Zasady rozliczania dochodów uzyskanych w 2021 r. z zatrudnienia w Polsce rezydentów podatkowych Ukrainy

Rozliczenie dochodów uzyskanych w 2021 roku z zatrudnienia w Polsce - ważne dla rezydentów podatkowych Ukrainy (polskich nierezydentów)

Obowiązki wobec polskiego urzędu skarbowego zależą od tego:

 • w jaki sposób zostałeś zatrudniony i
 • jak są kwalifikowane Twoje dochody według konwencji i ustawy o PIT (zob. podstawa prawna).

Porady prawne

Rezydencję podatkową obywateli Ukrainy ustala się na podstawie oświadczeń

Podatnik (obywatel Ukrainy) może potwierdzić przeniesienie na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych) poprzez złożenie oświadczenia. Złożenie oświadczenia pracodawcy lub innemu płatnikowi powoduje, że od pierwszego dnia przybycia do Polski podatnik zostanie uznany za polskiego rezydenta podatkowego. Płatnik nie jest zobowiązany do badania prawdziwości tego oświadczenia, chyba że z informacji i dokumentów znajdujących się w jego posiadaniu wynikają ustalenia przeciwne.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie ustalania przez płatników rezydencji podatkowej obywateli Ukrainy, Ministerstwo Finansów informuje, że podatnik (obywatel Ukrainy) może potwierdzić przeniesienie na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych) poprzez złożenie oświadczenia.

Zgodnie z art. 3 ust.1a ustawy o PIT status rezydenta podatkowego w Polsce może uzyskać osoba, która posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Złożenie pracodawcy lub innemu płatnikowi oświadczenia o przeniesieniu na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych) powoduje, że od pierwszego dnia przybycia do Polski podatnik zostanie uznany za polskiego rezydenta podatkowego. 

Dokonując poboru podatku, płatnik nie jest zobowiązany do dokonywania szczegółowych ustaleń w zakresie sytuacji faktyczno-prawnej podatnika i samodzielnego ustalenia państwa jego rezydencji podatkowej. W przypadku złożenia przez podatnika oświadczenia o posiadaniu ośrodka interesów życiowych w Polsce, płatnik nie jest zatem zobowiązany do badania prawdziwości tego oświadczenia, chyba że z informacji i dokumentów znajdujących się w jego posiadaniu wynikają ustalenia przeciwne.

Formy zatrudnienia i kwalifikacja dochodów uzyskanych z zatrudnienia

Są to:

 • umowa o pracę (stosunek pracy) uregulowana w Kodeksie pracy – to praca najemna w rozumieniu art. 15 konwencji oraz stosunek pracy i umowy pokrewne z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT;
 • umowa zlecenia zawarta z przedsiębiorcą – osobą fizyczną, spółką (umowa zlecenia z przedsię‑ biorcą) uregulowana w Kodeksie cywilnym – to wolne zawody w rozumieniu art. 14 konwencji oraz działalność wykonywana osobiście z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT;
 • umowa zlecenia zawarta z osobą fizyczną niepro‑ wadzącą działalności gospodarczej (umowa z osobą nieprowadzącą działalności gospodar‑ czej) uregulowana w Kodeksie cywilnym – to inne dochody w rozumieniu art. 21 konwencji oraz inne źródła z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT;
 • umowa o pomocy przy zbiorach uregulowana w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników – to inne dochody w rozu‑ mieniu art. 21 konwencji oraz inne źródła z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

W niniejszej poradzie przyjęto zasadę, że podstawą do kwalifikacji dochodu jest stosunek prawny, na podstawie którego jesteś zatrudniony w Polsce (stosunek pracy, umowa zlecenia, itd.). O kwalifikacji dochodu decyduje jednak faktycznie wykonywana czynność, a nie forma stosunku prawnego łączącego strony. W indywidualnych sytuacjach skutki podatkowe mogą być inne od przedstawionych w informatorze, dlatego w razie wątpliwości skontaktuj się z Krajową Informacją Skarbową.

Niektóre dochody mogą być w sposób szczególny kwalifikowane w konwencji, np. dochody uzyskane przez artystów i sportowców, czy profesorów i pracowników naukowo‑badawczych.

Umowa o pracę (stosunek pracy)

Jeżeli zostałeś zatrudniony przez polską firmę i pracujesz w Polsce, Twój dochód jest opodatkowany jako dochód ze stosunku pracy. Nie ma znaczenia, czy przebywasz w Polsce poniżej, czy powyżej 183 dni w roku podatkowym.

Pracodawca potrąca z Twojego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy, a po zakończonym roku podatkowym, do końca lutego, przesyła Ci informację PIT‑11. PIT‑11 zawiera dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia z urzędem skarbowym. Na jego podstawie wypełniasz zeznanie podatkowe.

Umowa zlecenia z przedsiębiorcą

Sposób opodatkowania Twoich przychodów (dochodów), w tym także wysokość podatku, zależy od tego, czy przedstawisz zleceniodawcy certyfikat rezydencji podatkowej.

Jest to zaświadczenie o Twoim miejscu zamieszkania dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej Ukrainy. Jeżeli nie przedstawisz certyfikatu rezydencji podatkowej i jednocześnie:

a) Twój pobyt w Polsce nie przekroczy 183 dni w roku podatkowym – wówczas zleceniodawca pobierze 20‑proc. zryczałtowany podatek od Twoich przychodów i do końca lutego następnego roku wystawi Ci informację IFT‑1/IFT‑1R. W takiej sytuacji nie składasz już zeznania podatkowego w Polsce;

b) Twój pobyt przekroczy 183 dni w roku podatkowym – wówczas od przychodów wypłacanych w okresie pierwszych 183 dni pobytu w Polsce zleceniodawca pobierze 20‑proc. zryczałtowany podatek. Natomiast od dochodów uzyskanych po przekroczeniu 183 dni pobytu w Polsce – pobierze zaliczkę na podatek obliczoną na zasadach ogólnych (takich jakie obowiązują polskich rezydentów podatkowych).

Do końca lutego następnego roku otrzymasz od zleceniodawcy dwie informacje, tj. IFT‑1/IFT‑1R oraz PIT‑11. Rozliczasz się w Polsce, ale w zeznaniu podatkowym nie wykazujesz przychodów z informacji IFT‑1/IFT‑ 1R.

Jeżeli przedstawisz certyfikat rezydencji podatkowej, wtedy istotne jest, czy miejsce, w którym świadczysz usługi na podstawie umowy zlecenia, można uznać za stałą placówkę. Stała placówka to miejsce, w którym w sposób stały, całkowicie lub częściowo prowadzisz działalność w Polsce. Stała placówka musi spełniać następujące warunki:

 • to placówka, tzn. pomieszczenia, a w pewnych okolicz‑ nościach maszyny i urządzenia, istnieje,
 • placówka ma charakter stały, tzn. jest utworzona w określonym miejscu z pewnym stopniem trwałości,
 • prowadzisz działalność poprzez tę placówkę.

Jeżeli zatem:

a) nie masz stałej placówki w Polsce – Twój dochód podlega opodatkowaniu tylko na Ukrainie. Od polskiego zleceniodawcy, do końca lutego następnego roku, otrzymasz informację IFT‑1/IFT‑1R z wykazaną wysokością Twoich przychodów. Nie składasz w Polsce zeznania podatkowego;

b) masz w Polsce stałą placówkę – wówczas zleceniodawca pobierze 20‑proc. zryczałtowany podatek od przychodów i wystawi Ci informację IFT‑1/ IFT‑1R do końca lutego następnego roku. W tym przypadku też nie składasz w Polsce zeznania podatkowego.

Umowa z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Jeżeli zawierasz umowę zlecenia z osobą, która nie prowadzi działalności gospodarczej, to sposób opodatkowania Twoich przychodów (dochodów) zależy od tego, czy masz w Polsce stałą placówkę.

Zleceniodawca, który nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest płatnikiem, tzn. że nie pobiera podatku od wypłacanego wynagrodzenia i nie wystawia żadnych informacji podatkowych.

Zgodnie z ustawą o PIT przychód z takiej umowy to przychód z innych źródeł. Jeżeli zatem:

a) nie masz stałej placówki w Polsce – Twój dochód jest opodatkowany tylko na Ukrainie. Nie składasz w Polsce zeznania podatkowego;

b) masz w Polsce stałą placówkę – Twój dochód jest opodatkowany w Polsce i składasz zeznanie podatkowe w Polsce.

Umowa o pomocy przy zbiorach

Jeżeli jesteś zatrudniony przez polskiego rolnika na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, to generalnie Twój dochód nie jest opodatkowany w Polsce. Dochód ten jest zaliczany w konwencji do „innych dochodów” i opodatkowany tylko w państwie rezydencji podatkowej, czyli na Ukrainie. W takim przypadku rolnik nie pobiera zaliczek na podatek w trakcie roku i nie wystawia informacji PIT‑11.

Jeżeli jednak wykonujesz czynności na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach i masz stałą placówkę położoną w Polsce, wtedy Twój dochód jest opodatkowany w Polsce, jako dochód z innych źródeł. W takim przypadku rolnik również nie pobiera zaliczek na podatek, wystawi Ci zaś PIT‑11, na podstawie którego będziesz musiał złożyć w Polce zeznanie podatkowe.

Jakie zeznanie podatkowe składasz, jeżeli otrzymałeś od przedsiębiorcy (płatnika) informację PIT‑11 lub IFT‑1/IFT‑1R za 2021 rok?

Po zakończeniu roku podatkowego, w którym uzyskałeś przychody z zatrudnienia w Polsce, przedsiębiorca (płatnik), do końca lutego 2022 roku, sporządza dla Ciebie informację:

 • IFT‑1/IFT‑1R – co oznacza, że nie składasz zeznania podatkowego w Polsce lub
 • PIT‑11 – wtedy do 2 maja 2022 roku składasz zeznanie podatkowe PIT‑37 za 2021 r. w polskim urzędzie skarbowym.

Jakie zeznanie podatkowe składasz, jeżeli nie miałeś płatnika, a wykonywałeś pracę za pośrednictwem stałej placówki w Polsce?

Jeśli uzyskałeś w Polsce dochody z pracy na podstawie:

 • umowy zawartej z osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub
 • umowy o pomocy przy zbiorach, a pracę wykonywałeś za pośrednictwem stałej placówki w Polsce, do 2 maja 2022 roku składasz zeznanie podatkowe PIT‑36 za 2021 rok.

Jeżeli uzyskałeś dochody, które podlegają rozliczeniu w zeznaniu podatkowym PIT‑37, jak i w PIT‑36, składasz tylko jedno zeznanie o symbolu PIT‑36.

Termin złożenia zeznania podatkowego

Na złożenie zeznania podatkowego i wpłatę podatku masz czas od 15 lutego do 2 maja 2022 roku.

Jeżeli wyjeżdżasz z Polski przed upływem tego terminu, zeznanie podatkowe musisz złożyć przed wyjazdem.

PIT dla młodych

Możesz skorzystać ze zwolnienia podatkowego, jeśli w 2021 roku:

 • skończyłeś nie więcej niż 26 lat,
 • uzyskałeś przychody z umowy o pracę (stosunek pracy), umowy zlecenia z przedsiębiorcą, z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej lub z tytułu odbywania stażu uczniowskiego.

Jeżeli spełniasz te warunki, Twoje przychody uzyskane do dnia 26. urodzin, są zwolnione od podatku do wysokości 85 528 zł.

Przy obliczaniu kwoty przychodów zwolnionych od podatku nie uwzględnia się:

 • przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, np. wykazanych w infor‑ macji IFT‑1/IFT‑1R,
 • przychodów zwolnionych z PIT oraz
 • przychodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W 2021 roku przedsiębiorca (płatnik) miał obowiązek stosować zwolnienie (do limitu 85 528 zł albo do ukończenia przez podatnika 26. roku życia) automatycznie, chyba że złożyłeś pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia.

Zwolnienia tego nie stosuje się do przychodów opodatkowanych ryczałtem (wykazywanych w informacji IFT‑1/IFT‑1R).

