30.1.2009

Zespół
e-prawnik.pl

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Z dniem 1 lutego 2009 r. wchodzi w życie większość przepisów obszernej nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Czemu ma służyć nowelizacja?

Głównym celem wprowadzanych zmian jest ułatwianie osobom bezrobotnym i poszukującym pracy powrotu lub rozpoczęcia aktywności zawodowej. Celowi temu mają służyć działania zwiększające zakres aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ponieważ do tej pory urzędy pracy nie były w stanie zaoferować bezrobotnym atrakcyjnych ofert pracy, wprowadzono zmiany w działaniu urzędów pracy. Działalność związana ściśle z aktywizacją zawodową będzie realizowana w wyodrębnionej części urzędu pracy, tj. w centrum aktywizacji zawodowej. Ponadto powiatowe urzędy pracy we współpracy z samorządami gminnymi będą mogły tworzyć na poziomie gmin lokalne punkty informacyjno-konsultacyjne. Punkty te będą realizować przede wszystkim zadania związane z informacją o pomocy oferowanej przez urzędy pracy oraz rejestracją bezrobotnych i poszukujących pracy. Nowe rozwiązania pozwolą urzędom pracy na większe skoncentrowanie się na działaniach o charakterze aktywizacyjnym i realizację tych działań na wyższym niż dotychczas poziomie jakościowym. Ponadto poszczególne urzędy pracy będą mogły stosować w swojej działalność metody przeciwdziałaniu bezrobociu do tej pory nie znane, tzw. programy pilotażowe. Poszczególne urzędy pracy będą więc mogły stosować takie metody, które będą na danym obszarze najskuteczniejsze. Pozwoli to też na wprowadzanie nowatorskich pomysłów na zapobieganie bezrobociu.

Porady prawne

Jakie zmiany przewidziano?

Urzędy pracy będą mogły objąć osoby bezrobotne lub poszukujące pracy indywidualnym planem działania. Obowiązkowe będzie objęcie takim planem działania osób bezrobotnych mających szczególne trudności w rozpoczęciu pracy lub ponownym jej podjęciu, jeżeli nie podejmie pracy przez co najmniej 6 miesięcy od czasu rejestracji.

Zwiększona ma także zostać współpraca pomiędzy powiatowymi urzędami pracy i ośrodkami pomocy społecznej. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie możliwości kierowania osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, do działań aktywizacyjnych realizowanych nie tylko przez powiatowe urzędy pracy, lecz również ośrodki pomocy społecznej. Ma to zapobiegać w szczególności wykluczaniu społecznemu osób objętych różnego rodzaju problemami społecznymi, rodzinnymi i kulturowymi.

Aktywizacja starszych osób

Nowelizacja wychodzi także naprzeciw postulatom wsparcia zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 lat. Nowe rozwiązania przewidują m.in. przyznanie wyższych stawek wsparcia finansowego z tytułu uczestnictwa w szkoleniach finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Pracodawcy zatrudniający bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat będą przez rok zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (jeśli zatrudnią ich po 30 czerwca 2009 r., a pozostawali w ewidencji bezrobotnych przez 30 dni), natomiast wobec wszystkich osób, które ukończą 60 lat (mężczyźni) i 55 lat (kobiety), został zniesiony obowiązek odprowadzania składek na te fundusze.

W ramach aktywizacji starszych osób skrócono ponadto okres, w którym pracodawcy wypłacają wynagrodzenie za czas choroby pracownika. Za pracowników w wieku powyżej 50 lat firmy będą opłacać pierwsze 14 dni ich choroby w roku. Od 15. dnia otrzymają oni już zasiłek chorobowy z ZUS.

Uproszczenie systemu pomocowego

Istotnym elementem nowelizacji jest także chęć sprostania problemom wynikającym ze słabnącej podaży pracowników na krajowym rynku pracy, a w tym uproszczenie procedur związanych z wykonywaniem legalnej pracy przez cudzoziemców. Celowi temu służyć mają przede wszystkim usprawnienie procesu wydawania zezwoleń przez m.in. eliminację instytucji przyrzeczenia zezwolenia na pracę.

Aktywizacji bezrobotnych ma służyć zastąpienie dodatku szkoleniowego stypendium na szkolenia, staże i kontynuowanie nauki. Wysokość stypendium będzie wynosiła od 100% do 120% zasiłku dla bezrobotnych, z tym że osobie pobierającej stypendium zasiłek dla bezrobotnych nie będzie przysługiwał. Zmiany te mają za zadanie zwiększyć motywację do uczestnictwa w działaniach aktywizujących bezrobotnych.

Ponadto zmiany w ustawie idą w kierunku poszerzenia kręgu osób korzystających z pomocy urzędów pracy, m.in. o małżonków rolników objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym rolników, zamierzających podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem, a także emigrantów zarobkowych, do korzystania z niektórych z tych usług.

Na podstawie nowych przepisów z pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej będą mogli korzystać także jednoosobowi przedsiębiorcy, którzy nie są pracodawcami w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Status bezrobotnego a uczestnictwo w zajęciach w centrum integracji społecznej

Status bezrobotnego a uczestnictwo w zajęciach w centrum integracji społecznej

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odpowiadając na liczne zapytania podmiotów zainteresowanych świadczeniem usług reintegracji społecznej i zawodowej, zwłaszcza w kontekście zmiany przepisów ustaw: o zatrudnieniu socjalnym, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opisano je w niniejszym artykule. Dodatek aktywizacyjny&nb (...)

Czym są instytucje rynku pracy, czyli jak państwo pomaga bezrobotnym?

Czym są instytucje rynku pracy, czyli jak państwo pomaga bezrobotnym?

Pomoc bezrobotnym ewoluowała, nie jest to już tylko ewentualna wypłata świadczenia w wysokości – co tu dużo ukrywać – niezadowalającej. Ustawa o promocji zatrudnienia o instytucjach rynku pracy – jak sama nazwa wskazuje – stawia w pierwszym rzędzie tę tytułową promocję (...)

Prawa i obowiązki bezrobotnego

Prawa i obowiązki bezrobotnego

Prawa i obowiązki bezrobotnego oraz jego status określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kto jest uznawany za osobę bezrobotną? Bezrobotny to osoba będąca: obywatelem polskim poszukująca i podejmująca zatrudnienie l bezrobotny, prawa i obowiązki, status bezrobotnego, (...)

Czy osoba odbywająca staż może wykonywać obowiązki pracownika przebywającego na urlopie?

Czy osoba odbywająca staż może wykonywać obowiązki pracownika przebywającego na urlopie?

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie, który (...)

Instrumenty rynku pracy, czyli jak państwo wspiera finansowo bezrobotnych

Instrumenty rynku pracy, czyli jak państwo wspiera finansowo bezrobotnych

  Ustawa o promocji zatrudnienia stworzyła szereg potencjalnych możliwości rzeczywistej pomocy bezrobotnym. Teraz nie jest to tylko pomoc bierna, polegająca jedynie na rejestracji w urzędzie pracy i wypłacie świadczenia. Oprócz wielu działań jakie przewidział ustawodawca, państwo (...)

Praca dla Młodych - czyli jak korzystnie zatrudnić pracownika?

Praca dla Młodych - czyli jak korzystnie zatrudnić pracownika?

Program Praca dla Młodych Od 1 stycznia 2016 roku młodzi bezrobotni do 30. roku życia, zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy oraz pracodawcy lub przedsiębiorcy zainteresowani ich zatrudnieniem mogą skorzystać z instrumentu rynku pracy wprowadzonego ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie (...)

Zmiany w postępowaniu cywilnym od 19 sierpnia 2004 r.

Zmiany w postępowaniu cywilnym od 19 sierpnia 2004 r.

19 sierpnia 2004 r. wchodzą w życie pierwsze zmiany kodeksu postępowania cywilnego. Są to zmiany w zakresie postępowania gospodarczego. Zmiany bardzo istotne, bo z dniem wejścia ich w życie w sprawach antymonopolowych (oraz z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji i poczty oraz transportu (...)

Najważniejsze zmiany w prawie pracy od 2016 roku

Najważniejsze zmiany w prawie pracy od 2016 roku

W dniu 22 lutego 2016 roku wejdą w życie istotne zmiany w Kodeksie Pracy. Nowelizacja ustawy została podpisana przez Prezydenta w sierpniu tego roku, jednak ze względu na doniosłość jaką niosą ze sobą zmiany w prawie pracy, przewidziany został sześciomiesięczny okres tak zwanego vacatio (...)

Zmiana wysokości zasądzonych wyrokiem sądu alimentów

Zmiana wysokości zasądzonych wyrokiem sądu alimentów

Kto i na jakiej podstawie może żądać zmiany alimentów? Zgodnie z treścią art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej "k.r.o."), w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Powyższa regulacja ozn alimenty, (...)

Zmiany w postępowaniu cywilnym od 19 sierpnia 2004 r.

Zmiany w postępowaniu cywilnym od 19 sierpnia 2004 r.

19 sierpnia 2004 r. wchodzą w życie pierwsze zmiany kodeksu postępowania cywilnego. Są to zmiany w zakresie postępowania gospodarczego. Zmiany bardzo istotne, bo z dniem wejścia ich w życie w sprawach antymonopolowych (oraz z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji i poczty oraz transportu (...)

Najważniejsze zmiany w prawie pracy od 2016 roku

Najważniejsze zmiany w prawie pracy od 2016 roku

W dniu 22 lutego 2016 roku wejdą w życie istotne zmiany w Kodeksie Pracy. Nowelizacja ustawy została podpisana przez Prezydenta w sierpniu tego roku, jednak ze względu na doniosłość jaką niosą ze sobą zmiany w prawie pracy, przewidziany został sześciomiesięczny okres tak zwanego vacatio (...)

Zmiana wysokości zasądzonych wyrokiem sądu alimentów

Zmiana wysokości zasądzonych wyrokiem sądu alimentów

Kto i na jakiej podstawie może żądać zmiany alimentów? Zgodnie z treścią art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej "k.r.o."), w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Powyższa regulacja ozn alimenty, (...)

Zmiana statutu spółki akcyjnej

Zmiana statutu spółki akcyjnej

Kiedy można dokonać zmiany statutu?Zmiana statutu następuje na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W celu zmiany statutu w zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu akcjonariuszy należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia statutu oraz treść proponowanych zmian. Jeżeli zamierzone zmiany (...)

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

I znowu zmiany w prawie pracy. Co zmieniło się z dniem 1 stycznia 2004 r. w kodeksie pracy?

O tym, że regulacje dotyczące tzw. zwolnień grupowych miały się zmienić z dniem 1 stycznia 2004 r. jest głośno już od dość dawna, toteż wieść ta nie wywołuje w nas zaskoczenia. Jednak o tym, że kodeks pracy zostanie po raz kolejny zmieniony nikt chyba nawet nie pomyślał, tym bardziej, (...)

Ważne zmiany w CIT

Ważne zmiany w CIT

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wprowadziła od 1 stycznia 2009 r. wiele nowości. Nowelizacja ta likwiduje wiele rozbieżności w interpretacji przepisów. W niniejszym artykule omówiono niektóre ważne zmiany w tym podatku.Pożyczka waloryzowana nowelizacja, (...)

Zmiany w JPK_VAT z deklaracją

Zmiany w JPK_VAT z deklaracją

Zmiany od 1 lipca 2021 r. Celem zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług jest ułatwienie podatnikom wy JPK_VAT z deklaracją, JPK_VAT, ewidencja, rejestr sprzedaży i (...)

Ważne zmiany w PIT

Ważne zmiany w PIT

  W zasadzie od 1 stycznia 2009 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wprowadzono wiele zmian. Jednak niektóre zmiany weszły w życie już 1 grudnia 2008 r., a niektóre wejdą dopiero 1 stycznia 2010 r. Poniżej omówione zostały (...)

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

  Pomimo tego, iż stosunki rodzinne wydają się być tymi, które przede wszystkim powinny cechować się stabilnością i w tym zakresie czasem konieczne są zmiany, czy też modyfikacje. Zawsze celem jest oczywiście dostosowywanie przepisów do realiów społecznych. Tak też (...)

Zmiany w przepisach dotyczących postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

Zmiany w przepisach dotyczących postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1306) wprowadza od 31 grudnia 2014 r. zmiany dotyczące m. in. regulacji prawnej postępowania upadłościowego (...)

Zmiany w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego

Zmiany w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego

22 września wchodzą w życie zmiany (uchwalone w listopadzie 2003 r.) ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmiany te są szczególnie ważne dla rzeczoznawców majątkowych zajmujących się wyceną gospodarka nieruchomościami, rzeczoznawca majątkowy, odpowiedzialność zawodowa

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska?

Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska?

Pracuję u jednego pracodawcy od 10 lat. Przez toczące się w firmie zmiany, podjęto decyzję o zlikwidowaniu mojego stanowiska. Pracodawca chce rozwiązać umowę na podstawie porozumienia stron zwalniając mnie z obowiązku świadczenia pracy. Możliwe jest również rozwiązanie umowy z uwagi na (...)

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Mam pewien problem, niedawno przyszło mi upomnienie o niezapłacony abonament RTV. Czy muszę zapłacić zaległy abonament? W jaki sposób zabezpieczyć się na przyszłość żeby nie przychodziły wezwania do zapłaty? Czy mogę nie płacić tego abonamentu? Niniejsza opinia prawna została sporządzona (...)

Definicja osoby bezrobotnej na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Definicja osoby bezrobotnej na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Jaka jest definicja osoby bezrobotnej na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy? Obecnie w polskim systemie prawnym obowiązuje definicja bezrobotnego zamieszczona w wyżej wspomnianej  ustawie. Oczywiście, rozmaite umowy międzynarodowe, traktaty, deklaracje dotyczące (...)

Dofinansowanie pracownika w firmie.

Dofinansowanie pracownika w firmie.

Chciałabym się dowiedzieć co należy zawrzeć we wniosku o dofinansowanie pracownika w firmie ? Oraz prosiłabym o wyjaśnienie mi na co można przeznaczyć uzyskane w ten sposób środki? Niniejsza opinia prawna została sporządzona w oparciu o:   ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. (...)

Umorzenie zaległości z tytułu niepłacenia abonamentu RTV

Umorzenie zaległości z tytułu niepłacenia abonamentu RTV

Witam wszczęto wobec mnie postępowanie egzekucyjne dotyczące zaległej opłaty abonamentowej za 2014 rok. Faktycznie nie płaciłem za abonament ale mam II grupę inwalidzką i sądziłem że jestem zwolniony z tego tytułu z płacenia abonamentu. Jakie są szanse na umorzenie zaległości? Niniejsza (...)

Odwołanie w czasie zwolnienia lekarskiego

Odwołanie w czasie zwolnienia lekarskiego

Stosunek pracy nawiązany na podstawie powołania został rozwiązany na skutek odwołania ze stanowiska. Stosunek pracy został rozwiązany po okresie wypowiedzenia umowy. Pracodawca odwołując ze stanowiska nie podał żadnego powodu i przyczyny odwołania. Nie uzasadnił odwołania ze stanowiska (...)