24.5.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zasiłek chorobowy dla żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej

Od 23 kwietnia 2022 r. żołnierz, który po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej stanie się niezdolny do pracy, może otrzymać zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy.

Zasiłek chorobowy przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z czynnej służby wojskowej bez okresu wyczekiwania. Podstawę obliczenia wysokości tego zasiłku stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. W pozostałym zakresie zasady ustalenia prawa do zasiłku są takie same jak dla ubezpieczonych w ZUS. 

Żołnierzowi zwolnionemu ze służby nie przysługują zaś ani świadczenie rehabilitacyjne, ani zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.

Aby otrzymać zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy, żołnierz zwolniony z czynnej służby wojskowej powinien złożyć wniosek ZCZ. Gdy ZUS go otrzyma, pozyska od płatnika składek niezbędne zaświadczenie na formularzu Z-3.

Porady prawne

Kiedy przysługuje Ci zasiłek chorobowy?

Prawo do zasiłku chorobowego będzie Ci przysługiwać, jeśli zostałeś zwolniony z czynnej służby wojskowej i Twoja niezdolność do pracy:

 • powstała po zwolnieniu ze służby i  trwa nieprzerwanie co najmniej 30 dni,
 • powstała nie później niż w ciągu:
  • 14 dni po zwolnieniu ze służby,
  • 3 miesięcy po zwolnieniu ze służby – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby. 

Przez jaki okres przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy przypadający po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni. Nie dotyczy to niezdolności do pracy: 

 • powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, 
 • spowodowanej gruźlicą, 
 • występującej w trakcie ciąży. 

Łączny okres wypłaty zasiłku chorobowego w trakcie czynnej służby wojskowej i po zwolnieniu z niej nie może być dłuższy niż 182 dni. Wyjątek stanowi niezdolność spowodowana gruźlicą lub przypadająca w okresie ciąży, gdy okres zasiłkowy wynosi maksymalnie 270 dni.
Do jednego okresu zasiłkowego

 • wlicza się okresy: 
  • nieprzerwanej niezdolności do pracy, 
  • poprzedniej niezdolności, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności nie przekraczała 60 dni. 
 • nie wlicza się okresów niezdolności przypadających przed przerwą krótszą niż 60 dni, jeśli po przerwie niezdolność wystąpiła w trakcie ciąży. 

Zasiłek chorobowy dla żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej przysługuje bez okresu wyczekiwania.

Jak oblicza się wysokość zasiłku chorobowego?

Zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości: 

 • 80% podstawy wymiaru zasiłku, 
 • 100% podstawy wymiaru, gdy niezdolność do pracy: 
  • przypada w okresie ciąży, 
  • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek, narządów.

Podstawę obliczenia wysokości zasiłku chorobowego stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kiedy zasiłek chorobowy nie przysługuje?

Zasiłek chorobowy nie przysługuje, gdy:

 • masz ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, niezależnie od systemu ubezpieczenia/ zaopatrzenia, na podstawie którego to prawo zostało ustalone,
 • kontynuujesz działalność zarobkową lub podjąłeś działalność zarobkową, która stanowi tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewnia prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
 • jesteś uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, 
 • podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 • po zwolnieniu ze służby pobierasz uposażenie – za okres jego pobierania,
 • otrzymujesz uposażenie po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej i równocześnie jesteś niezdolny do pracy.

Jak uzyskać zasiłek chorobowy?

Zasiłek wypłacany jest na wniosek.

Jeśli składasz wniosek o zasiłek chorobowy pierwszy raz po zwolnieniu ze służby, złóż go na formularzu ZCZ. Gdy ZUS otrzyma Twój wniosek, pozyska od płatnika składek niezbędne zaświadczenie na formularzu Z-3.

Jeżeli będziesz otrzymywać kolejne zaświadczenia lekarskie za nieprzerwany okres niezdolności do pracy, złóż tylko wniosek ZCZ i uzupełnij w nim:

 • dane wnioskodawcy, 
 • okres, za jaki składasz wniosek,
 • numer rachunku bankowego – jeżeli chcesz otrzymywać wypłatę zasiłku na inny rachunek niż podałeś w pierwszym wniosku,
 • sekcję Uwagi – wpisz „Dane, które podałem we wniosku złożonym pierwszy raz po zwolnieniu ze służby, nie zmieniły się”,
 • datę i podpis.

Jeśli otrzymałeś zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego i lekarz nie wprowadził go do systemu (zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym, którego nie widzisz na swoim profilu na portalu PUE ZUS), łącznie z ZCZ przekaż do ZUS również otrzymane od lekarza zaświadczenie lekarskie.

Bez wniosku ZUS nie wypłaci zasiłku.

Jak płatnik składek powinien wypełnić formularz zaświadczenia Z-3, o który wystąpi ZUS?

Jeśli byłeś płatnikiem składek żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej i zwrócimy się do Ciebie z prośbą o przesłanie zaświadczenia na formularzu Z-3, wypełnij sekcje w następujący sposób:

 • "Dane płatnika składek" – wpisz dane płatnika składek,
 • "Dane osoby ubezpieczonej" – wpisz dane żołnierza zwolnionego ze służby,
 • "Rachunek bankowy pracownika" – wpisz, jeśli żołnierz zwolniony ze służby chce otrzymywać wypłatę zasiłku na rachunek bankowy,
 • "Pracownik występuje o:" – zaznacz X zasiłek chorobowy i podaj okres od–do oraz serię i numer zaświadczenia lekarskiego, jeśli je znasz,
 • "Informacje o pracowniku" – wypełnij tylko pkt 1 i podaj okres od–do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • "Informacje o wypłaconych świadczeniach" – wypełnij tylko pkt 2 i zaznacz, czy wypłacałeś uposażenie za okres niezdolności do pracy, a jeśli tak, to za jakie okresy,
 • "Uwagi" –  wypełnij, jeżeli chcesz podać nam informacje, które mogą mieć wpływ na prawo i wysokość zasiłku,
 • wpisz datę wypełnienia i złóż podpis.

Pozostałych sekcji nie wypełniaj. 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2021 r poz. 1133, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655, z późn. zm.).

Źródło: zus.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak urwać się z woja?

Jak urwać się z woja?

Kiedy żołnierze mogą być zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo? Co do zasady czas trwania zasadniczej służby wojskowej wynosi 9 miesięcy, a służbę tę odbywa się w jednym nieprzerwanym okresie.   Żołnierze mogą być jednak zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo z pozostawieniem w dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej. Zwolnienie (...)

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Co to są Wojska Obrony Terytorialnej?  Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. W obecnej sytuacji geopolitycznej Wojska Obrony Terytorialnej są jedynym, relatywnie szybkim, tanim i skutecznym (...)

Zasiłek chorobowy - Kto może dostać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego?

Zasiłek chorobowy - Kto może dostać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego?

Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom odbywającym służbę zastępczą. oraz podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie: osobom wykonującym (...)

W lutym rusza kwalifikacja wojskowa

W lutym rusza kwalifikacja wojskowa

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa będzie trwała od 4 lutego do 26 kwietnia. Obejmie ona około 210 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2000 roku. Poza tym przewidziano podwyżki dla żołnierzy. Kogo obejmie tegoroczna kwalifikacja wojskowa? Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów (...)

Krajowe podróże służbowe żołnierzy

Krajowe podróże służbowe żołnierzy

Kiedy mamy do czynienia z krajową służbą żołnierza? Krajową podróżą służbową - jest wykonywanie przez żołnierza zadań służbowych poza miejscowością stanowiącą siedzibę jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału, w której żołnierz pełni służbę wojskową, zwaną dalej „stałym miejscem pełnienia służby”, w terminie i miejscu na terenie kraju określonych (...)

Zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP

Zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP

Jaki projekt dotyczy służby wojskowej?31 marca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra obrony narodowej. Teraz trafi on pod obrady Sejmu.Jakie zmiany przewidziano?Zawarte w projekcie rozwiązania służą realizacji programu profesjonalizacji Sił (...)

Prawa i obowiązki bezrobotnego

Prawa i obowiązki bezrobotnego

Prawa i obowiązki bezrobotnego oraz jego status określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kto jest uznawany za osobę bezrobotną? Bezrobotny to osoba będąca: obywatelem polskim poszukująca i podejmująca zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium RP oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych, cudzoziemcem poszukującym (...)

Świadczenia odszkodowawcze dla żołnierzy

Świadczenia odszkodowawcze dla żołnierzy

Na najbliższym posiedzeniu Senatu w dniach 2 i 3 kwietnia 2003r. senatorowie rozpatrywać będą ustawę o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową. Ustawa ta, uchwalona przez Sejm w dniu 14 marca 2003r. ma na celu kompleksowe uregulowanie problematyki wypłacania świadczeń żołnierzom za wypadki i choroby powstałe (...)

Pora na pakiet profesjonalizacyjny w służbie wojskowej...

Pora na pakiet profesjonalizacyjny w służbie wojskowej...

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy: tzw. pakietu profesjonalizacyjnego, umożliwiającego przejście od modelu służby z poboru do służby ochotniczej, rozbudowy korpusu żołnierzy nadterminowych, którzy stanowić będą podstawową bazę naboru do korpusu szeregowych zawodowych. Projekt zawiera korzystne zmiany dla kandydatów (...)

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Kiedy przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych?  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych będziesz miał od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla Ciebie propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych bądź robót publicznych oraz jeśli w okresie 18 miesięcy (...)

Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

Zasady chowania zmarłych w polskim systemie prawnym

Zasady chowania zmarłych zostały wyczerpująco sformułowane w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23 poz. 295, ze zm.). Zgodnie z art. 12 ust. 1 tej ustawy ciało osoby zmarłej może być pogrzebane jako zwłoki, może też zostać poddane kremacji. Ciała chowane bez spopielenia mogą być grzebane w grobach ziemnych, murowanych, katakumbach (...)

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

Podstawa wymiaru Twojej składki na ubezpieczenie społeczne - sprawdź ile wynosi i jak ją ustalić

Ile wynosi wysokość składki na ubezpieczenia? Wysokości składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe wyrażone są w formie stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich ubezpieczonych. Z kolei stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych (...)

Kobiety do poboru

Kobiety do poboru

Które kobiety mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do poboru? Kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w danym roku szkolnym kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do poboru, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą osiemnaście lat życia (...)

Wsparcie dla żołnierzy i ich rodzin

Wsparcie dla żołnierzy i ich rodzin

Jakie nowe przepisy zainteresują żołnierzy?Posło­wie uznali, iż poświęce­nie dla Ojczyzny powinno być odpowiednio doce­niane przez państwo. Nowelizacja ustawy o służbie wojsko­wej żołnierzy zawodowych oraz niektó­rych innych ustaw przewiduje pomoc dla rannych i poszkodowanych żołnierzy oraz rodzin żołnierzy zaginionych podczas wykonywania zadań służbowych (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących w państwach UE/EFTA? Na czym polega unijna koordynacja świadczeń emerytalno-rentowych? W (...)

Kwalifikacja wojskowa zamiast poboru

Kwalifikacja wojskowa zamiast poboru

CO TO JEST KWALIFIKACJA WOJSKOWA I CO WARTO O NIEJ WIEDZIEĆ?Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2009 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, która ma na celu weryfikację młodych ludzi pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla potrzeb czynnej służby wojskowej.WAŻNE:Wszyscy stawiający się w bieżącym roku do kwalifikacji wojskowej z mocy prawa (...)

Zmiany dla służb mundurowych

Zmiany dla służb mundurowych

Zmiany ustawy dot. emerytur służb mundurowych przyznają prawo do emerytury po 25 latach służby bez konieczności ukończenia 55 lat oraz 100% płatnych nadgodzin, natomiast funkcjonariusze policji, straży granicznej i Służby Więziennej za sprawą przyjętych zmian zaproponowanych przez prezydenta dot. rozszerzenia prawa zrzeszania się w związkach zawodowych, będą mogli wybrać (...)

Kwalifikacja wojskowa w 2021 roku

Kwalifikacja wojskowa w 2021 roku

Nowe zasady kwalifikacji wojskowej w 2021 roku W związku z panującą pandemią koronawirusa, MSWiA i MON podjęły decyzję o wprowadzeniu nowych zasad przeprowadzania kwalifikacji wojskowej w tym roku. Będzie ona mogła zostać przeprowadzona od kwietnia do lipca lub od sierpnia do listopada. W życie weszło właśnie rozporządzenie w tej sprawie. ##baner## Tegoroczna kwalifikacja wojskowa (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Od kwietnia 2006 r. zasady koordynacji mają także zastosowanie do Polaków podejmujących (...)

Co nowego w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy?

Co nowego w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy?

Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych (...)

Przed jakimi sądami będą sądzeni żołnierze?

Przed jakimi sądami będą sądzeni żołnierze?

Jakie sprawy teraz podlegają orzecznictwu sądów wojskowych i co przewidują przepisy? Obecnie Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego przewidują, iż tylko do dnia 31 grudnia 2007 r., orzecznictwu sądów wojskowych podlegają sprawy żołnierzy w czynnej służbie wojskowej o wszystkie przestępstwa (pospolite i wojskowe) popełnione w czasie pełnienia tej służby oraz pracowników (...)

Kto i kiedy zgłasza Cię do ubezpieczenia zdrowotnego?

Kto i kiedy zgłasza Cię do ubezpieczenia zdrowotnego?

Zakres osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak wskazuje sama nazwa ustawy, jest powszechny. Tylko bowiem dzięki powszechności ubezpieczeń możliwe jest osiągnięcie celów jakie stawia sobie system służby zdrowia: zapewnienie równości w dostępie do świadczeń medycznych, opieka zgodna z potrzebami jednostki według aktualnej wiedzy medycznej, rehabilitacja, (...)

Zasady finansowania składek emerytalnych i rentowych

Zasady finansowania składek emerytalnych i rentowych

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, składki emerytalne i rentowe wyrażone są w formie stopy procentowej. Stopa procentowa jest jednakowa dla wszystkich ubezpieczonych, jednakże zasady finansowania tych składek są odmienne w stosunku do różnych grup ubezpieczonych.   Kto finansuje składki? Zasady finansowania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe są (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Osoby, które urodziły się przed 1949 r., osiągnęły już wiek emerytalny, uprawniający do nabycia emerytury. Sprawdź, na jakich zasadach ZUS przyznaje emeryturę i co należy zrobić, żeby ją otrzymać. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać emeryturę? Żeby uzyskać emeryturę, trzeba udokumentować wymagany staż ubezpieczeniowy, który wynosi: 20 (...)

Powszechny obowiązek obronny studentów i absolwentów - opinia prawna

Powszechny obowiązek obronny studentów i absolwentów - opinia prawna

Stan faktyczny Moja sprawa dotyczy możliwości powołania mnie do przeszkolenia wojskowego. Hronologicznie miały miejsce następujące zdarzenia: 1. marzec 2002 zakończenie studiów licencjackich 2. marzec 2002 rozpoczęcie studiów magisterskich 3. listopad 2002 wydanie decyzji WKU o odroczenie służby wojskowej do dnia 30/09/2002 4. marzec 2004 skreślenie z listy studentów z uwagi na nie złożenie (...)

Pobór a profesjonalizacja armii

Pobór a profesjonalizacja armii

Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 sierpnia 2008r. „Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008 - 2010" zawiera główne założenia uzawodowienia armii, sprowadzające się w swej istocie do zawieszenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej przez poborowych i przeszkolenia wojskowego przez absolwentów szkół (...)

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Od 1 stycznia 2003 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia: zasiłek chorobowy - dla ubezpieczonego, którego (...)

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

Emerytura pomostowa - kto może przejść na emeryturę pomostową?

Emerytury pomostowe dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. - kto jest uprawniony do emerytury pomostowej? Jeżeli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r. i byłeś zatrudniony przy pracach o szczególnym charakterze bądź w szczególnych warunkach, możesz otrzymać emeryturę pomostową. Sprawdź, kiedy i komu ZUS ją przyznaje. Emerytura pomostowa przysługuje osobom, które (...)

Twoje okresy składkowe

Twoje okresy składkowe

W wielu kluczowych dla ubezpieczonego sytuacjach ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych posługuje się pojęciem „okresy składkowe”. Poniższa porada ma na celu wskazanie, jakie okresy ubezpieczenia są okresami składkowymi. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje wprost poprzez wyliczenie o charakterze enumeratywnym, jakie okresy są składkowymi. Są to więc: okresy (...)

Ważne dla poborowych!

Ważne dla poborowych!

Od 17 stycznia 2006 r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. Rozporządzenie to określa: sposób wzywania do poboru;  treść obwieszczenia;  wzory wezwań;  dokumenty, jakie poborowi powinni przedstawić podczas poboru;  sposób (...)

Czy wiesz, jakie masz obowiązki z tytułu podlegania ubezpieczeniu społecznemu?

Czy wiesz, jakie masz obowiązki z tytułu podlegania ubezpieczeniu społecznemu?

  Kto jest ubezpieczonym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych? Ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym obowiązkowo podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów, osobami wykonującymi pracę nakładczą, członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek (...)

Nowelizacja ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych

Nowelizacja ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych

Nowelizacja z podpisem prezydenta 17 maja br. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży (...)

Kiedy pracownikowi przysługuje dodatek zagraniczny - opinia prawna

Kiedy pracownikowi przysługuje dodatek zagraniczny - opinia prawna

Stan faktyczny W lipcu br. zostałam zatrudniona przez Centralę - Wojskowe Misje Pokojowe z siedzibą w Warszawie na czas określony do 31 lipca 2008 r. jako specjalista (wykonuję pracę sekretarki i zakres obowiązków mam wyznaczony na to stanowisko). Miejsce wykonywania pracy określono w następujący sposób: Bruksela, Belgia. Umowę zawarto na podstawie kodeksu pracy oraz przepisów PZUZP. (...)

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem a ZUS

Od 1 września 2013 r. wprowadzone zostały nowe tytuły ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem. Jaką osobę uznaje się za sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem? Jest to osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, bądź dzieckiem przysposobionym, przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak (...)

Kto obowiązkowo jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym?

Kto obowiązkowo jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym?

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa podmioty, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu obowiązkowo. W ten sposób ustawodawca pragnie zapewnić tym osobom minimum zabezpieczenia społecznego w okresie, w którym nie będą już zdolni do samodzielnej pracy.   Osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym Zgodnie z ustawą (...)

Zmiana właściwości procesowej Żandarmerii Wojskowej

Zmiana właściwości procesowej Żandarmerii Wojskowej

1 lipca 2015 r. weszła w życie ostatnia, zasadnicza część ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1247). Ustawa wprowadza kilka istotnych zmian o charakterze systemowym, z których najważniejszą jest przemodelowanie postępowania sądowego w kierunku jego większej kontradyktoryjności. Wprowadzona (...)

Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (zwana "ustawą wypadkową") określa m.in. rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasady ustalania prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, ich wysokości oraz zasady wypłaty (...)

Ubezpieczenie zdrowotne - Kogo dotyczy i kiedy jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie zdrowotne - Kogo dotyczy i kiedy jest obowiązkowe?

Co oznacza powszechne ubezpieczenie zdrowotne? Prawo do ochrony zdrowia oraz do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych to podstawowe prawa zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. System ubezpieczenia zdrowotnego ma na celu możliwie jak najlepsze zabezpieczenie opieki zdrowotnej osobom ubezpieczonym i osobom (...)

Jak dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie?

Jak dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie?

Kto może ubezpieczyć się dobrowolnie? Jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz się leczyć w ramach powszechnego sytemu ochrony zdrowia - możesz dobrowolnie ubezpieczyć siebie i członków twojej rodziny – pod warunkiem, że nie jesteś: objęty obowiązkowym ubezpieczeniem, członkiem rodziny osoby ubezpieczonej, objęty powszechnym systemem ubezpieczenia zdrowotnego (...)

Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

Ewidencja ludności  Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w ustawie podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych. Ewidencję ludności prowadzi się w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który stanowi rejestr PESEL, w rejestrach mieszkańców oraz rejestrach zamieszkania cudzoziemców, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Obliczenie i przyznawanie odprawy mieszkaniowej przysługującej żołnierzowi

Obliczenie i przyznawanie odprawy mieszkaniowej przysługującej żołnierzowi

Jakie są zasady dotyczące obliczania i przyznawania odprawy mieszkaniowej dla żołnierza? Zasady obliczania tej odprawy reguluje art. 47 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej: (...)

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Właśnie jestem w piątym miesiącu ciąży, od niecałego roku czasu prowadzę własny biznes (jednoosobowa działalność gospodarcza). Chciałabym po porodzie uzyskać jak najwyższy zasiłek macierzyński. (...)

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Właśnie jestem w piątym miesiącu ciąży, od niecałego roku czasu prowadzę własny biznes (jednoosobowa działalność gospodarcza). Chciałabym po porodzie uzyskać jak najwyższy zasiłek macierzyński. (...)

Ochrona pracownika powołanego do wojska

Ochrona pracownika powołanego do wojska

Jakie ma uprawnienia pracownik z tytułu powołania do zasadniczej służby wojskowej? Pracownik powołany do zasadniczej służby wojskowej korzysta ze szczególnej ochrony stosunku pracy na czas pełnienia (...)

Chorobowe w trakcie trwania wychowawczego

Chorobowe w trakcie trwania wychowawczego

Jestem zatrudniona na czas określony do 20 września 2009. Obecnie przebywam na urlopie wychowawczy, który został mi udzielony do 20 września 2009. Jestem w 11 tygodniu ciąży, która jest zagrożona. (...)

Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych

Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych

Odebrałem kartę mobilizacyjną do czynnej służby wojskowej z informacją, że będzie to szkolenie. Jakie są powody, dla których mogę ubiegać się o zwolnienie z tego obowiązku? Czy pełnienie (...)

Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej

Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej

Pracowałem w wojsku przez 7 lat. Następnie leczyłem się psychiatrycznie na depresję i nerwicę. Jeżeli złożę wypowiedzenie w pracy, czy przy zwolnieniu zachowam wszystkie należności związane (...)

Uchylanie się od służby wojskowej

Uchylanie się od służby wojskowej

Syn siostry był na komisji wojskowej i dostał kategorie stwierdzającą, że jest w pełni zdolny do odbycia służby wojskowej. Obecnie ma 24 lata, nie uczy sie, od pewnego czasu przychodzą mu listy (...)

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych dla młodocianego

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych dla młodocianego

Syn, został zarejestrowany jako osoba bezrobotna 1.08.2006 bez prawa do zasiłku. Wcześniej był w służbie zasadniczej od 1.02.2006 do 28.07.2006r. Został przedterminowo zwolniony z powodu zakażenia (...)

Renta dla żołnierza

Renta dla żołnierza

Od 7 lat jestem zawodowym wojskowym. Podczas tych lat dostałem depresji, nerwicy i popadłem w alkoholizm. Czy może być to podstawą do ubiegania się o rentę? Żołnierzowi przysługuje odszkodowanie (...)

30-dniowa przerwa w ubezpieczeniu chorobowym

30-dniowa przerwa w ubezpieczeniu chorobowym

Do 31 lipca byłem zatrudniony na umowę o pracę. Ostatniego dnia zachorowałem i miałem zwolnienie lekarskie do 12 września. Teraz chcę ubezpieczyć się chorobowo, dobrowolnie z tytułu prowadzenia (...)

Uprawnieni do renty rodzinnej z tytułu emerytury wojskowej

Uprawnieni do renty rodzinnej z tytułu emerytury wojskowej

Komu przysługuje renta rodzinna z tytułu emerytury wojskowej? Renta rodzinna wynikająca z tytułu emerytury wojskowej znajduje swoją podstawę w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych (...)

Okresy składkowe w ubezpieczeniu emerytalnym

Okresy składkowe w ubezpieczeniu emerytalnym

Jakie są okresy składkowe przy ustalaniu prawa do emerytury? Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okresami nieskładkowymi są następujące okresy:   1)   ubezpieczenia;   2)   opłacania (...)

Emerytura wojskowa

Emerytura wojskowa

Kto jest uprawniony do emerytury wojskowej? Zgodnie z art. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej przysługuje (...)

Świadczenia pośmiertne dla emerytowanego oficera

Świadczenia pośmiertne dla emerytowanego oficera

Witam, umarł mój wujek, który był emerytowanym zawodowym wojskowym oficerem w stopniu podpułkownika, jestem jego jedyną spadkobierczynią, poniosłam wszystkie koszty zawiązane z pogrzebem, podobno (...)

Emerytura wojskowa po zmarłym żołnierzu

Emerytura wojskowa po zmarłym żołnierzu

Czy małżonek jest uprawniony do emerytury po zmarłym żołnierzu? Członkowie rodzin żołnierzy zawodowych nie są uprawnieni do emerytury wojskowej, jednakże w razie śmierci uprawnionego do emerytury (...)

Obowiązek odprowadzania składki na Fundusz Pracy

Obowiązek odprowadzania składki na Fundusz Pracy

Jakie jest najniższe wynagrodzenie, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składki na fundusz pracy? Obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy dotyczy osób podlegających obowiązkowo (...)

Założenie spółki z o.o. przez żołnierza zawodowego

Założenie spółki z o.o. przez żołnierza zawodowego

Razem z mężem chcielibyśmy otworzyć własną firmę w formie spółki z o.o. Mąż jest żołnierzem zawodowym kontraktowym. Zastanawiamy się, czy jako żołnierz może być wspólnikiem w spółce (...)

Działalność gospodarcza emeryta wojskowego

Działalność gospodarcza emeryta wojskowego

Emeryt wojskowy z III grupą inwalidzką chce otworzyć nową działalność gospodarczą. Obecnie jest na wcześniejszej emeryturze, więc brakuje mu pełnej wysługi lat. Czy emeryt wojskowy (na wcześniejszej (...)

Wynagrodzenie chorobowe a okres wyczekiwania

Wynagrodzenie chorobowe a okres wyczekiwania

Pracownik rozpoczął pracę od 07.01.2008 r., nie ma 10 lat stażu pracy, nie jest absolwentem. W dniu 29.01.2008 pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 29.01. do 30.01.2008 r. Czy w powyższej (...)

Urlop dla poratowania zdrowia a nauczycielskie świadczeni kompensacyjne

Urlop dla poratowania zdrowia a nauczycielskie świadczeni kompensacyjne

Czy okres pozostawania na urlopie dla poratowania zdrowia liczy się do czasu wykonywania pracy uprawniającego do skorzystania z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego? jak zauważa Karina Jankowska (...)

Zasiłek chorobowy po zwolnieniu

Zasiłek chorobowy po zwolnieniu

Na kogo wziąć L-4 w sytuacji, w której pracownik jest zwolniony a jeszcze nie zdążył się zarejestrować w RUP. Czy istnieje jakiś okres ochrony dla pracownika? W ciągu 7 dni od dnia zwolnienia (...)

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu? Zgodnie z ustawą o o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: Art. 66. 1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (...)

Sądowe stwierdzenie śmierci osoby

Sądowe stwierdzenie śmierci osoby

W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, sąd wezwał do podania imion i nazwisk oraz miejsc zamieszkania następców prawnych spadkobierczyni oraz złożenie odpisów aktu zgonu w przypadku, gdy (...)

Urlop macierzyński dla kobiety żołnierza

Urlop macierzyński dla kobiety żołnierza

Jestem żołnierzem kontraktowym - kobietą i już za parę miesięcy upływa termin mojego kontraktu. Jestem w 6 miesiącu ciąży. Czy można mnie zwolnić z pełnienia służby zawodowej pełnionej (...)

Ekwiwalent za urlop po rozwiązaniu stosunku pracy

Ekwiwalent za urlop po rozwiązaniu stosunku pracy

Pracuję od 1 lipca 2002. Jest to moja pierwsza praca. W czasie zatrudnienia wykorzystałam 5 dni urlopu wypoczynkowego. Z dniem 05.05.2002 r. rozwiązałam umowę o pracę za porozumieniem stron. Czy (...)

Służba wojskowa a naliczanie kapitału początkowego

Służba wojskowa a naliczanie kapitału początkowego

Czy służba wojskowa odbyta przed 1998 r. uprawnia do naliczenia kapitału początkowego i czy można do niej doliczyć jako okresy nieskładkowe naukę w szkole średniej i okresy przebywania na bezrobociu? (...)

Obowiązek meldunkowy ludności - ewidencja

Obowiązek meldunkowy ludności - ewidencja

Czy istnieje konieczność bycia zameldowanym? Sprzedaję mieszkanie, tak więc muszę się wymeldować, nowe będę miał dopiero za pół roku (może dłużej), przez ten czas będę wynajmował mieszkanie. (...)

Zwolnienie od powołanie do wojska

Zwolnienie od powołanie do wojska

Czy to prawda, że tegoroczni absolwenci szkół wyższych są automatycznie przenoszeni do rezerwy jeżeli w terminie ukończą studia? Jak to wygląda dla rocznika 1978? Zgodnie z § 2 Rozporządzeniem (...)

Zameldowanie w pomieszczeniu tymczasowym

Zameldowanie w pomieszczeniu tymczasowym

Gmina posiada w swoim zasobie budynek hotelowy typu lipsk. W budynku tym zamieszkuje 65 rodzin bez stałego ani czasowego miejsca zameldowania. Zarządzaniem budynkami Gminy zajmuje się zakład budżetowy (...)

FORUM PRAWNE

Zmiana kategorii wojskowej

Zmiana kategorii wojskowej Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi w znalezieniu pracy. (marcinet) (...)

gminy zbierają chętnych na ławinków

gminy zbierają chętnych na ławinków Słyszałem, że można do gmin zgłaszać swoja kandydaturę na ławnika sądowego! Do kiedy to można uczynić? Jakie trzeba spelnić warunki? Kto może starać (...)

MIESZKANIE WOJSKOWE A ROZWÓD

MIESZKANIE WOJSKOWE A ROZWÓD Według ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP byłej małżonce rozwiedzionej z żołnierzem zawodowym przysługuje lokal zamienny (tzw. rozkwaterowanie). Chciałabym (...)

Zasiłek przedemerytalny

Zasiłek przedemerytalny Od 1 kwietnia przysługuje mi zasiłek emerytalny. posiadam akcje spółki S.A.(pracownicze) wysokości 72ooo zł. jeżeli je sprzedam w m-cu kwietniu lub maju czy muszę przerwać (...)

Uległem wypadkowi w pracy

Uległem wypadkowi w pracy Witam,mam ttaki problem,mianowicie uległem wypadkowi w pracy,mam noge w gipsie i rozkawałkowany palec,w firmie pracuje 13 dni,czy przysługuje mi chorobowe płatne na czas (...)

Zasiłek przedemerytalny 2011 ? jakie dokumenty?

Zasiłek przedemerytalny 2011 ? jakie dokumenty? Jakie dokumenty należy złożyć by uzyskać zasiłek przedemerytalny i gdzie powinno się go składać? Wniosek składa się do organu rentowego właściwego (...)

Odszkodowanie w pracy

Odszkodowanie w pracy Witam, od marca pracuje w sklepie spożywczym w Groszku, pracuje codziennie od poniedziałku do piątku po 8 godz, mam wolne tylko niedziele. Bardzo dużo dźwigam bo w sklepie pracują (...)

Warunki do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych

Warunki do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych Witam, mam status bezrobotnego. Jakie musze spełnić warunki, żeby dostac zasiłek?? trzyma go tylko ten bezrobotny, który: ? w okresie 18 miesięcy (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy Jak powinien być naliczony zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS w przypadku nie wypłacania przez pracodawcę należnego wynagrodzenia w ostatnich 6 miesiącach przed chorobą ??? (jardun) (...)

zasiłek chorobowy z ZUS

zasiłek chorobowy z ZUS witam. mam taki problem. pracowałem kilka miesięcy za granicą ale byłem oddelegowany przez polską firmę i wszystkie składki płacone miałem w Polsce. trzy dni po powrocie (...)

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę (...)

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego witam. Prowadzę 1 osobową działalność gospodarczą. Do 23.12 .2014 roku byłam na macierzyńskim. Zaraz po macierzyńskim byłam i jestem (...)

Upadłość firmy i zasiłek chorobowy

Upadłość firmy i zasiłek chorobowy Witam serdecznie Od kilku dni dzwonię do ZUSu, FGŚP i innych instytucji aby uzyskać komplet informacji ale tak naprawdę dalej niewiele wiem. Sytuacja: Od 1.04 (...)

Upadłość firmy i zasiłek chorobowy

Upadłość firmy i zasiłek chorobowy Witam serdecznie Od kilku dni dzwonię do ZUSu, FGŚP i innych instytucji aby uzyskać komplet informacji ale tak naprawdę dalej niewiele wiem. Sytuacja: Od 1.04 (...)

Rozwiązanie umowy o pracę a zasiłek choroboy

Rozwiązanie umowy o pracę a zasiłek choroboy Zarejestrowany: Oct 2013 Posty: 1 Domyślnie Rozwiązanie umowy o pracę a zasiłek chorobowy Witam Chciałabym w tym temacie poprosić o pomoc, bo sytuacja (...)

zagraniczny zasiłek chorobowy a ZUS

zagraniczny zasiłek chorobowy a ZUS mam taką sprawę, chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sprawa z emerytura z ZUS w przypadku kiedy pracjuę za granicą i obecnie pobieram tam zasiłek chorobowy? (...)

Czy otrzymam ekwiwalent za urlop będą na chorobowy w ostatnim miesiącu pracy???

Czy otrzymam ekwiwalent za urlop będą na chorobowy w ostatnim miesiącu pracy??? Jestem zatrudniona na 1/4 etatu. Obecnie jest to mój ostatni miesiąc pracy i nie miałam wykorzystanego urlopu wypoczynkowego. (...)

Zasiłek chorobowy dla niań od nowego roku!!

Zasiłek chorobowy dla niań od nowego roku!! Witam. Wiem że taki zasiłek ma byc od nowego roku, ile on ma wynosić ktoś się orientuje? Kto go będzie wypłacał? Pracodawca? ZUS będzie wypłacał (...)

Zasiłek na zwolnieniu w ciąży

Zasiłek na zwolnieniu w ciąży Dzień dobry Jestem w w ciąży na zwolnieniu lekarskim Zatrudniona na umowę o pracę do dnia 31.05.2021r Chciałabym się dowiedzieć jak kto powinien wypłacać pieniądze (...)

Porady prawne