4.6.2007

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Zmiany w samorządach prawniczych

Z dniem 9 czerwca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw. Wprowadza ona przede wszystkim zmiany w funkcjonowaniu samorządów adwokackiego, radcowskiego i notarialnego zaliczanych do tzw. samorządów zawodów zaufania publicznego.

Stanowi ona nowelizację trzech ustaw korporacyjnych głównie w zakresie uprawnień nadzorczych Ministra Sprawiedliwości nad samorządami prawniczymi. Celem wprowadzanych zmian jest stworzenie przejrzystych zasad sprawowania tego nadzoru. Wprowadzane zmiany nie zmieniają raczej kompetencji przysługujących organom samorządu w obecnym stanie prawnym. W związku z powyższym nie ograniczają ani tym bardziej nie naruszają konstytucyjnie nałożonego na samorządy zawodowe obowiązku sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. 

Porady prawne

Postępowanie dyscyplinarne wszczęte przed dniem wejścia w życie omawianej ustawy mają się toczyć do końca postępowania w danej instancji według przepisów dotychczasowych.

Jakie zmiany dotyczą adwokatów?

Uprawnienia nadzorcze Ministra Sprawiedliwości

Nowelizacja wprowadza w art. 3 Prawa o adwokaturze zapis, zgodnie z którym "Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością samorządu w zakresie i formach określonych ustawą". Wprowadzenie tego przepisu ma pozwolić na jednoznaczne wskazanie, że nadzór Ministra Sprawiedliwości nie może przybierać dowolnej formy, w szczególności nie może naruszać samorządności adwokatury, jednakże jednocześnie wskazywałby, iż Ministrowi uprawnienia nadzorcze przysługują. 

Kolejną zmianą jest wprowadzenie do Prawa o adwokaturze zapisu o obowiązku przesyłania Ministrowi Sprawiedliwości odpisu każdej uchwały organów adwokatury albo organów izb adwokackich w terminie 21 dni od jej podjęcia. Dotychczas taki obowiązek nie wynikał wprost z przepisów, ale można go wyprowadzić z obowiązującego art. 14 ust. 1 Prawa o adwokaturze, zgodnie z którym Minister Sprawiedliwości może zwrócić się do Sądu Najwyższego o uchylenie sprzecznych z prawem uchwał organów adwokatury. Skoro Minister Sprawiedliwości może zaskarżać uchwały, muszą one być jemu dostarczone, celem zapoznania się. Wprowadzenie do ustawy – Prawo o adwokaturze art. 13a wprost zobowiązującego do przesyłania uchwał ma służyć temu, by nie było wątpliwości co do terminu i konieczności ich nadsyłania. 

Dodatkowo nowa ustawa przewiduje skrócenie z dotychczasowych 6 miesięcy do 3 miesięcy terminu, w jakim Minister Sprawiedliwości może zwrócić się do Sądu Najwyższego o uchylenie sprzecznych z prawem uchwał organów adwokatury (chyba że zaskarżona uchwała rażąco narusza prawo), a ponadto rozszerzenie przysługującego Ministrowi uprawnienia także na uchwały organów izb adwokackich. Wydaje się, że w przypadku sprzeczności z prawem uchwały organu samorządowego zwrócenie się do Sądu Najwyższego powinno nastąpić jak najszybciej, zanim przedmiotowa uchwała zacznie wywoływać skutki prawne, tak aby nie wywoływać stanu niepewności wśród adresatów danej uchwały.

Rozszerzenie uprawnienia Ministra na uchwały organów izb adwokackich odpowiada regulacji obowiązującej w odniesieniu do radców prawnych. 

Nowelizacja wprowadza ponadto w art. 46 ogólną zasadę, zgodnie z którą od uchwały okręgowej rady adwokackiej, podjętej w pierwszej instancji w sprawach indywidualnych (np. skreślenia z listy adwokatów), służy zainteresowanemu odwołanie do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, a od uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej – do Ministra Sprawiedliwości, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Taki zapis zagwarantuje nadzór Ministra Sprawiedliwości nad wszystkimi uchwałami podejmowanymi w sprawach indywidualnych, a nie jak od dnia 10 września 2005 r. wyłącznie w sprawach dotyczących wpisu na listę aplikantów bądź adwokatów. Minister Sprawiedliwości będzie znów posiadał także prawo rozpatrywania odwołań od uchwał w sprawie odmowy wpisu na listę adwokatów czy aplikantów adwokackich. Nowy zapis będzie zatem niejako przywróceniem stanu istniejącego przed dniem 10 września 2005 r.

Należy przy tym pamiętać, iż wprowadzenie możliwości odwołania się od uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do Ministra Sprawiedliwości stanowić będzie wyjątek od zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, sformułowanej w art. 15 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zasada ta została podniesiona do rangi konstytucyjnej. Przepis art. 78 Konstytucji RP stanowi bowiem, że każda ze stron ma prawo zaskarżenia decyzji wydanej w pierwszej instancji. Natomiast doprecyzowanie, że odwołanie do Ministra Sprawiedliwości przysługuje zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego wydaje się być uzasadnione z uwagi na treść już powołanego art. 78 Konstytucji RP. Wymieniony przepis nakazuje, aby ustawa określająca wyjątki od wyżej omówionej zasady wskazywała również tryb zaskarżania.  

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji. Wszystko za sprawą przygotowanego projektu, który przedstawiło już Ministerstwo Sprawiedliwości. - Wyjmujemy pierwszą cegłę w murze przywilejów, które zapewniły sobie rozmaite korporacje – mówił szef tego resortu podczas prezentacji (...)

Ministerstwo Sprawiedliwości dąży do monopolu na rynku usług prawniczych

Ministerstwo Sprawiedliwości dąży do monopolu na rynku usług prawniczych

Prezentujemy treść informacji Naczelnej Rady Adwokackiej: "Prace Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące rzekomo połączenia zawodów prawniczych zmierzają w rzeczywistości do likwidacji samorządów adwokatów i radców prawnych. W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej, lepszą metodą poprawy funkcjonowania rynku usług prawniczych w Polsce jest dobrowolna współpraca (...)

Nowelizacja istotna dla architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów

Nowelizacja istotna dla architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów

Jakie zmiany zainteresują architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów?Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2008 r.Jakie przepisy ulegną zmianie?Nowelizacja wprowadza zmiany do ustawy z dnia (...)

Jednostki samorządu terytorialnego mają być odbiurokratyzowane

Jednostki samorządu terytorialnego mają być odbiurokratyzowane

Mniej biurokracji w samorządach Zmniejszenie obciążeń biurokratycznych w samorządach i wynikające z tego oszczędności – to główne założenia ścisłej współpracy ekspertów Ministerstwa Finansów oraz przedstawicieli samorządów. Pierwszymi efektami prac Zespołu ds. odbiurokratyzowania jednostek samorządu terytorialnego (JST) są propozycje zmian (...)

Samorząd prawniczy

Samorząd prawniczy

Połączenie zawodów adwokata i radcy prawnego stało się faktem w kancelariach prawniczych obsługujących biznes. Działają tam ręka w rękę Zawód radcy, utworzony w PRL do obsługi przedsiębiorstw, od dziesięciu lat ma podobne kompetencje jak adwokata. Po reformach gospodarczych bowiem i powstaniu w Polsce normalnego rynku liczna grupa adwokatów wybrała pracę dla firm. Nie praktykują (...)

Politycy szykują zamach na adwokaturę?

Politycy szykują zamach na adwokaturę?

Adwokaci chcą czynnie uczestniczyć w pisaniu ustawy o własnym zawodzie. Działania projektodawców nazwali „próbą likwidacji samorządu adwokackiego" - informuje Rzeczpospolita. Działania polityków, którzy pracują nad nowym prawem dla adwokatów, godzą w dobro wymiaru sprawiedliwości - uznali obecni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Izby Adwokackiej (...)

Nie tak łatwo zostać adwokatem

Nie tak łatwo zostać adwokatem

Samorząd adwokacki badający, czy kandydaci do zawodu dają rękojmię należytego jego wykonywania, ma prawo sprawdzać także ich kwalifikacje - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. (...) - Wpis na listę adwokatów nie jest automatyczny, a TK stwierdził, że samorząd w postępowaniu wpisowym powinien badać rękojmię, ocenić umiejętności wykonywania nowego zawodu - mówił (...)

Czy samorząd adwokacki może pobierać opłaty za wpis na listę adwokatów?

Czy samorząd adwokacki może pobierać opłaty za wpis na listę adwokatów?

Samorząd adwokacki nie może uchwalać opłat za wpis na listę adwokatów. Ustawa o adwokaturze nie daje do tego podstaw - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. (...)Opłaty za wpis na listę adwokatów powinny wynikać z regulacji ustawowych lub z upoważnienia ustawowego. Jeżeli nie ma tego w przepisach ustawowych, nie można ich wprowadzać uchwałami wewnątrzkorporacyjnymi. (...)

Czy adwokat może ustanowić substytutem radcę prawnego?

Czy adwokat może ustanowić substytutem radcę prawnego?

Sąd Najwyższy miał udzielić odpowiedzi na pytanie czy możliwe jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez adwokata aplikantowi radcowskiemu? Sąd Najwyższy uchwalił, że aplikant radcowski nie może zastępować adwokata w postępowaniu cywilnym. Przepis art. 87 k.p.c. wymienia w sposób wyczerpujący osoby, które mogą pełnić w postępowaniu cywilnym funkcję pełnomocnika. Wśród tych (...)

Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Ostatnia deska ratunku, czyli skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Postępowanie sądowoadministracyjne zgodnie z wymaganiami Konstytucji jest postępowaniem dwuinstancyjnym. Dlatego też ustawodawca wprowadził w postępowaniu sądowoadministracyjnym środek odwoławczy przysługujący stronom od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych – skargę kasacyjną. Od jakich orzeczeń można wnieść skargę kasacyjną? Skarga kasacyjna (...)

Jak wszcząć postępowanie przed sądem?

Jak wszcząć postępowanie przed sądem?

  W procedurze cywilnej istnieją dwa podstawowe tryby postępowanie - proces (postępowanie procesowe) i postępowanie nieprocesowe. Ponadto w każdym z tych trybów przepisy przewidują tzw. postępowanie odrębne: W procesie: postępowanie w sprawach małżeńskich, w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi, w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń (...)

Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

Zażalenie - Kiedy przysługuje zażalenie na postanowienie? Jak powinno wyglądać?

Zażalenie w postępowaniu cywilnym jest zwykłym środkiem odwoławczym, który prowadzi do zmiany lub uchylenia postanowienia sądu albo zarządzenia przewodniczącego wydanego w pierwszej instancji. Zażalenie jest tzw. środkiem względnie dewolutywnym - oznacza to, że w zasadzie rozpatrywać je powinien sąd wyższej instancji niż sąd wydający orzeczenie, jednakże są od tej zasady (...)

Niekiedy bez adwokata się nie obejdzie

Niekiedy bez adwokata się nie obejdzie

Pismo strony zostało potraktowane jako skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, sporządzona osobiście przez skarżącego. NSA skargę odrzucił, ale stwierdził przy tym, że:Odrzucenie skargi o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z powodu sporządzenia jej osobiście przez skarżącego, (...)

Określenie adresu osoby występującej w akcie notarialnym - opinia prawna

Określenie adresu osoby występującej w akcie notarialnym - opinia prawna

Stan faktyczny W 1998 roku kupiłem wspólnie z żoną działkę rolną. Notariusz wpisując dane stron w komparycji aktu notarialnego (wstępie), wpisał miejsce mojego faktycznego zamieszkania, które mu podałem, a nie miejsce zameldowania z mojego dowodu osobistego. Jest to ta sama miejscowość tylko różne adresy. Te dwa mieszkania były wtedy moją własnością. Żona ma (...)

Depozyt notarialny jako zabezpieczenie transakcji zbycia nieruchomości

Depozyt notarialny jako zabezpieczenie transakcji zbycia nieruchomości

Istotnym aspektem zakupu nieruchomości jest odpowiednie zabezpieczenie transakcji pomiędzy zbywcą a kupującym. Jednym z najbezpieczniejszych wariantów zabezpieczenia wykonania umowy sprzedaży nieruchomości jest depozyt notarialny. Na czym polega ta instytucja i jakie daje korzyści stronom umowy? Depozyt notarialny – co to jest? Podstawą zastosowania depozytu notarialnego jako zabezpieczenia (...)

Kupujemy mieszkanie - u notariusza

Kupujemy mieszkanie - u notariusza

Wizyta u notariusza to ostatni etap procedury zakupu mieszkania np. od dewelopera i etap konieczny – przeniesienie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego jest nieważne. Jakie dokumenty trzeba ze sobą wziąć oraz co powinien przedłożyć deweloper?  Kupujący od notariusza powinien zabrać przede wszystkim pieniądze oraz dokument tożsamości i numer (...)

Testament - Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie

Testament - Jak sporządzić ważny testament? Kilka uwag o formie

Rola testamentów w życiu społecznym, zwłaszcza ze względu na funkcję regulującą stosunki majątkowe, jest nie do przeceniania, dlatego ważkim problemem dla ustawodawcy pozostaje określenie ram, wewnątrz których testatorzy (sporządzający testamenty) mogą się swobodnie poruszać. Wzgląd na zagwarantowanie autentyczności testamentu, możliwość stwierdzenia wzajemnego stosunku (...)

Zawieranie umowy w zwykłej formie pisemnej

Zawieranie umowy w zwykłej formie pisemnej

Kiedy należy zawierać umowy w formie pisemnej? Umowy, co do zasady, mogą być zawierane w dowolnej formie – także ustnie. Bezpiecznie jest jednakże zawrzeć umowę w formie pisemnej chociażby dla celów dowodowych. Zastrzeżenie natomiast bądź w treści umowy, bądź w ustawie formy pisemnej pod rygorem nieważności spowoduje, iż czynność prawna dokonana bez zachowania tej formy (...)

Czy dla otwarcia zawodów prawniczych konieczna jest zmiana Konstytucji?

Czy dla otwarcia zawodów prawniczych konieczna jest zmiana Konstytucji?

W interesie publicznym leży nie tylko wysoki standard usług, co ma zapewnić działalność izb adwokackich, ale również ich dostępność i taniość   (...)Wykonywanie takiego zawodu jest poniekąd służbą publiczną, a ci, którzy jej się poświęcili, muszą przestrzegać nie tylko prawa, lecz również właściwych dla niej zasad etycznych.   (...)Wykreślenie tego przepisu (...)

Rozliczenie z komunistyczną przeszłością, przymusowa terapia i dostęp do zawodów - projekt zmiany Konstytucji

Rozliczenie z komunistyczną przeszłością, przymusowa terapia i dostęp do zawodów - projekt zmiany Konstytucji

Od niedawna Sejm pracuje nad poselskim projektem ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ma on na celu przede wszystkim:wyeliminowanie wpływu samorządów (korporacji) zawodowych na dostęp do danego zawodu osób, które pragną go wykonywać, czyli potencjalnych konkurentów dotychczasowych członków korporacji; dokonanie rozrachunku z komunistyczną przeszłością; wprowadzenie (...)

Zamach na samorządność korporacji prawniczych

Zamach na samorządność korporacji prawniczych

Za początek końca samorządu uważają reprezentanci największych korporacji projekt nowych przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym.   (...) Kierownictwo polskiej adwokatury wyraża stanowczy sprzeciw wobec proponowanych zmian i wskazuje, że są one sprzeczne z art. 17 ust.1 konstytucji ("...można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego (...)

Samorząd zawodowy wysyła nas na szkolenie - co z podatkiem?

Samorząd zawodowy wysyła nas na szkolenie - co z podatkiem?

Gdy samorząd zawodowy wysyła nas na szkolenie - interpretacja MF Organy podatkowe kwalifikowały uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez samorząd zawodowy do przychodu podatnika – członka tego samorządu. Stanowisko to nie było podzielane w orzeczeniach sądów administracyjnych. W interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej uwzględniono (...)

Naczelna Rada Adwokacka złamała prawo?

Naczelna Rada Adwokacka złamała prawo?

Uchwała NRA, uprzywilejowująca małe izby adwokackie w wyborach na Krajowy Zjazd Adwokatury, została zaskarżona przez Ministerstwo Sprawiedliwości – donosi Gazeta Wyborcza. Resort zaskarżył uchwałę faworyzującą małe izby do Sądu Najwyższego. Według niej najmniejsza w kraju izba radomska i wszystkie inne, które mają poniżej 210 adwokatów, mogą wybrać jednego delegata (...)

W sprawie nagrywania w aresztach śledczych rozmów adwokatów z ich klientami...

W sprawie nagrywania w aresztach śledczych rozmów adwokatów z ich klientami...

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nagrywania w aresztach śledczych rozmów adwokatów z ich klientami. Poniżej treść tego wystąpienia:"W moim zainteresowaniu pozostaje problem związany z nagrywaniem w aresztach śledczych rozmów adwokatów z ich klientami.Z publikacji „Adwokaci obawiają się nagrań w aresztach" (...)

Sejm pracuje nad przepisami o aplikacji adwokackiej

Sejm pracuje nad przepisami o aplikacji adwokackiej

To samo orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2004 r., które stało się impulsem do opracowania projektu zmian w ustawie o radcach prawnych dało asumpt do podobnego działania w ustawie Prawo o adwokaturze. Jak przebiegać będzie konkurs na aplikację adwokacką?Konkurs przeprowadzany będzie raz w roku. Polegać ma na sprawdzeniu wiedzy kandydatów z zakresu prawa cywilnego, postępowania (...)

Naczelna Rada Adwokacka o egzaminach na aplikację adwokacką

Naczelna Rada Adwokacka o egzaminach na aplikację adwokacką

Naczelna Rada Adwokacka jest zaniepokojona wstępnymi informacjami o wynikach ministerialnego egzaminu konkursowego na aplikacje prawnicze. Jak napisała w swoim oświadczeniu, w niektórych regionach liczba osób, które zdały egzamin na aplikacje adwokacką, nie przekroczyła kilku procent.Money.pl 23.09.2008 r. aplikacja, adwokacka, Naczelna, Rada, Adwokacka

Bezpłatne porady prawne w Klubie Adwokatów w Krakowie

Bezpłatne porady prawne w Klubie Adwokatów w Krakowie

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie informuje, iż począwszy od 8 grudnia 2008 roku (poniedziałek), aplikanci adwokaccy Izby Adwokackiej w Krakowie rozpoczynają cykliczne udzielanie bezpłatnych porad prawnych dla osób których status majątkowy wymaga działalności pro bono.Często bezpłatna pomoc prawna oferowana przez różne instytucje i państwo jest niedostateczna lub (...)

Sądy dyscyplinarne wspólne dla wszystkich zawodów prawniczych

Sądy dyscyplinarne wspólne dla wszystkich zawodów prawniczych

Dotychczas każda korporacja prawnicza miała własny sąd dyscyplinarny. Teraz będą miały wspólny z sędziami i prokuratorami - przy sądzie powszechnym. Z tej propozycji mimo protestu środowisk prawniczych minister Zbigniew Ziobro nie chce się wycofać. Dziś posłowie z Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajmą się pierwszym czytaniem projektu ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym (...)

Szerszy dostęp do zawodów prawniczych

Szerszy dostęp do zawodów prawniczych

  Łatwiejszy dostęp do zawodu adwokata, radcy prawnego i notariusza, a w efekcie łatwiejszy dostęp obywateli do usług prawnych, zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji trzech ustaw: o adwokaturze, radcach prawnych i notariacie. W ten sposób mają być określone zasady przeprowadzania egzaminów, co ma usprawnić proces naboru na aplikacje: adwokacką, radcowską (...)

Aplikacje prawnicze

Aplikacje prawnicze

Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury uruchomiło specjalny serwis internetowy poświęcony nowemu modelowi aplikacji: ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej.W serwisie www.nowa-aplikacja.pl znajdują się informacje o planowanych regulacjach prawnych dotyczących tej problematyki, wraz z pełnym tekstem ich projektów. Na stronie opublikowane są również (...)

Państwowe egzaminy prawnicze po nowemu?

Państwowe egzaminy prawnicze po nowemu?

Jakie będą kryteria naboru na aplikacje, ile wynosić będą minima przyjęć, jak wyglądać będą egzaminy? - te i szereg innych pytań padło na dzisiejszej debacie pt. „Nowa droga otwarcia dostępu do zawodów prawniczych". Spotkanie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W debacie, oprócz licznej grupy studentów oraz absolwentów (...)

Dostęp do zawodów prawniczych

Dostęp do zawodów prawniczych

W nawiązaniu do wypowiedzi posła Zbigniewa Ziobry z jego konferencji prasowej, poświęconej projektowi resortu sprawiedliwości dot. dostępu do zawodów prawniczych, MS wyjaśnia:Poseł Zbigniew Ziobro stwierdził: „(...) Natomiast, mogę na gorąco powiedzieć, że nie znając szczegółów projektu, którego jeszcze ministerstwo nie pokazało, a znając tylko wyłącznie wywiady (...)

Zmienione opłaty za czynności radców prawnych

Zmienione opłaty za czynności radców prawnych

15 listopada br. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Podstawę zasądzenia przez sąd kosztów zastępstwa prawnego w sprawach rozpoczętych w dniu wejścia w życie nowego (...)

Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

Opłaty za czynności adwokackie i radców prawnych

  Prawo określa jedynie minimalne stawki opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości, stanowiące podstawę do zasądzania przez sądy kosztów zastępstwa prawnego. Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata lub radcy prawnego. Możesz zatem (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). Oznacza to, że Twoim pełnomocnikiem (uwidocznionym w CEIDG) może być np. biuro rachunkowe (...)

Bond i

Bond i "Miś" Barei zakazane w telewizji

Wszystko przez to, że Bond zamawia Martini, a Ochódzki kiełbasę podwawelską. Polska telewizja może zapłacić wysoką karę za to, że pozwoli nam obejrzeć film z agentem 007 czy znanego wszystkim Misia. Powód? Obowiązująca od 23 maja nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji. Dokument pozwala pod pewnymi warunkami na lokowanie produktu w filmach i całkowicie zakazuje lokowania (...)

Pełnomocnictwo procesowe

Pełnomocnictwo procesowe

  Kto może być moim pełnomocnikiem w procesie cywilnym? W prawie przyjęta jest zasada, iż strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Swoboda stron w wyborze pełnomocnika jest ograniczona. Pełnomocnikiem w procesie cywilnym mogą być: Adwokat, Radca prawny (nie może być pełnomocnikiem strony w sprawach karnych (...)

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia - czyli co? Notariusz m.in. może sporządzać akty poświadczenia dziedziczenia. Akt poświadczenia dziedziczenia to dokument sporządzony przez notariusza stanowiący wskazanie spadkobierców danego spadkodawcy i przysługujących im udziałów w spadku oraz wskazanie osób, na których rzecz spadkodawca (...)

Europejskie poświadczenie spadkowe

Europejskie poświadczenie spadkowe

Unijne rozporządzenie i polskie przepisy wprowadziły 17 sierpnia 2015 roku nowy dokument ułatwiający wykazywanie praw do spadku w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej w postaci tzw. europejskiego poświadczenia spadkowego. ##baner## Europejskie poświadczenie spadkowe - czyli co? Europejskie poświadczenie spadkowe to nowy rodzaj dokumentu potwierdzającego, że osoba (...)

Notariusz nie może reprezentować spółki jawnej

Notariusz nie może reprezentować spółki jawnej

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę pewnej spółki jawnej na decyzję Głównego Lekarza Weterynarii. Skargę kasacyjną od tego wyroku w imieniu spółki wniósł notariusz. Wezwano go do wykazania, że złożone do akt pełnomocnictwo wymogom określonym w art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Definicje wymiarów budynku

Definicje wymiarów budynku

Staram się wuzetkę. Czy w ustawie znajdują się definicje podstawowych wymiarów budynku: szerokości, wysokości, długości, kąta nachylenia dachu itp.? Czy te same definicje obowiązują w przypadku (...)

Skarga kasacyjna-przymus adwokacko-radcowski

Skarga kasacyjna-przymus adwokacko-radcowski

Art. 175 par. 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nakłada obowiązek sporządzania skargi kasacyjnej do NSA przez uprawnione osoby - adwokata, radcę prawnego lub inne wymienione w (...)

Droga do zawodu adwokata

Droga do zawodu adwokata

Córka została studentką 5 letniej dziennej uczelni w Warszawie na kierunku prawo. Czy aby zostać adwokatem i radcą prawnym, aplikacje należy odbywać w miejscu studiowania, zamieszkania czy w dowolnym (...)

Pełnomocnik substytucyjny

Pełnomocnik substytucyjny

Toczy się sprawa w sądzie cywilnym z mojego powództwa. Mój pełnomocnik nie przybył do sądu, przysłał zastępcę, aplikanta, który pobieżnie przeczytał akta, przez co musiałam tłumaczyć mu (...)

Egzamin radcowski bez aplikacji

Egzamin radcowski bez aplikacji

Interesuje mnie, czy w obecnym stanie prawnym można podejść do egzaminu na radcę prawnego bez odbywania aplikacji? O ile mi wiadomo, jest taka możliwość, jeżeli pracowało się przez okres 5 lat (...)

Przymus adwokacko-radcowski

Przymus adwokacko-radcowski

Który artykuł kpc rządzi przymusem adwokackim? Które przepisy stanowią o przymusie? Zgodnie z art. 871 kpc, w postępowaniu przed Sądem Najwyższym obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów (...)

Akt notarialny sporządzony przez asesora

Akt notarialny sporządzony przez asesora

Ma być podpisana przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Umowa jest skomplikowana, zawiera dużo warunków. W biurze notarialnym umowę sporządza asesor notarialny. (...)

Obowiązki notariusza przy sporządzaniu aktu

Obowiązki notariusza przy sporządzaniu aktu

W księdze wieczystej nieruchomości znajdują się wzmianki w dziale I i II. Proszę o wskazanie przepisów, zgodnie z którymi, to notariusz ma obowiązek sprawdzić i opisać wzmianki w akcie notarialnym? (...)

Ważność aktu notarialnego

Ważność aktu notarialnego

W jakiej sytuacji akt notarialny staje się nieważny? Co do zasady, akt notarialny jest dokumentem urzędowym, stwierdzającym, a notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego. (...)

Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym

Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym

Na czym polega dokładnie rygor egzekucyjny wpisywany do umowy kupna sprzedaży mieszkania i czy można na jego podstawie eksmitować kobietę w ciąży i z małym dzieckiem - byłą właścicielkę mieszkania? (...)

Elementy aktu notarialnego

Elementy aktu notarialnego

Jakie elementy powinien zawierać akt notarialny? Zgodnie z ustawą prawo o notariacie: Art. 92. § 1. Akt notarialny powinien zawierać: 1) dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie (...)

Odmowa wniesienia skargi kasacyjnej przez adwokata

Odmowa wniesienia skargi kasacyjnej przez adwokata

Sąd apelacyjny przydzielił mi adwokata z urzędu celem wniesienia skargi kasacyjnej. Zwrócił się do okręgowej rady adwokackiej, a ta wyznaczyła konkretnego adwokata. Adwokat napisał opinię, że (...)

Odpowiedzialność adwokata za nieprawdziwe zarzuty

Odpowiedzialność adwokata za nieprawdziwe zarzuty

Otrzymałem pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej, napisany przez pełnomocnika mojej żony - adwokata. W pozwie tym znajdują sie treści nieprawdziwe, będące w moim odczuciu pomówieniami (...)

Odwołanie od decyzji Okręgowej Rady Adwokackiej

Odwołanie od decyzji Okręgowej Rady Adwokackiej

Czy można się odwołać od decyzji Okręgowej Rady Adwokackiej o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatowi? W sprawach dyscyplinarnych orzekają sąd dyscyplinarny izby adwokackiej (...)

Konkurs na aplikację radcowską

Konkurs na aplikację radcowską

Moja córka wybiera się na aplikację radcowską. Czy w świetle obowiązujących przepisów musi ona posiadać miejsce zameldowania w okręgu właściwej izby radców prawnych, czy też może zdawać (...)

Konflikt interesów radcy prawnego

Konflikt interesów radcy prawnego

Czy radca prawny urzędu miejskiego, może być pełnomocnikiem i reprezentantem jednej ze stron (głównych najemców lokalu komunalnego) w sporze dotyczącym podziału mieszkania komunalnego należącego (...)

Uwierzytelnianie dokumentu przez radcę prawnego

Uwierzytelnianie dokumentu przez radcę prawnego

Czy pracodawca może przyjąć od pracownika - radcy prawnego poświadczoną przez niego za zgodność z oryginałem kopię skróconego aktu urodzenia dziecka (w celu potwierdzenia udzielenia dwóch dni (...)

Poświadczenie dokumentu przez radcę

Poświadczenie dokumentu przez radcę

Pełnomocnik powoda, radca prawny, wniósł w jego imieniu pozew o zapłatę. Do pozwu zostały dołączone kopie dokumentów, poświadczone przez radcę za zgodność z oryginałem. Jeden z tych dokumentów (...)

Członkostwo w radzie nadzorczej spółki komunalnej

Członkostwo w radzie nadzorczej spółki komunalnej

X Sp. z o.o. powstało w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego pn. Y. Celem powołania Spółki była realizacja zadań Gminy w zakresie gospodarki Komunalnej. Jedynym 100 % udziałowcem jest Gmina (...)

Koszty zastępstwa dla radcy prawnego

Koszty zastępstwa dla radcy prawnego

Z tytułu licznych prowadzonych przez zatrudnionego na etacie radcę prawnego w spółce akcyjnej spraw sądowych i egzekucyjnych przyznano mu koszty zastępstwa . Egzekucje są w toku. Należności ściągnięte (...)

Akt notarialny na odległość

Akt notarialny na odległość

Czy jest możliwe podpisanie umowy przedwstępnej która mógłby wysłać notariusz, a następnie jej odesłanie przy założeniu że wcześniej złożyło się wszelkie potrzebne dokumenty (w tym przypadku (...)

Poprawki i dopiski w akcie notarialnym

Poprawki i dopiski w akcie notarialnym

Notariusz sporządzający akt notarialny dot. sprzedaży nieruchomości - bez wiedzy i zgody zbywcy - w porozumieniu z nabywcą, dokonał zmiany treści jego zapisu (na oryginale będącym w wyłącznej (...)

Odpowiedzialność odszkodowawcza notariusza

Odpowiedzialność odszkodowawcza notariusza

Zakupiłem aktem notarialnym działkę rolną (spisane były dwa akty ze względu na prawa ANR). W przedłożonym do aktów skróconym odpisie z KW była informacja o złożeniu do KW jakiegoś wniosku. (...)

Prawidłowe oznaczenie pozwanego

Prawidłowe oznaczenie pozwanego

W imieniu jednego współwłaścicieli, który posiada ponad 50 % udziału, zarząd nad nieruchomością domu prowadzi pani adwokat z kancelarii adwokackiej, która nie rozlicza się od kilku lat z prowadzonego (...)

Nieuczciwy adwokat

Nieuczciwy adwokat

Jestem obcokrajowcem i nie znam polskich przepisów prawnych. Trafiłem na bardzo nieuczciwego adwokata w Warszawie. Pracował dla firmy, w której ja byłem prezesem, a moja siostra była większościowym (...)

Znieważenie strony w piśmie procesowym

Znieważenie strony w piśmie procesowym

Adwokat strony przeciwnej w sprawie o zapłatę w piśmie procesowym znieważył mnie i pomówił o czyny naganne sprzeczne z prawem. Sąd w czasie rozprawy jawnej odczytał to pismo. Zwróciłem się (...)

Nierzetelne postępowanie dyscyplinarne w Policji

Nierzetelne postępowanie dyscyplinarne w Policji

Przeciwko policjantowi prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne w sposób tendencyjny, nieobiektywny, z rażącym naruszeniem podstawowych zasad postępowania (nie przesłuchano istotnych świadków, (...)

Odpowiedzialność funkcjonariusza Straży Granicznej

Odpowiedzialność funkcjonariusza Straży Granicznej

Ujawniłem, iż w postępowaniu przygotowawczym nadzorowanym przez prokuraturę funkcjonariusz straży granicznej, który dokonywał bezpośrednio przesłuchań świadków, wpływał na ich treść i dopuszczał (...)

Zwolnienie pracownika który udostępnił dane klienta.

Zwolnienie pracownika który udostępnił dane klienta.

Witam, mam takie pytanie w naszej przychodni doszło do bezprecedensowej sytuacji. Jeden z naszych pracowników udostępnił przez przypadek dane jednego z pacjentów. Co z ewentualnym zwolnieniem takiego (...)

Wzruszenie prawomocnego wyroku rozwodowego

Wzruszenie prawomocnego wyroku rozwodowego

W maju 2003 roku ogłoszono wyrok w sprawie o rozwód. Adwokat, który był moim pełnomocnikiem, pomimo moich próśb nie złożył odwołania od wyroku w określonym sądownie terminie, w związku z (...)

FORUM PRAWNE

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Magister będzie mógł reprezentować strony?

Magister będzie mógł reprezentować strony? witam, dowiedziałam się, że absolwenci studiów prawniczych będą mogli reprezentować strony procesów cywilnych przed sądami rejonowymi, czy zostało (...)

Odmowa renty - brak składek w ostatnim 10 leciu - przepracowane 26 lat

Odmowa renty - brak składek w ostatnim 10 leciu - przepracowane 26 lat Witam serdecznie W dniu dzisiejszym tata otrzymał odpowiedź ZUS w sprawie renty. Decyzją ZUS-u odmówiono prawa do renty mimo (...)

dla młodych prawników

dla młodych prawników Łódź! -Poszukuję współpracowników-prawników. Młodzi już PO APLIKACJI - chęć do specjalizacji w : odszkodowania medyczne 1 osoba, odszkodowania cywilne i postępowanie (...)

egzamin radcowski 2011

egzamin radcowski 2011 Witam drogich studentów prawa!!! Przygotowuje się właśnie do egzaminu na radce prawnego. Mam okropnego stresa, bo nie wiem czego się mogę obawiać. Czy nie zechciałaby się (...)

Egzamin adwokacki i radcowski 2011 - 14-17 czerwca !!!

Egzamin adwokacki i radcowski 2011 - 14-17 czerwca !!! Znane są już dokładne terminy egzaminów adwokackiego i radcowskiego. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że odbędzie się on w dniach (...)

Egzamin adwokacki 2011 przy użyciu komputera !

Egzamin adwokacki 2011 przy użyciu komputera ! Egzamin adwokacki i radcowski 2011 odbędzie się przy użyciu komputerów. Bo to właśnie na ręczne pisanie prac w tym roku najbardziej narzekali zdający...

Egzaminy na aplikacje 2010 rok !!!!

Egzaminy na aplikacje 2010 rok !!!! MS podał terminy egzaminów na aplikację adwokacką, notarialną i radcowską - 25 wrzesień 2010! - czasu jeszcze dużo ... ;) Egzaminy korporacyjne - zawodowe: (...)

skarga kasacyjna wyroku WSA

skarga kasacyjna wyroku WSA Jakie muszą być zawarte przesłanki w skardze kasacyjnej do NSA na orzeczenie wyroku Wojewódzkiego Sądu Admnistracyjnego. (kalow) Przede wszystkim przy skardze kasacyjnej (...)

Akt Notarialny warunkowy

Akt Notarialny warunkowy Czy akt notarialny sporzadzony pod warunkiem, ze Skarb Panstwa nie skorzysta z prawa pierwokupu - ust z dn14.07.1961- r. jest wazny. Jakie formalnosci trzeba spelnic w odniesieniu (...)

spadek- podziały - zameldowanie

spadek- podziały - zameldowanie Witam. Mieszkałam z rodziną z samotną ciotką, która zameldowała nas na stałe w swoim domu. Umowa ustna- dbacie o dom ( tj. koszenie trawy, jakies tam drobne naprawy (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

Brak dostępu do drogi publicznej

Brak dostępu do drogi publicznej Dzień dobry, Zwracam się z takim problemem. Nadleśnictwo ogłosiło przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości leśnej, na podstawie Rozporządzenia (...)

akt notarialny

akt notarialny WITAM BARDZO SERDECZNIE I PROSZE O PORADĘ MATKA PRZEPISAŁA SWÓJ DOM I 80 ARÓW POLA NA DWÓCH SYNÓW. DOM PODZIELIŁA NA POŁOWĘ POZIOMO STROPEM, WSZYSTKIE MEDIA SĄ WSPÓLNE. BYŁO (...)

Podkupiony adwokat

Podkupiony adwokat Mam pytanie.... - czy istnieje jakas instytucja, do ktorej moge sie pozalic na mojego adwokata?? Wynajalem go kiedys do sprawy rodzinnej... po czasie zaczal dzialac na moja niekorzysc.. (...)

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne

Bardzo dobry adwokat Warszawa (ale nie tylko) - prawo karne Witam, Szukam bardzo dobrego adwokata specjalizującego się w prawie karnym, na terenie Warszawy - aczkolwiek może być z innego miasta o (...)

Godziny spoleczne a studiia prawnicze i w przyszlosci praca w zawodzie

Godziny spoleczne a studiia prawnicze i w przyszlosci praca w zawodzie Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dostalem sie na studia prawnicze jedno z marzen spelnione tylko aby czy do konca? 3 lata temu (...)

Opłaty adwokackie wylądowały w TK.

Opłaty adwokackie wylądowały w TK. Naczelna Rada Adwokacka złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie, czy przepisy rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia (...)

Adwokat z urzędu.

Adwokat z urzędu. Czy za adwokata z urzędu się płaci?? Czy można wybrać sobie samemu takiego adwokata? Jeżeli nie stać cię na swojego pełnomocnika prawnego, w wniosku który kierujesz do sądu (...)

Szanse na szerszy dostęp do zawodu prawnika

Szanse na szerszy dostęp do zawodu prawnika Tak się zastanawiam czy jest w ogóle jakaś szansa w starciu z korporacjami. Był taki jeden minister co już próbował i wybił sobie na nich zęby. Poza (...)

Porady prawne