Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Petycje do Parlamentu Europejskiego

  Money.pl/Anna Kraszkiewicz
(fot. Money.pl/Anna Kraszkiewicz)

Każdy obywatel Unii Europejskiej, zamieszkały lub niezamieszkały na terenie któregokolwiek państwa członkowskiego, może indywidualnie lub łącznie z innymi osobami złożyć petycję do Parlamentu Europejskiego w sprawie, która wchodzi w zakres działalności Unii Europejskiej oraz dotyczy bezpośrednio tej osoby lub osób. Prawo do złożenia petycji, zagwarantowane traktatem, przysługuje także przedsiębiorstwom, organizacjom i stowarzyszeniom, które posiadają siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

Petycja może mieć formę skargi lub wniosku i może dotyczyć spraw leżących w interesie publicznym lub prywatnym.

Petycja może zawierać indywidualny wniosek, skargę lub komentarz dotyczący stosowania wspólnotowego prawa, lub też wezwanie Parlamentu Europejskiego do przyjęcia stanowiska w danej sprawie. Petycje te umożliwiają Parlamentowi Europejskiemu zwrócenie uwagi na wszelkie przypadki naruszenia praw obywateli Unii Europejskiej przez państwo członkowskie, władze lokalne lub instytucję.

Kto może złożyć petycję i w jakich sprawach?

Kto może złożyć petycję?

Petycję może złożyć każdy:

 • obywatel Unii Europejskiej,

 • osoba zamieszkała w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej,

 • członek stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, organizacji (osoba fizyczna lub prawna) z siedzibą w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jakich zagadnień może dotyczyć petycja?

Przedmiot petycji musi odnosić się zagadnień leżących w zakresie zainteresowań lub kompetencji Unii Europejskiej, które dotyczą Państwa bezpośrednio, takich jak:

 • Państwa praw jako obywateli Unii Europejskiej, określonych w traktatach,

 • ochrony środowiska naturalnego,

 • ochrony konsumentów,

 • swobodnego przepływu osób, towarów i usług oraz rynku wewnętrznego,

 • zatrudnienia i polityki społecznej,

 • wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych,

 • innych problemów związanych z wprowadzaniem w życie prawa UE.

Pamiętaj, że:

 • Komisja Petycji nie rozpatruje wniosków zawierających wyłącznie prośbę o udzielenie informacji, ani ogólnych uwag dotyczących polityki UE.

W jakim języku należy sporządzić petycję?

Petycja musi być sporządzona w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej.

W jakiej formie należy złożyć petycję?

Istnieją dwa sposoby złożenia petycji:

 • za pośrednictwem poczty,

 • drogą elektroniczną (formularz elektroniczny)

Petycja powinna zawierać fakty istotne dla przedstawianego problemu, należy jednak unikać podawania zbędnych szczegółów. Powinna ona być napisana w jasny i czytelny sposób. Do petycji można dołączyć streszczenie.

Za pośrednictwem poczty:

Jeśli pragną Państwo złożyć petycję w formie listownej, nie ma konieczności wypełniania formularza lub zachowania standardowej formy.

Petycja musi jednak:

 • zawierać Państwa imię i nazwisko, narodowość oraz adres stałego miejsca zamieszkania (w przypadku petycji grupowych należy zamieścić imię i nazwisko, narodowość oraz adres stałego miejsca zamieszkania osoby przedstawiającej petycję lub przynajmniej pierwszej z osób, której podpis widnieje pod petycją);

 • być podpisana.

Państwa petycja może zawierać załączniki wraz z kopiami istotnych dla sprawy dokumentów, będących w Państwa posiadaniu.

Petycję należy wysłać do rejestracji na następujący adres:

European Parliament
The President of the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 BRUKSELA

Drogą elektroniczną (formularz on-line):

Jeśli pragną Państwo złożyć petycję drogą elektroniczną, należy:

 • zapoznać się z informacjami i instrukcjami on-line na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego, w części dotyczącej petycji, a następnie

 • wypełnić formularz on-line i kliknąć na „Wyślij".

Natychmiast po wysłaniu petycji drogą elektroniczną powinni Państwo otrzymać elektroniczne potwierdzenie jej wpłynięcia.

Następnym etapem jest jej przekazanie do Komisji Petycji, która ma uprawnienia w zakresie obsługi petycji oraz opracowania do każdej z nich zaleceń i wniosków.

Dalszą korespondencję dotyczącą działań podejmowanych w sprawie petycji Komisja Petycji prowadzić będzie listownie.

Jeżeli chcą Państwo dołączyć do petycji jakiekolwiek dodatkowe informacje lub dokumenty dotyczące sprawy, należy przesłać je listownie, przywołując numer petycji, na następujący adres:

European Parliament
Committee on Petitions
The Secretariat
Rue Wiertz
B-1047 BRUKSELA

Komisja Petycji składa się z 40 członków. Na jej czele stoi przewodniczący i 4 wiceprzewodniczących.

Jakie działania są podejmowane w przypadku petycji uznanych za dopuszczalne?

Jeżeli przedmiot petycji dotyczy zakresu działalności Unii Europejskiej, zostaje ona zwykle uznana za dopuszczalną przez Komisję Petycji, która podejmuje następnie decyzję o niezbędnych działaniach, zgodnie z Regulaminem.

Komisja Petycji poinformuje Państwa niezwłocznie o podjętej decyzji, niezależnie od jej treści.

W zależności od okoliczności, Komisja Petycji może:

 • zwrócić się do Komisji Europejskiej o przeprowadzenie wstępnego dochodzenia i przedstawienie informacji dotyczących zgodności z odnośnym prawem wspólnotowym,

 • przekazać petycję innym komisjom Parlamentu Europejskiego dla informacji lub podjęcia dalszych działań (dana komisja może na przykład uwzględnić petycję w swych pracach legislacyjnych),

 • w wyjątkowych przypadkach przedstawić Parlamentowi sprawozdanie, które zostanie poddane głosowaniu na posiedzeniu plenarnym lub przeprowadzić wizytę wyjaśniającą,

 • lub podjąć jakiekolwiek inne działanie, które uzna za właściwe dla pomyślnego rozwiązania danej sprawy.

Posiedzenia Komisji Petycji odbywają się zasadniczo co miesiąc, z wyjątkiem sierpnia - miesiąca wakacji parlamentarnych. Komisję wspiera w jej pracy stały sekretariat, który ma rolę doradczą i przygotowuje posiedzenia Komisji.

W celu rozstrzygnięcia kwestii poruszonej przez składającego petycję, Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego może nawiązać współpracę z krajowymi lub lokalnymi władzami państw członkowskich.

Nie może ona jednakże uchylić decyzji podjętych przez właściwe władze państw członkowskich. Ponieważ Parlament Europejski nie jest władzą sądowniczą, nie może on wydać wyroku w sprawie, ani odwołać decyzji wydanych przez sądy krajowe państw członkowskich.

Odrzucenie i publikacja petycji

Odrzucenie petycji

Jeżeli złożona przez Państwo petycja nie dotyczy zakresu działalności Unii Europejskiej, nie zostanie ona uznana za dopuszczalną. Tak jest w przypadkach, gdy przedmiot petycji jednoznacznie leży w gestii i kompetencji państw członkowskich.

Petycje uznane przez Komisję Petycji za niedopuszczalne są klasyfikowane, lecz nie podejmuje się żadnych dalszych działań w tej sprawie. Komisja powiadomi jednakże Państwa o podjętej decyzji.

W zależności od przedmiotu petycji, Komisja Petycji może doradzić Państwu skontaktowanie się z organem spoza UE (np. z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka) lub z organem władz krajowych (np. z krajowym rzecznikiem praw obywatelskich lub komisją ds. petycji w parlamentach państw członkowskich).

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że sprawy dotyczące niewłaściwego administrowaniaw instytucjach lub organach UE należy kierować do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Publikacja petycji

Autorzy i numery petycji - lub główny autor petycji, jeżeli jest to petycja zbiorowa - są wpisywane do ogólnego rejestru w kolejności zgłoszenia i ogłaszane na posiedzeniach plenarnych Parlamentu Europejskiego. Ogłoszenia te są zamieszczane w protokołach posiedzeń, na których dane petycje zostały ogłoszone.

Składających petycję informuje się, że protokoły posiedzeń są publikowane w Dzienniku Urzędowym, stąd niektóre szczegółowe informacje, w tym nazwisko składającego petycję oraz numer petycji, są dostępne w Internecie.

Wiąże się to z następstwami w odniesieniu do ochrony danych osobowych i niniejszym zwraca się na to uwagę osobom składającym petycje. Jeżeli składając petycję nie życzą sobie Państwo ujawniania nazwiska, Parlament Europejski będzie respektował Państwa prywatność, jednak życzenie takie musi zostać jasno i wyraźnie wyrażone w petycji. Podobnie w sytuacji poufności - jeżeli życzą sobie Państwo poufnego rozpatrzenia petycji, również należy to jednoznacznie określić. Zasadniczo posiedzenia komisji są jawne, a składający petycje mają możliwość uczestniczenia w nich, jeżeli wyrażą takie życzenie, wtedy gdy ich petycja jest rozpatrywana.

Podstawa prawna:

 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską [dawna nazwa: EWG] z dnia 25 marca 1957 r. (tekst skonsolidowany: Dz. Urz. 2002 r., UE C 325; artykuł 194);

 • Regulamin Parlamentu Europejskiego (Dz.Urz. UE 2005 L 44, s. 1-140, ze zm.; artykuł 191, 192 i 193

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska, www.europarl.europa.eu

 

Komentarze: Petycje do Parlamentu Europejskiego

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane