcej pieniędzy dla nauczycieli

Wynagrodzenia nauczycieli w przyszłym roku wzrosną dwa razy po 5 procent, to ponad dwukrotnie więcej niż wzrost wynagrodzeń w całej gospodarce szacowany na 4,3 procent - poinformowała Krystyna Szumilas, Sekretarz Stanu w MEN, podczas spotkania z dziennikarzami 23 czerwca 2008 roku.Na podwyżki (...)

Ile więcej dostaną nauczyciele?

Ile więcej dostaną nauczyciele?

Prezentujemy oświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie artykułu "Ile więcej dostaną nauczyciele" (Fakt 17.09.08):W związku z artykułem „Ile więcej dostaną nauczyciele" (Fakt 17.09.08 r.), autorstwa Justyny Węcek informujemy, że zaprezentowane kalkulacje oparte (...)

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

Konstytucja dla Nauki  Po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, trafią one pod obrady Sejmu. Obydwa projekty przygotowało Ministerstwo Nauki (...)

Pensje i dodatki dla nauczycieli wzrosną od września

Pensje i dodatki dla nauczycieli wzrosną od września

Nowy rok szkolny nauczyciele przywitają z pensją wyższą o 3,8 proc., co mają zapewnione ustawowo. Wzrosną też dodatki do wynagrodzenia, których wysokość ustalają gminy. Pieniądze na podwyżki dla nauczycieli pokrywane są częściowo z subwencji oświatowej, a częściowo z budżetów gmin, (...)

Projekt budżetu na 2023 rok

Projekt budżetu na 2023 rok

Rada Ministrów przyjęła projekt  28 września 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2023. Zawiera on inne dane w porównaniu z wcześniej przyjętym projektem. Dochody budżetu państwa planowane są na poziomie 604,7 mld zł, a wydatki 672,7 (...)

Egzaminy odbędą się planowo, nauczyciele dostaną podwyżki

Egzaminy odbędą się planowo, nauczyciele dostaną podwyżki

Zostało podpisane porozumienie między stroną rządową oraz przedstawicielami NSZZ „Solidarność”. Podpisane porozumienie pomiędzy rządem a oświatową „Solidarnością” oznacza wprowadzenie od 1 września podwyżki wynagrodzeń o 9,6%. Łączny wzrost wynagrodzenia (...)

Podwyżki dla nauczycieli od 1 października

Podwyżki dla nauczycieli od 1 października

Senat przyjął bez poprawek ustawę Sejmu przewidującą szybszą podwyżkę płac dla nauczycieli. Nowelizacja polega na wprowadzeniu wynikającej z Karty Nauczyciela podwyżki płac już od 1 października 2002r. a nie dopiero od 1 stycznia 2003r. Od 1 października płace te wynosiłyby:1) nauczyciela (...)

Negocjacje rządu ze związkami zawodowymi nauczycieli

Negocjacje rządu ze związkami zawodowymi nauczycieli

25 czerwca 2008 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli rządu z reprezentantami związków zawodowych nauczycieli. W odpowiedzi na postulaty związkowców strona rządowa zobowiązała się przygotować symulację struktury wynagrodzeń zakładając, że wynagrodzenie zasadnicze (...)

Egzaminy zgodnie z harmonogramem CKE?

Egzaminy zgodnie z harmonogramem CKE?

ZNP zaplanował, że strajk nauczycieli rozpocznie się w poniedziałek, 8 kwietnia 2019 r. Czy rząd zapweni prawidłowe przeprowadzenie egzaminów w szkołach? Nadchodzące egzaminy to pierwszy poważny sprawdzian dla ponad miliona uczniów zdających egzamin ósmoklasisty, (...)

Pierwsze czytanie projektu Ustawy o emeryturach pomostowych

Pierwsze czytanie projektu Ustawy o emeryturach pomostowych

  15 października br. odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu Ustawy o emeryturach pomostowych, który zapewnia ok. 240 tys. osób pracujących w warunkach szczególnych lub wykonujących pracę o szczególnym charakterze możliwość wcześniejszego zakończenia (...)

Nauczyciel dla ucznia

Nauczyciel dla ucznia

Status zawodowy nauczyciela do zmiany... Więcej czasu nauczyciela dla ucznia, mniej biurokracji, a także kilkudziesięcioprocentowe podwyżki – to cel przedstawionych przez MEiN zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli.  21 września br. w gmachu MEiN odbyło się kolejne spotkanie kierownictwa (...)

Bezpieczny powrót do szkół

Bezpieczny powrót do szkół

Działania MEN w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii Elastyczne modele kształcenia, uprawnienia dyrektorów w sytuacji zagrożenia zarażenia COVID-19 w szkołach i placówkach, wytyczne sanepidu dla szkół i placówek, kalendarz działań legislacyjnych (...)

Co nowego w nowym roku szkolnym 2019/2020?

Co nowego w nowym roku szkolnym 2019/2020?

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020 W poniedziałek, 2 września br. ok. 4,6 mln uczniów z blisko 24 tys. szkół rozpoczęło zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2019/2020. W szkołach podstawowych będzie uczyć się ponad 3 mln uczniów, w tym w I klasie około (...)

Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia

Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia

  W związku z licznie wyrażanymi wątpliwościami dotyczącymi wysokości minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego przysługującego nauczycielom przebywającym na urlopie dla poratowania zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło następującą opinię: W myśl art. 73 ust. 5 (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela

Jesteśmy placówką oświatową feryjną. W związku z potrzebami wynikającymi z art. 10 ust. 7 K. N. zatrudniliśmy nauczycieli (emerytów i pracujących w innych szkołach), z którymi umowy o pracę na czas określony zawarliśmy od 1.09.2007r. do 20.06.2008r. (tj. do końca trwania zajęć dydaktycznych (...)

Dofinansowanie szkolenia nauczyciela

Dofinansowanie szkolenia nauczyciela

Nauczycielka wychowania fizycznego po przebytym urlopie macierzyńskim i po powrocie do pracy na okres trzech tygodni - na wniosek lekarza - udaje się z dniem 3 stycznia 2007 r. na urlop roczny dla poratowania zdrowia. Przed rozpoczęciem urlopu dla poratowania zdrowia, złożyła podanie o dofinansowanie (...)

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Wypowiedziałam umowę człowiekowi któremu wynajmuję mieszkanie. Dałam mu do podpisania nową umowę na której widnieje podwyższony czynsz. Niestety lokator, ani nie chce podpisać nowej umowy, ani nie chce się wyprowadzić. Co moge w takiej sytuacji zrobić? Niniejsza opinia prawna została (...)

Zgromadzenie Zakonne - nadzór pedagogiczny

Zgromadzenie Zakonne - nadzór pedagogiczny

Przedszkola niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenia Zakonne. W jakich obszarach mogę prowadzic nadzór pedagogiczny (pełnię funkcję wizytatora w KO, 1,5 roczny staż pracy na stanowisku), aby nie naruszyć prawa Zgromadzenia Zakonnego? Czy pracujące w przedszkolu Siostry obowiązuje rozporządzenie (...)

Zostałam zwolniona przez dyrektora szkoły-co mogę zrobić w tej sytuacji?

Zostałam zwolniona przez dyrektora szkoły-co mogę zrobić w tej sytuacji?

Z powodu reorganizacji w szkole w której pracuje, dostałam wypowiedzenie. Miałam mieć w przyszłym roku szkolnym przewidziane 5 godzin. Czy dyrektor szkoły mógł mnie zwolnić? Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów ustawy Karta nauczyciela (Dz.U.2014.191 j.t.) – (...)

Skuteczność wypowiedzenia czynszu najmu lokalu

Skuteczność wypowiedzenia czynszu najmu lokalu

Dwukrotnie wysłałem do najemcy list polecony z potwierdzeniem odbioru, dotyczący podwyżki czynszu najmu lokalu mieszkalnego. I dwukrotnie otrzymałem zwrot listu. Wiem, że najemca celowo nie odbiera listu, aby nie płacić zwiększonego czynszu. Co w tej sytuacji mogę zrobić, aby skutecznie doręczyć (...)

Obniżenie czynszu za najem

Obniżenie czynszu za najem

Wynajmuję lokal, ale uważam, że czynsz jest za wysoki na dzisiejsze czasy. Czy mogę negocjować z nimi? Czy mogę oddać sprawę do sądu o obniżenie czynszu, czy też ustalenie czynszu? Strony umowy oczywiście zawsze mogą negocjować jej warunki przed jej podpisaniem. Możliwe jest także negocjowanie (...)

Zatrudnianie nauczycieli a karta nauczyciela

Zatrudnianie nauczycieli a karta nauczyciela

Jesteśmy stowarzyszeniem prowadzącym różnorodną działalność oświatową m.in. prowadzimy szkoły i zatrudniamy nauczycieli. Czy wymiar czasu pracy i urlopu nauczyciela musi być zgodny z Kartą Nauczyciela czy z Kodeksem pracy? Czy umowa o pracę z nauczycielem powinna być zawarta na rok szkolny (...)

Fundusz socjalny nauczycieli i pracowników szkoły

Fundusz socjalny nauczycieli i pracowników szkoły

Wysokość i zasady naliczania odpisów na fundusz socjalny dla emerytów-nauczycieli określa Karta Nauczyciela. Jakie są zasady tworzenia odpisów dla emerytów-pracowników obsługi szkół (np. sekretarki, sprzątaczki)? Jaka jest sytuacja emerytów-pracowników obsługi po likwidacji szkoły? Dla (...)

Pijany pracownik w pracy

Pijany pracownik w pracy

Jakie może podjąć czynności dyrektor szkoły, jeżeli nauczyciel jest w stanie po spożyciu alkoholu w miejscu pracy? Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy . Oznacza to, że za nieprzestrzeganie (...)

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli.

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli.

Od 20 lat pracuję jako nauczycielka w szkole podstawowej. W tym roku chciałabym przejść na świadczenie kompensacyjne. Prosiłabym o odpowiedź ile w takim przypadku należy mi się odprawy emerytalnej? Sporządzoną na Pani potrzebę opinię prawną oparliśmy na przepisach:  rozporządzenia (...)

Wykształcenie instruktora zawodu w Centrum Integracji społecznej

Wykształcenie instruktora zawodu w Centrum Integracji społecznej

Gmina prowadzi Centum Integracji Społecznej, w którym na zlecenie pracują instruktorzy zawodu(zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym).Czy taki pracownik powinien posiadać przygotowaniu pedagogiczne(jaki zakres i w oparciu o jaki przepis prawny ) lub czy wystarczy,że kierownik jednostki posiada (...)

Wynagrodzenie dla nauczycieli za nadgodziny

Wynagrodzenie dla nauczycieli za nadgodziny

Czy jest podstawa prawna regulująca zasady wynagradzania nauczycieli, (głównie dyrektorów i wicedyrektorów) za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, kiedy przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dni ustawowo wolne? Zasady wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe określa (...)

Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

Pracodawca, rzemieślnik, chce zatrudnić pracownika młodocianego. Jakie kwalifikacje powinien posiadać pracodawca, lub jego pracownicy aby móc zatrudnić pracownika młodocianego na praktyczną naukę zawodu? Proszę o podanie aktów prawnych. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia (...)

Odpowiedzialność kierownika wycieczki szkolnej

Odpowiedzialność kierownika wycieczki szkolnej

Chciałabym dowiedzieć się jakie od strony prawnej czekają konsekwencje kierownika wycieczki szkolnej osób niepełnoletnich. Jedna z nich pod wpływem alkoholu doznała ciężkiego urazu (wpadła do ogniska) i została zabrana do szpitala, gdzie przebywała jedną dobę. Obecnie przebywa w szpitalu (...)

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego? Prawo do dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia regulują przepisy płacowe obowiązujące u danego pracodawcy i nie jest to obligatoryjny, powszechny składnik wynagrodzenia. Karta Nauczyciela mówi, (...)