CEPiK po zmianach

CEPiK 2.0 wystartował – duże zmiany dla kierowców

Od 13 listopada 2017 r. obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Dla wielu instytucji, np. stacji kontroli pojazdów, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czy Straży Granicznej wiąże się to ze zmianą sposobu funkcjonowania. Duże zmiany, zwłaszcza dotyczące przeglądów okresowych, czekają też kierowców.

Nowe regulacje umożliwią funkcjonariuszom Straży Granicznej szybszą realizację czynności służbowych. Ustawa przyznaje im prawo do zatrzymywania dowodów rejestracyjnych pojazdów i pozwoleń czasowych na prowadzenie pojazdu. Pozwoli to na przeprowadzenie kontroli drogowej bez konieczności angażowania przedstawicieli innych służb.

Nowa baza CEPiK 2.0 ma mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale też umożliwić wprowadzenie kolejnych e-usług dla obywateli, takich jak „Mój pojazd”, „Uprawnienia kierowcy”, „Sprawdź szkołę jazdy i instruktora” czy „Przypominaj o terminach”.  

Zob. też: 

Okresowe badania techniczne na nowych zasadach

Zgodnie z nowymi przepisami, diagnosta przed przystąpieniem do okresowego badania pojazdu musi zalogować się do CEP, a po jego zakończeniu jest zobowiązany do wprowadzenia danych i przesyłania ich do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Następnie otrzyma potwierdzenie z CEP, dokonuje wpisu w dokumencie i zwraca go właścicielowi pojazdu.

Nowością na stacjach SKP jest także rejestracja w systemie negatywnego wyniku badania technicznego. Badanie okresowe przerwane na prośbę właściciela samochodu również zostanie odnotowane w bazie CEP.

Zgodnie z nowymi przepisami, okresowe badanie techniczne na stacji kontroli pojazdów przeprowadza się po uprzednim uiszczeniu opłaty.

Nie ma możliwości anulowania wyniku badania technicznego pojazdu w systemie, w szczególności, jeśli badane auto posiada usterkę powodującą negatywny wynik badania. Oznacza to, że nawet przerwane badanie - po stwierdzeniu tego typu usterki - nie uchroni właściciela pojazdu przed kolejną wizytą na SKP, a odnotowana usterka przez diagnostę będzie widoczna w systemie i będzie ważną wskazówką podczas kolejnego badania samochodu.  

Nowe przepisy mają na celu ograniczenie nadużyć związanych z obecną procedurą badania technicznego, kiedy niezadowolony z wyniku badania kierowca płaci za okresowe badanie dopiero, gdy wie o jego pozytywnym wyniku.

Jak wspomniano, od dnia 13 listopada działa nowa Centralna Ewidencja Pojazdów. Aktualnie system jest w fazie stabilizacji. Część stacji kontroli pojazdów nie nawiązała jeszcze połączenia z bazą CEPiK 2.0. uniemożliwia to realizację procesów biznesowych w trybie on-line, możliwa jest natomiast praca w trybie awaryjnym i normalna obsługa w zakresie badań technicznych pojazdów.

Zespół wdrożeniowy służy pomocą techniczną wszystkim SKP, które mają problemy z połączeniem z CEPiK 2.0. Można ją uzyskać zgłaszając problem na Service Desk:

Bieżące informacje nt. Centralnej Ewidencji Pojazdów zamieszczamy na stronie www.cepik.gov.pl.

Stacje kontroli pojazdów łączą się z bazą CEP za pomocą oprogramowania (aplikacji dostępowych) dostarczanych przez zewnętrznych producentów. Część SKP nie ma jeszcze możliwości certyfikowanego połączenia, czyli pracy w trybie on-line. Na taką sytuację została przewidziana specjalna procedura:

 1. Tryb awaryjny (offline) – funkcjonalność polega na realizacji ustawowych zadań SKP w lokalnym oprogramowaniu oraz w ramach lokalnego rejestru. W chwili nawiązania połączenia będzie możliwość przekazania brakujących informacji do CEPiK. Takie rozwiązanie pozwala na bieżącą obsługę badań technicznych pojazdów.
 2. Udostępnianie danych pojazdu z ewidencji CEP – podczas braku dostępności ewidencji nie ma możliwości zweryfikowania przez SKP danych o pojeździe w centralnej ewidencji. Diagnosta jest zobowiązany do każdorazowego gromadzenia wszystkich danych o badanym pojeździe bez możliwości weryfikacji ich w CEPiK 2.0 do czasu odzyskania połączenia z centralną ewidencją. Brak tych informacji nie blokuje pracy diagnosty.

Tryb awaryjny, w którym podmioty mogą wprowadzać dane do lokalnej ewidencji dotyczy wszystkich procesów biznesowych po stronie SKP dotyczących zasilania danych w CEPiK 2.0:

 • Przekazania danych wykonanego badania technicznego
 • Przekazania danych pojazdu przerejestrowanego

W przypadku, gdy stacja kontroli pojazdów nie ma dostępu do systemu CEPIK 2.0, diagnosta przeprowadza badanie bez weryfikacji danych. Brak dostępu do systemu nie oznacza konieczności zamykania SKP i rezygnacji ze świadczenia usługi.

Dane do systemu CEPIK 2.0 wprowadza po przywróceniu łączności stosując tryb awaryjny - jest to funkcja umożliwiająca wprowadzenie danych do ewidencji w momencie, gdy system odzyska połączenie z bazą CEP.

Podmioty mogą pracować w trybie awaryjnym, bez ciągłego połączenia z CEPIK 2.0 maksymalnie 3 dni robocze. Powyższy czas pracy w trybie awaryjnym jest zgodny z ustawą (Dz.U. z 1997 r., Nr 98 poz. 602), która stoanowi w art. 80bc: „W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji, spowodowanego przyczynami niezależnymi od podmiotu, wprowadzenia danych dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich wprowadzenia.”

Zob. też: 

Więcej danych w CEP

Kolejną ważną zmianą w stosunku do poprzednich przepisów jest doprecyzowanie i zwiększenie zakresu wprowadzanych danych do ewidencji.

Do CEP mają trafiać informacje dotyczące ustanowionych zabezpieczeń na pojeździe, w tym o jego zajęciu przez organ egzekucyjny. To kluczowe rozwiązanie z perspektywy nabywców pojazdów, którzy będą posiadać wiedzę m.in. w zakresie ograniczonego prawa właściciela do dysponowania pojazdem.

Od 13 listopada 2017 r., obok zakładów ubezpieczeń, także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest zobowiązany do przekazywania CEP informacji o szkodach istotnych, do jakich doszło w aucie podczas wypadku – w przypadku pojazdów nieubezpieczonych.

Czym jest CEPiK?

SI CEPiK, czyli System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, zawiera informacje o pojazdach zarejestrowanych w Polsce i kierowcach posiadających uprawnienia do kierowania.

SI CEPiK od 1 stycznia 2016 r. jest prowadzony przez Ministra Cyfryzacji. Utrzymaniem i modernizacją SI CEPiK oraz realizacją udostępniania danych jednostkowych zajmuje się Centralny Ośrodek Informatyki (COI). Zasady prowadzenia SI CEPiK reguluje ustawa - Prawo o ruchu drogowym.

Jakie dane są gromadzone w SI CEPiK?

SI CEPiK obejmuje dwie ewidencje: centralną ewidencję pojazdów (CEP) oraz centralną ewidencję kierowców (CEK).

centralnej ewidencji pojazdów gromadzone są dane o pojazdach zarejestrowanych w Polsce, takie jak:

 • dane pojazdu (na przykład marka, model)
 • dane techniczne (na przykład pojemność i moc silnika, liczba miejsc),
 • informacje o dokumentach pojazdu,
 • dane o obecnym i poprzednich właścicielach i posiadaczach pojazdu,
 • informacje o takich zdarzeniach jak: kradzież, odnalezienie, wyrejestrowanie czy zbycie pojazdu,
 • informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC,
 • informacje o badaniu technicznym i odnotowanym podczas badania stanie licznika.

Zakres danych i informacji gromadzonych w CEP można znaleźć w ustawie Prawo o ruchu drogowym. 

centralnej ewidencji kierowców gromadzone są dane o:

 • osobach, które posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi,
 • osobach, którym cofnięto uprawnienia,
 • osobach nieposiadających uprawnień, które mają zakaz prowadzenia pojazdów

- takie jak: dane osobowe, informacje o dokumentach prawa jazdy, czy dodatkowych uprawnieniach (np. do przewozu niebezpiecznych towarów).

Zakres danych gromadzonych w CEK można znaleźć w ustawie Prawo o ruchu drogowym. 

Kto przekazuje dane do SI CEPiK?

Do SI CEPiK dane przekazują:

 • wydziały komunikacji w starostwach powiatowych, które rejestrują pojazdy oraz wydają dokumenty prawa jazdy. Wydział komunikacji przekazuje do CEP dane właściciela/posiadacza, dane techniczne pojazdu, a do CEK przekazuje dane kierowców,
 • ubezpieczyciele, którzy przekazują informacje o ubezpieczeniu pojazdu,
 • stacje kontroli pojazdów, które przekazują informacje o wykonanym badaniu technicznym pojazdu oraz stanie licznika odczytanym w trakcie badania,
 • Policja, Inspekcja Transportu Drogowego (ITD), które przekazują między innymi informacje o kradzieży pojazdu i o zatrzymaniu dokumentów
  oraz wiele innych.

Kto korzysta z danych gromadzonych w SI CEPiK?

Dane gromadzone w SI CEPiK są wykorzystywane przez wiele podmiotów, gdyż są one pomocne w realizacji ich obowiązków, na przykład:

 • Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straże miejskie i gminne,
 • sądy, prokuratura, komornicy sądowi,
 • inne podmioty.

Dane gromadzone w SI CEPiK mogą również być udostępnione obywatelom, przedsiębiorcom lub innym instytucjom. Aby uzyskać podstawowe dane o pojeździe, można skorzystać z bezpłatnych usług: Historia Pojazdu i Bezpieczny Autobus. Jeśli potrzebujesz więcej danych na temat konkretnego pojazdu lub danych dotyczących kierowcy, możesz również złożyć wniosek o udostępnienie danych.

Jak uzyskać dostęp do danych z CEP i CEK?

Chcesz uzyskać dane o pojazdach lub kierowcach? A może jesteś zobowiązany do przekazywania danych do ewidencji? 

Dla podmiotów uprawnionych

Jeśli jesteś uprawniony do bezpłatnego pobierania danych z SI CEPiK lub zobowiązany do przekazywania danych do SI CEPiK zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, dowiedz się jak to zrobić:
 • Podmioty pobierające dane

Podmioty, które mają bezpłatny dostęp do danych z centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców są wymienione w art. 80c ust. 1 oraz 100c ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Aby uzyskać dane zgromadzone w CEP i CEK, możesz złożyć wniosek o udostępnienie konkretnych danych. Wniosek możesz wysłać pocztą lub - jeśli posiadasz bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany na ePUAP - również przez Internet. Jeśli często korzystasz z danych zgromadzonych w ewidencjach możesz uzyskać stały dostęp do SI CEPiK w trybie teletransmisji. Nie musisz wówczas składać każdorazowo wniosku! Dostęp w trybie teletransmisji to oszczędność czasu i pieniędzy. Jeśli więc chcesz uzyskać dane zgromadzone w CEP i CEK, to złóż wniosek o udostępnienie konkretnych danych lub uzyskaj bezpośredni dostęp do SI CEPiK przez Internet w trybie teletransmisji! 

 • Podmioty przekazujące dane

Podmioty zobowiązane do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców są wymienione w art. 80b ust. 2 oraz 100b ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Powinny one zainstalować aplikację, która pozwoli na szybkie i sprawne przekazanie danych do SI CEPiK. Lista podmiotów przekazujących dane obejmuje:

 • organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami - CEP, CEK,
 • organy właściwe w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia - CEP, CEK,
 • stacje kontroli pojazdów - CEP,
 • Policję - CEP, CEK,
 • Inspekcję Transportu Drogowego CEP, CEK,
 • Żandarmerię Wojskową - CEP, CEK,
 • prokuraturę - CEK,
 • sądy - CEK,
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - CEP,
 • Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - CEP,
 • Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego - CEK,
 • marszałków województw - CEK,
 • Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - CEK,
 • wojewodów - CEK,
 • Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - CEK,
 • kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - CEK,
 • kierownika ośrodka szkolenia kierowców - CEK.

Dla obywateli i przedsiębiorców

Z danych zgromadzonych w CEP i CEK mogą korzystać również obywatele oraz inne podmioty (przedsiębiorcy, instytucje). 

Jeśli chodzi o e-usługi systemu CEPiK 2.0, to umożliwia on dostęp online do trzech usług: Historia pojazdu, Bezpieczny autobus i Sprawdź swoje punkty karne. Wraz z dalszą modernizacją systemu już w 2018 r. katalog e-usług będzie znacznie rozszerzony. Poza tym CEPiK udostępnia informacje na wniosek.

 • Historia Pojazdu

to bezpłatna usługa, dzięki której poznasz historię pojazdu przed zakupem. Pozwala na dostęp do danych z centralnej ewidencji pojazdów, dzięki którym upewnisz się, czy informacje przedstawione przez sprzedawcę są zgodne z informacjami w państwowej ewidencji.
Skorzystaj z usługi.

 • Bezpieczny autobus

to bezpłatna usługa, która pozwala na wstępne sprawdzenie autobusu, którym właśnie wybieramy się na wycieczkę lub którym codziennie jeździmy do pracy i szkoły.
Skorzystaj z usługi.

 • Punkty karne online

E-usługa "Sprawdź swoje punkty karne" to możliwość kontroli posiadanych punktów karnych bez wychodzenia z domu i za darmo. Koniecznie jest jedynie posiadanie profilu zaufanego (eGO). Jeśli więc jesteś kierowcą i chcesz sprawdzić, ile masz punktów karnych, to obecnie możesz zapytać o nie w komisariacie policji lub — za pomocą usługi systemu CEPiK 2.0 — uzyskać dostęp do aktualnych danych z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Skorzystaj z usługi.

 • Wniosek o udostępnienie danych

Jeśli chcesz uzyskać dane na temat konkretnego pojazdu, właściciela pojazdu czy kierowcy, złóż wniosek o udostępnienie danych.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym każdy może uzyskać dane z centralnej ewidencji pojazdów (CEP) oraz centralnej ewidencji kierowców (CEK). W tym celu należy złożyć wniosek, w którym wskażesz swój uzasadniony interes i wnieść wymaganą opłatę. Jeśli chcesz uzyskać dane na swój temat, nie musisz tego uzasadniać, wystarczy złożyć wniosek a dane uzyskasz niedpłatnie. Wnioski składa się oddzielnie do CEP i do CEK. Wniosek możesz wysłać pocztą lub - jeśli posiadasz bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany na ePUAP - również przez Internet. Dowiedz się więcej.

 • Wniosek o dane statystyczne

Jeśli chcesz uzyskać dane statystyczne na temat pojazdów zarejestrowanych w Polsce, złóż wniosek. Dane mogą być wykorzystane zarówno do celów niekomercyjnych, jak i komercyjnych.

Jeżeli więc np. piszesz artykuł lub prowadzisz badania, to dane zgromadzone w centralnej ewidencji pojazdów możesz wykorzystać do celów statystycznych.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym dane z centralnej ewidencji pojazdów (CEP) można udostępnić do celów komercyjnych i niekomercyjnych. Dane są udostępniane w sposób wykluczający możliwość identyfikacji osób lub pojazdów. Dlatego też w ramach tej usługi nie są udostępniane dane osobowe, numery rejestracyjne ani numery VIN. 

Zakres danych i informacji, które możesz uzyskać z CEP, jest określony w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie centralnej ewidencji pojazdów. 

Nowy wzór wniosku o udostępnianie danych z CEP

 Chcesz uzyskać dane o konkretnym pojeździe, jego właścicielu lub kierowcy? Złóż wniosek przez Internet lub wyślij go pocztą tradycyjną.

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym każdy może uzyskać dane z centralnej ewidencji pojazdów (CEP) oraz centralnej ewidencji kierowców (CEK). W tym celu należy złożyć wniosek, w którym wskażesz swój uzasadniony interes i wnieść wymaganą opłatę. Jeśli chcesz uzyskać dane na swój temat, nie musisz tego uzasadniać, wystarczy złożyć wniosek, a dane uzyskasz niedpłatnie. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie albo przekazanie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, z dniem 13 listopada 2017 r. obowiązuje nowy wzór. Podmioty i osoby zainteresowane danymi z CEP winny stosować wyłącznie nowyformularz.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 128, ze zm.).

 A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Rasinski 2019-12-14 18:53:38

  W Gubinie juz o godz 9.00 nie ma mozliwosci zarestrowania pojazdu. 3 Panie, ktore tam pracuja maja problemy z nowym systemem CEPiK. Moze ktos pomoze mieszkańcom miasta i gminy Gubin w rozwiazaniu tego problemu , bo jak sie tlumacza wlodarze Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim nic z tym nie moga zrobic jest to system rzadowy!!!!!!!!!!

 • Rasinski 2019-12-14 18:30:51

  Piszę w sprawie rejestrowania samochodu w mieście Gubin, co się stało że tylko 10 samochodów dziennie rejestrują wydając ludzia tylko 10 numerków. Ludzie żeby zarejestrować samochód już od 5.30 stoją w kolejce, a jak jedna z osób rejestruje 7 czy 8 samochodów to dostaje tyle numerków ile samochodów rejestruje więc wystarczy 3 osoby i więcej samochodów nie rejestrują mówiąc że mają taki system, który często pada. Jeszcze jakiś czas temu jak rejestrowałem samochód od synowej nie było żadnego problemu i wszystko szło jak splątka, więc co się tam stało, przecież 3 osoby tam pracują i mają określony czas pracy? Pisalem o tym do radnego powiatu Krosno Odrzanskie i tak mi odpisal, czy to prawda: To jest wina nowego systemu wprowadzonego przez rządowe centrum cybernetyki???? i dali dupy???? i czy to jest Gubin czy Warszawa te same problemy cały czas poprawiają oprogramowanie centralizacji bazy danych ja też to odczułem. Starosta Krosninski jest tylko wykonawcą systemu ustalonego przez rząd który niestety jest nie dopracowany i za szybko wrzucony i są tego konsekwencje


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika