Majątkowe

Osobowe

Agent ubezpieczeniowy - jak nim zostać, jakie ma obowiązki?

Strona 1 z 4

Agentem ubezpieczeniowym nie może być zgodnie z ustaleniami ustawodawcy każdy bez wyjątku, może nim być przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

Jakie warunki należy spełniać, aby zgodnie z prawem wykonywać czynności ubezpieczeniowe?

Czynności agencyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę fizyczną, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko ochronie informacji, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, skarbowe;
 3. daje rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych;
 4. posiada co najmniej średnie wykształcenie;
 5. odbyła szkolenie prowadzone przez zakład ubezpieczeń zakończone zdanym egzaminem.

Czy spełnienie powyższych warunków jest wystarczające, aby stać się agentem ubezpieczeniowym?

Niestety nie. Niezbędnym jest jeszcze odbycie odpowiedniego szkolenia. Zakres tego szkolenia został określony w Rozporządzeniu wydanym przez Ministra Finansów. I tak szkolenie osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych powinno obejmować zagadnienia ogólne niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych, przez które należy rozumieć między innymi podstawowe informacje o zakładach ubezpieczeń i rynku ubezpieczeniowym w Polsce, zapoznanie z dokumentacją ubezpieczeniową, w szczególności z dokumentacją związaną z zawieraniem umów ubezpieczenia i likwidacją szkód, techniki akwizycji ubezpieczeniowej i obsługi klienta. Ponadto szkolenie to powinno obejmować także zagadnienia z zakresu działalności zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego będą wykonywane czynności agencyjne, chodzi tu o informacje o taryfach oraz zasady obliczania składek ubezpieczeniowych, zapoznanie z aktami dotyczącymi wewnętrznej struktury zakładu ubezpieczeń przeprowadzającego szkolenie, rozliczenia ilościowo-wartościowe z tytułu sprzedaży polis i inkasa składek ubezpieczeniowych, ogólne i szczególne warunki ubezpieczeń zakładu ubezpieczeń przeprowadzającego szkolenie.

Jakie zagadnienia obejmować powinno szkolenie?

Minimalny zakres tematów egzaminacyjnych został określony przez Ministra Finansów w Rozporządzeniu. Składają się na nie bloki tematyczne dotyczące między innymi pojęcia ryzyka i zdarzeń losowych (pośród innych tu ocena redukcja, czy wycena ryzyka), miejsce i rola ubezpieczeń w gospodarce, sumy i wartości ubezpieczenia, podział ubezpieczeń według działów, grup i rodzajów, podstawowe regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego. Pośród zagadnień egzaminacyjnych znalazły się także podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego oraz zasady odpowiedzialności agenta ubezpieczeniowego względem klienta i zakładu ubezpieczeń i zasady reprezentacji podmiotów gospodarczych w obrocie. Oczywiście zagadnienia egzaminacyjne nie pomijają także etyki zawodowej agenta ubezpieczeniowego.
Warto przy tym zaznaczyć, iż minimalny zakres tematów egzaminacyjnych, obejmujących zagadnienia z zakresu działalności zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego mają być wykonywane czynności agencyjnej różni się od powyższego, jest w stosunku do niego znacznie okrojony (szczegółowe zasady zawierania umów ubezpieczenia, składki ubezpieczeniowe, zasady likwidacji szkód).

Oczywiście wspomniane wyżej szkolenie powinno trwać odpowiednią ilość godzin, także narzuconą w/w Rozporządzeniem. Szkolenie odbywane w pełnym zakresie powinno trwać co najmniej 152 godziny, natomiast w przypadku szkolenia z zagadnień z zakresu działalności zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego będą wykonywane czynności agencyjne - 48 godzin, w przypadku zagadnień ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczeń zakładu ubezpieczeń przeprowadzającego szkolenie - 36 godzin. Czas szkolenia nie może przekroczyć 8 godzin dziennie.

Jak przeprowadzany jest egzamin na agenta ubezpieczeniowego?

Nie ma oczywiście przeszkód aby szkolenie było przeprowadzane przez kilka zakładów ubezpieczeń (wspólne szkolenie) zakończone egzaminem. W takiej sytuacji zakłady ubezpieczeń powołują wspólną komisję egzaminacyjną, składającą się z przedstawicieli wybranych przez zarządy zakładów ubezpieczeń organizujących wspólne szkolenie.

Polub nas na Facebooku:

Czytaj dalej (strona 1 z 4)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (11)

ED

26.4.2011 21:37:58

Re: Agent ubezpieczeniowy - jak nim zostać, jakie ma obowiązki?

Witam, zapraszam na szkolenie "Na uprawnienia Agenta Ubezpieczeniowego". Szczegóły prosze pisać: Ewelina.dworakowska@intertur.com.pl

Akademia Tur

6.4.2011 10:30:8

Szkolenia na Agenta Ubezpieczeniowego

Witam, zapraszam na szkolenie "Na uprawnienia Agenta Ubezpieczeniowego" Szczegóły prosze pisać: akademia@grupatur.pl

AkademiaTur

10.5.2010 13:20:52

Re: Agent ubezpieczeniowy - jak nim zostać, jakie ma obowiązki?

Witam, zapraszam do udziału w kursie na Uprawnienia Agenta Ubezpieczeniowego. Więcej informacji na stronie www.akademiatur.pl

Hanna

9.3.2010 16:43:29

Re: Agent ubezpieczeniowy - jak nim zostać, jakie ma obowiązki?

Warszawa gdzie można odbyć taki kurs??? kontakt: Tel. 502165485

AVENSA

26.2.2010 12:28:22

Re: Agent ubezpieczeniowy - jak nim zostać, jakie ma obowiązki?

WROCŁAW I OKOLICE PODAJE DANE KONTAKTOWE DLA ZAINTERESOWANYCH KURSEM AVENSA@WP.PL TEL 506-174-307

AVENSA

26.2.2010 12:25:38

Re: Agent ubezpieczeniowy - jak nim zostać, jakie ma obowiązki?

WITAM ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY. PROWADZĘ PROJEKT REKRUTACYJNY W MIĘDZYNARODOWEJ FIRMIE FINANSOWO- UBEZPIECZENIOWEJ, UMOŻLIWIAJĄCY ODBYCIE TAKIEGO KURSU ORAZ ZDOBYCIE LICENCJI JAK RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA WSPÓŁPRACY Z NASZĄ FIRMĄ. - WROCŁAW I OKOLICE

małami

22.2.2010 22:6:25

Re: Agent ubezpieczeniowy - jak nim zostać, jakie ma obowiązki?

mam pytanko ile kosztuje taki kurs ?

agnieszka

22.1.2010 21:27:51

Re: Agent ubezpieczeniowy - jak nim zostać, jakie ma obowiązki?

gdzie można przejść takie szkolenie

Bogdan

9.1.2010 19:49:30

Re: Agent ubezpieczeniowy - pomyłki w wystawieniu polisy

Witam mam pytanie -ubezpieczylem budynek publiczny,nie zaznaczylem przez nieuwagę opcji ochrony przed powodzią. Piwnice budynku zostaly zalane w wyniku powodzi,towarzystwo odmawia wyplaty odszkodowania z powodu nie zaznaczenia w/w opcji...Chodzi o dużą kwotę odszkodowania-co ja w takiej sytuacji powinienem zrobić? Czy cała odpowiedzialność spada na mnie ?z poważaniem Bogdan

agnieszka

31.12.2009 20:21:25

Re: Agent ubezpieczeniowy - jak nim zostać, jakie ma obowiązki?

poprawka mam13 lat

Agnieszka

31.12.2009 20:20:38

chciałabym zostać agentem ubezpieczeniowym za kilka lat bo dopiero mam 113 lat

jakie trzeba mieć wykształcenia lub na jakie studia trzeba pójść rzeby zostać agentem ubezpieczeniowym?

Pokaż wszystkie komentarze (11)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 29.12.2017

  Poprawa regulacji dot. pośrednictwa ubezpieczeniowego

  Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń dotyczy ustanowienia nowych regulacji wynikających z konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy PE i Rady (UE) (...)

 • 6.1.2005

  Kim jest broker ubezpieczeniowy?

  Chcąc określić krótko a zarazem trafnie kim jest broker ubezpieczeniowy można stwierdzić, iż jest to podmiot należący do grupy pośredników ubezpieczeniowych. Jest on jednak niezależny (...)

 • 29.3.2006

  Podstawowe prawa i obowiązki osób względem prawa celnego

  Po akcesji Polski do Unii Europejskiej system prawa celnego w naszym kraju składa się będzie z bezpośrednio stosowanych przepisów prawa wspólnotowego oraz przepisów krajowych, tj. ustawy - Prawo (...)

 • 18.8.2017

  Umowa agencyjna

  Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów (...)

 • 5.11.2004

  Jaką rolę w postępowaniu spadkowym pełni wykonawca testamentu?

  Powoływanie wykonawcy testamentu nie jest w Polsce częstą praktyką, niemniej ustawodawca zdecydował się tę instytucje unormować w przepisach prawa spadkowego. Zasadniczym celem powołania wykonawcy (...)