18.12.2020

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Najważniejsze zmiany podatkowe na 2021 rok

Przeczytaj o najważniejszych zmianach dla podatników: systemie estońskim, obniżonej stawce CIT, większej dostępności ryczałtu, podwyżce podatku od dochodów zagranicznych. Sprawdź, o czym należy pamiętać w 2021 roku i jakie warunki spełnić, żeby skorzystać z preferencji.

Porady prawne

Kto może płacić ryczałt?

Od 2021 roku więcej przedsiębiorców będzie mogło wybrać rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przyczynią się do tego dwie zmiany:

 • limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrośnie z 250 tys. euro do 2 mln euro
 • zostaną zniesione ograniczenia dla wolnych zawodów; prawo do płacenia ryczałtu zyskają między innymi: adwokaci, notariusze, radcy prawni, doradcy podatkowi, księgowi, architekci, fizjoterapeuci, inżynierowie budownictwa, psychologowie i fizjoterapeuci, którzy dotychczas nie mogli wybrać tej formy opodatkowania.

Jednocześnie zostaną obniżone najwyższe stawki ryczałtu:

 • z 20% do 17% od przychodów uzyskiwanych w wolnych zawodach
 • z 17% do 15% od przychodów ze świadczenia niektórych usług, na przykład reklamowych, kulturalnych i rozrywkowych, architektonicznych i inżynierskich, finansowych i ubezpieczeniowych (innych niż świadczone w wolnych zawodach).

Stawka ryczałtu od przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek wyniesie 10%. Dotychczas były wyłączone z ryczałtu.

Pozostałe stawki się nie zmienią. Przedsiębiorcy zapłacą na przykład 8,5% od przychodów z działalności usługowej, w tym gastronomicznej ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz 5,5% od przychodów między innymi z działalności wytwórczej i robót budowlanych.

Ryczałt płaci się od przychodu, bez możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Jest więc korzystny dla tych, którzy ponoszą niewysokie koszty. Wybór należy poprzedzić kalkulacją.

Przykład:

Pan Zbigniew prowadzi działalność gospodarczą w ramach wolnego zawodu. Jego przychody wynoszą 8 000 zł miesięcznie. Ponosi 1500 zł kosztów miesięcznie.
Jeśli wybierze ryczałt, nie odliczy kosztów i zapłaci 1360 zł podatku według stawki 17% (8 000 zł x 17% = 1360 zł).
Jeśli wybierze rozliczenie według stawki liniowej 19%, odliczy koszty i zapłaci 1235 zł podatku (6500 zł x 19% = 1235 zł). Dzięki odliczeniu kosztów zapłaci nieco niższy podatek niż przy ryczałcie.

Jak rozliczyć firmowy najem?

Przedsiębiorcy wynajmujący nieruchomości będą mogli wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dotychczas ryczałtem można było rozliczać tylko najem prywatny, poza działalnością gospodarczą.

Od 2021 roku przedsiębiorcy będą mogli płacić:

 • podatek według skali, czyli stawek 17% i 32%, od nadwyżki dochodów ponad 85 552 zł albo
 • podatek liniowy według stawki 19% niezależnie od wysokości dochodów, albo
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawek 8,5% i 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł.

Jeśli wybierzesz ryczałt od najmu, zapłacisz podatek od całości przychodu, bez pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodu, takie jak: odpisy amortyzacyjne, koszty remontu, odsetki od kredytu, wydatki związane z utrzymaniem wynajmowanych nieruchomości.

Przykład:

Pani Ewa wynajmuje w ramach działalności gospodarczej 3 mieszkania i 2 lokale użytkowe. Przychód z czynszu wynosi w sumie 12 000 zł miesięcznie, czyli 144 000 zł rocznie. Koszty uzyskania przychodu – 40 000 zł rocznie. Jeśli pani Ewa rozliczy się ryczałtem, zapłaci w sumie 14 000 zł ryczałtu (8 500 zł według stawki 8,5% i 5 500 zł według stawki 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł).
Jeśli wybierze podatek liniowy, zapłaci 19 760 zł podatku (104 000 zł x 19%).

Jaki podatek zapłaci spółka komandytowa?

Spółka komandytowa zostanie podatnikiem CIT. Oznacza to konieczność zapłaty podatku dwukrotnie:

 • od dochodów spółki komandytowej 19% CIT lub 9% CIT (w przypadku małych podatników o przychodach do 2 mln euro rocznie)
 • od dochodów wspólników – jeśli są osobami fizycznymi, będzie to 19% PIT lub 17% i 32% według skali.

Dotychczas spółki komandytowe nie były podatnikami CIT. Podatek od dochodów z udziałów w spółce rozliczali wspólnicy. Wspólnik będący osobą fizyczną płacił zwykle 19%.

Przykład:

Spółka komandytowa osiągnęła roczny dochód 5 mln zł. Dotychczas wspólnicy będący osobami fizycznymi rozliczający się podatkiem liniowym płacili z tego tytułu 950 tys. zł podatku według stawki 19% (5 000 000 x 19% = 950 000 zł). Obciążenie podatkowe wynosiło 19%.
W wyniku zmian spółka komandytowa zapłaci 19% CIT (5 000 000 x 19% = 950 000 zł). Po opodatkowaniu pozostanie 4 050 000 zł (5 000 000 zł – 950 000 zł). Jeżeli wspólnicy będący osobami fizycznymi wypłacą zysk ze spółki, to od tej kwoty, jeśli nie przysługuje łącznie zapłacą 19% z tytułu dywidendy, czyli 769 500 zł (4 050 000 x 19% = 769 500 zł.). Łączne obciążenie podatkowe wyniesie więc 1 719 500 zł (769 500 zł + 950 000 zł), czyli 34,39%.

Przepisy przewidują zwolnienie dla komandytariuszy będących osobami fizycznymi. Zwolnione będzie 50% ich przychodów z tytułu udziału w spółce, ale nie więcej niż 60 tys. zł. Nie skorzystają z niego jednak komandytariusze powiązani z komplementariuszem. Wyłączeni będą między innymi ci, którzy posiadają bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną będącej komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Nowe przepisy będą obowiązywać co do zasady od początku 2021 roku. Jednak wspólnicy mogą zdecydować o zastosowaniu nowych regulacji od 1 maja 2021 roku.

Kto może płacić 9% CIT?

W 2021 roku więcej przedsiębiorców skorzysta z obniżonej stawki 9% CIT, zamiast podstawowej 19%. To efekt podniesienia z 1,2 mln euro do 2 mln euro progu, do którego można stosować preferencję.

Stawkę 9% CIT będą płacić przedsiębiorcy:

 • rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w pierwszym roku działalności) albo
 • mający status małego podatnika (czyli przychody z poprzedniego roku podatkowego poniżej 2 mln euro)

- jeśli ich przychody nie przekroczą w ciągu roku limitu 2 mln euro.

Dotychczasowy limit przychodów, wynoszący 1,2 mln euro, był niższy niż limit przychodów małego podatnika (2 mln euro). Teraz limity zostaną wyrównane. Podatnik zapłaci 19% po przekroczeniu w ciągu roku 2 mln euro.

Przykład

Spółka A jest małym podatnikiem. W zaliczkach od początku 2021 roku będzie stosować stawkę 9% CIT. Załóżmy, że w październiku przekroczy limit przychodów 2 mln euro. Wówczas zaliczki za październik, listopad i grudzień zapłaci według stawki 19%. W zaliczce za październik musi też dopłacić różnicę, która powstała od początku roku między stawką 9% i 19%.

Stawka 9% ma zastosowanie wyłącznie do dochodów z działalności operacyjnej. Dochody z zysków kapitałowych podlegają opodatkowaniu stawką 19%.

Nie zmieni się zasada, zgodnie z którą stawki 9% nie można stosować, jeśli firma powstała poprzez restrukturyzację (na przykład podział dotychczasowej firmy), przez przekształcenie firmy osoby fizycznej lub spółki niebędącej osobą prawną w inny rodzaj działalności albo do firmy wniesiono przedsiębiorstwo (jego część albo składniki majątku) o wartości powyżej 10 tys. euro.

Co to jest CIT estoński i czy możesz z niego skorzystać?

Od początku 2021 roku pojawi się nowa zachęta inwestycyjna, czyli tzw. estoński CIT. Firma, która inwestuje wypracowany zysk i nie wypłaca dywidendy wspólnikom, nie zapłaci podatku dochodowego.

Dochodem podlegającym opodatkowaniu jest zysk netto przeznaczony do wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom. Estoński CIT pozwoli na zmniejszenie obowiązków związanych z obliczeniem i zapłaceniem podatku, ponieważ nie będzie konieczności ustalania przychodów i kosztów w rozumieniu ustaw podatkowych oraz konieczności płacenia comiesięcznych zaliczek na podatek.

Z nowego rozwiązania skorzystają:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki akcyjne.

Zainteresowani muszą spełnić łącznie warunki takie jak:

 • roczny przychód poniżej 100 mln zł (z VAT)
 • udziałowcami/akcjonariuszami mogą być tylko osoby fizyczne
 • zatrudnienie co najmniej 3 osób (poza udziałowcami czy akcjonariuszami); mali podatnicy (o przychodach do 2 mln euro) mogą zatrudniać jedną osobę
 • brak możliwości posiadania przez spółkę udziałów w innych spółkach
 • wzrost inwestycji w środki trwałe o 15% w okresie dwuletnim (nie mniej niż 20 tys. zł) lub o 33% w okresie czteroletnim (nie mnie niż 50 tys. zł); wyłączeniem między innymi samochodów osobowych oraz innych składników majątku służących głównie celom osobistym
 • mniej niż połowa przychodów pochodzących z tzw. dochodów pasywnych (na przykład dywidendy, odsetki, realizacja praw z instrumentów finansowych).

Podatnik będzie mógł wybrać estoński CIT na okres 4 lat i przedłużyć go na kolejne 4-letnie okresy, jeśli nadal będzie spełniał kryteria.

Spółki zapłacą podatek według stawek:

 • 25% (obecnie 19%)
 • 15% dla małych podatników (obecnie 9%).

Stawki te będzie można obniżyć o 5 punktów procentowych (do poziomu 20% i 10%) w zależności od poziomu zrealizowanych nakładów inwestycyjnych. Poza tym wspólnik będzie mógł odliczyć od swojego podatku część tego, co zapłaciła spółka.

W praktyce łączne efektywne obciążenie podatkowe dla spółki i udziałowca wyniesie 30% (lub 25% po dodatkowej obniżce) oraz 25% w przypadku małych podatników (lub 20% po dodatkowej obniżce).

Aby uniknąć nadużyć, przepisy przewidują opodatkowanie tzw. ukrytych zysków. Będą to między innymi świadczenia na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub powiązanych z nimi i spółką podmiotów: na przykład pożyczki, wydatki na reprezentację, nadwyżki wartości transakcji rynkowej, darowizny.

Podatnicy spełniający warunki do stosowania tzw. estońskich zasad opodatkowania, którzy nie będą chcieli odchodzić od obecnych zasad opodatkowania, będą mogli skorzystać z nowej preferencji, polegającej na możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wpłat na specjalny fundusz utworzony na cele inwestycyjne. Wpłaty muszą pochodzić z zysku z roku poprzedniego.

Warunkiem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wpłat na fundusz inwestycyjny będzie przekazanie środków na wyodrębniony rachunek bankowy oraz wydatkowanie ich na cele inwestycyjne w roku podatkowym następującym po roku dokonania odpisu. Jeżeli podatnik przedstawi naczelnikowi urzędu skarbowego informację o planowanych inwestycjach, wskazując rok wydatkowania środków przekazanych na fundusz, będzie mógł je wydatkować w kolejnych trzech latach po roku dokonania odpisu. Rozwiązanie to pozwoli podatnikom zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki, które faktycznie zostaną poniesione w przyszłości.

Wzrost podatku od zagranicznych dochodów

Od 2021 roku zmieniają się zasady rozliczenia dochodów uzyskiwanych w tych państwach, w umowie z którymi jest stosowana metoda proporcjonalnego odliczenia. Podatnicy uzyskujący dochody w tych krajach zapłacą wyższy podatek w Polsce. To efekt ograniczenia ulgi abolicyjnej do kwoty 1360 zł. Stracić mogą między innymi pracownicy, członkowie zarządów i rad nadzorczych zagranicznych spółek, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez zagraniczny zakład.

Wyższy podatek zapłacą ci, którzy:

 • mają status polskich rezydentów podatkowych, czyli przebywają tu ponad 183 dni w roku lub mają tu centrum interesów życiowych
 • uzyskują dochody podlegające metodzie proporcjonalnego odliczenia
 • płacą za granicą podatek niższy, niż zapłaciliby od takich samych dochodów w Polsce
 • odliczenie 1360 zł nie wystarczy, żeby uniknąć dopłaty.

W zawartych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się dwie metody:

 • metodę wyłączenia z progresją, stosowaną między innymi w umowach z Niemcami, Francją, Czechami, Szwecją (to korzystniejsza metoda, zakładająca, że osoby zarabiające za granicą nie dopłacają podatku w Polsce) lub
 • metodę proporcjonalnego odliczenia, stosowaną między innymi w: Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Austrii, USA i Rosji (osoby zarabiające za granicą dopłacają zwykle podatek w Polsce).

Ulga abolicyjna to rozwiązanie, z którego mogą skorzystać podatnicy rozliczający się według metody proporcjonalnego odliczenia. Płacą dzięki temu niższy podatek. Dotychczas ulga działała w ten sposób, że wyrównywała różnice między dwoma metodami. Teraz od kwoty do zapłaty w Polsce będzie można odjąć tylko 1360 zł.

Przykład:

Pan Antoni uzyskał 80 000 zł dochodów w Holandii, gdzie zapłacił 4 000 zł podatku. W umowie z tym krajem obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia. To oznacza, że w Polsce zapłaci podatek od zagranicznych dochodów i odliczy ten zapłacony w Holandii. Zapłaci 13 600 zł – 4 000 zł = 9 600 zł.
Gdyby w umowie z Holandią obowiązywała metoda wyłączenia z progresją, nie musiałby w ogóle dopłacać. Podatek wyniósłby 0 zł.
Dotychczas ulga abolicyjna zrównywała skutki dwóch metod unikania opodatkowania, co oznacza, że pan Antoni nie dopłacał podatku. Po ograniczeniu ulgi od podatku należnego w Polsce odejmie 1360 zł. To oznacza, że zapłaci 9 600 zł – 1360 zł = 8240 zł.

Kto musi informować o strategii podatkowej?

Najwięksi podatnicy będą mieli obowiązek informowania o swojej strategii podatkowej. Sprawozdanie z realizacji strategii muszą opublikować na stronie internetowej i dodatkowo przekazać informację do urzędu skarbowego.

Nowy obowiązek dotyczy:

 • podatników, których przychody przekroczyły 50 mln euro w roku podatkowym
 • podatkowych grup kapitałowych.

Przepisy nie definiują, czym jest strategia podatkowa. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące między innymi:

 • stosowanych procedur i procesów w zakresie wykonywania obowiązków podatkowych
 • liczby przekazanych informacji o schematach podatkowych (MDR) z podziałem na podatki
 • transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów
 • dokonywania rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
 • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych
 • złożonych wniosków o wydanie interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej (WIS) i wiążącej informacji akcyzowej (WIA)
 • dobrowolnych formach współpracy z organami krajowej administracji skarbowej (KAS).

Katalog jest otwarty. Sprawozdanie należy sporządzić z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności.

Uwaga! Informacje o strategii podatkowej należy podawać z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Sprawozdanie należy opublikować i przekazać informację do końca 12. miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Za niedopełnienie obowiązku grozi kara do 250 tys. zł.

Kto zapłaci podatek cukrowy i podatek od tzw. małpek?

Od 2021 roku zacznie obowiązywać nowa opłata cukrowa za napoje słodzone.

Zapłacą ją osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

 • sprzedający napoje do punktów sprzedaży detalicznej
 • prowadzący sprzedaż detaliczną producenci, importerzy oraz podmioty nabywające napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 • zamawiający, gdy skład napoju stanowi element umowy zawartej przez producenta, dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Opłata cukrowa będzie sumą dwóch wartości – stałej i zmiennej. Na każdy litr napoju opłata wyniesie:

 • 0,50 zł opłaty stałej – za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość (w jakiejkolwiek ilości) co najmniej jednej substancji słodzącej
 • 0,05 zł opłaty zmiennej – za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju.

Za napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny będzie dodatkowa opłata 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju.

Na napoje z zawartością do 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego oraz będące roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi będzie nakładana tylko część zmienna opłaty – 0,05 zł za każdy gram cukru powyżej 5 g w 100 ml napoju.

Opłata nie może przekroczyć 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju. To poziom maksymalny.

Mimo iż opłata nie została nazwana podatkiem, to należy ją wnosić na rachunek urzędu skarbowego w systemie miesięcznym – do 25. dnia następnego miesiąca. W tym samym terminie trzeba też złożyć do urzędu skarbowego informację w formie elektronicznej, według określonego wzoru, zawierającą między innymi dane podmiotu i kwotę opłaty.

Od 2021 roku zacznie też obowiązywać opłata od tak zwanych małpek, czyli napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml. Będą ją płacić przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem. Staje się ona należna w razie zaopatrywania innego przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy i stacje benzynowe).

Opłata wyniesie 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. W praktyce będzie to:

 • 1 zł od 100 ml małpki wódki 40%
 • 2 zł od 200 ml małpki wódki 40%
 • 0,88 zł od 250 ml małpki wina 14%.

Opłatę od małpek należy wnosić za dane półrocze, do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza, na rachunek urzędu skarbowego. W tym samym terminie należy też złożyć informację elektroniczną za dany okres.

Za niewniesienie nowych opłat w terminie grożą dodatkowe sankcyjne opłaty.

Kto musi posiadać kasę fiskalną online?

W 2021 roku przedsiębiorcy z określonych branż będą musieli zainstalować kasy fiskalne on line. To urządzenia nowego typu, które łączą się przez internet z Centralnym Repozytorium Kas, prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dane o sprzedaży są przesyłane na bieżąco na serwery Ministerstwa Finansów.

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązek posiadania kasy on-line dotyczy:

 • świadczenia usług związanych z wyżywieniem – wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo
 • świadczenia usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu.

Od 1 lipca 2021 roku obowiązek instalacji kasy on-line dotyczy świadczenia usług:

 • fryzjerskich,
 • kosmetycznych,
 • budowlanych,
 • w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych,
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Przedsiębiorcy świadczący wymienione usługi skorzystali wcześniej z odroczenia terminu o pół roku, ze względu na epidemię.

Na zakup kasy on-line przysługuje ulga wynosząca 90% jej ceny netto, nie więcej jednak niż 700 zł.

Podstawa prawna:

Źródło: biznes.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Do utrzymania dobrego stanu finansów państwa potrzebna jest odpowiedzialna polityka podatkowa. Jej celem jest wspieranie firm tak, żeby przetrwały trudny okres pandemii w jak najlepszej kondycji i żeby po jej zakończeniu mogły wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju. W (...)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział jest obowiązkowy. Spis potrwa do 30 września 2021 roku.  Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich? Bo jego wyniki pozwalają (...)

Tarcza 8.0 - dla kogo?

Tarcza 8.0 - dla kogo?

Od 28 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 mogą korzystać z kolejnych form wsparcia. Chodzi o świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń, dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności czy zwolnienie z opłacania składek ZUS. (...)

Założenia do projektu budżetu państwa na 2022 r.

Założenia do projektu budżetu państwa na 2022 r.

Rada Ministrów przyjęła „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2022” Rada Ministrów przyjęła dokument „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2022”, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Polityka rządu (...)

Nowelizacja budżetu na 2021 r.

Nowelizacja budżetu na 2021 r.

18 października br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021. Dochody budżetu państwa wzrosną o 78,5 mld zł w porównaniu z pierwotnie przyjętą ustawą budżetową na 2021 r. i wyniosą 483 mld zł. Wydatki wyniosą 523,5 mld zł. Deficyt (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Część z nich już obowiązuje – od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od bardzo istotnych i (...)

Rozliczenie PIT przez Ukraińców dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce

Rozliczenie PIT przez Ukraińców dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce

Poznaj zasady rozliczenia PIT przez rezydentów podatkowych Ukrainy dochodów uzyskanych w 2020 roku z zatrudnienia w Polsce.   ##baner## Twoje obowiązki wobec polskiego urzędu skarbowego zależą od tego: w jaki sposób zostałeś zatrudniony i jak są kwalifikowane (...)

Bezpieczny budżet na 2021 r.?

Bezpieczny budżet na 2021 r.?

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt zakłada, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, zaś wydatki – 486,7 mld zł. Deficyt wyniesie 82,3 mld zł. ##baner## W 2021 r. utrzymane zostaną wszystkie ważne programy społeczne, takie jak Rodzina 500+ (koszt: (...)

Nowe regulacje prawne na Nowy Rok

Nowe regulacje prawne na Nowy Rok

Nowe regulacje prawne wchodzące w nowym roku 2021 r. Wypłacanie obowiązkowych zaliczek i częściowych płatności, precyzyjne warunki zapłaty wynagrodzenia i jego waloryzacji, brak obowiązku żądania płacenia wadium przez zamawiających, mniejsze kary pieniężne – to jedne z wielu korzyści (...)

Nowe rozwiązania podatkowe MF przyjęte przez rząd

Nowe rozwiązania podatkowe MF przyjęte przez rząd

Pakiet zmian podatkowych Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy uszczelniającej system podatkowy. To pakiet zmian w podatkach służący zwalczaniu rajów podatkowych. Zapewnia również możliwie najlepsze warunki do prowadzenia w Polsce biznesu, w tym gwarantuje równe (...)

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

Od 1 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 mogą korzystać z kolejnych form wsparcia w Tarczy 7.0. Chodzi o świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń, dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności czy zwolnienie z opłacania składek (...)

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Jeżeli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT). Zobacz, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami i kto je może stosować. ##baner## Co jest działalnością (...)

Wpływ Konwencji MLI na opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

Wpływ Konwencji MLI na opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

Konwencja MLI zmienia w niektórych polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: UPO) metodę unikania podwójnego opodatkowania – z metody wyłączenia (zwolnienia) z progresją na metodę odliczenia (zaliczenia/kredytu) proporcjonalnego. Już dziś metoda (...)

Egzaminy szkolne w latach 2021-2023

Egzaminy szkolne w latach 2021-2023

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r. W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek).  Poniżej przedstawiamy informację CKE na temat tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Harmonogram (...)

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Już od przyszłego roku 9 mln osób przestanie płacić PIT, w tym osoby najmniej zarabiające i ok. (...)

Rząd rozszerza Tarczę antykryzysową

Rząd rozszerza Tarczę antykryzysową

Rada Ministrów przyjęła kolejne rozwiązania zapobiegające skutkom negatywnego oddziaływania koronawirusa na gospodarkę. Jest to kontynuacja działań zawartych w "Tarczy antykryzysowej", która wspiera przedsiębiorców i pracowników. Teraz zajmuje się nimi Sejm. ##baner## Czego (...)

Sejm za Polskim Ładem

Sejm za Polskim Ładem

Sejm przyjął w piątek pakiet rozwiązań podatkowych zapowiedzianych w Polskim Ładzie. Polski Ład z nowym pakietem korzystnych rozwiązań Polski Ład został przyjęty na posiedzeniu Sejmu 1 października 2021 r. Jest w nim jeszcze więcej korzystnych dla podatników zmian. Nowe (...)

Zasady rozliczania dochodów uzyskanych w 2021 r. z zatrudnienia w Polsce rezydentów podatkowych Ukrainy

Zasady rozliczania dochodów uzyskanych w 2021 r. z zatrudnienia w Polsce rezydentów podatkowych Ukrainy

Rozliczenie dochodów uzyskanych w 2021 roku z zatrudnienia w Polsce - ważne dla rezydentów podatkowych Ukrainy (polskich nierezydentów) Obowiązki wobec polskiego urzędu skarbowego zależą od tego: w jaki sposób zostałeś zatrudniony i jak są kwalifikowane Twoje (...)

Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

Poznaj najważniejsze zmiany dotyczące deklaracji akcyzowych, które weszły w życie od 1 lipca 2021 r.  Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694) do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. (...)

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Od 1 lutego 2022 roku rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500+”. Należy je składać wyłącznie online. Wypłata świadczenia wychowawczego będzie bezgotówkowa. Obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Decyzje podatkowe

Decyzje podatkowe

Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, itd. jest również Uchwała Rady Gminy w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (...)

Opodatkowanie cesji lokaty podatkiem od darowizn

Opodatkowanie cesji lokaty podatkiem od darowizn

Mój daleki wujek ma lokatę w banku, dla której chciałby zrobić cesję na moją osobę. Czy taka lokata, która de facto staję się moją własnością, podlega opodatkowaniu podatkiem od darowizn? Jeśli tak to na jakich zasadach? Co do zasady nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych na (...)

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Jesteśmy małżeństwem i prowadzimy działalność jako dwuosobowa spółka cywilna. Obecnie żona chce zrezygnować z działalności i przekazać mi udziały (10%) w ramach wspólnoty małżeńskiej, ja zaś mam kontynuować działalność na bazie dotychczasowego majątku firmy . Ponieważ będzie (...)

Zmiana siedziby spółki kapitałowej a podatki

Zmiana siedziby spółki kapitałowej a podatki

Siedziba spółki kapitałowej w momencie rejestracji i pierwszych miesięcy prowadzenia działalności znajduje się w Toruniu tam też nastąpiła jej rejestracja w KRS, co należy zrobić jeśli spółka kapitałowa zmieni siedzibę na inne miasto np. Warszawę? Czy przynależność do określonego (...)

Zmiana zameldowania a działalność gospodarcza

Zmiana zameldowania a działalność gospodarcza

W grudniu bieżącego roku zmieniłem adres stałego zameldowania, jednocześnie składając wniosek o wymianę dowodu osobistego. Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów) oraz jestem podatnikiem VAT. Z tytułu PIT byłem zgłoszony (...)

Działalność gospodarcza a umowa zlecenia

Działalność gospodarcza a umowa zlecenia

Jestem VAT-owcem. Mam zamiar zakończyć działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie służby BHP w tych zakładach które nie muszą na etacie zatrudniać pracownika BHP. Działalność ta przestała być dla mnie opłacalna. Jednakże po zakończeniu tej działalności, (...)

Samochód poleasingowy

Samochód poleasingowy

W grudniu 2006 zakończyłem umowę leasingu operacyjnego. Samochód został wykupiony na moją firmę, której jestem jedynym właścicielem - firma jednoosobowa. Zgodnie z umową leasingową, samochód został wykupiony za kwotę 268,40 zł. Po wykupieniu został przerejestrowany na mnie, tj. osobę (...)

Niezamortyzowana wartość środka trwałego a wartość rynkowa

Niezamortyzowana wartość środka trwałego a wartość rynkowa

W roku 2001 firma zakupiła samochód ciężarowy. Korzystała z amortyzacji rocznej - 20%. Proszę o informację czy na dziś firma może sprzedać ten samochód innej firmie w kwocie, jaka pozostała do amortyzacji mimo, że wartość rynkowa samochodu jest wyższa? Jak wygląda to od strony podatkowej? (...)

Moment powstania przychodu

Moment powstania przychodu

Czy jeśli sprzedaję usługę w roku 2005, ale termin płatności wystawiam na przyszły rok 2006 to czy podatek od tej usługi płacę w roku bieżącym,czy w przyszłym? Czy fakturę mogę wystawić przy uzyskaniu opłaty w przyszłym roku? Czy w takiej sytuacji wystarczy sporządzić umowę, gdzie (...)

Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia

Sprawa spadkowa a uprawomocnienie się orzeczenia

Odbyła się sprawa spadkowa po zmarłej matce. Sąd orzekł podział majątku 50/50 pomiędzy mną a moją siostrą. Spadek stanowiło mieszkanie w Warszawie. Jak długo trzeba czekać na uprawomocnienie się orzeczenia? Jakie są moje zobowiązania podatkowe (mieszkam na stałe w Kanadzie)? Zgodnie (...)

Podatek od zbycia lokalu nabytego przez zamianę

Podatek od zbycia lokalu nabytego przez zamianę

Podatnik jest właścicielem mieszkania (spółdzielcze prawo własnościowe) przez ponad 5 lat. Planuje dokonać zamiany mieszkania na inne o bardzo zbliżonej wartości i z tego tytułu czynność podlega opodatkowaniu od różnicy wartości. Podatnik nie wyklucza dość szybkiej sprzedaży nowego (...)

Sprzedaż darowanego mieszkania

Sprzedaż darowanego mieszkania

Otrzymałam od ojca darowiznę w postaci mieszkania. Chciałabym miszkanie sprzedać. Nie wiem jednak, czy nie powinnam zachować pewnej karencji z uwagi na przepisy podatkowe. Jeśli tak, to jaki miałbybyć to okres. Umowa zostanie zawarta w 2007 r. w maju, umowa darowizny została zawarta 18 maja. (...)

Darowizna pieniężna

Darowizna pieniężna

Dziadek ma zamiar darować mi kwotę pieniężną w znacznej wysokości (około 30 000 PLN). Obecnie ma prawie 90 lat. Byłaby to jego pierwsza darowizna dla mnie. Moja sytuacja finansowa nie jest najlepsza. Od paru lat jestem po rozwodzie. Do tej pory płaciłem regularnie alimenty na dziecko, choć (...)

Obowiązek podatkowy VAT przy umowie agencyjnej

Obowiązek podatkowy VAT przy umowie agencyjnej

Na mocy zawartej umowy agencyjnej agent może potrącać swoje wynagrodzenie codziennie na bieżąco z należności otrzymanych od klientów swojego zleceniodawcy. W jakim terminie agent powinien wystawiać zleceniodawcy fakturę VAT z tytułu swojej prowizji? Czy może to być jedna zbiorcza faktura, (...)

Nabycie i aport nieruchomości

Nabycie i aport nieruchomości

Osoba będąca wspólnikiem jednoosobowej spółki z o. o. chce kupić działkę jako osoba prywatna. Nastepnie osoba ta chce wprowadzić/wnieść tę działkę do majątku firmy. W jaki sposób to zrobić? Jakie są konsekwencje podatkowe, opłaty z tym związane? Z treści pytania wynika, iż osoba (...)