Jeżeli uzyskałeś wyłącznie przychody zwolnione z podatku, to nie składasz w Polsce zeznania podatkowego. Jeśli jednak pracodawca (płatnik) pobrał zaliczkę na podatek, złóż zeznanie podatkowe PIT‑37, żeby odzyskać nadpłatę.

Jak złożyć zeznanie podatkowe?

Swoje zeznanie podatkowe możesz złożyć:

 • elektronicznie w usłudze Twój e‑PIT,
 • korzystając z systemu e‑deklaracje,
 • w formie papierowej.

Usługa "Twój e‑PIT", system e‑deklaracje oraz formularze do wypełnienia i wydruku znajdują się na podatki.gov.pl.

Twój e‑PIT

Twój e‑PIT to usługa, w której znajdziesz zeznanie podatkowe, przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową na podstawie zgromadzonych danych, m.in. informacji od pracodawców/zleceniodawców.

Usługa jest dostępna w e‑Urzędzie Skarbowym na podatki.gov.pl. Możesz się zalogować na 2 sposoby:

 1. przez login.gov.pl to jest profil zaufany, e‑dowód lub bankowość elektroniczną;
 2. danymi podatkowymi (PESEL lub NIP i kwota przychodów).

Twoje zeznanie będzie udostępnione w usłudze pod warunkiem, że pracodawca/zleceniodawca uzupełnił Twój identyfikator podatkowy PESEL lub NIP w infor‑ macji PIT‑11.

Zeznanie podatkowe za 2021 rok jest dostępne w usłudze Twój e‑PIT od 15 lutego 2022 roku – nie musisz składać żadnego wniosku.

Korzystając z usługi Twój e‑PIT, swoje zeznanie możesz:

 • zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
 • poprawić, np. zmienić organizację pożytku publicz‑ nego, której chcesz przekazać 1% podatku,
 • uzupełnić o dane, których nie ma urząd skarbowy, np. ulgi i odliczenia,
 • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Możesz też nie robić nic, wtedy Twój PIT‑37 zostanie automatycznie zaakceptowany w usłudze 2 maja 2022 roku.

Jeżeli z zeznania wyniknie podatek do zapłaty, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności tego podatku powiadomi Cię o tym. Od momentu otrzymania informacji masz 7 dni na zapłatę. Dopiero od tej daty będą naliczane odsetki.

Jeśli oprócz przychodów z umowy o pracę (stosunku pracy) lub umowy zlecenia z przedsiębiorcą, masz także dochody np. z umowy zawartej z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej lub z rolnikiem na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, to możesz wybrać w usłudze zeznanie PIT‑36, w którym wykażesz te przychody jako przychody z innych źródeł.

Jeżeli osiągałeś wyłącznie przychody z umowy zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub z rolnikiem na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach, to po zalogowaniu do usługi Twój e‑PIT możesz samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe PIT‑36. Zeznanie podatkowe PIT‑36 nie podlega automatycznej akceptacji.

Jeśli chcesz się rozliczyć w inny sposób, np. złożyć zeznanie w formie papierowej, nie musisz odrzucać PIT udostępnionego w usłudze. Urząd skarbowy weźmie pod uwagę to zeznanie podatkowe, które złożyłeś samodzielnie.

e‑Deklaracje

System e‑deklaracje pozwala na złożenie interaktywnego formularza podatkowego, który po wpisaniu w pozycjach aktywnych kwot przychodów, kosztów uzyskania przychodów, zaliczek pobranych przez płatnika, opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ulg i odliczeń oblicza należny podatek oraz kwotę nadpłaty lub podatku do zapłaty.

Interaktywne formularze zeznań podatkowych dostępne są na podatki.gov.pl.

Forma papierowa

Zeznanie podatkowe PIT‑37 lub PIT‑36 możesz wypełnić samodzielnie, korzystając z formularza do wydruku dostępnego na podatki.gov.pl.

Wypełnione zeznanie możesz wysłać pocztą lub złożyć w urzędzie skarbowym.

Termin zwrotu nadpłaty

Jeżeli złożysz zeznanie podatkowe elektronicznie (zaakceptujesz je w usłudze Twój e‑PIT lub wyślesz korzystając z systemu e‑deklaracje ), zwrot nadpłaty podatku otrzymasz najpóźniej w ciągu 45 dni od dnia złożenia zeznania.

W przypadku akceptacji automatycznej (gdy sam nie zaakceptujesz przygotowanego zeznania w usłudze Twój e‑PIT) - termin zwrotu nadpłaty jest liczony od następnego dnia po upływie terminu składania zeznań. W tym roku jest to 2 maja 2022 r., a więc termin zwrotu nadpłaty jest liczony od 3 maja 2022 r.

W przypadku złożenia zeznania w formie papierowej, nadpłata jest zwracana w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania.

Jeżeli złożysz zeznanie podatkowe przed terminem, czyli przed 15 lutego 2022 roku, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego 2022 r.

Zapłata podatku

Jeśli w zeznaniu podatkowym PIT‑37 lub PIT‑36, w pozycji „DO ZAPŁATY”, znajduje się kwota wyższa od zera, wpłać ją na swój indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy, do 2 maja 2022 roku.

Mikrorachunek podatkowy

Podatek dochodowy (PIT) wpłacasz do urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego, tzw. mikrorachunku podatkowego. Identyfikatorem, który służy do generowania mikrorachunku jest Twój PESEL lub NIP.

Mikrorachunek sprawdzisz korzystając z generatora mikrorachunku podatkowego lub otrzymasz go w dowolnym urzędzie skarbowym. W

PESEL lub NIP

Jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej i nie jesteś podatnikiem VAT oraz płatnikiem podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Twoim identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Wniosek o nadanie numeru PESEL możesz złożyć do organu właściwego (urząd gminy, urząd dzielnicy) wraz z dokumentami, które potwierdzają dane wskazane we wniosku. Niezbędne informacje i wzór wniosku o nadanie PESEL są dostępne na portalu Gov.pl, także w języku angielskim i ukraińskim.

Podstawa prawna

Do uzyskiwanych przez rezydentów podatkowych Ukrainy dochodów z zatrudnienia w Polsce w 2021 roku mają zastosowanie:

 • konwencja z dnia 12 stycznia 1993 r. zawarta między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1994 r. Nr 63, poz. 269, z późn. zm.) – konwencja; 
 • konwencja wielostronna z dnia 24 listopada 2016 r. implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1369, z późn. zm.) – konwencja MLI;
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho‑ dowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) – ustawa o PIT.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rozliczenie PIT przez Ukraińców dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce

Rozliczenie PIT przez Ukraińców dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce

Poznaj zasady rozliczenia PIT przez rezydentów podatkowych Ukrainy dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce.   ##baner## Twoje obowiązki wobec polskiego urzędu skarbowego zależą od tego: w jaki sposób zostałeś zatrudniony i jak są kwalifikowane Twoje dochody według konwencji i ustawy o PIT (patrz podstawa prawna). Formy zatrudnienia (...)

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

29 kwietnia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Dowiedz się: na czym polega ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, co to jest rezydencja podatkowa, jakie są kryteria ustalania rezydencji podatkowej i na czym one (...)

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Do utrzymania dobrego stanu finansów państwa potrzebna jest odpowiedzialna polityka podatkowa. Jej celem jest wspieranie firm tak, żeby przetrwały trudny okres pandemii w jak najlepszej kondycji i żeby po jej zakończeniu mogły wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju. W sumie na wprowadzonych przez resort finansów w 2020 r. podatkowych zmianach, mikro, małe (...)

Nowelizacja ustawy o pomocy Ukraińcom

Nowelizacja ustawy o pomocy Ukraińcom

Nowelizacja weszła w życie W piątek, 15 kwietnia br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została przygotowana przez MSWiA we współpracy z innymi resortami. Znowelizowane przepisy doprecyzowują i uzupełniają niektóre przepisy specustawy. (...)

Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US

Twój e-PIT 2020 czeka na ciebie od 15 lutego na e-US

15 lutego br. rozpoczął się okres rozliczeń PIT za rok 2020. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała dla podatników rozliczenia roczne w usłudze Twój e-PIT. Przedsiębiorcy mogą wysłać PIT poprzez system e-Deklaracje. Na złożenie zeznania i rozliczenie się z fiskusem, jest czas do 30 kwietnia 2021 r. ##baner## KAS pomaga podatnikom - "Usługę (...)

Nowe możliwości w usłudze Twój e-PIT od tego roku

Nowe możliwości w usłudze Twój e-PIT od tego roku

Akcja składania rocznego PIT za 2019 r. będzie trwać od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r. Podatnicy, którzy skorzystają z usługi Twój e-PIT, mogą liczyć na jeszcze łatwiejsze rozliczenie rocznego podatku. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, oprócz dostępnych w ubiegłym roku zeznań PIT-37 i PIT-38, będą mogły złożyć również (...)

Preferencyjne rozliczenie PIT osób samotnie wychowujących dzieci

Preferencyjne rozliczenie PIT osób samotnie wychowujących dzieci

Kto może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia w zeznaniu rocznym składanym za 2020 rok? Osoba wychowująca dziecko sama, będąca: opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiającym) - która jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu (...)

Rozliczenie dochodów małoletnich dzieci w zeznaniu PIT za 2020 rok

Rozliczenie dochodów małoletnich dzieci w zeznaniu PIT za 2020 rok

Jak opodatkowane są dochody małoletnich dzieci za 2020 rok? Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowują małoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno własne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczyć do własnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysługuje im (...)

Rozliczamy PIT-28

Rozliczamy PIT-28

Termin na złożenie zeznania PIT-28 jest krótszy niż w przypadku innych zeznań i upływa 1 marca 2021 r. Zeznanie można złożyć elektronicznie. Rozliczając się na formularzu PIT-28, można korzystać z ulg i odliczeń oraz przekazać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. ##baner## Dla kogo PIT-28? Zeznanie PIT-28 jest przeznaczone dla podatników, którzy (...)

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

  Ministerstwo Finansów udostępniło podstawowe informacje na temat ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podajemy je niżej. Cel ustawy Według obowiązujących przepisów, Polacy pracujący za granicą, którzy podlegają nieograniczonemu (...)

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

Rozliczenie z urzędem skarbowym – złożenie deklaracji PIT i zapłata podatk - to podstawowe obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Jaką deklarację PIT wybrać, jak przygotować i podpisać deklaracje podatkowe: PIT, CIT, VAT. Deklaracje papierowe czy elektroniczne Kiedy można złożyć deklarację elektroniczną, a kiedy papierową? Deklaracja podatkowa to deklaracja składana na potrzeby (...)

Jak złożyć wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)?

Jak złożyć wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR)?

Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe (PFR) w 2017 roku Usługa [PFR] PIT-37 i [PFR] PIT-38 za rok 2016 jest już dostępna. Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe za 2016 rok: PIT-37- sporządzane będzie na podstawie informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacji od organów rentowych: PIT-40A/11A, PIT-38 - dotyczące rozliczenia przychodów z kapitałów (...)

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Złóż wniosek PIT-WZ, aby rozliczyć PIT-37

Do 16 kwietnia br. złóż on-line wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy przygotuje za ciebie zeznanie PIT-37. Dzięki złożeniu prostego wniosku PIT-WZ (czyli wniosku o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy) sama administracja skarbowa sporządzi dla podatnika roczne rozliczenie podatku na formularzu PIT-37. Zrobi to nawet wtedy, gdy podatnik uzyskuje dochody od więcej niż jednego (...)

PIT-2 - kiedy warto go złożyć?

PIT-2 - kiedy warto go złożyć?

  PIT-2 to oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek. Sprawdź, co się zmienia w 2022 roku. Zmiany wprowadzone przez "Polski Ład"  "Polski Ład" to podwyżka kwoty wolnej do 30 tys. zł (jej odpowiednik to 5100 zł rocznej kwoty zmniejszającej podatek). Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej (...)

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

14 kwietnia 2020 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia dot. nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób. Przeczytaj najważniejsze tezy, jakie z nich wynikają. ##baner## Istota ulgi dla młodych Objaśnienia dotyczą stosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym (...)

Sposoby i terminy przesyłania informacji o dochodach za 2019 r.

Sposoby i terminy przesyłania informacji o dochodach za 2019 r.

Informacja dla pracodawcy - płatnika o zmianach w PIT od 1 stycznia 2020 r. Jeżeli w 2019 r. zatrudniałeś osoby fizyczne lub wypłacałeś im np. wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych, po zakończeniu roku sporządzasz imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, (...)

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Na czym polega metoda zaliczenia? Metoda zaliczenia (czyli metoda kredytu podatkowego, tax credit method, zwana też metodą odliczenia podatku zapłaconego za granicą) jest drugą, obok metody wyłączenia, metodą unikania podwójnego opodatkowania. Metoda ta polega na zaliczeniu podatku zapłaconego za granicą (w państwie, w którym znajduje się źródło dochodów) (...)

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Komu przysługuje ulga prorodzinna? Prawo do odliczenia od podatku kwoty tzw. ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu tej ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:   1.  w stosunku do małoletniego dziecka: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez (...)

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 roku dot. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister właściwy ds. finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: (...)

Danina solidarnościowa w praktyce

Danina solidarnościowa w praktyce

Dowiedz się, jakie objaśnienia podatkowe Ministra Finansów dotyczą stosowania przepisów o daninie solidarnościowej zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poniżej najważniejsze tezy. Czego dotyczą objaśnienia podatkowe z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie daniny solidarnościowej? Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów o daninie solidarnościowej. (...)

Bezpieczny budżet na 2021 r.?

Bezpieczny budżet na 2021 r.?

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt zakłada, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, zaś wydatki – 486,7 mld zł. Deficyt wyniesie 82,3 mld zł. ##baner## W 2021 r. utrzymane zostaną wszystkie ważne programy społeczne, takie jak Rodzina 500+ (koszt: 41,0 mld zł), czyDobry Start (koszt: 1,4 mld zł). O ponad 11 mld zł zwiększą (...)

Budżet na 2021 r. motorem wzrostu gospodarczego?

Budżet na 2021 r. motorem wzrostu gospodarczego?

27 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2021. Dochody budżetu państwa wyniosą 403,7 mld zł, a wydatki 486 mld zł. 82,3 mld zł deficytu pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie - m.in. poprzez inwestycje - rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19. Kontynuowane też będą priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej. ##baner## Co (...)

Tarcza 8.0 - dla kogo?

Tarcza 8.0 - dla kogo?

Od 28 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 mogą korzystać z kolejnych form wsparcia. Chodzi o świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń, dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności czy zwolnienie z opłacania składek ZUS. Przeczytaj, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać tę pomoc. ##baner## Dofinasowanie do wynagrodzeń (...)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział jest obowiązkowy. Spis potrwa do 30 września 2021 roku.  Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich? Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia (...)

Zatrudnienie w Polsce

Zatrudnienie w Polsce

O umowach z pracownikami, samozatrudnieniu i zakazie handlu w niedziele i święta – rozmawiamy z dr. Jackiem Męciną, byłym wiceministrem gospodarki i pracy, przewodniczącym zespołu prawa pracy w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, ekspertem KPP Lewiatan (...)To rzeczywiście dobry czas dla pracowników, ale także czas na inwestowanie we własne kwalifikacje. Pracodawcy (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Od kwietnia 2006 r. zasady koordynacji mają także zastosowanie do Polaków podejmujących (...)

Mimo kryzysu zatrudnienie w Polsce zwiększa się

Mimo kryzysu zatrudnienie w Polsce zwiększa się

Od kilku miesięcy, a zwłaszcza po wrześniowym wybuchu kryzysu finansowego, rynek pracy wyraźnie słabnie - coraz częściej słyszy się o firmach redukujących etaty lub wstrzymujących nabory nowych pracowników. A jednak sytuacja przeciętnego Kowalskiego się nie pogarsza. Nadal znacznie więcej jest firm, które przyjmują nowych ludzi, niż tych, którzy ich zwalniają.Puls (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem na pracę sezonową;  wprowadzenie przesłanek odmowy rejestracji oświadczenia;   odmowa (...)

Zmiana ukraińskich przepisów o obowiązkowej rejestracji rezydentów zgłaszających towary

Zmiana ukraińskich przepisów o obowiązkowej rejestracji rezydentów zgłaszających towary

Obowiązek rejestracji Państwowa Służba Celna Ukrainy (PSCU) poinformowała o wejściu w życie od 1 lipca 2021 roku przepisów (paragrafu 61 rozdziału XXI Kodeksu Celnego Ukrainy) o obowiązkowej rejestracji w PSCU nierezydentów, którzy zgłaszają towary na Ukrainie. Brak rejestracji jest podstawą do odmowy odprawy celnej i przejazdu przez granicę celną Ukrainy towarów (...)

Cudzoziemcy pracujący w Polsce a PIT

Cudzoziemcy pracujący w Polsce a PIT

Cudzoziemcy pracujący w Polsce Dla określenia obowiązków podatkowych osoby, która osiąga w Polsce dochód, ale może podlegać opodatkowaniu także w innym państwie, decydujące jest określenie, gdzie w rozumieniu prawa podatkowego znajduje się jej miejsce zamieszkania. Rezydencja podatkowa Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), (...)

Obcokrajowcy pracujący w Polsce a PIT

Obcokrajowcy pracujący w Polsce a PIT

Dla określenia obowiązków podatkowych w zakrecsie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) osoby, która osiąga w Polsce dochód, ale może podlegać opodatkowaniu również w innym państwie, kluczowym jest określenie, gdzie w rozumieniu prawa podatkowego znajduje się jej miejsce zamieszkania (rezydencja podatkowa).   Jak ustalić miejsce zamieszkania?  Za (...)

Podatek u źródła (WHT)

Podatek u źródła (WHT)

Czym jest WHT oraz jakich przychodów dotyczy? Podatek u źródła (WHT) - czyli co? Podatek u źródła to podatek dochodowy (od osób prawnych i od osób fizycznych) pobierany przez płatników od niektórych dochodów (m.in. dywidendy, odsetki, należności licencyjne). Skrót WHT pochodzi z angielskiego określenia Withholding Tax (podatek u (...)

Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy

Zasiłek opiekuńczy dla opiekuna tymczasowego dziecka z Ukrainy

Zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem przysługuje również opiekunom tymczasowym dzieci z Ukrainy. Opiekun tymczasowy to osoba, która na podstawie postanowienia polskiego sądu sprawuje pieczę nad dzieckiem (małoletnim obywatelem Ukrainy), które przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki odpowiedzialnych za nie osób dorosłych. Zasiłek (...)

Ułatwienia w edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy

Ułatwienia w edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy

W związku z aktualną sytuacją w Ukrainie, w dniu 12 marca br. została uchwalona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wprowadzone przepisy stanowią rozwinięcie już istniejących regulacji, a ich celem jest ułatwienie kształcenia uczniów obywatelstwa ukraińskiego w polskich szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ułatwienia (...)

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę?

Jak obywatel Ukrainy może założyć w Polsce firmę?

Nawet jeżeli nie masz polskiego obywatelstwa, możesz prowadzić w Polsce firmę. Przeczytaj, w jakiej formie to zrobić i czego będziesz potrzebować do rejestracji działalności gospodarczej. Kto może założyć w Polsce firmę? Obywatel Ukrainy, który: przebywa w Polsce legalnie i posiada numer PESEL, może założyć działalność gospodarczą na takich samych zasadach (...)

Rodzinny kapitał opiekuńczy na dzieci z Ukrainy

Rodzinny kapitał opiekuńczy na dzieci z Ukrainy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał i wypłacał Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Specjalny wniosek o RKO w języku ukraińskim (formularz RKO-U) można już składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Rodzinny (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym W zależności od tego, czy rejestruje się działalność w CEIDG (jednoosobowa działalność albo spółka cywilna), czy w KRS (spółka, fundacja, spółdzielnia), opodatkowanie podatkiem dochodowym może się znacząco różnić. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym (...)

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania w 2019 r. podwyższonych kwotowych kosztów uzyskania przychodów i obniżonej stawki podatkowej do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. W artykule przedstawiono zasady rozliczeń. Nowe przepisy Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów przejściowych zawartych w ustawie z dnia (...)

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa PIT

Skala podatkowa lub inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych, to podstawowa forma opodatkowania działalności gospodarczej. Jeżeli nie wybierzesz innej formy opodatkowania, będziesz płacić podatek dochodowy według stawki 12% oraz 32% od nadwyżki dochodu ponad kwotę 120 tys. zł. Co to jest skala podatkowa Skala podatkowa jest podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki Obecnie obowiązują jednolite zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz korzystających z ulgi na start. Od nowego roku zasady te będą różne – będą zależały od formy opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. Inaczej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Moja mama przepracowała w Polsce 23 lata i od 60 roku życia otrzymuje emeryturę. Dostaje też emeryturę w Stanach Zjednoczonych Ameryki za przepracowane tam lata pracy. Mama ma obywatelstwo polskie (...)

Praca za granicą a wynajem mieszkania w Polsce

Praca za granicą a wynajem mieszkania w Polsce

Od 6 lat mieszkam i pracuję w Anglii (wraz z żoną). Nie mamy tutaj statusu rezydentów podatkowych (nie po drodze nam do urzędów). Płacimy tutaj podatki. Jesteśmy zameldowani w Polsce (przynajmniej (...)

VAT na towary z Chin

VAT na towary z Chin

Nasza firma kupiła towar od firmy z Danii. Firma duńska najpierw kupiła ten towar z Chin. Całość nabycia rozliczyliśmy jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Teraz część tego towaru my (...)

Opodatkowanie dochodów z nieruchomości

Opodatkowanie dochodów z nieruchomości

Małżeństwo (kobieta Polka, mężczyzna Holender) - oboje mieszkają i pracują (od 6 lat) w USA i tam razem rozliczają się z podatków. W Polsce zakupili wspólnie mieszkanie (jako inwestycja). Akt (...)

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Zamierzam zamieszkać na stałe w Polsce i pracować w Wielkiej Brytanii dla brytyjskich linii lotniczych jako stewardesa na 3/4 etatu. Moja pensja będzie wypłacana w funtach brytyjskich i składa sie (...)

Formularz rozliczenia renty z Francji

Formularz rozliczenia renty z Francji

Moja mama pobiera rentę w Polsce, na którą otrzymuje rozliczenie roczne w postaci PIT 40. Dodatkowo Mama pobiera rentę z Francji. Renta ta obsługiwana jest przez bank PKO BP, który co miesiąc pobiera (...)

Preferencyjne wspólne rozliczenie małżonków

Preferencyjne wspólne rozliczenie małżonków

We wrześniu 2005 r. zawarliśmy związek małżeński. Ja od 01.06 r. pracuję na umowę o pracę i prowadzę działalność gospodarczą (na terenie Polski). Mąż jest zatrudniony w Niemczech na umowę (...)

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

W 2005 z fundacji otrzymałem dofinansowanie do pobytu w sanatorium. Jedynym kryterium przy udzielaniu dofinansowania, była dokonana przeze mnie darowizna niewielkiej kwoty na jej rzecz. Na początku (...)

Rozliczenie roczne a świadczenia z ZUS

Rozliczenie roczne a świadczenia z ZUS

W 2006 roku byłam na zwolnieniu chorobowym, a później na urlopie macierzyńskim. W tamtym czasie otrzymywałam świadczenia z ZUS. Czy za ten okres powinnam otrzymać z ZUS PIT do rozliczenia rocznego? (...)

Sprzedaż mieszkania a rozliczenie roczne PIT

Sprzedaż mieszkania a rozliczenie roczne PIT

W listopadzie 2008 roku moi rodzice sprzedali mieszkanie, w którym zamieszkiwali od 1975 roku. Mieszkanie miało status spółdzielczego własnościowego. Rodzice stali się właścicielami tego mieszkania (...)

Zeznanie nieprawdy przed sądem.

Zeznanie nieprawdy przed sądem.

Czy zeznanie przed sądem nieprawdy jest przestępstwem karalnym? W związku z zamówieniem porady prawnej przedstawiamy odpowiedzi na zadane pytanie: Co do zasady zeznanie przed sądem nieprawdy (...)

Określenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Określenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Jestem Polakiem, ale mieszkam (pewnie ne stałe) za granicą. Dotychczas wszlekie moje polskie zobowiązania podatkowe (np. z tytułu wynajmowanego mieszkania) rozliczałem w Polsce w urzędzie odpowiednim (...)

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Na podstawie postanowienia Sądu z dnia 5.09.2006 r. spadek po zmarłym dnia 15.02.2006 r. JK nabyli: żona i dwójka dzieci (w tym jeden małoletni - lat 16) w udziale wynoszącym 1/3 część. Przedmiotem (...)

Jak uregulowana jest odpowiedzialność za fałszywe zeznania?

Jak uregulowana jest odpowiedzialność za fałszywe zeznania?

Jak uregulowana jest odpowiedzialność za fałszywe zeznania? Odpowiedzialność karną za złożenie fałszywych zeznań przewiduje art. 233 kodeksu karnego. W pełnym brzmieniu przepis ten przedstawia (...)

Odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania

Odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania

W nawiązaniu do pytania z dnia 08.05.2006 r. dotyczącego odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania informuję, że podnoszone przez pozwanych zarzuty dotyczą zeznań powódki składanych w trybie (...)

PIT-11 a brak wypłaty wynagrodzenia

PIT-11 a brak wypłaty wynagrodzenia

Otrzymałam już od pracodawcy PIT-11 za styczeń 2008 r., gdyż zakończyłam pracę z dniem 31 stycznia 2008, według wypowiedzenia, jakie złożyłam. Jednak nie wiem, dlaczego pracodawca wystawił (...)

Podpis na drukach PIT-36, PIT-11, PIT-8B

Podpis na drukach PIT-36, PIT-11, PIT-8B

Czy na drukach PIT-36, PIT-11, PIT-8B przesłanych do urzędu skarbowego może podpisywać się właściciel biura rachunkowego obsługującego podatnika, czy też lepiej byłoby - gdyby to sam podatnik (...)

Brak poprawnego PIT-11 od pracodawcy

Brak poprawnego PIT-11 od pracodawcy

Jeśli pracodawca źle wystawił PIT-11, bo uwzględnił w nim wynagrodzenie, które nie zostało wypłacone w danym roku, to w jaki sposób mam się rozliczyć i na jakiej podstawie? Jakie wynagrodzenie (...)

Odsetki od pożyczki a podatek

Odsetki od pożyczki a podatek

Udzieliłam sp. z o.o. pożyczki gotówkowej. Pożyczka została zwrócona i uzyskałam wypłatę odsetek zapisanych w umowie. W jaki sposób powinnam dalej postąpić, czy mogę te odsetki rozliczyć (...)

Podpisy na deklaracjach

Podpisy na deklaracjach

Jesteśmy biurem rachunkowym, które zajmuje się obsługą kadrowo-płacową Klienta. Do tej pory nasza firma podpisywała PIT-4 oraz PIT-11. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stanowi, że (...)

Działalność gospodarcza jednego z małżonków a majątek wspólny

Działalność gospodarcza jednego z małżonków a majątek wspólny

Czy apteka prowadzona przez moją mamę, zarejestrowana na nią jako działalność gospodarcza w formie osoby fizycznej na jej nazwisko wchodzi w skład majątku wspólnego moich rodziców, jeśli nie (...)

Działalność gospodarcza osoby mieszkającej w UK

Działalność gospodarcza osoby mieszkającej w UK

Moja żona chce założyć w Polsce firmę. Jednocześnie pracuje w UK i tu zarabia. Czy za firmę w Polsce będzie płacić podatek tylko w Polsce? Czy będzie to zwykłe 19%, czy może angielskie dochody (...)

Nieosiąganie dochodów podlegających opodatkowaniu

Nieosiąganie dochodów podlegających opodatkowaniu

Jak rozumieć zapis: "Jeśli nie osiąga żadnych innych dochodów podlegających podatkowi dochodowemu, a przychód z najmu nie przekracza w skali całego roku kwoty wolnej od podatku, nie ma obowiązku (...)

Opodatkowanie dochodów z Irlandii

Opodatkowanie dochodów z Irlandii

Syn przebywa od 4 miesiecy w Irlandii natomiast pracuje od 2 miesiecy a ma zamiar pozostac na stale. Płaci podatki w Irlandi a podobno powinien płacic podatki rownież i w Polsce, jest zameldowany w (...)

Zatrudnienie Duńczyka w Polsce i Danii

Zatrudnienie Duńczyka w Polsce i Danii

Firma polska chce zatrudnić Duńczyka do pracy na terenie Polski i Danii. Gdzie będzie opodatkowana jego praca? Proszę wskazać, jakie ustawy, regulacje o tym mówią. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy (...)

Cudzoziemiec polskim rezydentem podatkowym

Cudzoziemiec polskim rezydentem podatkowym

Czy cudzoziemiec zatrudniony na umowę o dzieło (tłumaczenie), obywatel Ukrainy, posiadający kartę pobytu na czas oznaczony i zameldowanie w Polsce, będący doktorantem na polskiej uczelni wyższej, (...)

Małżeństwo a nabycie obywatelstwa

Małżeństwo a nabycie obywatelstwa

Jeśli Polka wyjdzie za mąż za obcokrajowca (Nigeryjczyk) w Luksemburgu (lub innym kraju UE), czy nabiera on jakichkolwiek praw do pobytu w danym kraju, lub czy jest mu łatwiej się o to starać? Mowa (...)

Firma w Polsce a zamieszkanie w Niemczech

Firma w Polsce a zamieszkanie w Niemczech

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce, ale mieszkam wraz z mężem Niemcem w Niemczech i tu także pracuję na umowę o pracę. Obecnie płacę podatki za działalność w Polsce, (...)

Pobyt obcokrajowca w Polsce

Pobyt obcokrajowca w Polsce

Córka będąca obywatelką RP zawarła związek małżeński z cudzoziemcem. Małżeństwo zostało zawarte poza granicami UE i zarejestrowane w polskim USC. Urzędnik w Wydziale Paszportów odmawia wydania (...)

Hazard online

Hazard online

Jak wiadomo w Polsce hazard w Internecie jest zabroniony. Jeżeli wygram 20.000 zł w kasynie i będę chciał za tą wygraną kupić np. auto, a jestem bezrobotny oczywistą sprawą jest że Urząd Skarbowy (...)

FORUM PRAWNE

Cymetydyna leczenie raka sprzedam lek nowotwor cymedytyna cimetidine

Cymetydyna leczenie raka sprzedam lek nowotwor cymedytyna cimetidine Cymetydyna leczenie raka sprzedam lek nowotwor cymedytyna cimetidine Artykuł poniżej jest automatycznym tłumaczeniem z angielskiego (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam "Zauważamy, że diagnozujemy zmiany u coraz większego odsetka kobiet, (...)

Becikowe dokumenty, ile wynosi becikowe

Becikowe dokumenty, ile wynosi becikowe Od razu chciałbym przeprosić jeżeli napisałem w złym dziale. Mam pytanie, za 2 tygodnie mam wyznaczony porod, wiem, chcialabym wiec sie dowiedziec ile mam czasu (...)

alimenty na ojca

alimenty na ojca Czy sad moze zaakceptowac wniosek o przyznanie mu alimentow placone przez syna ktory nie mieszka i nie pracuje w Polsce nie ma zadnych dochodow w Polsce, a z ojcem nie utrzymuje zadnych (...)

Rozliczenie roczne

Rozliczenie roczne Mój brat ma 19 lat, uczy sie w szkole średniej (ostatni rok), wykonuje prace na umowę zlecenie. Pytanie, kto: brat czy rodzice mogą odliczyć wydatki na jego dojazd do szkoły? We (...)

Świadoma kradzież prądu. POMOCY!

Świadoma kradzież prądu. POMOCY! Witam, moim problemem jest kradzież prądu. Zacznę może od początku.. Dostałam mieszkanie komunalne po babci. Babcia zmarła dwa i pół roku temu w czerwcu. Wprowadziliśmy (...)

rozliczenie roczne 2010

rozliczenie roczne 2010 POLECAM pierwszy i bezpłatny polski program do rozliczania PITów z opcją bezpiecznego uzupełnienia PITa przez Internet (bez instalacji na komputerze) i wysyłki wszystkich możliwych (...)

samotna matka - rozliczenie roczne

samotna matka - rozliczenie roczne Do 2011 roku byłam osobą samotnie wychowującą dziecko - 12 letniego syna. W maju 2011 roku wyszlam za mąż,niestety okazało się to oszostwem. Jeszcze w 2011 złożyłam (...)

Wstąpienie do spółki a rozliczenie roczne

Wstąpienie do spółki a rozliczenie roczne Witam, wstąpiłem do spólki cywilnej w listopadzie 2010, spólka rozlicza się na zasadach ogólnych i z księgi przychodów wynika, że zaliczy stratę w (...)

Świadek w sprawie sfałszowania dokumentacji

Świadek w sprawie sfałszowania dokumentacji Witam. Przez rok czasu pracowałam w sklepie. Kiedy odeszłam mój były pracodawca zaczął mieć problemy z PIPem a później z policją. Chodzi o sfałszowanie (...)

składanie fałszywych zeznań

składanie fałszywych zeznań Witam, co mi grozi za składanie fałszywych zeznań? Otóż jakiś czas temu kupiłem koledze telefon komórkowy, na siebie, ale on miał go spłacać. Niestety okazało (...)

Fałszywe zeznania

Fałszywe zeznania Właśnie otrzymałam pismo z sądu z informacją, że mój mąż, z którym się rozwodzę (alkoholizm męża, znęcanie się nad rodziną, wyrok za znęcanie się), powołał kilka (...)

Fałszywe zeznanie

Fałszywe zeznanie Co mi grozi? kiedy moge zmienic? co mi grozi za zmiane? (ada16) Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań uregulowana została w art. 233 kodeksu karnego. Osoba, która (...)

oszukanie urzędu pracy

oszukanie urzędu pracy Witam wszystkich. Chciałam sie dowiedzieć jaka kara grozi osobie która oklamuje urząd pracy. Mój chlopak jest studentem 5 roku dzienne a starał sie o statut bezrobotnego i (...)

PIT 37 instrukcja !!!

PIT 37 instrukcja !!! Pit 37 druk składa się z kilku części, które należy odpowiednio i poprawnie wypełnić, aby oddać druk do urzędu skarbowego. Najpierw jest część wstępna pit 37 formularz, (...)

PIT 2010 - jakie e-PITy złożymy przez Internet bez podpisu elektronicznego ?? SPRAWDŹ !

PIT 2010 - jakie e-PITy złożymy przez Internet bez podpisu elektronicznego ?? SPRAWDŹ ! Od 1 stycznia 2011 r. podatnicy będą mogli przesyłać dziewięć zeznań za 2010 rok bez stosowania bezpiecznego (...)

Niewystawienie PIT-11 przez pracodawcę, jakie konsekwencje?

Niewystawienie PIT-11 przez pracodawcę, jakie konsekwencje? Witam, Nadal nie otrzymałem od pracodawcy PIT-11. Wiem, że mimo wszystko muszę się rozliczyć z US do 30 kwietnia na podstawie dostępnych (...)

Rozliczenie podatkowe ucznia

Rozliczenie podatkowe ucznia Czy zatrudniając ucznia wystawiam mu PIT-11 za rok podatkowy tak samo jak dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę? wiem, że jeśli podpisał PIT-12 to sporządzam (...)

PIT 38

PIT 38 Witam Mam pytanie czy wie ktoś może jak rozliczyc straty w PIT 38?Będę wdzięczny za wszelkie iformacje witam, dostałem z biura maklerskiego PIT 8C, wiem że mam go rozliczyć na PIT 38, czy (...)

Porady prawne