Co to jest regulamin pracy i kiedy należy go przygotować?

Regulamin pracy jest to akt, który ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

Kiedy należy przygotować regulamin pracy?

Regulamin pracy wprowadza się, jeżeli w zakresie organizacji i porządku w procesie pracy nie obowiązują w zakładzie pracy postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników.

Regulamin ustala pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. W razie nie uzgodnienia treści regulaminu w porozumieniu z zakładową organizacją związkową w ustalonym przez strony terminie, a także w sytuacji gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, regulamin pracy ustala sam pracodawca.

Celem regulaminu pracy jest skonkretyzowanie zasad dotyczących organizacji procesu pracy, które ułatwiają jej należyty przebieg oraz skonkretyzowanie, zgodnie z potrzebami danego zakładu pracy, praw i obowiązków zarówno pracodawcy jak i pracowników.

Regulamin pracy powinien w szczególności określać:

 • organizację pracy,
 • warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu,
 • wyposażenie pracowników w narzędzia, materiały, odzież i obuwie robocze, a także w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
 • systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy,
 • porę nocną - obejmuje ona 8 godzin między 21:00 i 7:00,
 • termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
 • wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,
 • rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,
 • obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
 • informacje o karach stosowanych z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.

W nowelizacji, która weszła w życie 1 stycznia 2004 r. uchylono przepis, który zobowiązywał pracodawców, którzy nie mają obowiązku ustanawiania regulaminu pracy do poinformowania pracowników na piśmie m.in. o obowiązujących normach czasu pracy, czy też terminach dni wolnych od pracy, wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy itd. Obecnie ten obowiązek nie istnieje.

Pamiętaj, że:

 • Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy,
 • Regulamin pracy nie może być sprzeczny z przepisami prawa wyższego rzędu, a więc z kodeksem pracy i innymi ustawami,
 • Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy np. przez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń.
 • Obowiązywanie w danego pracodawcy zakładowego lub ponadzakładowego układu zbiorowego albo zatrudnianie mniej niż 20 pracowników nie wyklucza wprowadzenia regulaminu. Jednakże w takim przypadku regulamin nie może być mniej korzystny od zakładowego/ponadzakładowego układu zbiorowego pracy.

Porady prawne

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zmianami).

Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • młoda kadrowa 2012-01-05 19:06:21

  Czy różni się treść regulaminu w firmie transportowej zatrudniającej 10 osób


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika