Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

W jakim celu można założyć spółkę z o.o.?

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą utworzyć osoby fizyczne, a także osoby prawne (np. spółka akcyjna albo stowarzyszenie). Kodeks spółek handlowych zezwala również na założenie takiej spółki przez jednego wspólnika (art. 151 § 1 k.s.h.). Jedynym ograniczeniem jest zakaz tworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być tworzone przez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, jeśli tylko ustawa nie zawiera ograniczeń. Cel prawnie dopuszczalny to cel, który nie jest prawnie zakazany. Chodzi zatem o zgodność celu działalności spółki z o.o. z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego. Należy podkreślić, że ów cel gospodarczy spółki musi być zawsze wspólnym celem wspólników.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być tworzona dla wszystkich postaci prowadzenia działalności. Przepisy szczególne niekiedy wprowadzają bowiem warunek, że określona działalność może być prowadzona tylko i wyłącznie w formie spółki akcyjnej. 

Przykład:

 • Wyłącznie w formie spółki akcyjnej mogą działać banki (art. 12 ustawy – Prawo  bankowe).

Aby powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przyszli wspólnicy (założyciele) muszą zawrzeć umowę spółki (akt założycielski) oraz zgromadzić środki, jakie będą potrzebne dla jej funkcjonowania (kapitał zakładowy), a następnie dokonać wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców. Dopiero z chwilą dokonania wpisu przez sąd, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaczyna istnieć jako odrębny podmiot prawa (osoba prawna).

Czynności prowadzące do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga łącznie:

 1. zawarcia umowy spółki albo sporządzenia aktu założycielskiego spółki jednoosobowej, tzw. akt erekcyjny;

 2. wniesienia przez wspólników przewidzianych w umowie wkładów pokrywających w całości kapitał zakładowy spółki;

 3. ustanowienia wymaganych przez kodeks spółek handlowych organów – tj. w każdym przypadku zarządu, a w sytuacjach wskazanych w ustawie lub w umowie – także rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej;

 4. wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, co jest równoznaczne z uzyskaniem przez nią osobowości prawnej (art. 12 k.s.h.).

Poniżej omówimy te etapy zakładania spółki.

Zawarcie umowy spółki

Umowa (dla spółek jednoosobowych - akt założycielski) musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, inaczej jest nieważna. Zob. Wzór umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Powinna ona określać firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, wysokość kapitału zakładowego, oznaczenie, czy wspólnik może mieć większą ilość udziałów niż jeden, wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną udziałów obejmowanych przez poszczególnych wspólników, czas trwania spółki, jeśli ma być on z góry oznaczony, a także przedmiot wkładu niepieniężnego (aportu) oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Wszystkie te elementy stanowią postanowienia obligatoryjne (obowiązkowe), bez których umowa nie może skutecznie w obrocie prawnym funkcjonować.

Kapitał ten podzielony jest na udziały, które przypadają wspólnikom. Umowa musi zatem wskazywać, na ile udziałów dzielony jest kapitał, a także ile i jakiej wartości udziały przypadają poszczególnym osobom. Minimalna wysokość jednego udziału wynosi 50 zł.

Z chwilą zawarcia umowy spółki powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Istnieje ona do momentu wpisu spółki do rejestru. Może ona we własnym imieniu zaciągać zobowiązania i nabywać prawa oraz występować przed sądem. Za wszystkie jej działania ponoszą solidarną odpowiedzialność: spółka oraz osoby działające w jej imieniu. Spółka z o.o. w organizacji może prowadzić działalność gospodarczą jeszcze przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zob.: Spółka z o.o. w organizacji

Umowa spółki stanowi nie tylko formalną przesłankę zawiązania spółki z o.o. i uzyskania przez nią osobowości prawnej. Jest przede wszystkim aktem kształtującym przyszłe stosunki spółki, jej funkcjonowanie, a także przyszłą pozycję wspólników.

Umowa spółki może być zmieniona, jednakże każda zmiana umowy wymaga do swej ważności podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników większością 2/3 głosów oddanych, chyba że umowa spółki przewiduje warunki ostrzejsze (art. 246 § 1 k.s.h.), notarialnego zaprotokołowania takiej uchwały (art. 255 § 3 k.s.h), zgłoszenia zmiany w rejestrze handlowym i zarejestrowania takiej zmiany (art. 256 k.s.h).

Wniesienie całego kapitału zakładowego na rzecz spółki

Wniesienie wkładów jest konieczne z tego względu, że są one przeznaczone na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym spółki.

Wkład pokrywający udziały w kapitale zakładowym spółki z o.o. może być pieniężny lub niepieniężny. Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być nieruchomości, rzeczy ruchome (aporty rzeczowe), prawa majątkowe (bezwzględne, jak: patenty, prawa autorskie, bądź prawa względne, jak: wierzytelności), prawa do dóbr niematerialnych przed uzyskaniem na nie wyłączności prawnej, np. prawo do patentu na wynalazki. W praktyce jako aport dopuszcza się także przekazanie spółce know-how. Przedmiotem aportu mogą być wyłącznie prawa majątkowe zbywalne. Nie może więc przedmiotem aportu być przysługujące wspólnikowi prawo użytkowania, gdyż jest ono niezbywalne, co wynika wprost z przepisu art. 254 k.c.

Do powstania spółki jest konieczne, aby wszystkie zadeklarowane przez wspólników wkłady (pieniądze lub inne wartości rzeczowe wnoszone do spółki) zostały spółce wpłacone (lub przekazane we właściwy sposób). Minimalna wysokość kapitału potrzebnego dla założenia spółki z o. o. to 5000 zł. W chwili złożenia wniosku o rejestrację spółki z o.o. cały jej kapitał zakładowy powinien już być wniesiony do spółki.

Powołanie organów spółki

Następnie konieczne jest powołanie organów spółki, a mianowicie: zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.

Zarząd jest zarządzająco-wykonawczym organem spółki. Do zarządu mogą być powołani wspólnicy bądź też inne osoby. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Członków zarządu ustanawiają wspólnicy uchwałą - chyba że umowa spółki przewiduje inny sposób powołania składu zarządu, np. wyznaczenie zarządu przez określonego wspólnika, powołanie przez radę nadzorczą itp. (art. 201 k.s.h). Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie określają górnej granicy wielkości składu osobowego zarządu. Należy jednak uznać, iż konieczne jest tu rozsądne określenie składu osobowego - zgodnie z jego funkcją i zadaniami.

Powołane do składu zarządu spółki osoby stają się członkami zarządu z chwilą podjęcia przez wspólników uchwały o ich powołaniu do składu zarządu. Wpis do rejestru sądowego w tym względzie ma znaczenie jedynie deklaratywne - potwierdzające istniejący stan faktyczno-prawny. Zob.: Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności (art. 213 § 1 k.s.h.); nie ma ona jednak prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki (art. 219 § 1 i 2 k.s.h.). Jeśli umowa przewiduje powołanie w spółce rady nadzorczej, to zgodnie z art. 163 pkt. 4 k.s.h musi to nastąpić w okresie przed zgłoszeniem spółki do rejestru, gdyż w takim wypadku jest to konieczne „do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością". Powołanie rady nadzorczej (lub komisji rewizyjnej) staje się obligatoryjne, jeżeli wysokość kapitału zakładowego przekroczy 500 tys. zł, a liczba wspólników - 25 osób (art. 213 § 2 k.s.h.). Rada nadzorcza spółki z o.o. składa się z co najmniej 3 członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników; umowa spółki może przewidywać inny sposób powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej (zob. art. 215 k.s.h.).

Komisja rewizyjna zajmuje się oceną sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdań finansowych spółki, oceną wniosków zarządu dotyczących podziału zysku bądź pokrycia strat, a także składaniem zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Komisja rewizyjna spółki z o.o. składa się co najmniej z 3 członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników; umowa spółki może przewidywać inny sposób powoływania i odwoływania członków komisji rewizyjnej.

Jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej, członkowie komisji rewizyjnej powoływani są na okres jednego roku; mogą być jednak uchwałą wspólników odwołani  w każdym czasie (art. 217 k.s.h.). Zob.: Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w sp. z o.o.

Powołania władz spółki można dokonać w umowie lub w późniejszym czasie w sposób w umowie wskazany. Jednakże zarząd musi być powołany przed zgłoszeniem spółki do rejestru przedsiębiorców, bo to on w imieniu spółki dokonuje zgłoszenia.

Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców

Zgłoszenie spółki do rejestru przedsiębiorców powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, w przeciwnym razie umowa ulega rozwiązaniu. Rejestr przedsiębiorców prowadzi Krajowy Rejestr Sądowy. Wniosek o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym należy złożyć do właściwego ze względu na miejsce siedziby spółki Sądu Rejonowego Wydziału Gospodarczego KRS. Wniosek składa się na urzędowych formularzach (art. 19 ust. 2 ustawy o KRS):

 • KRS W3 - wniosek o rejestrację podmiotu,

 • KRS WE - załącznik do wniosku KRS W3, w którym wpisujemy dane wspólników spółki,

 • KRS WK- załącznik do wniosku KRS W3, w którym wpisujemy dane osób wchodzących w skład organów spółki: zarządu i rady nadzorczej, bądź komisji rewizyjnej, jeśli zostały powołane,

 • KRS WL - załącznik do wniosku KRS W3, w którym wpisujemy dane prokurentów, jeśli zostali powołani,

 • KRS WM - załącznik do wniosku KRS W3, w którym wpisujemy przedmiot działalności gospodarczej spółki wg kodów PKD,

Formularze dostępne są w siedzibie sądu rejestrowego oraz w postaci elektronicznej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (art. 19 ust. 5 ustawy o KRS).

Do wskazanych formularzy należy wpisać bądź dołączyć:

 1. nazwiska, imiona i adresy członków zarządu (art. 166 § 1 pkt 5 k.s.h.),  

 2. nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli organy te zostały utworzone (art. 166 § 1 pkt 6 k.s.h.),

 3. nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki (art. 166 § 2 k.s.h.),

 4. umowę spółki, bądź akt założycielski (art. 167 § 1 pkt 1 k.s.h.), 

 5. oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione  (art. 167 § 1 pkt 2 k.s.h.), 

 6. jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego  (art. 167 § 1 pkt 3 k.s.h.), 

 7. podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich  (art. 167 § 2 k.s.h.) ,

 8. wzory podpisów członków zarządu  (art. 167 § 3 k.s.h.),

 9. dowód uiszczenia opłat, o których mowa niżej (art. 19 ust. 2 zd. 2 ustawy o KRS).

Listy zawierające nazwiska i imiona osób wymienionych w pkt 1-3 należy złożyć w formie oświadczenia podpisanego przez zarząd.

Wniosek podlega następującym opłatom:

 • opłacie sądowej w wysokości 1.000 zł (art. 52 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; zob.: Opłaty w postępowaniu nieprocesowym w sprawach z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego od 2 marca 2006 r.),

 • opłacie za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 500 zł (art. 19 ust. 2 zd. 2 ustawy o KRS w zw. z § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia).

Opłaty związane z postępowaniem rejestrowym należy wnosić na rachunek bieżący dochodów sądu lub do kasy sądu, w którym funkcjonuje Wydział Gospodarczy KRS, do którego składany jest wniosek o rejestrację.

Dokonanie zgłoszenia spółki z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego jest ostatnim aktem poprzedzającym powstanie spółki z o.o. jako osoby prawnej. Zarząd jest obowiązany złożyć we właściwym sądzie rejonowym wniosek o wpis zawiązanej spółki z o.o. (art. 164 § 1 k.s.h.). W razie niezłożenia takiego wniosku w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy spółki lub też jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne - umowa  spółki ulega rozwiązaniu (art. 169 in fine k.s.h). Nikt inny poza zarządem spółki nie jest powołany do zgłoszenia wniosku o wpis do rejestru handlowego. Przykładowo nie mają takiego prawa wspólnicy spółki z o.o. czy też członkowie rady nadzorczej lub pełnomocnicy. Pamiętać należy również, iż do zgłoszenia takiego wniosku uprawniony jest zarząd in corpore, a nie poszczególni jego członkowie. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Wniosek o wpis sąd rejestrowy powinien rozpatrzyć w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. Wpis zawiązanej spółki z o.o. do rejestru handlowego ma charakter konstytutywny, tzn. jest niezbędnym warunkiem powstania prawa. Skutkiem prawnym wpisu jest bowiem m.in. nabycie osobowości prawnej zgłoszonej do zarejestrowania spółki z o.o. Wpis do rejestru ma również charakter sanacyjny, w związku z czym spółka z o.o. uzyskuje byt prawny, nawet pomimo stwierdzenia istotnych braków, które powinny stanowić przeszkodę w rejestracji spółki. Wpis do rejestru jest dokonywany na wniosek, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Wniosek o wpis składa się na urzędowych formularzach po uiszczeniu opłaty sądowej. Przepisy art. 166-167 k.s.h. stanowią wymogi, jakie wpis do rejestru winien spełniać.

Z momentem dokonania wpisu do rejestru (jeszcze przed uprawomocnieniem się orzeczenia w tej sprawie) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskuje osobowość prawną. Jest to zatem chwila powstania spółki.

Dodatkowe czynności, których należy dopełnić przed rozpoczęciem przez spółkę działalności

Aby nowo powstała spółka mogła rozpocząć działalność, trzeba dokonać pewnych czynności o charakterze administracyjnym. Są to m.in. następujące czynności:

Zgłoszenie spółki do rejestru podmiotów gospodarczych (REGON)

Wniosek o wpis do rejestru powinien zostać złożony w urzędzie statystycznym województwa na terenie którego spółka ma siedzibę. Do wniosku należy dołączyć wypis z rejestru przedsiębiorców potwierdzający powstanie spółki.

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów gospodarki narodowej powinien zostać złożony niezwłocznie po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców (najpóźniej w ciągu 14 dni), ponieważ w kontaktach gospodarczych i urzędowych przedsiębiorca obowiązany jest posługiwać się nadanym mu numerem identyfikacyjnym REGON.

Wniosek o wpis do rejestru obejmuje następujące dane o spółce:

 • nazwa (firma) spółki i adres jej siedziby,

 • forma prawna i forma własności,

 • wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności,

 • data powstania spółki (data wpisania do KRS), data rozpoczęcia działalności, nazwa organu rejestrowego, nazwa rejestru i nadany przez ten organ numer, liczba pracujących,

 • informacje o jednostkach lokalnych, czyli zakładach, oddziałach, filiach, położonych w miejscu zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego prowadzona jest działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą.

Urzędy statystyczne wydają wpisanym do rejestru podmiotów gospodarki narodowej spółkom zaświadczenia o nadanym im i ich jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym wraz z zakodowanymi cechami i opisem tych cech niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku(zaświadczenie zostaje wysłane pocztą lub wydane bezpośrednio). Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów z tytułu wpisu do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej.

Wniosek o wpis do krajowego rejestru składa się na formularzu RG-1.

Jeżeli wspólnicy lub zarząd spółki nie zdecydowali się na złożenie wniosku o wpis do rejestru REGON wraz z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorców (w sposób opisany poniżej), wspólnicy, po uzyskaniu numeru identyfikacyjnego REGON mają obowiązek uzupełnić wpis do rejestru przedsiębiorców, podając nadany przez urząd statystyczny numer REGON.

Złożenie wniosku w przedmiocie wpisu numeru identyfikacyjnego REGON, nadanego w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, stanowiącego uzupełnienie pierwszego wpisu nowego podmiotu do Rejestru, nie podlega opłacie sądowej. Wpis dokonany w wyniku rozpoznania takiego wniosku nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2004 r. w związku ze zmianami w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy wniosek złożony do KRS jest pierwszym wnioskiem o wpis do rejestru i zawiera on wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego, sąd rejestrowy wniosek taki przesyła z urzędu do urzędu statystycznego województwa celem nadania wnioskodawcy numeru REGON, a także do urzędu skarbowego celem nadania numeru identyfikacji podatkowej wraz z postanowieniem o wpisie. Wniosek złożony do sądu rejestrowego powinien zawierać umowę spółki oraz dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba podmiotu, który ma być wpisany do rejestru.

Zgłoszenie spółki do ewidencji podatników

Ma ono na celu uzyskanie przez spółkę numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Zgłoszenia identyfikacyjnego spółki z o.o. dokonują upoważnione do tego osoby (członkowie zarządu spółki). Zgłoszenia dokonuje się na formularzu NIP-2.

Należy pamiętać o obowiązku dołączenia do zgłoszenia uwierzytelnionych bądź poświadczonych urzędowo dokumentów obejmujących: umowę spółki, informację dotyczącą sądu rejestrowego, w którym spółka została zarejestrowana, poświadczenie nadania numeru REGON, kopię umowy rachunku bankowego prowadzonego dla spółki oraz dokument stwierdzający prawo spółki do lokalu, w którym mieścić będzie się siedziba spółki.

Należy przypomnieć o możliwości złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego wraz z wnioskiem o wpis do KRS (co zostało opisane wyżej).

Zgłoszenie rejestracyjne podatku VAT

Zgłoszenie rejestracyjne podatnika podatku VAT (złożenie formularza VAT-R) należy dokonać najpóźniej przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej tym podatkiemj (czyli przed dokonaniem takiej sprzedaży lub wykonaniem usługi). Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Jeżeli jednak czynności te wykonywane są na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, to osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą składają zgłoszenie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce ich zamieszkania.

Potwierdzenie przez urząd skarbowy dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 152 zł.

Założenie przez spółkę rachunku bankowego

Jest on spółce potrzebny, aby za jego pośrednictwem mogły być dokonywane operacje finansowe związane z jej działalnością. O posiadaniu rachunku związanego z działalnością gospodarczą należy powiadomić urząd skarbowy właściwy ze względu na podatek dochodowy.

Pamiętaj, że:

 • Spółkę z o.o. może być także założona przez jedną osobę (akt założycielski zastępuje umowę spółki), pod warunkiem, że nie będzie to inna jednoosobowa sp. z o.o.;

 • Sporządzenie umowy spółki z o.o. podlega opłacie notarialnej. Taksa notarialna ustalana jest procentowo w zależności od wysokości kapitału zakładowego spółki;

 • Od zawarcia umowy spółki należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, którego wysokość zależy od wartości wkładów wniesionych na kapitał zakładowy;

 • Wkłady do spółki z o.o. należy wnieść w całości w zadeklarowanej wysokości jeszcze przed wpisaniem spółki do rejestru;

 • W spółce z o.o. jedynym obligatoryjnym organem jest zarząd. Inne organy: rada nadzorcza lub komisja rewizyjna mogą, ale nie muszą zostać wybrane (przepisy przewidują wyjątek od tej zasady w przypadku spółki z dużą liczbą wspólników (ponad 25) lub kapitałem wyższym niż 500.000zł).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm.);

 • Ustawa z dnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2007 r., Nr 168, poz. 1186, ze zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. 1996 r., Nr 45, poz. 204, ze zm.);

 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 1995 r., Nr 88, poz. 439 ze zm.);

 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. 2004 r., Nr 269, poz. 2681, ze zm.);

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2007 r., Nr 155, poz. 1095, ze zm.).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Gdy stowarzyszenie chce stać się spółką... – opinia prawna

Gdy stowarzyszenie chce stać się spółką... – opinia prawna

Stan faktyczny Reprezentuje stowarzyszenie, które w ramach swojej działalności statutowej na rzecz swoich członków prowadzi również działalność gospodarcza w zakresie dostawy usługi internetu oraz telewizji kablowej. Zamierzamy zmienić formę naszego stowarzyszenia na inny podmiot działający w ramach kodeksu spółek handlowych (np: spółka z o.o.) Jak powinna wyglądać i przebiegać (...)

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

Rejestracja spółki jawnej, spółkikomandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub prostej spółki akcyjnej w systemie S24 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawną lub komandytową możesz założyć na dwa sposoby: tradycyjnie, w formie aktu notarialnego, albo przez internet, na portalu S24, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Obecnie (...)

Zasady świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej - opinia prawna

Zasady świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem informatykiem. Nawiązałem kontakt z agentem z Wielkiej Brytanii, który chce podpisać ze mną kontrakt na wykonanie usługi informatycznej dla dużej firmy w Lionie. Nie mam z czymś takim żadnego doświadczenia. Jak do tego najlepiej podejść? Czy wykorzystać możliwości prawne w Wielkiej Brytanii (umbrella company), czy może założyć działalność gospodarczą w Polsce? (...)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka z o.o.) - kiedy warto rozważyć prowadzenie działalności w tej formie?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka z o.o.) - kiedy warto rozważyć prowadzenie działalności w tej formie?

  Jak funkcjonuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.)? Prawo przewiduje różne możliwości zorganizowania działalności gospodarczej w formie spółki. Jedną z form jej prowadzenia może być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć w każdym celu prawnie dopuszczalnym, (...)

Ogólne zasady przekształcania spółek w k.s.h

Ogólne zasady przekształcania spółek w k.s.h

Kodeks spólek handlowych przewiduje możliwość przekształcenia spółek handlowych, to jest spólki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo - akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej w inną spółkę handlową. Przekształceniu może również ulec spółka cywilna (uregulowana przepisami kodeksu cywilnego).Jakiego rodzaju przekształcenia są możliwe (...)

Jednoosobowa spółka z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o.

Czym jest spółka jednoosobowa? Kodeks spółek handlowych zawiera definicję spółki jednoosobowej. Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 3 spółką jednoosobową jest spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza.W aktualnym stanie prawnym jednoosobową może być więc zarówno spółka (...)

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna a upadłość

Spółka cywilna, jako umowa prawa cywilnego między wspólnikami będącymi co do zasady przedsiębiorcami, nie ma zdolności upadłościowej. Polski system prawa odmawia jej statusu przedsiębiorcy. Przedsiębiorcami są jednak jej wspólnicy i oni mają zdolność upadłościową. Jak przebiega postępowanie upadłościowe spółki cywilnej? Postępowanie" upadłościowe (...)

Spółka akcyjna w organizacji

Spółka akcyjna w organizacji

Spółka w organizacji może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także pozywać i być pozywana. Spółka akcyjna w organizacji jest więc podmiotem prawa funkcjonującym w obrocie gospodarczym. Spółka akcyjna w organizacji może więc prowadzić działalność gospodarczą jeszcze przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego (...)

Spółka jawna jako pokrzywdzony

Spółka jawna jako pokrzywdzony

W sprawie dotyczącej przestępstwa z art. 296 k..k. Sąd Okręgowy przedstawił Sądowi Najwyższemu następujące zagadnienie prawne: Czy spółka jawna może brać udział w postępowaniu karnym w charakterze pokrzywdzonego? SN nie podjął uchwały w tym przedmiocie, ale w uzasadnieniu postanowienia stwierdził, że Spółka jawna może występować w postępowaniu karnym w charakterze (...)

Spółka komandytowa w stadium wstępnym

Spółka komandytowa w stadium wstępnym

  Jak dochodzi do powstania spółki komandytowej? Zawiązanie spółki komandytowej następuje w drodze zawarcia umowy pomiędzy jej uczestnikami, spółka zaś jako odrębny podmiot powstaje z chwilą wpisu do właściwego rejestru (art. 109 § 1 KSH). Chodzi o Krajowy Rejestr Sądowy zwany dalej rejestrem, wprowadzony ustawą z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze (...)

Księgi handlowe dla rolników

Księgi handlowe dla rolników

Gospodarz dowie się o rodowodzie stada krów, owiec czy indyków z księgi hodowlanej sporządzonej na wzór unijny. Szybciej dostanie rekompensatę za zwierzęta zabite z powodu epidemii Rzeczpowspolita 25.05.2007 r. rolnik, gospodarz, stado, Unia, rekompensata, epidemia

Wyższy czynsz za powierzchnie handlowe

Wyższy czynsz za powierzchnie handlowe

W tym roku w stolicy nie powstanie ani jedno centrum handlowe, takie jak Złote Tarasy czy Arkadia. Nasycenie tego rynku i brak możliwości inwestycyjnych sprawiły, że część deweloperów skupiła się na mniejszych obiektach, część – na mniejszych miastach. (...) Jeśli w centrum handlowym pojawi się wolna powierzchnia, szybko znajduje nowego najemcę. Trochę dłużej może trwać (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu na ich miejsce zamieszkania w UE. ##baner## Jakie są najważniejsze cele aktu o usługach (...)

Rabaty stosowane przez sieci handlowe - raport UOKiK

Rabaty stosowane przez sieci handlowe - raport UOKiK

UOKiK sprawdził rabaty uzyskiwane przez duże sieci handlowe od dostawców produktów rolno-spożywczych. Efektem jest kompleksowy raport zawierający dane i wskazówki dotyczące rabatów stosowanych przez sieci handlowe. ##baner## Kontrola Prezesa UOKiK Rynek rolno-spożywczy znajduje się pod stałą kontrolą Prezesa UOKiK. Działania w tym obszarze prowadzone są (...)

Sieci handlowe atakują osiedla i miasteczka

Sieci handlowe atakują osiedla i miasteczka

Sieci handlowe szykują zmasowany atak na wielkie osiedla mieszkaniowe i małe miasta. Wszędzie będą powstawać niewielkie supermarkety - pisze DZIENNIK. (...) Utrzymanie się niskich cen i licznych produktowych promocji prognozuje również Andrzej Faliński z Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Dziennik Online 3.01.2007 r. handel, sieci handlowe, supermarkety, sklepy, markety, konkurencja

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Spółka małżeńska – opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Stan faktycznyMałżeństwo prowadzi działalność gospodarczą wspólnie (tzw. działalność gospodarcza na imię obojga małżonków prowadzona w oparciu o jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej), działalność rozliczana jest na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów, w działalności ze względu na obroty wykorzystywana jest kasa fiskalna. Co miesiąc składane (...)

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę?

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę?

Nawet jeżeli nie masz polskiego obywatelstwa, możesz prowadzić w Polsce firmę. Przeczytaj, w jakiej formie to zrobić i czego będziesz potrzebować do rejestracji działalności gospodarczej. Kto może założyć w Polsce firmę? Obywatel Ukrainy, który: przebywa w Polsce legalnie i posiada numer PESEL, może założyć działalność gospodarczą na takich samych zasadach (...)

Działalność nierejestrowa w praktyce

Działalność nierejestrowa w praktyce

Działalność nierejestrowa to jedno z rozwiązań "Konstytucji Biznesu", które jest dedykowane osobom, prowadzącym dorywczo drobną działalność gospodarczą. Po 5 miesiącach od wejścia w życie tego rozwiązania widać, że cieszy się ono dużym zainteresowaniem. Dowiedz się, kto może prowadzić działalność nierejestrową, jakie obowiązki ma osoba prowadząca taką działalność, (...)

Zezwolenie cudzoziemcowi prowadzącemu działalność gospodarczą na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

Zezwolenie cudzoziemcowi prowadzącemu działalność gospodarczą na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

Zasady i warunki pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane zostały przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku, nr 264, poz. 1573 ze zm., dalej: „ustawa o cudzoziemcach”). Ustawa ta w rozdziale 4 reguluje również problematykę udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na (...)

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W interpretacji ogólnej nr PT1.8101.3.2019 Minister Finansów wyjaśnił kwestie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawdź, co z niej wynika. ##baner## Czego dotyczy problem prawny? Interpretacja ta została wydana w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez (...)

Kupić przedsiębiorstwo na raty

Kupić przedsiębiorstwo na raty

Nabycie przedsiębiorstwa może nastąpić w kilku następujących po sobie aktach kupna sprzedaży. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 6 lipca. Zapadł on w sprawie Inergy Systems Poland sp. z o.o. przeciwko kancelariom doradczo-podatkowym Calan Ramolino Polska sp. oraz Deloitte & Touche sp. z o.o. Inergy Systems łączyła z pierwszą z kancelarii umowa o usługi z zakresu księgowości (...)

Wspólne przedsiębiorstwo a uczciwa konkurencja

Wspólne przedsiębiorstwo a uczciwa konkurencja

Moja firma wraz z dużym międzynarodowym koncernem zamierza utworzyć w Polsce spółkę, pozostającą pod wspólną kontrolą obu wspólników. Spółka będzie nabywała materiały do produkcji wyłącznie od nich i im też będzie sprzedawała całość produkcji. (...)Mamy tu do czynienia z tzw. wspólnym przedsiębiorstwem o niepełnym zakresie funkcji (non full-function joint venture) w rozumieniu (...)

Małe przedsiębiorstwo mały zarobek

Małe przedsiębiorstwo mały zarobek

Najmniej płacą mikroprzedsiębiorstwa – wynika z badań portalu Wynagrodzenia.pl. W dużych firmach można liczyć na ekstradodatki. Tam, gdzie jest do dziewięciu pracowników, pensje to zwykle 1,7 tys. zł. Wynagrodzenia rosną aż do 3,2 tys. zł w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej tysiąca osób. A to oznacza, że pracujący w największych korporacjach zarabiają średnio aż (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania. Większość przepisów nowej ustawy z dnia (...)

Zakazane nadużywanie przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej...

Zakazane nadużywanie przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej...

GlaxoSmithKline AEVE jest grecką spółką zależną GlaxoSmithKline plc, przedsiębiorstwa zajmującego się badaniami i wytwarzaniem produktów leczniczych z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie. Spółka ta zajmuje się importem, składowaniem i dystrybucją produktów leczniczych dostarczanych przez grupę GSK w Grecji. Na terytorium krajowym posiada więc zezwolenie (...)

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Jak powołać inspektora ochrony danych?

Kto może, a kto ma obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych? Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które musi być stosowane od 25 maja 2018 r., w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora dla administratorów i podmiotów przetwarzających wówczas, gdy: przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, (...)

Jakie są szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego dla małego podatnika?

Jakie są szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego dla małego podatnika?

Jakie szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego obowiązują również małego podatnika?  Ustawodawca określił wiele szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego, uzależnionych np. od terminu płatności czy chwili wykonania usługi. Dotyczą one bez wyjątku wszystkich podatników rozliczających podatek VAT na zasadach ogólnych. (...)

Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów, działając na podstawie art. 15 § 1 pkt 2 w związku z art. 264 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł 11 czerwca br. w sentencji swojej uchwały (sygn. I OPS 7/17): Obowiązek wnoszenia, przez osoby wskazane w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. (...)

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT?

Co to znaczy, że powstał obowiązek podatkowy?     Oznacza to, że miało miejsce wydarzenie, z którym przepisy prawa podatkowego wiążą powstanie obowiązku podatkowego. Jest to szczególnego rodzaju moment, w którym pomyślana tylko (potencjalna) czynność podlegająca opodatkowaniu staje się czynnością zaistniałą i rodzi skutki podatkowe. Czy powstanie obowiązku (...)

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Jakie są zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego w VAT? Co do zasady, obowiązek podatkowy w zakresie podatku (...)

Pomoc na start działalności gospodarczej dla właścicieli statków rybackich

Pomoc na start działalności gospodarczej dla właścicieli statków rybackich

Przypominamy: do 15 listopada 2022 r. właściciele albo współwłaściciele statków rybackich mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej. Dla kogo? Pomoc jest skierowana do właściciela albo współwłaściciela statku rybackiego, który: jest wpisany do rejestru statków rybackich; ma nadany numer (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego działania jest szybka identyfikacja nowo założonego podejrzanego rachunku bankowego i uniemożliwienie (...)

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

Zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowegow podatku od nieruchomości Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje, co do zasady, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeśli jednak okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie (...)

Premie na działalność pozarolniczą

Premie na działalność pozarolniczą

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk poinformował o rozpoczęciu prac nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc (...)

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dotację z pieniędzy PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej można otrzymać w powiatowym urzędzie pracy. Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej pomaga przedsiębiorczym osobom niepełnosprawnym w samozatrudnieniu. Jest to pomoc bezzwrotna. Decyzję w sprawie realizacji zadania podejmuje rada powiatu.  ##baner## Kto (...)

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

Kogo obejmie wymóg posiadania konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS? Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Umożliwi ono załatwianie spraw w ZUS online - w dowolnym miejscu i czasie. Obowiązek założenia konta na PUE ZUS wynika ze zmian w prawie (art. 1 pkt 15 i art. 15 (...)

Kto i na jakich zasadach może założyć spółkę europejską

Kto i na jakich zasadach może założyć spółkę europejską

 W związku z działaniem i celem Unii Europejskiej, państwa członkowskie zmierzają do utworzenia m.in. rozwoju gospodarczego Wspólnoty, jak i do ujednolicenia systemu prawnego w tym zakresie. Wyrazem tego może być uregulowanie w prawie europejskim swoistych form paneuropejskich prowadzenia działalności, do których zalicza się:spółkę europejską,europejskie (...)

PUE ZUS dla każdego płatnika składek

PUE ZUS dla każdego płatnika składek

Do 30 grudnia 2022 r. każdy płatnik składek powinien założyć profil na PUE ZUS Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego warto założyć swój profil jak najszybciej. Do tej pory (...)

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry start”

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu „Dobry start”

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu „Dobry start” można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się ZUS. Wnioski można składać (...)

Księgi wieczyste - założenie i wpis do księgi wieczystej

Księgi wieczyste - założenie i wpis do księgi wieczystej

  W jaki sposób zakłada się księgę wieczystą? Założenie księgi wieczystej następuje na wniosek osoby uprawnionej. W wyjątkowych sytuacjach założenie księgi wieczystej może nastąpić z urzędu np. po otrzymanie przez sąd zawiadomienia o zmianie właściciela danej nieruchomości sąd z urzędu wszczyna postępowanie o założenie księgi wieczystej. W praktyce jest to jednak (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zakaz działalności konkurencyjnej w spółce z o.o.

Zakaz działalności konkurencyjnej w spółce z o.o.

Posiadam udziały w spółce z o.o. zajmującej się (niestety, ma to odzwierciedlenie tylko w akcie notarialnym i KRS) produkcją estru. Zainwestowałam sporo gotówki, a efektów nie widać. W związku (...)

Umowa między członkiem zarządu a spółką z o.o.

Umowa między członkiem zarządu a spółką z o.o.

Jednoosobowa spółka z o. o. udziela pożyczki swojemu jedynemu wspólnikowi, który jednocześnie jest jedynym członkiem zarządu. Czy umowa pożyczki pomiędzy jednoosobową spółką z o. o. a jej (...)

Szkoda a odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej

Szkoda a odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej

Jak to jest z odpowiedzialnością wspólników spółki cywilnej? Czy w razie szkody spowodowanej działalnością spółki odpowiadają wspólnicy czy sama spółka? Czy lepiej jest przekształcić taką (...)

Czynności przekraczających zwykły zarząd

Czynności przekraczających zwykły zarząd

Jak określić sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności spółki, o których jest mowa w paragrafie 2 art. 173 Kodeksu spółek handlowych, dla których oświadczenia wymagają formy pisemnej (...)

Aport do spółki z o.o. a podatki

Aport do spółki z o.o. a podatki

Osoba fizyczna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W jej ramach są 4 serwisy internetowe. Jeden z serwisów jest zdecydowanie lepszy od innych. Dlatego właściciel chce założyć spółkę (...)

Spółka cicha

Spółka cicha

Przeczytałem artykuł na Państwa stronie na temat spółki cichej: http://e-prawnik.pl/biznes/prawo-spolek/pozostale/artykuly/co-to-jest-spolka-cicha-i-jaki-jest-jej-status-w-porzadku-prawnym-strona-3.htmlCzy (...)

Spółka cywilna

Spółka cywilna

W lipcu 2008 wstąpiłem jako trzeci wspólnik do istniejącej spółki cywilnej. Nie tworzyliśmy nowej umowy spółki, tylko został przygotowany aneks dodający nowe punkty do umowy i modyfikujący (...)

Spółka cywilna a ewidencja działalności

Spółka cywilna a ewidencja działalności

Zawarto pisemną umowę spółki cywilnej. Czy spółka cywilna musi być wpisana do rejestru ewidencji działalności gospodarczej? Sama spółka cywilna nie podlega wpisowi do ewidencji działalności (...)

Jednoosobowa spółka jawna

Jednoosobowa spółka jawna

Spółkę jawną tworzy dwóch wspólników. Po pewnym czasie jeden rezygnuje ze spółki, sprzedając swoje udziały. Czy spółka może kontynuować działalność, jeśli udziały wspólnika wykupi (...)

Spółka bez siedziby

Spółka bez siedziby

Spółka z o.o. w likwidacji zajmująca się do tej pory handlem detalicznym ma siedzibę w wynajmowanym pomieszczeniu handlowym. W trakcie likwidacji nie zamierza prowadzić działalności i w związku (...)

Umowy handlowe a oddział w Polsce

Umowy handlowe a oddział w Polsce

Jednostka macierzysta mająca siedzibę w Niemczech otworzyła oddział w Polsce. Do celów podatkowych Urząd Skarbowy zarejestrował organ założycielski. Do celów podatkowych nadano NIP jednostce (...)

Hurtowy obrót alkoholem a księgi handlowe

Hurtowy obrót alkoholem a księgi handlowe

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierza zajmować się hurtowym obrotem alkoholem. Aktualnie prowadzi ewidencję księgową w postaci księgi przychodów i rozchodów. Czy hurtowy (...)

Zakup towarów od żony przez męża na cele handlowe

Zakup towarów od żony przez męża na cele handlowe

Prowadzę ogrodnictwo - pomidory (działy specjalne, VAT, 2 pracowników). Ogrodnictwo jest tylko na mnie. Mój mąż założył działalność gospodarczą (PKPiR + VAT). Przedmiotem jego działalności (...)

Treść pism i zamówień handlowych spółki z o.o.

Treść pism i zamówień handlowych spółki z o.o.

Jesteśmy spółką z o.o. zarejestrowaną w Polsce. Ustawa z 18 października 2006 r. określiła, jakie informacje mają znajdować się na zamówieniach handlowych. Czy dotyczy to spółki z ograniczoną (...)

Oznaczenie wymaganych danych przedsiębiorcy

Oznaczenie wymaganych danych przedsiębiorcy

Co powinno się znajdować obligatoryjnie na listowniku (papierze firmowym) firmy? W przepisach prawa nie zostały określone wprost wymagania wobec papieru firmowego. Jednak o obligatoryjnych elementach (...)

Kilka rodzajów działalności a składka zdrowotna

Kilka rodzajów działalności a składka zdrowotna

Pracuję na pełnym etacie w spółce z o.o. Oprócz tego mam po 10% udziałów w dwóch sklepach zarejestrowanych jako spółka cywilna. Dodatkowo prowadzę biuro tłumaczeń zarejestrowane na mnie. Z (...)

Składka zdrowotna z dwóch źródeł przychodów

Składka zdrowotna z dwóch źródeł przychodów

Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą na własne nazwisko i w spółce cywilnej, obie działalności mają inny charakter i są prowadzone na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności (...)

Pojęcie

Pojęcie "pozarolnicza działalność gospodarcza"

W jakim przepisie prawa znajduje się definicja pojęcia \"pozarolnicza działalność gospodarcza\"? Pojęciem tym posługuje się sporo aktów prawnych. I tak zgodnie z artykułem 4 ustęp 1 punkt (...)

Definicja działalności gospodarczej

Definicja działalności gospodarczej

Proszę o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem \"działalność gospodarcza\" oraz wskazanie aktów prawych, które zawierają definicje tego terminu. Jakie elementy odróżniają \"działalność (...)

Koszty działalności w domu

Koszty działalności w domu

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, lekarzem specjalistą medycyny rodzinnej. Siedziba mojej firmy-gabinetu mieści się w budynku starostwa powiatowego od którego pomieszczenie (...)

Przedsiębiorstwo małżonka a wspólność majątkowa

Przedsiębiorstwo małżonka a wspólność majątkowa

Żona jest samodzielnym jednoosobowym przedsiębiorcą, ma swoją firmę. Mąż też jest jednoosobowym samodzielnym przedsiębiorcą, ma (inną niż żony) swoją firmę. Obydwie firmy prowadzone są (...)

Przedsiębiorstwo małżonka a majątek wspólny

Przedsiębiorstwo małżonka a majątek wspólny

Przed zawarciem małżeństwa zawarłem umowę spółki cywilnej z moim ojcem, otworzyliśmy razem sklep. W ciągu kolejnych 10 lat wartość "firmy" znacznie wzrosła. Oczywiście dochody jakie przynosiła (...)

Kiedy syndyk może prowadzić dalej przedsiębiorstwo znajdujące się w stanie upadłości?

Kiedy syndyk może prowadzić dalej przedsiębiorstwo znajdujące się w stanie upadłości?

Kiedy syndyk może prowadzić dalej przedsiębiorstwo znajdujące się w stanie upadłości? Na podstawie artykułu 312 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze syndyk prowadzi dalej przedsiębiorstwo, (...)

Definicja przedsiębiorstwa mieszanego

Definicja przedsiębiorstwa mieszanego

Proszę o podanie definicji przedsiębiorstwa mieszanego. Zgodnie z przepisami ustawy z 10 lipca 1985 r. o przedsiębiorstwach mieszanych (Dz. U. 1985 r., Nr 32, poz. 142 ze zm.) przedsiębiorstwo mieszane (...)

Słupy energetyczne a zasiedzenie nieruchomości

Słupy energetyczne a zasiedzenie nieruchomości

Na moim gruncie od dawna stoją słupy energetyczne. Czy przedsiębiorstwo energetyczne może zasiedzieć moją nieruchomość? Służebność przesyłu, co do zasady, można zasiedzieć. Jednakże instytucja (...)

Powstanie obowiązku podatkowego

Powstanie obowiązku podatkowego

Prowadząc sklep internetowy dokonuję sprzedaży za pobraniem lub w momencie przedpłaty. Kiedy występuje moment opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a kiedy podatkiem VAT z tytułu (...)

Alimenty dla niepełnosprawnej siostry

Alimenty dla niepełnosprawnej siostry

Czy siostra mojego narzeczonego która jest niepełnosprawna lub jego rodzice mogą wystąpić do niego o przyznanie alimentów? Planujemy ślub ale z intercyza. Mamy dzieci i obawiam się ze jego siostra (...)

Czy będę musiała płacić alimenty za mojego męża?

Czy będę musiała płacić alimenty za mojego męża?

Mój mąż ma dziecko z poprzedniego małżeństwa. Niedawno dowiedziałam się że od paru miesięcy nie płaci alimentów na dziecko z poprzedniego małżeństwa. Czy w takim przypadku na mnie spadnie (...)

Alimenty dla pełnoletniego dziecka

Alimenty dla pełnoletniego dziecka

Jestem ojcem 18 letniego syna, który w bieżącym miesiącu (czerwiec) kończy szkołę średnią. Po wakacjach planuje rozpocząć studia na uczelni wyższej (Wyższa Szkoła Bankowości). Jednocześnie (...)

Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki

Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki

Płacę alimenty na rzecz syna (wysokość ustalona przez sąd). W ubiegłym roku syn ukończył studia inżynierskie. W październiku zawiadomił mnie telefonicznie o kontynuowaniu nauki na studiach magisterskich (...)

FORUM PRAWNE

Spółka cywilna

Spółka cywilna Czy i dlaczego odpowiedzialność solidarna wspólników w spółce cywilnej jest obligatoryjna i czy w drodze umowy między wspólnikami można wyłączyć solidarność. Czekam na solidne (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!!

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!! Jak zaprzeczyć ojcostwu po upływie ustawowym okresie 6 miesięcy?Proszę o pomoc. (sylwek) ...powiem szczerze.... - mozna dobrym argumentem.... - prosze mi w skrocie opisac swoja (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Problem Spółka

Problem Spółka Witam, Mam taki maleńki problem, prezesem spółki z o.o. nie może być osoba skarana prawomocnym wyrokiem karnym, ale czy tak jest w przypadku prezesa spółki komandytowej? dziękuję (...)

SPÓŁKA A DG

SPÓŁKA A DG Witam. Potrzebuje odpowiedzi na moje pytanie. Obecnie jestem członkiem zarządu w spółce z o.o. i zatrudniona jestem na umowę o pracę na 1/8 etatu w tej spółce.. Po wygaśnięciu (...)

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna Czy można sprzedać akcje nie opłacone w całości?

spółka-rozwiązanie

spółka-rozwiązanie Jestem członkiem spółki cywilnej dwuosobowej- sklep. Postanowiłem rozwiązać spólkę z końcem roku i prowadzić interes sam Pismo z moją decyzją przedstawiłem mojemu wspólnikowi (...)

Spółka Jednoosobowa

Spółka Jednoosobowa Mam taki problem. Mianowicie ma być to spółka jednoosobowa z minimalnym wkładem 50 tyś. Następnie wkład ma zostać powiększony przekraczające wkład początkowy 50 tyś. (...)

Międzynarodowe Prawo Handlowe

Międzynarodowe Prawo Handlowe Witam Serdecznie Szykam Międzynarodowego Prawa Handlowego a dokladniej mówiąc chodzi mi o współprace ze Słowacja. Gdzie można tego szukać. Czy jest to dostępne na (...)

Kazus, wskazówka, porada, prawo handlowe

Kazus, wskazówka, porada, prawo handlowe Witam, mam do zrobienia kazus z prawa handlowego staram się go zrobić, ale chyba potrzebuje pomocy- nie zrobienia przez kogoś tylko jakiś podpowiedzi/ wskazówek.Czytałam (...)

Bez mojej zgody dostaję sms'y handlowe

Bez mojej zgody dostaję sms'y handlowe Witajcie, mam na imię Mateusz i jestem tu pierwszy raz... Mma problem, kupowałem sobie garnitur w sklepie w galerii dokłądnie w seci Pako Lorente i nie było (...)

jak rozliczyć w dochodowym kpir duplikat faktury korygującej towary handlowe?

jak rozliczyć w dochodowym kpir duplikat faktury korygującej towary handlowe? jak rozliczyć w dochodowym kpir duplikat faktury korygującej towary handlowe?

Jakie korzyści może osiągnąć przedsiębiorstwo handlowe udzielające stypendium studentowi?

Jakie korzyści może osiągnąć przedsiębiorstwo handlowe udzielające stypendium studentowi? Jakie korzyści może osiągnąć przedsiębiorstwo handlowe udzielające stypendium studentowi? Jestem (...)

Działalność Gospodarcza

Działalność Gospodarcza Prowadze dzialalnosc gospodarcza, do prac biurowych chcialabym zatrudnic dziewczyne, ale nie wiem co bedzie dla mnie najkorzystniejsze finasowo. Tej osobie zalezy na ubezpieczeniu (...)

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza Witam mam zamiar założyć własną działalność handel. Nigdy to mnie nie interesowało więc mało wiem na ten temat. Zamierzam sprowadzać rzeczy z Unii Europejskiej. (...)

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza Witam Mam do użytkowników forum takie pytanie. Prowadzę działalność gospodarczą - handel samochodami. Kupuję samochody w różnym stanie, często uszkodzone lub rozbite. Naprawiam (...)

Szkolenie a działalność gospodarcza.

Szkolenie a działalność gospodarcza. Witam. Otóż mam pewien problem i wpadłem na pomysł tylko teraz pytanie czy jest to zgodne z prawem/regulaminem i jak to dokładniej będzie wyglądać. A więc (...)

Działalność gospodarcza - gdzie zarejestrować?

Działalność gospodarcza - gdzie zarejestrować? Chce od 1 kwietnia założyć własną działalność gospodarczą i mam problem ze wskazaniem siezdiby firmy i miejscem zgłoszenia tj. na stałe jestem (...)

Porady prawne