Zmiany w egzekucji, czyli pewne wynagrodzenia dla pracowników

24 sierpnia 2005 r. wchodzi w życie zmiana kodeksu postępowania cywilnego dotycząca postępowania egzekucyjnego.

Czego konkretnie dotyczą zmiany?

Ulega zmianie przepis artykułu 890 kodeksu postępowania cywilnego dotyczący postępowania egzekucyjnego z rachunku bankowego. Do tej pory paragraf 2 tego przepisu stanowił, iż jeżeli dłużnikiem był przedsiębiorca, sąd mógł zezwolić na wypłatę z zajętego rachunku bankowego wynagrodzenia za pracę dla pracowników zatrudnionych u dłużnika wraz z podatkami i ustawowymi ciężarami. Zezwolenie sądu mogło być udzielone na okres do trzech miesięcy w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów.

Porady prawne

Obecnie, od momentu wejścia w życie omawianych zmian przepis ten stanowi, iż wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania - do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata na wynagrodzenie za pracę następuje po złożeniu komornikowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu, a wypłata na alimenty i renty alimentacyjne - tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek dłużnika do płacenia alimentów lub renty.

Ponadto wypłat tych od tej pory dokonuje bank, na podstawie zezwolenia komornika. Wypłaty na alimenty i renty alimentacyjne następują do rąk uprawnionego do tych świadczeń.

Czy omawiana zmiana jest potrzebna?

Do momentu wejścia w życie zmiany kpc umożliwiało zajęcie komornicze wszystkich środków dłużnika, także tych, które przysługują pracownikom w formie wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Już w uzasadnieniu projektu podnoszono, iż grupą zawodową, którą dotychczasowe przepisy dotykały najbardziej byli pracownicy służby zdrowia. Podnoszono tam, iż dotychczasowe przepisy kpc umożliwiające zajmowanie środków finansowych w zadłużonych przedsiębiorstwach i innych jednostkach organizacyjnych przeznaczonych na wynagrodzenia na wynagrodzenia dla pracowników nakładają odpowiedzialność zbiorową. Tymczasem przecież za wierzytelności przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych korzystających ze świadczenia pracy odpowiedzialni są właściciele tych przedsiębiorstw lub ich kierownictwa.

Co ważne - postępowania egzekucyjne wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy toczą się od tego dnia według przepisów znowelizowanej ustawy.

Wraz z wejściem w życie omawianej nowelizacji traci moc ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o ochronie wypłaty wynagrodzeń osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

 Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2005 r., Nr 150, poz. 1239).


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika