Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy menedżer może rozliczać się jak przedsiębiorca?

Często zdarza się, że osoba prowadząca własną firmę podejmuje jeszcze dodatkowe zatrudnienie na podstawie kontraktu menedżerskiego. Nasuwa się więc pytanie, czy przedsiębiorca może sam rozliczać dochody uzyskiwane z tego kontraktu i połączyć je razem z dochodami z działalności gospodarczej?

Otóż odpowiedź brzmi: nie. Przychody z kontraktu nie mogą być traktowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) rozróżnia m.in. dwa źródła przychodów:

  • z pozarolniczej działalności gospodarczej
  • i z działalności wykonywanej osobiście.

Są to dwa odrębne źródła, które rozliczane są na innych zasadach. Do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza się m.in. przychody z tytułu osobiście wykonywanej działalności na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze oraz przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej lub przedsiębiorcy - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb tych podmiotów i tego samego rodzaju usług nie wykonuje na rzecz ludności. Natomiast pozarolniczą działalnością gospodarczą według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest  działalność  zarobkowa:

a) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9, a więc m.in do przychodów z działalnośći wykonywanej osobiście.

Kontrakty menedżerskie zawsze będą zaliczane do działalności wykonywanej osobiście, nawet jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą czyli posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej, samodzielnie nalicza i odprowadza zaliczki na podatek, wystawia rachunki, prowadzi księgi podatkowe. Kluczowe znaczenie ma tu również art. 41 ust. 1 i 2 updof, który w zasadzie rozstrzyga tę sprawę. Otóż, osoby wykonujące działalność osobiście, wymienione w art. 13 pkt. 2 i 5-9 (osoby świadczące usługi na podstawie umowy-zlecenia, o dzieło, na podstawie kontraktu menedżerskiego), pobierające należności od płatników czyli osób fizycznych, będących przedsiębiorcami, osób prawnych, są rozliczane z podatku dochodowego przez tych płatników czyli świadczeniodawców. Jedynie osoby pracujące na podstawie umów-zleceń i o dzieło, świadczące usługi, które wchodzą w zakres ich działalności gospodarczej, mogą same odprowadzać zaliczki na podatek z tytułu tych umów i płatnicy, dla których świadczą te usługi, nie są zobowiązani do poboru zaliczek. Podatnik musi jednak złożyć płatnikowi oświadczenie, że wykonywane usługi wchodzą w zakres jego działalności. Gdyby menedżer mógł rozliczać się samodzielnie jako przedsiębiorca, w art. 41 nie byłyby ujęte osoby wykonujące działalność na podstawie kontraktu menedżerskiego.

Reasumując, za osobę prowadzącą działalność gospodarczą, wykonującą pracę na podstawie kontraktu menedżerskiego, zaliczki na podatek od dochodów z kontraktu odprowadza płatnik czyli firma, dla której menedżer pracuje. Przychód z tytułu realizacji kontraktu nie jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie może być więc rozliczany przez przedsiębiorcę w prowadzonych przez niego księgach rachunkowych.

Podstawa prawna:

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY