Chcesz prowadzić stację benzynową, zobacz jak uzyskać koncesję na obrót paliwami

Co do zasady, obrót paliwami ciekłymi jest koncesjonowany (podlega koncesjonowaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki). Zatem czy na wszystkie paliwa, obrót nimi, jest potrzebna koncesja? O które paliwa chodzi? Mowa tu o tych substancjach, które są substancjami ciekłymi będącymi nośnikami energii chemicznej, czyli o następujące paliwa ciekłe: benzyny silnikowe inne niż benzyny lotnicze, paliwa lotnicze, oleje napędowe, oleje opałowe, gaz płynny.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby móc ubiegać się o koncesję?

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż koniecznym jest prowadzenie działalności gospodarczej. Bowiem to prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie m. in. obrotu paliwami wymaga uzyskania koncesji (chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie m. in. obrotu paliwami ciekłymi bez względu na wielkość przychodu osiąganego z tego tytułu, z wyłączeniem obrotu gazem płynnym, jeśli roczna wartość obrotu nie przekracza 10 000 EURO).

Co gwarantuje uzyskanie koncesji na obrót paliwami?

W postępowaniu koncesyjnym są brane pod uwag pewne czynniki, warunki, jakie powinien spełniać przedsiębiorca. Prawo energetyczne wprost wskazuje, jakie warunki należy spełniać, aby przyznanie koncesji było możliwe. Zatem Prezes URE udziela koncesji wnioskodawcy, który w szczególności:
1. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2. dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich pozyskania, 
3. ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności,
4. zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych,
5. uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wnioskodawca, który nie spełnia wymaganych przepisami warunków spotka się z odmową udzielenia koncesji

Z całą pewnością koncesja nie zostanie wydana wnioskodawcy:
1.

 który znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji,
2. któremu w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą z tego powodu, iż wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją albo przedsiębiorca nie podjął w wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją, mimo wezwania organu koncesyjnego, lub trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją, lub którego w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono z rejestru działalności regulowanej z przyczyn wskazanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej,
3. skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą.

Gdzie należy złożyć wniosek o koncesję?

Pisemny wniosek przedsiębiorcy o udzielenie koncesji należy przesłać do Prezesa Urzędu Regulacji, na adres: 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o udzielenie koncesji na obrót paliwami nie musi mieć specjalnej formy, nie został dla niego przewidziany żaden specjalny formularz. Przedsiębiorca ubiegający się o koncesję musi zredagować go samodzielnie, w formie podania. Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1. Oznaczenie wnioskodawcy i jego siedziby lub miejsca zamieszkania, a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu podmiotu gospodarczego - również ich imiona i nazwiska. We wniosku powinien znaleźć się aktualny adres siedziby przedsiębiorcy.
2. Określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą wydana ma być koncesja np. obrót paliwami ciekłymi oraz projekt planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło na okresy nie krótsze niż trzy lata.
3. Określenie czasu, na jaki ma być udzielona koncesja, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności, przy czym koncesja może być udzielona jedynie na czas określony, tj. na okres nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat.


4. Informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat, jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą.
5. Określenie możliwości technicznych gwarantujących prawidłowe wykonywanie działalności objętej koncesją. Dla działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi - sprecyzowanie rodzajów paliw ciekłych będących przedmiotem obrotu, opis sposobu prowadzenia działalności w tym zakresie tj. opis posiadanych stacji lub baz paliw zawierający wskazanie w szczególności tytułu prawnego do ich eksploatacji, lokalizacji, informacje o łącznej pojemności magazynowej posiadanych baz lub stacji paliw oraz liczbie, roku produkcji i pojemności poszczególnych zbiorników na paliwa ciekłe; wykaz posiadanych środków transportu przeznaczonych do transportu paliw, własnych lub eksploatowanych na podstawie innego tytułu prawnego wraz z wymaganymi na podstawie odrębnych przepisów dokumentami dotyczącymi środków transportu; ewentualnie lista potencjalnych partnerów handlowych.
6.  Numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Wszystkie strony przedkładanej dokumentacji muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy. Wszystkie załączniki do wniosku powinny być oryginałami lub poświadczonymi kopiami dokumentów. Kopie załączników mogą być poświadczone urzędowo, przez notariusza, radcę prawnego lub przez osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy.

Jak długo trwa postępowanie?

Czas trwania postępowania w sprawie udzielenia koncesji zależy w dużym stopniu od wnioskodawcy - prawidłowo sformułowany wniosek i komplet wymaganych załączników, jest najlepszym środkiem prowadzącym do szybkiego osiągnięcia celu, tj. uzyskania koncesji. Realny termin załatwienia wniosku o udzielenie koncesji zależy więc od tego, czy wniosek przygotowany jest z należytą starannością i nie wymaga uzupełnień lub poprawek.
Na analizę kompletnego wniosku o udzielenie koncesji, przygotowanie projektu decyzji i uzyskanie akceptacji, zgodnie z procedurami dotyczącymi przygotowania koncesji potrzebne są około 2 tygodnie.

Jakie opłaty wiążą się z uzyskaniem koncesji?

Stosownie do przepisów ustawy o opłacie skarbowej, przedsiębiorca - po uzyskaniu koncesji - uiści jednorazowo opłatę skarbową w wysokości 600 zł od każdej z uzyskanych koncesji.

Ponadto, za dopuszczenie do prowadzenia działalności w segmencie rynku, do którego dostęp ogranicza wymóg posiadania koncesji, przedsiębiorca wnosić będzie corocznie opłatę na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa URE corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja. Zgodnie z tymi zasadami, koncesjonariusz zobowiązany jest wnosić opłatę w wysokości stanowiącej iloczyn przychodów uzyskanych z działalności objętej koncesją oraz współczynnika opłat (0,0006 dla energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych oraz 0,0004 dla pozostałych paliw), przy czym opłata ta nie może być mniejsza niż 200 zł i nie większa niż 1.000.000 zł. Prawidłowość obliczeń przedsiębiorcy jest weryfikowana na podstawie specjalnego formularza, który wypełniony, powinien być przesłany do URE równocześnie z wniesieniem opłaty.

Pamiętaj, że:

 • Braki formalne we wniosku, które nie zostaną usunięte pomimo wezwania są podstawą do pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Skutkuje to zamknięciem postępowania i koniecznością ponownego złożenia wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami,
 • Prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Ponadto przedsiębiorcy koncesjonowani nie mogą prowadzić współpracy handlowej z przedsiębiorcami nie posiadającymi - wbrew wymogom ustawy - koncesji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2003 r., Nr 153, poz. 1504 ze zmianami).


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • halina gorowska 2014-05-26 20:07:00

  Chcę prowadzić stację benzynowa, gdzie mam się zwrócić, czy istnieje mozliwość prowadzenia, jakie należy spełniać warunki. bardzo mi na tym zależy. Prowadzę działalność gospodarczą od 16 lat. Proszę o odpowiedż.

 • ferdek 2013-08-22 16:28:32

  a gdyby ktos chciał handlowac olejem opałowym posiadajac jedynie samochód do tego przystosowany.... Czyli nabycie OP w hurtowej bazie (niewłasnej) i dowiezienie go do odbiorcy. Czy takie zaplecze techniczne wystarczy do uzyskania koncesji? Albo gdybym chciał obracac hurtowo bez przelewania tego paliwa. Czy ustawa mnie zmusza do posiadania zaplecza technicznego?

 • marcin 2013-04-12 14:58:15

  Witam potrzebuje informacji na temat zbiornikow naziemnych do ON jakie sa wymagania, jak również informacji do uzyskania koncesji na obrot paliwami (ON). Przydałyby się wzory wnioskowi i wszystkie przydatne informacje. będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam

 • pawel 2012-11-18 22:17:44

  witam potrzebuje informacji na temat zbiornikow jakie sa wymagania. potrzebuje wniosek i wzory wnioskow

 • pawel 2012-11-14 16:08:15

  Witam potrzebuje informacji na temat zbiornikow, jakie sa wzmagania. Potrzebuje wniosek i wzory wnioskow.

 • marcin 2012-10-12 00:38:57

  Witam potrzebuje informacji do uzyskania koncesji na obrot paliwami. Potrzebuje wniosek i wzory wnoiskow.pozdrawiam

 • kija 2012-09-09 14:23:42

  Witam wniosek i wzory wnoiskow, prosze o pomoc

 • Trans Motosystem 2012-03-11 23:19:52

  Witam potrzebuje odpowiednich informacji do uzyskania koncesji na obrot paliwami..potrzebuje wniosek i wzory wnoiskow.pozdrawiam

 • Trans Motosystem 2012-02-10 23:44:54

  Witam mam pytanie czy trzeba robic jakis kurs na handel paliwami na handel hurtowy jak i dtaliczny czy jakie dokladnie warunki trzeba spełniac do uzyskania koncesji jakie dokumenty i jakie koszty..


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika