Zwolnienia grupowe (stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2003 r.)

Co to jest zwolnienie zbiorowe?

Zwolnienie zbiorowe ma miejsce wówczas gdy w zakładzie pracy zmniejszenie zatrudnienia następuje:

 • z przyczyn ekonomicznych,

 • w związku ze zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi albo technologicznymi,

 • w celu poprawy warunków pracy lub warunków środowiska naturalnego,

 • jeżeli zmiany te powodują konieczność jednorazowego lub w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące rozwiązania stosunków pracy z grupą pracowników obejmującą co najmniej 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników, 10% załogi w zakładach zatrudniających przynajmniej 100, lecz nie więcej niż 300 pracowników, lub co najmniej 30 pracowników w zakładach zatrudniających powyżej 300 pracowników,

Od 1 lipca 2003r. ustawa ma zastosowanie do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Przepisy tej ustawy znajdują zastosowanie do zakładów pracy zatrudniających co najmniej 20 pracowników w przypadku ogłoszenia ich upadłości lub likwidacji.

Zasady dotyczące zwolnień zbiorowych stosuje się również w razie podejmowania przez kierownika zakładu pracy indywidualnych decyzji o zwalnianiu pracowników z przyczyn uzasadniających zwolnienia zbiorowe (z wyjątkiem ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy), jeżeli powodują one zmniejszenie zatrudnienia o mniejszą ilośc pracowników, niż wynikająca z powyższego ustępu.

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy dokonującym zwolnień zbiorowych?

Pracownikowi z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę z przyczyn uzasadniających zwolnienia zbiorowe (dotyczy to także zwolnienia indywidualnego np. wypowiedzenia umowy o pracę) przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracował u danego pracodawcy mniej niż 2 lata,

 • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracował u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,

 • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracował u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Wysokość odprawy nie może przekraczać kwoty 15-krotnego najniższego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Odprawa pieniężna nie przysługuje pracownikowi:

 • który do dnia rozwiązania stosunku pracy przyjął propozycję zatrudnienia w zakładzie pracy przejmującym w całości lub w części mienie dotychczas zatrudniającego go zakładu albo w zakładzie pracy powstałym w wyniku takiego przejęcia,

 • który po rozwiązaniu stosunku pracy rozpoczyna działalność gospodarczą na własny rachunek lub w ramach spółki albo spółdzielni w związku z przejęciem określonych składników mienia zakładu pracy. Dotyczy to także pracownika który w chwili rozwiązania stosunku pracy jest wspólnikiem w spółce lub członkiem spółdzielni dokonującej takiego przejęcia,

 • który nabył prawo do emerytury lub renty albo który jest zatrudniony w innym zakładzie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy lub w kilku zakładach pracy łącznie w pełnym wymiarze czasu pracy

 • prowadzącemu działalność gospodarczą na własny rachunek,

 • prowadzącemu gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych powyżej 5 ha przeliczeniowych albo gospodarstwo stanowiące dział specjalny produkcji rolnej, z którego wysokość podatku rolnego przekracza wysokość podatku z 5 ha przeliczeniowych.

Wypłata odprawy pieniężnej pracownikom z którymi zakład pracy rozwiązuje umowę o pracę w czasie korzystania z urlopu lub w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, następuje na zasadach dotyczących ogółu pracowników.

Istnieje szczególny tryb rozwiązywania umów o pracę w przypadku zwolnień zbiorowych:

 1. Kierownik zakładu pracy ma obowiązek zawiadomić na piśmie zakładową organizację związkową o konieczności rozwiązania z pracownikami stosunków pracy nie później niż na 30 dni przed terminem dokonywania wypowiedzeń, informując o przyczynach uzasadniających zwolnienia i wskazując liczbę pracowników oraz grupy zawodowe objęte zamiarem zwolnienia z pracy.

  Po otrzymaniu tego zawiadomienia zakładowa organizacja związkowa ma prawo żądać od kierownika informacji dotyczącej sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu oraz zamierzeń dotyczących poziomu i struktury zatrudnienia. Ma również prawo przedstawiać kierownikowi zakładu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zawiadomienia, propozycje umożliwiające ograniczenie rozmiaru zwolnień. Do propozycji tych kierownik zakładu ma obowiązek ustosunkować się w terminie 7 dni, podając swoje stanowisko do wiadomości załogi.

 2. Kierownik zakładu pracy i zakładowa organizacja związkowa zawierają porozumienie w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia zawiadomienia. W porozumieniu tym określa się zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem zwolnienia z pracy a w szczególności kryteria doboru pracowników do zwolnienia, kolejność i terminy dokonywania wypowiedzeń a także obowiązki zakładu pracy w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia innych spraw pracowniczych związanych z zamierzonymi zwolnieniami.

Tryb zawierania porozumienia nie obowiązuje w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy i braku środków na wynagrodzenia dla pracowników. Syndyk lub likwidator może rozwiązać wówczas umowę o pracę bez wypowiedzenia pod warunkiem, że pracownik nie zgłosi sprzeciwu w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym rozwiązaniu stosunku pracy. Pismo syndyka lub likwidatora powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. Pracownikowi z którym rozwiązano stosunek pracy, przysługuje, niezależnie od odprawy, dodatkowo odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. O zamiarze rozwiązania stosunku pracy w tym trybie syndyk lub likwidator zawiadamia na piśmie zakładową organizację związkową, która może w ciągu 5 dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić na piśmie opinię w tej sprawie. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie traktuje się jako rozwiązanie za wypowiedzeniem dokonanym przez zakład pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Trybu zawierania porozumienia nie stosuje się również w razie podejmowania przez kierownika zakładu pracy indywidualnych decyzji o zwalnianiu pracowników z przyczyn uzasadniających zwolnienia zbiorowe (z wyj. ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy).

Jednakże, pracownikom, których stosunek pracy podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem, kierownik zakładu pracy może jedynie wypowiedzieć warunki pracy i płacy, jeżeli z przyczyn uzasadniających zwolnienia zbiorowe (z wyj. ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy) nie jest możliwe dalsze ich zatrudnianie na dotychczasowych stanowiskach. Jeżeli w wyniku wypowiedzenia warunków pracy i płacy następuje obniżenie wynagrodzenia, przysługuje im dodatek wyrównawczy. Natomiast rozwiązanie stosunku pracy z tymi pracownikami w drodze wypowiedzenia może nastąpić pod warunkiem nie zgłoszenia sprzeciwu przez zakładową organizację związkową w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu.

Wyłączenie stosowania niektórych przepisów prawa pracy.

Przy zwolnieniach grupowych nie ma zastosowania art. 38 kodeksu pracy. Przepis ten ustanawia specjalną procedurę wypowiadania umów o pracę zawartych na czas nie określony poprzez konsultacje z zakładową organizacją związkową. Przepis ten nie obowiązuje przy zwolnieniach grupowych, jednak tylko wówczas, gdy pracodawca i zakładowa organizacja związkowa osiągnęły porozumienie w sprawie zwolnień grupowych. Jeżeli takiego porozumienia brak, przepis art. 38 kodeksu pracy znajduje zastowowanie. Podobnie, przepis ten nalezy stosować w razie indywidualnych zwolnień pracowników z przyczyn okreslonych w art. 1 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych, gdyż w takim przypadku nie stosuje się przepisów tej ustawy o konieczności zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi.

Nie znajduje także zastosowania art. 41 kodeksu pracy, który zakazuje wypowiadania umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Jednakże na podstawie przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych nie jest dopuszczalne wypowiedzenie stosunku pracy w czasie urlopu trwającego krócej niż 3 miesiące a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli jeszcze nie upłynął okres uprawniający zakład do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Pracownikowi takiemu zakład pracy może jednak wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy, a jeżeli powoduje to obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi takiemu przysługuje przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy dodatek wyrównawczy.

Należy też wspomnieć, że w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy ochrona pracowników wynkająca z art. 38, 39 i 41 kodeksu pracy nie ma w ogóle zastosowania.

W przypadku zwolnień grupowych możliwe jest także wypowiedzenie umów o pracę zawartych na czas określony nawet wówczas, gdy w umowie tej nie określono terminu wypowiedzenia, a także umów zawartych na czas wykonywania określonej pracy. Termin wypowiedzenia tych umów wynosi 2 tygodnie.

Pamiętaj, że:

 • O zamierzonym rozwiązaniu z pracownikami stosunków pracy z przyczyn uzasadniających zwolnienia zbiorowe (dotyczy to także indywidualnego rozwiązania umowy o pracę), kierownik zakładu pracy ma obowiązek zawiadomić powiatowy urząd pracy nie później niż na 30 dni przed terminem dokonywania wypowiedzeń.

 • W razie zbiegu prawa do odprawy i jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką pracownikowi przysługuje jedna, korzystniejsza dla niego odprawa.

 • Przy rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy w drodze wypowiedzenia z przyczyn uzasadniających zwolnienia zbiorowe (z wyjątkiem ogłoszenia upadłości lub likwidacji) nie stosuje się trybu konsultacji ze związkami zawodowymi oraz przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Pracodawca może również wypowiedzieć umowę o pracę w czasie urlopu pracownika a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności. Tryb konsultacji ze związkami zawodowymi stosuje się w razie nie zawarcia przez pracodawcę porozumienia.

 • Wypowiedzenie pracownikom umowy o pracę nie jest dopuszczalne w czasie urlopu trwającego krócej niż 3 miesiące, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający zakład do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. W sytuacji gdy zachodzi taka konieczność zakład pracy może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy. Jeżeli powoduje to obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, dodatek wyrównawczy.

 • W sytuacjach uzasadniających zwolnienia zbiorowe (z wyjątkiem ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy) umowy o pracę zawarte na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy mogą być rozwiązane przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

 • Jeżeli z przyczyn uzasadniających zwolnienia zbiorowe (z wyjątkiem ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy) nie jest możliwe dalsze zatrudnianie na dotychczasowych stanowiskach pracy:

  1. pracowników którym brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury wraz z osiągnięciem tego wieku,

  2. pracownic w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego,

  3. pracowników będących członkami zarządu zakładowej organizacji związkowej albo rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego oraz społecznymi inspektorami pracy - w czasie trwania ich kadencji oraz w okresie roku po jej upływie, zakład pracy może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy. Jeżeli powoduje to obniżenie wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy do końca okresu w którym pracownik jest objęty szczególną ochroną.

   • W zakładzie pracy w którym działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa, kierownik zakładu pracy zawiera wspólne porozumienie ze wszystkimi organizacjami związkowymi.

   • W razie nie zawarcia porozumienia z powodu niemożności uzgodnienia przez strony jego treści, zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem zwolnienia z pracy określa kierownik zakładu pracy w drodze regulaminu, uwzględniając ustalenia dokonane z organizacją związkową w toku uzgadniania porozumienia.

   • W zakładzie pracy w którym nie działa zakładowa organizacja związkowa zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem zwolnienia określa, w drodze regulaminu, kierownik zakładu pracy po zasięgnięciu opinii załogi w trybie przyjętym w danym zakładzie.

   • Zakład pracy powinien ponownie zatrudnić pracownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn uzasadniających zwolnienia zbiorowe (z wyjątkiem ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy), w razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej, jeżeli pracownik zgłosi zamiar powrotu do zakładu pracy w ciągu roku od rozwiązania stosunku pracy.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 22, poz. 99 ze zm.) oznacza, (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof (...)

Drobni przedsiębiorcy a VAT - stan prawny na 1 styczeń 2008 r.

Drobni przedsiębiorcy a VAT - stan prawny na 1 styczeń 2008 r.

Przepisy regulujące podatek VAT zawiera ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Obecnie obowiązująca ustawa dostosowała w zasadzie nasze przepisy do zasad wyrażonych w dyrektywach europejskich, a szczególnie w VI Dyrektywie, zastąpionej następnie Dyrektywą 2006/112/WE o VAT. Szczególne uregulowania ustawy o VAT odnoszą się do drobnych przedsiębiorców (...)

Jak przeprowadzane są zwolnienia grupowe?

Jak przeprowadzane są zwolnienia grupowe?

Zwolnienia grupowe to szczególny tryb rozwiązywania umów o pracę z grupą pracowników, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Przeczytaj, w jaki sposób przeprowadzić zwolnienia grupowe i jakie obowiązki ma pracodawca, który to robi. ##baner## Co to są zwolnienia grupowe? Zwolnienia grupowe są szczególnym trybem rozwiązywania umowy o pracę, z przyczyn (...)

Przejęcie pracowników a odprawa

Przejęcie pracowników a odprawa

O jednoznaczne regulacje dotyczące prawa do odprawy z tytułu zwolnień zbiorowych pracowników, którzy nie chcą pozostać w firmie dokonującej przejęcia załogi, występuje rzecznik praw obywatelskich. Zgodnie z kodeksem pracy zatrudniony może w ciągu dwóch miesięcy od przejęcia zakładu przez innego pracodawcę rozwiązać bez wypowiedzenia umowę o pracę. Przyjęcie tego trybu powoduje (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty sądowe a opłaty sądowe Ustawa określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach (...)

Zwolnienie od kosztów sądowych

Zwolnienie od kosztów sądowych

Zwolnienie od kosztów z mocy ustawy Zwolnienie ustawowe uzależnione jest zarówno od rodzaju sprawy jak i od podmiotu, który występuje przed sądem. Z mocy ustawy od obowiązku uiszczania kosztów sądowych zwolnieni są: strona dochodząca ustalenia ojcostwa,( za wyjątkiem oczywistej bezzasadności powództwa, sąd wówczas może obciążyć kosztami ) lub (...)

Co nieco o ustawie dotyczącej zwolnień grupowych, czyli o ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników od 1 stycznia 2004 r.

Co nieco o ustawie dotyczącej zwolnień grupowych, czyli o ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników od 1 stycznia 2004 r.

Co charakteryzuje ustawę o tzw. zwolnieniach grupowych obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.? Według ustawodawcy kolejna nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy była niewystarczająca, bądź wprost niemożliwa z uwagi na fakt, jak bardzo zmieniły się stosunki społeczne, w tym także prawne od roku 1989, (...)

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Kiedy stosunek pracy ustaje?

Ustanie stosunku pracy następuje w następstwie: rozwiązania stosunku pracy na podstawie oświadczeń woli (czynności prawnych) albo wygaśnięcia stosunku pracy, które jest spowodowane określonymi zdarzeniami prawnymi. Wypowiedzenie umowy o pracę Wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy zmierzające do rozwiązania (...)

Podstawowe aspekty praktyczne stosowania przepisów o tzw. zwolnieniach grupowych

Podstawowe aspekty praktyczne stosowania przepisów o tzw. zwolnieniach grupowych

Co to są tzw. „zwolnienie grupowe” Odpowiedzi na tak postawione pytanie trzeba szukać w Ustawie z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2015 r poz. 192 (dalej zwanej Ustawą). Ze zwolnieniem grupowym będziemy mieli do czynienia wtedy, kiedy (...)

Pracownice w ciąży a zwolnienia grupowe

Pracownice w ciąży a zwolnienia grupowe

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 22 lutego 2018 r. wydał wyrok w sprawie C-103/16 - Jessica Porras Guisado przeciwko Bankia S.A., Fondo de Garantía Salarial i in. Stwierdził w nim, że pracownice w ciąży mogą być zwolnione ze względu na zwolnienie grupowe. W takim przypadku pracodawca powinien przedstawić zwalnianej pracownicy w ciąży powody uzasadniające zwolnienie, a (...)

Redukcja zatrudnienia dotknie prokuratorów?

Redukcja zatrudnienia dotknie prokuratorów?

Chcą tego sejmowe komisje Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Gdy parlament zaakceptuje ten pomysł, to pracę może stracić 10 procent pracowników. Rzeczpospolita wyjaśnia, że chodzi o 800 osób z personelu pomocniczego. W projekcie nie zapisano jednak, że redukcja nie dotknie samych prokuratorów. Według związkowców zmniejszanie (...)

Zwolnienia urzędników będą

Zwolnienia urzędników będą "wybiórcze"

10-procentowa redukcja zatrudnienia nie dotknie wszystkich urzędów, lecz jedynie wybrane jednostki - czytamy na łamach Gazety Prawnej. Rząd wycofał projekt ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w administracji. Zajmie się teraz sprawdzeniem stanu zatrudnienia w poszczególnych urzędach oraz kontrolą obowiązków w nich wykonywanych. Zwolnienia będą mogły być przeprowadzone (...)

Redukcja etatów w Ministerstwach

Redukcja etatów w Ministerstwach

W pierwszym kwartale tego roku zamiar zwolnień grupowych zgłosiło 21 firm z Mazowsza, co ciekawe, wśród nich trzy ministerstwa. Z pracą będą musiały się pożegnać osoby zatrudnione m.in. w resortach: finansów, spraw wewnętrznych i administracji oraz gospodarki. – Potwierdzam, że w MSWiA trwa redukcja zatrudnienia. A ponieważ jest to większa liczba pracowników, odbywa się to (...)

Jak uniknąć redukcji zatrudnienia w firmach?

Jak uniknąć redukcji zatrudnienia w firmach?

Pracodawca, zamiast stosować zwolnienia grupowe, ma zyskać prawo do wysyłania pracowników na urlopy przestojowe albo skracania im czasu pracy. To jedna z propozycji, które mają pozwolić na uniknięcie redukcji zatrudnienia w firmach dotkniętych kryzysem.Rzeczpospolita 30.01.2009 r. redukcja zatrudnienia, firma, praca, urlop przestojowy, skrócenie czasu pracy

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  Kiedy przyczyny wypowiedzenia są uzasadnione, a kiedy nieuzasadnione? W artykule niniejszym omówione zostały poszczególne przyczyny wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę wraz z oceną ich zasadności. Nie da się jednoznacznie określić, czy dana przyczyna ujęta abstrakcyjnie, bez odniesienia do danego przypadku, jest uzasadniona, czy nie. Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówiono w nim podstawowe przyczyny, które mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę. Opisano przede wszystkim warunki formalne, które należy spełnić w przypadku zakończenia (...)

Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy agencyjnej - opinia prawna

Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy agencyjnej - opinia prawna

Stan faktyczny Niniejszym przedstawiam skrótowy opis historii sporu, który zaistniał pomiędzy będącym moja własnością przedsiębiorstwem A ziałającym w branży leasingu personalnego, a firmą W, którą 10 września 2003 zaprosiłem do współpracy. 10 września 2003 moja firma (A) wysyła pismo zapraszające W (dalej oznaczonej monogramem W), do podjęcia wspólnej działalności (...)

Uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę umowy na czas określony

Uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę umowy na czas określony

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Toruniu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące uprawnień pracowników i obowiązków pracodawców w przypadku wypowiedzenia przez pracodawcę umowy na czas określony.Piotr R. rozpoczął pracę w spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę na czas określony. Przed przyjęciem do pracy przechodził (...)

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Istotą stosunku pracy jest odpłatność. Wynagrodzenie za pracę jest więc obowiązkowym i okresowym świadczeniem ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać. Jakie akty prawne określają warunki wynagradzania? Warunki wynagradzania określają między innymi stawki, składniki i sposób obliczania wysokości wynagrodzenia za pracę oraz innych (...)

Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna jest przejawem tzw. ryzyka socjalnego pracodawcy. Ryzyko socjalne natomiast należy do zasad, które są charakterystyczne dla prawa pracy.  Odprawa pośmiertna należy do typu wypłat, które nie są związane z wykonywaniem pracy przez pracownika. Pracodawca wypłaca ją rodzinie zmarłego pracownika (jeżeli śmierć pracownika nastąpiła w czasie trwania stosunku (...)

Odprawa rentowa i emerytalna

Odprawa rentowa i emerytalna

Odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę. Komu przysługuje odprawa emerytalno-rentowa? Odprawa ta została ustanowiona jako świadczenie, które przysługuje wszystkim pracownikom. (...)

Odprawa dla dyrektora przedsiębiorstwa państwowego - opinia prawna

Odprawa dla dyrektora przedsiębiorstwa państwowego - opinia prawna

  Stan faktyczny.   Jaka odprawa przysługuje obecnie odwołanemu dyrektorowi przedsiębiorstwa państwowego? Nadmieniam, że nie zachodzą żadne "negatywne" przesłanki wykluczające prawo do odprawy.   Opinia prawna Ustawa o przedsiębiorstwach państwowych reguluje zasady tworzenia, funkcjonowania, łączenia, podziału i likwidacji przedsiębiorstw państwowych, jako samodzielnych, (...)

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

Rozwiązanie umowy o pracę - czego może się domagać pracownik?

Komu przysługuje prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i w jakiej wysokości? Pracodawca ma obowiązek uregulowania wszelkich należności, jakie przysługują pracownikowi ze stosunku pracy. W szczególności pracownik ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pracodawca - co należy podkreślić - ma prawo udzielić pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia. (...)

Chcesz kupić, sprzedać, wynająć mieszkanie przez pośrednika? Na co uważać?

Chcesz kupić, sprzedać, wynająć mieszkanie przez pośrednika? Na co uważać?

Uważaj na firmy, które pobierają opłaty za udostępnianie adresów. Upewnij się, że pośrednik zweryfikował stan techniczny i prawny mieszkania. Przeczytaj dokładnie umowę i sprawdź, czy nie ma w niej niedozwolonych klauzul, np. że agentowi należy się prowizja, chociaż kupca znalazłeś osobiście. Zaczynasz studia bądź pracę w nowym mieście i potrzebujesz mieszkania? (...)

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Sprawdź, z jakiej pomocy mogą skorzystać osoby doświadczające przemocy w rodzinie. Czym jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak (...)

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróż służbowa pracownika i przedsiębiorcy wiąże się z określonymi wydatkami. Dzowiedz się, jakie wydatki związane z podróżą musi pokryć pracodawca, a co przysługuje przedsiębiorcy oraz jak rozliczyć koszty podróży służbowych - właściciela firmy lub pracowników. Co przysługuje pracownikowi w podróży krajowej i zagranicznej? Jeżeli wysyłasz (...)

Uprawnienia MŚP wobec platform i wyszukiwarek internetowych

Uprawnienia MŚP wobec platform i wyszukiwarek internetowych

Coraz więcej przedsiębiorców działa na platformach internetowych. Trudno już wyobrazić sobie prowadzenie biznesu bez obecności w sieci.  Dowiedz się, jakie prawa przysługują przedsiębiorcom w relacjach z platformami internetowymi i wyszukiwarkami internetowymi. ##baner## Komu przysługują szczególne uprawnienia? Szczególne uprawnienia w relacjach z platformami (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu na ich miejsce zamieszkania w UE. ##baner## Jakie są najważniejsze cele aktu o usługach (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odprawa a wypowiedzenie umowy o pracę

Odprawa a wypowiedzenie umowy o pracę

Jeśli dostanę wymówienie miesięczne umowy na czas nieokreślony np. z dniem 1 marca, to jakie wynagrodzenie mi przysługuje? Tylko za marzec czy również dodatkowo jakieś inne np. odprawa? Pracownikowi, (...)

legalizacja samowoli budowlanej.

legalizacja samowoli budowlanej.

Po moich dziadkach odziedziczyłam domek letniskowy który został wybudowany na początku lat 70-tych. Z tego co wiem od moich rodziców, domek ten jest samowolą budowlaną. W jaki sposób mogę zalegalizować (...)

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Upomnienie o niezapłacony abonament- co mam robić?

Mam pewien problem, niedawno przyszło mi upomnienie o niezapłacony abonament RTV. Czy muszę zapłacić zaległy abonament? W jaki sposób zabezpieczyć się na przyszłość żeby nie przychodziły (...)

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej po zamknięciu firmy.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej po zamknięciu firmy.

W 2008 roku otworzyłem firmę która dobrze prosperowała. Niestety zacząłem podupadać na zdrowiu. Coraz większe koszta leczenia zmusiły mnie, oraz moją rodzinę do zaciągania kredytów. Długi (...)

Czy pracodawca może mnie zwolnić w pierwszy dzień po urlopie macierzyńskim?

Czy pracodawca może mnie zwolnić w pierwszy dzień po urlopie macierzyńskim?

Zaraz po urlopie macierzyńskim dostałam zwolnienie z pracy. Uzasadnieniem zwolnienia według mojego pracodawcy, była likwidacja mojego stanowiska pracy. Chciałabym spytać, czy pracodawca mógł mnie (...)

Uprawnienia pracownika w razie upadłości zakładu

Uprawnienia pracownika w razie upadłości zakładu

Jak zmienia się sytuacja pracownika w zakładzie, który ogłosi upadłość? Przed likwidacją przysługuje mi 3 miesięczny okres wypowiedzenia, dostałbym również odprawę, z tytułu ustawy o zwolnieniach (...)

Zwolnienie z przyczyn ekonomicznych

Zwolnienie z przyczyn ekonomicznych

Jaki paragraf kodeksu pracy mam wpisać na świadectwie pracy pracownikowi zwalnianemu za wypowiedzeniem z przyczyn ekonomicznych zakładu pracy? "Przyczyny ekonomiczne" są jedną z przesłanek wskazanych (...)

Likwidacja oddziału lub całej firmy

Likwidacja oddziału lub całej firmy

Prowadzę firmę szwalniczą , która składa się z 2 oddziałów jeden w XXXX a drugi w YYYY . W związku z kryzysem w mojej firmie , jestem zmuszony do zamknięcia oddziału w XXXX , a może i całej (...)

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe

Publiczny ZOZ znajduje się w złej sytuacji finansowej i planuje zwolnienia pracowników z przyczyn ekonomicznych. Ilu pracowników musi być zwolnionych na raz ( i czy z jednej grupy zawodowej ) aby (...)

Odprawa emerytalna a zwolnienia grupowe

Odprawa emerytalna a zwolnienia grupowe

Nasza pracownica osiągnęła wiek emerytalny. Zostaje z nią rozwiązana umowa o pracę w związku z likwidacją stanowiska pracy. Należy się jej odprawa z tego tytułu. Czy powinniśmy wypłacić jej (...)

Praca na czas określony a zwolnienia grupowe

Praca na czas określony a zwolnienia grupowe

Czy wypowiedzenie umów o pracę zawartych na czas określony wlicza się do liczebności grupy pracowników, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o zwolnieniach grupowych? Czy (...)

Odprawa a działalność gospodarcza pracownika

Odprawa a działalność gospodarcza pracownika

Pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony (od 02.10.1997 r.) w dniu 26 marca 2002 r. wręczono wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem na dzień 30 czerwca br. z przyczyn ekonomicznych leżących (...)

Odprawa w razie rozwiązania stosunku pracy

Odprawa w razie rozwiązania stosunku pracy

Za ile miesięcy pracownik powinien dostać odprawę jeśli jest likwidowane stanowisko, na którym pracował? Problematykę tą reguluje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami (...)

Zwolnienie nauczyciela z powodu redukcji etatów

Zwolnienie nauczyciela z powodu redukcji etatów

Jako nauczyciel kontraktowy zatrudniony na czas nieokreślony otrzymałem wypowiedzenie pracy z powodu redukcji etatów w szkole. Jednocześnie w tym samym roku dyrektor zatrudnił trzech nauczycieli na (...)

Umorzenie lub redukcja zaległych alimentów

Umorzenie lub redukcja zaległych alimentów

Mam zaległe alimenty od stycznia 2005 roku w wysokości 1000 zł m-nie. Pomimo iż od 09/2004 zaprzestałem działalności gospodarczej to do końca 2005 roku należności te mam uregulowane. Czy obecnie (...)

Podpisanie wypowiedzenia umowy o pracę z datą wsteczną.

Podpisanie wypowiedzenia umowy o pracę z datą wsteczną.

Przez pięć lat pracowałem w zakładzie pracy jako monter. Nigdy nie dostałem nagany, nie spóźniałem się, pieczołowicie wykonywałem swoje zadania. Umowę. Od czterech lat pracuję na umowę o (...)

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Jakie konsekwencje wiążą się z wypowiedzeniem umowy zlecenia? Czy można wypowiedzieć umowę zlecenia zawartą na czas oznaczony? Kto może wypowiedzieć umowę? Na wstępie należy wskazać na istotę (...)

Zmiana wypowiedzenia zmieniającego

Zmiana wypowiedzenia zmieniającego

Czy istnieje przepis, który pozwala zamienić wypowiedzenie zmieniające (z przyczyn niedotyczących pracowników) na wypowiedzenie stosunku pracy z zachowaniem daty wręczenia wypowiedzenia zmieniającego? (...)

Osoby uprawnione do zawierania i wypowiadania umów

Osoby uprawnione do zawierania i wypowiadania umów

Do podpisywania umów o pracę w zakładzie upoważniony jest Dyrektor Personalny, oraz Dyrektor Generalny. Czy jest to równoznaczne z tym, że do rozwiązywania też? Czy to oznacza, że każde wypowiedzenie (...)

Uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dla pracownika ubliżającego pracodawcy

Uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem dla pracownika ubliżającego pracodawcy

W przypadku rozwiązania umowy przez mnie za wypowiedzeniem, jak konkretnie powinienem sformułować uzasadnienie, jeśli pracownik bardzo często przebywał na urlopie chorobowym, do tego zatrudniłem (...)

Odprawa w przypadku odwołania członka zarządu

Odprawa w przypadku odwołania członka zarządu

W umowie o pracę jest następujący zapis: W przypadku odwołania Pracownika z funkcji Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia (...)

Odprawa emerytalna uzupełniająca

Odprawa emerytalna uzupełniająca

W Gazecie Prawnej nr 26 (1644) z dnia 6 lutego 2006 w rubryce CZYTELNICY PYTAJĄ na pytanie czy przysługuje odprawa emerytalna uzupełniająca, autorka odpowiedzi Pani D. K. szanując przepis art. 92[1] (...)

Odprawa pośmiertna a koszt podatkowy

Odprawa pośmiertna a koszt podatkowy

Czy odprawa pośmiertna jest kosztem uzyskania, podatkowym? Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w (...)

Świadczenia finansowe po śmierci pracownika

Świadczenia finansowe po śmierci pracownika

Pracownik zmarł w połowie miesiąca. Pracownik miał żonę i dwoje pełnoletnich dzieci. Komu i czy można wypłacić wszystkie należne świadczenia czyli: pensję, ekwiwalent za urlop, zasiłek pośmiertny, (...)

Wykaz chorób uprawniających do renty

Wykaz chorób uprawniających do renty

Mam ciężką chorobę oczu. Starałem się o grupę inwalidzką jednak komisja nie uznała, że choroba ta jest podstwą do przyznania renty. W związku z ty proszę o wskazanie czy jest jakaś ustawa (...)

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Pracownik złoży pisemną prośbę o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 09.02.2016 r. Czy dzień 09.02.2016 r. to jeszcze dzień pracy pracownika? Podstawowe znaczenie mają (...)

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Czy jest możliwość prawnego wpłynięcia na sąsiadów słuchających bardzo głośno muzyki , co jest niebywale uciążliwe. Dotyczy to czasu poza cisza nocną. Sąsiad w mieszkaniu w bloku włącza (...)

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Czy od kwot nienależnie pobranych z tytułu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej pobiera się odsetki ustawowe czy też są to kwoty należne do Skarbu Państwa i wtedy nie należy pobierać (...)

Służebność osobista mieszkania

Służebność osobista mieszkania

W 2002 roku moja matka podarowała mi notarialnie swoje mieszkanie, ustanawiając jednocześnie dożywotnią bezpłatną służebność osobistą tego mieszkania dla mojej córki. W akcie notarialnym (...)

FORUM PRAWNE

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

zwolnienie dyscyplinarne

zwolnienie dyscyplinarne Witam, chciałabym zapytać o jeszcze jedną kwestię. Czy opuszczenie kraju (w ważnych powodach, ale nie życiowych) podczas zwolnienia lekarskiego , kiedy zalecane jest leżenie, (...)

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

Zwolnienie z pracy

Zwolnienie z pracy Jeżeli dostałem wymówienie z pracy ze wzgledów ekonomicznych firmy-redukcja to czy przysługują mi dodatkowe pieniądze - wielokrotność miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli tak (...)

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja Mam problem z pośrednikiem (SendIt) firmy kurierskiej UPS. Wysyłałam za pośrednictwem tej firmy przesyłki, ok 450 od marca 2012 roku do końca września (...)

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe Firmę w której pracuję wykupiła inna firma i od grudnia stałam się pracownikiem tej innej firmy. Jak wiesz przebywam jeszcze na urlopie macierzyńskim. Urlop macierzyński mam (...)

zwolnienia grupowe

zwolnienia grupowe Witam Mam pytanie od kiedy mozna powiedzieć, że ma się do czynienia ze zwolnieniem grupowym? z góry dziękuję Witam jakie prawa ma pracownik zwolniony z tytułu zwolnień grupowach?O (...)

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe Witam jakie prawa ma pracownik zwolniony z tytułu zwolnień grupowach?O co powinien się starać?Z góry dziękuję za informacje

Wypowiedzenie i odprawa

Wypowiedzenie i odprawa W firmie w której pracuje zostały ogłoszone zwolnienia grupowe. Ponieważ nadażyła się okazja znalezienia innej pracy złożyłem wymówienie nie czekając na moją kolej. (...)

Czy to zwolnienia grupowe???

Czy to zwolnienia grupowe??? Pracodawca w 4 oddziałach zatrudnia 570-650 pracowników (nikt nie jest pewny, ale w tych granicach zatrudnienie). W jednym oddziale pracodawca zawiadamia związki o zamiarze (...)

Bankructwo LOT-u 2013.

Bankructwo LOT-u 2013. Polskie Linie Lotnicze LOT znalazły się w tragicznej sytuacji finansowej, a ja tam właśnie pracy chce szukać... ;/ Zarząd firmy chce, by Skarb Państwa wsparł ją prawie miliardem (...)

zmiana w warunkach zatrudnienia nauczyciela

zmiana w warunkach zatrudnienia nauczyciela Witam, jestem nauczycielem psychologiem z 10-letnim stażem zatrudnionym na podstawie mianowania. Dotychczas w moim miejscu pracy były 2 etaty psychologa - (...)

zmiana w warunkach zatrudnienia nauczyciela

zmiana w warunkach zatrudnienia nauczyciela Witam, jestem nauczycielem psychologiem z 10-letnim stażem zatrudnionym na podstawie mianowania. Dotychczas w moim miejscu pracy były 2 etaty psychologa - (...)

Zasiłek chorobowy z ZUS-u po ustaniu stosunku pracy?

Zasiłek chorobowy z ZUS-u po ustaniu stosunku pracy? Moja mama jest w okresie wypowiedzenia umowy o pracę przez Pracodawcę (na podstawie art.30 § 1 pkt 2 k.p.) z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, (...)

Chcą zwolnic moją córke z pracy co może jej przysługiwać ??

Chcą zwolnic moją córke z pracy co może jej przysługiwać ?? Witam moja córka mam problem możliwe że będą chcieli ją zwolnić. Pracuje w prywatnej firmie od ponad dwóch lat ostatnio się dowiedziała (...)

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę (...)

Wypowiedzenie

Wypowiedzenie Czy ważne jest wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony jeżeli nie zostało opatrzone żadną pieczątką, ani firmową, ani imienną - podpis jest w miarę czytelny a imię i (...)

wypowiedzenie umowy

wypowiedzenie umowy jestem na chorobowym a poniewaz od pazdziernika mam nowa prace potrzebuje złozyc wymowienie w obecnej firmie. Czy podczas chorobowego moge zlozyc wymowienie. Czy to jest zgodne z prawem (...)

Porady prawne