Pozostałe

Pozostałe

Zmiany w samorządach prawniczych

Strona 1 z 5

Z dniem 9 czerwca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw. Wprowadza ona przede wszystkim zmiany w funkcjonowaniu samorządów adwokackiego, radcowskiego i notarialnego zaliczanych do tzw. samorządów zawodów zaufania publicznego.

Stanowi ona nowelizację trzech ustaw korporacyjnych głównie w zakresie uprawnień nadzorczych Ministra Sprawiedliwości nad samorządami prawniczymi. Celem wprowadzanych zmian jest stworzenie przejrzystych zasad sprawowania tego nadzoru. Wprowadzane zmiany nie zmieniają raczej kompetencji przysługujących organom samorządu w obecnym stanie prawnym. W związku z powyższym nie ograniczają ani tym bardziej nie naruszają konstytucyjnie nałożonego na samorządy zawodowe obowiązku sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. 

Postępowanie dyscyplinarne wszczęte przed dniem wejścia w życie omawianej ustawy mają się toczyć do końca postępowania w danej instancji według przepisów dotychczasowych.

Jakie zmiany dotyczą adwokatów?

Uprawnienia nadzorcze Ministra Sprawiedliwości

Nowelizacja wprowadza w art. 3 Prawa o adwokaturze zapis, zgodnie z którym "Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością samorządu w zakresie i formach określonych ustawą". Wprowadzenie tego przepisu ma pozwolić na jednoznaczne wskazanie, że nadzór Ministra Sprawiedliwości nie może przybierać dowolnej formy, w szczególności nie może naruszać samorządności adwokatury, jednakże jednocześnie wskazywałby, iż Ministrowi uprawnienia nadzorcze przysługują. 

Kolejną zmianą jest wprowadzenie do Prawa o adwokaturze zapisu o obowiązku przesyłania Ministrowi Sprawiedliwości odpisu każdej uchwały organów adwokatury albo organów izb adwokackich w terminie 21 dni od jej podjęcia. Dotychczas taki obowiązek nie wynikał wprost z przepisów, ale można go wyprowadzić z obowiązującego art. 14 ust. 1 Prawa o adwokaturze, zgodnie z którym Minister Sprawiedliwości może zwrócić się do Sądu Najwyższego o uchylenie sprzecznych z prawem uchwał organów adwokatury. Skoro Minister Sprawiedliwości może zaskarżać uchwały, muszą one być jemu dostarczone, celem zapoznania się. Wprowadzenie do ustawy – Prawo o adwokaturze art. 13a wprost zobowiązującego do przesyłania uchwał ma służyć temu, by nie było wątpliwości co do terminu i konieczności ich nadsyłania. 

Dodatkowo nowa ustawa przewiduje skrócenie z dotychczasowych 6 miesięcy do 3 miesięcy terminu, w jakim Minister Sprawiedliwości może zwrócić się do Sądu Najwyższego o uchylenie sprzecznych z prawem uchwał organów adwokatury (chyba że zaskarżona uchwała rażąco narusza prawo), a ponadto rozszerzenie przysługującego Ministrowi uprawnienia także na uchwały organów izb adwokackich. Wydaje się, że w przypadku sprzeczności z prawem uchwały organu samorządowego zwrócenie się do Sądu Najwyższego powinno nastąpić jak najszybciej, zanim przedmiotowa uchwała zacznie wywoływać skutki prawne, tak aby nie wywoływać stanu niepewności wśród adresatów danej uchwały.

Rozszerzenie uprawnienia Ministra na uchwały organów izb adwokackich odpowiada regulacji obowiązującej w odniesieniu do radców prawnych. 

Nowelizacja wprowadza ponadto w art. 46 ogólną zasadę, zgodnie z którą od uchwały okręgowej rady adwokackiej, podjętej w pierwszej instancji w sprawach indywidualnych (np. skreślenia z listy adwokatów), służy zainteresowanemu odwołanie do Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, a od uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej – do Ministra Sprawiedliwości, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Taki zapis zagwarantuje nadzór Ministra Sprawiedliwości nad wszystkimi uchwałami podejmowanymi w sprawach indywidualnych, a nie jak od dnia 10 września 2005 r. wyłącznie w sprawach dotyczących wpisu na listę aplikantów bądź adwokatów. Minister Sprawiedliwości będzie znów posiadał także prawo rozpatrywania odwołań od uchwał w sprawie odmowy wpisu na listę adwokatów czy aplikantów adwokackich. Nowy zapis będzie zatem niejako przywróceniem stanu istniejącego przed dniem 10 września 2005 r.

Należy przy tym pamiętać, iż wprowadzenie możliwości odwołania się od uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do Ministra Sprawiedliwości stanowić będzie wyjątek od zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, sformułowanej w art. 15 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zasada ta została podniesiona do rangi konstytucyjnej. Przepis art. 78 Konstytucji RP stanowi bowiem, że każda ze stron ma prawo zaskarżenia decyzji wydanej w pierwszej instancji. Natomiast doprecyzowanie, że odwołanie do Ministra Sprawiedliwości przysługuje zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego wydaje się być uzasadnione z uwagi na treść już powołanego art. 78 Konstytucji RP. Wymieniony przepis nakazuje, aby ustawa określająca wyjątki od wyżej omówionej zasady wskazywała również tryb zaskarżania.  

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 5)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY