1.9.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zmiany dla rzeczoznawców, pośredników i zarządców nieruchomości

1 września 2017 r. weszły w życie zmiany związane z gospodarowaniem nieruchomościami. Rozwiązania oczekiwane przez środowiska zawodowe wprowadziła nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z 20 lipca 2017 r.

Jakie zmiany dotyczą rzeczoznawców majątkowych?

Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych to już nie tylko stowarzyszenia zrzeszające przedstawicieli tego zawodu (osoby fizyczne) lub związki takich stowarzyszeń. Obecnie definicja organizacji zawodowych obejmuje również izby gospodarcze, które zrzeszają rzeczoznawców majątkowych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szacowania nieruchomości (jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej). Wprowadzono także dodatkowy warunek, aby przedsiębiorcy stanowili co najmniej połowę wszystkich członków izby. Analogiczne kryterium będzie obowiązywać również w odniesieniu do stowarzyszeń.

Zmienią się zasady wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej w wyniku podziału nieruchomości. Od 1 września 2017 r. wartość nieruchomości należy przyjmować jako sumę wartości działek możliwych do samodzielnego zagospodarowania, wchodzących w skład nieruchomości podlegającej podziałowi.

Niezależnie od celu wyceny, rzeczoznawcy majątkowi będą stosować jedną definicję wartości rynkowej, która będzie jednolita z regulacjami unijnymi.

Nowelizacja jednoznacznie przesądziła, że rzeczoznawca majątkowy ma prawo uzyskać dostęp do dokumentów i rejestrów niezbędnych do określenia wartości nieruchomości.

Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego powinno być udokumentowane analizą załączaną do operatu szacunkowego. Analiza powinna być również dołączana w przypadku potwierdzania aktualności operatów szacunkowych, które zostały sporządzone na podstawie dotychczasowych przepisów. Zmiana ta nie nakłada na rzeczoznawców majątkowych nowych obowiązków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rzeczoznawca majątkowy może potwierdzić aktualność operatu szacunkowego jedynie w sytuacji, gdy nie nastąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników rynkowych.

Uchylony został przepis stanowiący o skutku wydania negatywnej oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego w postaci utraty przez operat szacunkowy charakteru opinii o wartości nieruchomości. Zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów, ostateczną decyzję o możliwości wykorzystania operatu szacunkowego decydował będzie zainteresowany podmiot, np. organ prowadzący postępowanie administracyjne.

Od 1 września 2017 r. wyciąg z operatu szacunkowego nie będzie stanowił elementu opinii o wartości nieruchomości. Rzeczoznawcy majątkowi nie będą też musieli przekazywać go organom prowadzącym kataster nieruchomości.

Od 1 września br. standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych będzie ustalał i ogłaszał Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Nowelizacja przywróciła odpowiedzialność zawodową za niewypełnianie obowiązku stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych. Przepis ten wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. (Komisja Odpowiedzialności Zawodowej będzie to weryfikować od 1 stycznia 2019 r.). Rzeczoznawcy majątkowy od 1 stycznia 2018 r. będą musieli przechowywać dokumentację potwierdzającą doskonalenie przez pięć lat.

Porady prawne

Jakie zmiany dla pośredników i zarządców wprowadzono?

Zdefiniowano pojęcia "pośrednik w obrocie nieruchomościami" oraz "zarządca nieruchomości". Pośrednikiem lub zarządcą powinna być osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły i powtarzalny. Dlatego przyjęto, że pośrednikiem lub zarządcą nieruchomości będzie mógł być wyłącznie przedsiębiorca. Natomiast faktyczne czynności zawodowe będą mogły być wykonywane przez osoby fizyczne na podstawie umowy z przedsiębiorcą. Dzięki temu ograniczone zostanie ryzyko, że pośrednictwem lub zarządzaniem zajmować się będą przypadkowe osoby.

Opracowany został katalog czynności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nieruchomościami. Powinno to wyeliminować lub znacząco ograniczyć wątpliwości co do charakteru podejmowanych czynności oraz ułatwić określanie zakresu umów zawieranych przez pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami uzyskali możliwość wglądu oraz pobierania odpisów, wypisów i zaświadczeń z rejestrów i dokumentów dotyczących nieruchomości w związku z wykonywaną umową. Prawidłowe i rzetelne wykonywanie czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wymaga dostępu do rejestrów lub dokumentów zawierających dane o nieruchomościach.

Gospodarowanie nieruchomościami przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego (stanowiące własność gmin, powiatów, województw), przez starostów (w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa), a także przez agencje, które na podstawie odrębnych przepisów wykonują prawo własności oraz inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa nie będzie się odbywało na podstawie przepisów rozdziału „Zarządzanie nieruchomościami” ustawy o gospodarce nieruchomościami. Postanowiono również, że przepisy o zarządzaniu nie dotyczą właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych w stosunku do nieruchomości oddanych tym jednostkom w trwały zarząd. Podmioty te nie będą zobowiązane do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami, posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC czy zawierania umowy o zarządzanie nieruchomością.

Co jeszcze się zmienia?

Rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości będą musieli dołączać kopię dokumentu ubezpieczenia OC (polisy) do:

  • operatu szacunkowego lub umowy o sporządzenie wyceny nieruchomości,
  • umowy pośrednictwa,
  • umowy o zarządzanie nieruchomością.

Przepisy wzmocnią prawa strony w ewentualnym ubieganiu się o odszkodowanie za szkody spowodowane w związku z wykonywaniem czynności odpowiednio rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa lub zarządzania nieruchomościami.

Uszczelniono też system sankcji dla podmiotów działających na rynku nieruchomości.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ważna zmiana w zasadach doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

Ważna zmiana w zasadach doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?Ważna zmiana w zasadach doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości weszłą w życie z dniem 31 grudnia 2008 r. Na czym polega zmiana?Zgodnie z treścią podpisanego przez Ministra (...)

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych

Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych

Zasady dotyczące odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości zostały w końcu określone aktem prawnym. Ich obowiązywanie rozpoczęło się z dniem wejścia w życie przepisów je regulujących, czyli z dniem (...)

Zmiana wymogów dla uzyskania licencji pośredników i zarządców nieruchomości

Zmiana wymogów dla uzyskania licencji pośredników i zarządców nieruchomości

Z dniem 1 stycznia 2008 roku weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w części dotyczącej wykonywania działalności zawodowej w dziedzinie gospodarki nieruchomościami. Nowelizacja ta zmieniła m.in. wymogi, które muszą spełnić (...)

Zarządca, rzeczoznawca, pośrednik może już uzyskać uprawnienia

Zarządca, rzeczoznawca, pośrednik może już uzyskać uprawnienia

Kandydaci na zarządcę, pośrednika i rzeczoznawcę od wczoraj mogą się starać o nadanie uprawnień zawodowych. Wczoraj ukazał się Dziennik Ustaw nr 31, w którym znajdują się dwa rozporządzenia, bardzo ważne dla przyszłych zarządców, rzeczoznawców majątkowych oraz pośredników. Jedno (...)

Zarządzanie nieruchomościami po zmianach 22 września 2004 r.

Zarządzanie nieruchomościami po zmianach 22 września 2004 r.

22 września 2004r. to magiczna data dla tych, którzy na co dzień posługują się ustawą o gospodarce nieruchomościami. Tego dnia wchodzą w życie zmiany uchwalone już w ubiegłym roku w listopadzie.Kto może być zarządcą nieruchomości?Tak wcześniej, jak i teraz zarządzanie nieruchomościami (...)

Od połowy grudnia określone postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na pośredników, zarządców oraz rzeczoznawców majątkowych

Od połowy grudnia określone postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na pośredników, zarządców oraz rzeczoznawców majątkowych

Dla kandydatów na pośredników, zarządców oraz rzeczoznawców majątkowych mamy dobrą wiadomość. W połowie grudnia powinny wejść w życie przepisy, które umożliwią ubieganie się o licencje. Brak tych przepisów zablokował postępowania kwalifikacyjne. Od 22 września tego roku obowiązuje (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli (...)

NIK sprawdza sieć dróg lokalnych w Polsce. Wnioski?

NIK sprawdza sieć dróg lokalnych w Polsce. Wnioski?

Dzięki realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zaczęło w Polsce przybywać nowych połączeń dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, remontowane są zaniedbane jezdnie, zwiększa się płynność ruchu, a co za tym idzie poziom bezpieczeństwa (...)

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany zasad wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany zasad wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Czego dotyczy projekt rozporządzenia?Zgodnie z decyzją Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego, do konsultacji społecznych został przekazany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. (...)

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy? Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Aby móc wyceniać nieruchomości, (...)

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Trendy w opodatkowaniu nieruchomości w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Co pewien czas powraca dyskusja na temat podatku katastralnego w Polsce. W obecnej konfiguracji politycznej jednak najwyraźniej nikt nie jest zainteresowany przyspieszeniem prac w tym kierunku. To dość osobliwe, gdyż polski system podatkowy, z wyodrębnionymi podatkami leśnym, rolnym, od nieruchomości (...)

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Chcesz wyceniać wartość nieruchomości i pracować jako rzeczoznawca majątkowy? Musisz najpierw uzyskać uprawnienia. Dowiedz się, jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy - co robi rzeczoznawca majątkowy? Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje (...)

Spotkanie ekspertów rynku nieruchomości z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Olgierdem Dziekońskim

Spotkanie ekspertów rynku nieruchomości z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Olgierdem Dziekońskim

W dniu 12 stycznia 2009 roku odbyło się spotkanie ekspertów rynku nieruchomości z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Panem Olgierdem Dziekońskim, dotyczące pojęcia wartości rynkowej nieruchomości w polskim systemie prawnym. Celem spotkania była analiza, czy wartość rynkowa (...)

Rząd otworzy dostęp do niemal 50 zawodów

Rząd otworzy dostęp do niemal 50 zawodów

Bez większych problemów będziesz mógł zostać m.in. przewodnikiem turystycznym, taksówkarzem, pośrednikiem lub zarządcą nieruchomości. W sobotę rząd zamierza przedstawić opinii publicznej projekt ustawy otwierającej dostęp do 46 profesji – donosi Rzeczpospolita. – Dzięki zmianom (...)

Czego można się dowiedzieć z rejestru pośredników ubezpieczeniowych?

Czego można się dowiedzieć z rejestru pośredników ubezpieczeniowych?

Czemu służy rejestr setOstatni( '4' ); pośredników setOstatni( '5' ); ubezpieczeniowych? Każdy pośrednik ubezpieczeniowy podlega wpisowi do rejestru pośredników ubezpieczeniowych. Taki rejestr składa się z:  rejestru agentów ubezpieczeniowych;  rejestru brokerów ubezpieczeniowych.  Agentem (...)

Projekt o rekompensatach za przejęte przez Państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia

Projekt o rekompensatach za przejęte przez Państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia

Na stronach Ministerstwa Skarbu Państwa znajduje się projekt ustawy o rekompensatach za przejęte przez Państwo nieruchomości. Uzasadnieniem tego projektu jest – jak zostało podkreślone w uzasadnieniu projektu - konieczność dopełnienia prawodawstwa przywracającego demokratyczny ustrój (...)

Konkurs na pośredników i rzeczoznawców

Konkurs na pośredników i rzeczoznawców

Minister infrastruktury wyznaczył terminy i miejsce przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w 2008 r. dla osób ubiegających się o nadanie licencji zawodowej dotyczącej pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawstwa majątkowego oraz zarządzania nieruchomościami. (...) Najbliższy (...)

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

    W zasadzie od 22 października zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmienią się m.in. zasady sprzedaży dawnych mieszkań komunalnych. Skorzystać będą mogli na tym nowi właściciele lokali i osoby, które wykupiły je przed (...)

NIK o nabywaniu nieruchomości pod budowę dróg krajowych

NIK o nabywaniu nieruchomości pod budowę dróg krajowych

Osoby wywłaszczone na podstawie drogowej specustawy miesiącami czekają na odszkodowania za swoje nieruchomości. Przepisy wprawdzie przewidują krótkie terminy ustalenia wysokości odszkodowania, ale w praktyce nie są one dotrzymywane. Przyznawane odszkodowania są często zaniżane lub zawyżane (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Miejsce opodatkowania usług budowlanych

Miejsce opodatkowania usług budowlanych

Polska firma budowlana świadczy usługi remontowo-budowlane w Danii, posiadamy NIP UE, a z podatku VAT rozliczamy się w Polsce i w Danii. Proszę określić, czy polskie firmy świadczące dla nas usługi (...)

Stawka podatku VAT na usługi świadczone na rzecz firmy zagranicznej

Stawka podatku VAT na usługi świadczone na rzecz firmy zagranicznej

Podatnik świadczy usługi geodezyjne, tj. sporządzanie map dla celów projektowych na terenie Polski dla firmy zagranicznej z Węgier. Czy w tym wypadku podatnik może zastosować preferencyjną stawkę (...)

Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości?

Czy należy mi się odszkodowanie w przypadku kiedy inwestycja gminy obniża wartość mojej nieruchomości?

Od moich dziadków dostałem w spadku dom. Zamierzałem go sprzedać, jednakże rok temu wybudowano przed nim farmę wiatrakową. Od tego czasu nie mogę znaleźć nabywcy, wszyscy rezygnują. Powód: (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Czy mogę domagać się odszkodowania za linie wysokiego napięcia?

Witam, przez działkę budowlanej którą odziedziczyłam po moich dziadkach, przebiega linia wysokiego napięcia. Czy mogę z tego tytułu żądać odszkodowania? Sporządzoną na Pani potrzebę opinię (...)

Ustalenie wartości użytkowej gruntów

Ustalenie wartości użytkowej gruntów

Przepis art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wprost odsyła do art. 28 ust 5 w/w ustawy, który wymaga dla ustalenia aktualnej wartości użytkowej gruntów przedłożenia (...)

Zniesienie służebności gruntowej

Zniesienie służebności gruntowej

Moją nieruchomość obciąża służebność przejścia, przegonu i przejazdu dla każdego właściciela sąsiedniej nieruchomości. Wniosłam sprawę do Sądu w celu zniesienia służebności z powodu (...)

Kara z niedopełnienie obowiązku meldunkowego

Kara z niedopełnienie obowiązku meldunkowego

Czy istnieje jeszcze w Polsce obowiązek meldunkowy (zameldowania stałego w szcególności)? Czy związane są z ewentualnym niewypełnieniem tego obowiązku jakieś kary? Kto ewentualnie może je wymierzać? (...)

Odpowiedzialność za stan dróg

Odpowiedzialność za stan dróg

Na drodze gminnej, wskutek zawieszenia samochodu na progu zapadającego się zakończenia drogi półbrukowej, nastąpiło zerwanie rury wydechowej. Do kogo należy zwrócić się o uiszczenie zapłaty (...)

PKD dla świadczenia pomocy prawnej

PKD dla świadczenia pomocy prawnej

Co powinien wpisać prawnik chcąc założyć działalność gospodarczą w zakresie pomocy prawnej jako przedmiot działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności? Zmiany Ustawy o adwokaturze w (...)

Przekroczenie uprawnień zarządcy nieruchomością

Przekroczenie uprawnień zarządcy nieruchomością

W sądzie od 6 lat trwa postępowanie o zniesienie współwłasności kamienicy. Zarządca nieruchomości (Zarzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w moim mieście), w swoich uchwałach ma zapis (...)

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości

Na jakiej podstawie rzeczoznawca wycenia nieruchomość, jeśli w jej pobliżu i w pobliskich miejscowościach nie ma podobnej nieruchomości? A biegły określił wartość rynkową nieruchomości w podejściu (...)

Rezygnacja z zarządzania wspólnotą

Rezygnacja z zarządzania wspólnotą

Jestem Zarządcą. Na zebraniu Wspólnoty zrezygnowałam z zarządzania Wspólnotą. Zgodnie z umową o administrowanie mam obowiązek zarządzania tą wspólnotą do czerwca 2004 roku. Jakie mam obowiązki, (...)

Naruszenie prawa przez agencję nieruchomości

Naruszenie prawa przez agencję nieruchomości

W czerwcu 2007 r umieściłam na bezpłatnych portalach internetowych informację o sprzedaży domu, zaznaczając iż jestem bezpośrednim sprzedawcą i nie jestem zainteresowana współpracą z agencjami (...)

Uciążliwa droga konieczna

Uciążliwa droga konieczna

Mam zamiar nabyć działkę gruntu, która nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działkę tę od drogi publicznej oddziela inna działka, mająca dostęp do drogi, na której stoi dom należący (...)

Przesunięcie słupa telekomunikacyjnego na działce.

Przesunięcie słupa telekomunikacyjnego na działce.

5 lat temu nabyłem działkę w raz ze słupem telekomunikacyjnym. Rok po zakupie postawiłem dom. W tym roku chciałem postawić garaż jednakże uniemożliwia mi to właśnie ten słup. Wysłałem już (...)

FORUM PRAWNE

Bezprawie w majestacie prawa

Bezprawie w majestacie prawa Jak zwykle chodzi o wpólnotę WAM i ich Zespól Zarządców Nieruchomości. Przed wykupem mieszkania WAM nic nie robił. Blok byl i jest strasznie zdewastowany. Za swoje pieniądze (...)

Wspólnota a nakaz zakładania kagańców wszystkim psom na terenie budynku

Wspólnota a nakaz zakładania kagańców wszystkim psom na terenie budynku Czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo uchwalić obowiązek noszenia kagańców przez wszystkie psy na terenie części wspólnych (...)

Alimenty na dorosłe dziecko

Alimenty na dorosłe dziecko Dwa lata temu rozwiodłem się z żoną, płacę alimenty na nią i dwójkę dzieci. Na każdego po 500zl. Moja córka jest już pełnoletnia w tym roku pisała maturę, którą (...)

Uwaga Administrator Violetta Blimel Lisowska Łódź NIE POLECAM !!!

Uwaga Administrator Violetta Blimel Lisowska Łódź NIE POLECAM !!! Witam serdecznie Jestem członkiem Wspólnoty mieszkaniowej administrowanej przez panią Violette Blimel Lisowską z ulicy zachodniej (...)

sprawa rozwodowa - adwokat Łódź - OSOBISTA REPREZENTACJA

sprawa rozwodowa - adwokat Łódź - OSOBISTA REPREZENTACJA Jestem na etapie zmiany kancelarii. Zależy mi na OSOBISTEJ reprezentacji przez prawnika, któremu podpisuję pełnomocnictwo. Nie chcę aplikantów (...)

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu Zaczne od początku. Miałam linie kredytową w PKO BP na 6.000 zł. Rok temu przeprowadziłam sie do innego miasta i na konto w banku nie było żadnych (...)

Poszukuję prawnika - specjalisty od prawa budowlanego.

Poszukuję prawnika - specjalisty od prawa budowlanego. Witam, Jak w tytule, szukam prawnika, radcy prawnego z Warszawy, specjalizującego się w sprawach budowlanych, chodzi o pozwolenie na budowę. pozdrawiam, (...)

Zwrot z funduszu remontowego

Zwrot z funduszu remontowego Serdecznie wszystkich witam. Może mi pomożecie. Posiadałem mieszkanie własnościowe w Zarządzie Mienia Komunalnego i byłem we Wspólnocie Mieszkaniowej, w ubiegłym roku (...)

Adwokat rozwód Łódź - OSOBISTA reprezentacja

Adwokat rozwód Łódź - OSOBISTA reprezentacja Jestem na etapie zmiany kancelarii. Zależy mi na OSOBISTEJ reprezentacji przez prawnika, któremu podpisuję pełnomocnictwo. Nie chcę aplikantów czy (...)

Adwokat ROZWÓD ŁÓDŹ - OSOBISTA REPREZENTACJA

Adwokat ROZWÓD ŁÓDŹ - OSOBISTA REPREZENTACJA Witam. Jestem nowa na forum. Jestem na etapie zmiany adwokata. Potrzebuję prawnika który będzie mnie OSOBIŚCIE reprezentował na sali rozpraw a nie (...)

Sprzedaż mieszkania włsnościowego odziedziczonego w spadku

Sprzedaż mieszkania włsnościowego odziedziczonego w spadku Witam. Odziedziczyłam w spadku mieszkanie własnosciowe po babci, w którym jestem zameldowana od urodzenia. Czy chcac sprzedac mieszkanie (...)

Porady prawne