Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

Po zmianie systemu pojawił się problem – większość mieszkań zakładowych przejęły - na podstawie ustawy z 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe - gminy do swojego zasobu, co w konsekwencji stanowiło przyczynek do sporu o mieszkania zakładowe. Dotychczasowi użytkownicy takich mieszkań chcieli je wykupić na korzystnych warunkach, gmina nie chciała odprowadzać swojego majątku za bezcen, a niektóre zaś zakłady były sprzedawane nowym inwestorom wraz z przynależnymi mieszkaniami zakładowymi. Bałagan i niepewność mieszkańców lokali zakładowych próbuje rozstrzygnąć ustawa z 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa. Ustawa ta stanowiła w swoim pierwotnym brzmieniu pierwszy krok na drodze do uwłaszczenia najemców mieszkań zakładowych. Pierwotnie niedoskonała, gdyż uniemożliwiała wykup najemcom, którzy mieli zawartą z zakładem pracy umowę na czas określony – co było wówczas regułą, w obecnym kształcie, po dwukrotnej nowelizacji, wydaje się stanowić świetne remedium na problemy mieszkań zakładowych.

Jakie mieszkania mogą być wykupywane przez najemców po preferencyjnych cenach?

Pomimo używania terminu „mieszkania zakładowe”, zasady dotyczące ich wykupu określone w powołanej wyżej ustawie, stosują się nie tylko do mieszkań w potocznym rozumieniu, czyli do lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, ale również mają zastosowanie do domów jednorodzinnych, oddanych przez przedsiębiorstwa w najem swoim pracownikom. Ażeby można było wykupić mieszkanie zakładowe musi ono stanowić własność odpowiednich podmiotów. I tak, mieszkania zakładowe mogą być zbywane po preferencyjnych cenach, jeżeli stanowią własność:

 • przedsiębiorstw państwowych,

 • spółek handlowych, w których Skarb Państwa jest – generalnie mówiąc –udziałowcem większościowym lub powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, np. spółki węglowe,

 • innych państwowych osób prawnych, np. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (mieszkania zajmowanych przez byłych pracowników PGR – ów).

Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że z wyżej wymienionego kręgu podmiotów wyłączona jest spółka – Polskie Koleje Państwowe S.A., czyli do mieszkań zakładowych będących jej własnością preferencyjnych zasad wykupu nie stosuje się. Również z zakresu powyższej ustawy wyłączone są mieszkania będące w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Pomimo faktu, że jednostka ta jest osobą prawną, zasady zbywania tamtejszych mieszkań regulują przepisy ustawy z 22 VI 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

Zasady zbywania mieszkań zakładowych nie mają również zastosowania do tych budynków przedsiębiorstw państwowych, które przed wejściem w życie ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych (...), czyli przed 6 lutym 2001 r. zostały nieodpłatnie przekazane gminie. Do takich mieszkań zastosowanie znajdują przepisy regulujące wykup mieszkań komunalnych.

Określenie podmiotów, których sprzedaż mieszkań podlega zasadom wymienionym w powoływanej na początku ustawie ma znaczenie niezwykle doniosłe, ponieważ nieruchomości lokalowe takich podmiotów, które stanowią równocześnie mieszkania zakładowe, mogą być zbywane wyłącznie z zastosowaniem drogi przewidzianej przez tę ustawę, tzn. zbycie takich lokali bez uwzględnienia podanych niżej zasad, będzie po prostu nieważne.    

Kto może ubiegać się o wykup mieszkania zakładowego po cenach preferencyjnych?

Kwestia kluczową dla spraw związanych z wykupem mieszkań jest określenie kręgu podmiotów, które mają prawo do wykupu mieszkania zakładowego z bonifikatą. Należy już na wstępie zaznaczyć, że uprawnienie powyższe nie jest bezwzględnie związane ze stosunkiem pracy, tak jak i nie jest związane ze stażem pracy. Ten ostatni jednak będzie miał wpływ na wysokość upustu cenowego przy nabyciu mieszkania od swojego pracodawcy. Wobec powyższego prawo wykupu mieszkania zakładowego przysługuje:

 • pracownikowi lub byłemu pracownikowi legitymującemu się w chwili sprzedaży mieszkań przez przedsiębiorstwo umową najmu zawartą na czas nieoznaczony lub administracyjną decyzją o przydziale,

 • pracownikowi legitymującemu się umową najmu na czas oznaczony, zawartą jednakże przed 12 listopada 1994 r.,

 • w przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika, zamieszkującym z nim w chwili śmierci małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu, pełnoletniemu rodzeństwu, osobie go przysposabiającej lub przez niego przysposobionej, a także osobie pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,

 • niebędącemu pracownikiem najemcy legitymującemu się umową najmu zawartą na czas nieoznaczony.

W jakiej procedurze sprzedawane są mieszkania zakładowe?

Przedsiębiorstwa państwowe oraz inne podmioty, do których ma zastosowanie ustawa
o zasadach zbywania mieszkań (...) są ograniczone w swoim prawie własności w ten sposób, iż nie mogą zbyć mieszkań zakładowych zajętych przez najemców uprawnionych do wykupu z obejściem odpowiedniej procedury. Zbycie mieszkań bez jej uwzględnienia skutkować będzie nieważnością zawartych umów sprzedaży.

 


Przede wszystkim należy podnieść, że zakłady nie mają obowiązku sprzedaży mieszkań zakładowych ich najemcom, tzn. pracownikom nie przysługuje roszczenie o wykup takiego mieszkania, jeżeli przedsiębiorstwo państwowe w ogóle nie przeznacza ich na sprzedaż. Nie mogą się sądownie domagać, aby dany pracodawca sprzedał im zajmowane przez nich, nawet przez wiele lat, mieszkanie. Niemniej jednak zawsze mogą złożyć wniosek o wykup, który może, ale nie musi być uwzględniony. Jeżeli przedsiębiorstwo uzna ten wniosek za zasadny, może sprzedać konkretne mieszkanie po preferencyjnych cenach, bez oferowania reszty mieszkań innym najemcom.


Jeżeli jednak zakład  produkcyjny czy inne przedsiębiorstwo ma zamiar sprzedać lokale, będące równocześnie mieszkaniami zakładowymi, nie może dokonać tego bez odpowiedniego poinformowania najemców o swoim zamiarze. Procedura przedstawia się następująco:

 • przedsiębiorstwo wywiesza wykazy mieszkań przeznaczonych na zbycie w siedzibach swoich jednostek organizacyjnych, które będą prowadziły  sprzedaż, na czas nie krótszy niż trzy miesiące,

 • przedsiębiorstwo jest obowiązane powiadomić na piśmie osoby uprawnione
  o zamiarze sprzedaży mieszkań zakładowych,

 • w zawiadomieniu wyznacza trzymiesięczny termin do złożenia przez najemcę oświadczenia o wykupie mieszkania, liczony od dnia doręczenia zawiadomienia,

 • jeżeli w ciągu trzech miesięcy nie zostanie złożone przez najemcę oświadczenie
  o zamiarze wykupu mieszkania, wówczas przedsiębiorstwo ma obowiązek nieodpłatnie przekazać przedmiotowe mieszkania gminie, na obszarze której położona jest dana nieruchomość lokalowa lub spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli najemcami wszystkich mieszkań komunalnych przeznaczonych na sprzedaż są członkowie tej spółdzielni mieszkaniowej.

Jakie są konsekwencje niezastosowania w/w procedury?

Mieszkania zakładowe mogą być zbywane jedynie na zasadach określonych w ustawie
z 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych (...). Oznacza to, że pominięcie przepisów tej ustawy skutkować będzie nieważnością podpisanych umów sprzedaży mieszkań. Najistotniejszym gwarantem zachowania praw pracowniczych do wykupu lokali, jest przyznanie im prawa pierwszeństwa w ich nabyciu. Prawo to nakłada na przedsiębiorstwo zbywające mieszkania zakładowe obowiązek złożenia oferty kupna tegoż lokalu najemcy, który z pierwszeństwem przed wszystkimi potencjalnymi nabywcami ma prawo ofertę przyjąć, w wyniku czego stanie się nabywcą lokalu. Zatem należy stwierdzić, iż w przypadku, gdy:

 • pracodawca, który chce zbyć mieszkanie zakładowe, w ogóle nie złoży oferty najemcy,

 • pracodawca po złożeniu oferty najemcy i jej przyjęciu, sprzeda lokal innemu podmiotowi,

 • pracodawca po złożeniu oferty najemcy w terminie oczekiwania na oświadczenie najemcy (3 miesiące) zbędzie lokal innemu podmiotowi,

 • pracodawca nie przekaże mieszkań zakładowych gminie lub spółdzielni, w przypadku, gdy najemcy nie będą zainteresowania ich wykupem, a sprzeda je podmiotowi trzeciemu, w tych wypadkach nabycie przez wymienione podmioty będzie nieważne.

Należy również zaznaczyć, że jeżeli pracodawca zawiadomi najemcę o możliwości wykupu mieszkania, jednakże wskaże termin krótszy niż 3 miesiące na złożenie oświadczenia, wówczas najemca zawsze może w terminie do 3 miesięcy takie oświadczenie złożyć, a jeżeli budynki już zostały przekazane nieodpłatnie gminie lub spółdzielni, wówczas najemca może żądać uznania tej czynności za nieważną i następnie powołując się na złożone już wcześniej oświadczenie woli o zamiarze zakupu, zawrzeć umowę sprzedaży przedmiotowego lokalu.

Za ile uprawniony będzie mógł wykupić mieszkanie zakładowe?

Wysokość ceny mieszkania zakładowego uzależniona jest od stażu pracy w danym przedsiębiorstwie lub czasu najmu mieszkania, w przypadku, gdy najemca nie jest lub nie objął mieszkania w związku z wykonywaniem stosunku pracy. Cenę wyjściową nieruchomości stanowi jej wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego. Cena ta zostanie pomniejszona o:

 1. 6 % - za każdy rok pracy u podmiotu zbywającego mieszkania,

 2. 3% - za każdy rok najmu mieszkania, w sytuacji, gdy najemca nie jest równocześnie pracownikiem.

Jeżeli uprawnionym do wykupu mieszkania są członkowie rodziny zmarłego pracownika lub inne osoby mu bliskie, które zamieszkiwały z nim w chwili jego śmierci, zasadą jest, że cenę wykupu pomniejsza się o okres, przez który osoby te lokal wynajmowały. Jednakże na ich wniosek - zamiast tego okresu - zbywający uwzględni okres pracy zmarłego albo okres czasu, przez który zmarły był najemcą mieszkania zakładowego. Złożenie takiego wniosku będzie oczywiście podyktowane tym, czy okres pracy lub najmu mieszkania przez zmarłego daje możliwość większego upustu cenowego, np. zmarły pracownik zatrudniony był w zakładzie przez 10 lat, natomiast małżonka jest najemcą przedmiotowego lokalu lat 12. Zgodnie z zasadami bonifikaty, z racji okresu najmu lokalu może wykupić lokal z 36 % obniżką cenową  ( płaci 64 % wartości rynkowej mieszkania), jednakże uwzględniając okres pracy męża mogłaby liczyć na obniżkę w wysokości 60 % (płaci 40 % wartości rynkowej mieszkania).


W tym miejscu warto zwrócić uwagę na trzy bardzo ważne reguły, a mianowicie:

 • łączna obniżka przy wykupie mieszkania nie może przekroczyć 95 % jego wartości rynkowej, czyli najniższa cena za jaką można nabyć mieszkanie to 5 % jego wartości rynkowej, np. mieszkanie wycenione na 150 tys. zł można wykupić najtaniej za 7,5 tys. zł, co oznacza również, że bez względu na długość okresu pracy u zbywcy, nie może nastąpić uwłaszczenie za darmo,

 • jeżeli osobą uprawnioną jest rencista, emeryt lub wdowa po renciście czy emerycie, będący byłym pracownikiem przedsiębiorstwa, cena wykupu mieszkania jest stała i wynosi 5 % jego wartości rynkowej,

 • jeżeli po dniu 1 VIII 1990 r. nastąpił podział przedsiębiorstwa, tak że w chwili wykupu uprawniony jest  (lub był przez pewien okres) pracownikiem jednostki powstałej w wyniku podziału, na staż pracy, od którego zależy wysokość upustu, zalicza się naturalnie zarówno okres pracy przed podziałem, jak i w jednostce utworzonej w wyniku podziału.

Z jakimi innymi kosztami powinna liczyć się osoba, która chce wykupić mieszkanie zakładowe?

Przede wszystkim, aby określić wartość mieszkania, od którego będzie liczona gratyfikacja wynikająca z powoływanej ustawy, należy zatrudnić rzeczoznawcę majątkowego.

Umowę sprzedaży nieruchomości  zostaje zawarta w formie aktu notarialnego, gdyż samo przyjęcie oferty przedsiębiorstwa nie skutkuje jeszcze nabyciem przez uprawnionego własności mieszkania zakładowego. Od dokonanej umowy sprzedaży nieruchomości musi być zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych. Wszystkie powyższe koszty obciążą oczywiście najemcę, wykupującego mieszkanie zakładowe. W przybliżeniu kształtują się następująco:

 • taksa notarialna (opłata za sporządzenie aktu notarialnego) – 700 zł – 1900 zł, w zależności od wartości mieszkania ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego (im wyższa, tym wyższa i taksa),

 • wycena nieruchomości, sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego –
  200 zł – 500 zł,

 • podatek od sprzedaży nieruchomości – 2% wartości mieszkania ustalonej przez rzeczoznawcę  (opłata stała).

Pamiętaj, że:

 • Możesz wykupić mieszkanie zakładowe tylko jeżeli nie zostało wcześniej przez przedsiębiorstwo państwowe nieodpłatnie przekazane gminie lub spółdzielni mieszkaniowej,

 • Jeżeli miałeś zawarta umowę na czas oznaczony, sprawdź czy została ona zawarta przed 12 listopada 1994 r. – umowy na czas oznaczony zawarte po tym okresie nie uprawniają do wykupu mieszkania zakładowego z bonifikatą,

 • Jeżeli jesteś pracownikiem, byłym pracownikiem, członkiem rodziny zmarłego pracownika lub najemcą na czas nieokreślony, przysługuje Ci prawo pierwszeństwa nabycia sprzedawanego lokalu – dokonanie zbycia tego lokalu bez uwzględnienia twojego prawa zawsze będzie skutkowało nieważnością tak zawartej umowy sprzedaży,

 • Masz tylko trzy miesiące na podjęcie decyzji o wykupie mieszkania, liczonych od momentu doręczenia zawiadomienia o zamiarze sprzedaży lokalu,

 • Łączny upust cenowy z tytułu stażu pracy lub najmu lokalu nie może przekroczyć 95 % wartości mieszkania wycenionej przez rzeczoznawcę majątkowego,

 • Do ceny kupna mieszkania musisz doliczyć jeszcze koszty aktu notarialnego, opłacenia rzeczoznawcy i wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. 2001 r., Nr 4, poz. 24 ze zmianami),

 • Ustawa z 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. 1994 r., Nr 119, poz. 567 ze zmianami).


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Józef 2016-10-09 08:33:06

  czy mogę wykupić mieszkanie na własność byłe zakładowe 36 lat zamieszkuję w 2009 roku otrzymałem przydział własnościowego prawa do lokalu od Spóldzielni Mieszkaniowej która przejęła mieszkania zakładowe po upadku zakładu. ( za przysłowiową złotówkę lub na podstawie ustawy z 15 grudnia 2000r.)

 • e-prawnik.pl 2015-12-06 12:10:31

  Re: Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

  Proszę opisać swoją sytuację tutaj: e-prawnik.pl/zamow-opinie/. Przydatne będą również skany korespondencji. W ciągu kilku godzin prześlemy wycenę porady. Sama wycena jest bezpłatna i nie zobowiązuje do zamówienia porady.

 • moniu59 2015-12-06 12:04:58

  Gdzie mogę sie odwołać jeśli kopalnia-Holding a teraz C.U.W. Przeznacza domki do wykupu robi wycenę kilka krotnie przesyła pismo do domu ja Wyrażam Zgodę za każdym razem---Wtedy dostaję wiadomość że coś nie tak.Nadmieniam że Kilka domów nawet sąsiadujące płotem ze mna ,dwadomki; zostały sprzedane.Nie zalegam z żadnymi płatnościami .A Dzieje się tak od 2005 roku.

 • Kinga 2015-06-17 10:19:07

  Witam, czy ktoś się orientuje, czy można wykupić mieszkanie zakładowe z należna bonifikatą, w momencie, gdy jest się już właścicielem innego mieszkania komunalnego???

 • halina 2015-02-03 15:55:12

  Moj Zaklad pracy to Spoldzielnia Mieszkaniowa Decyzja Adminstracyjna mieszkanie fukcyjne od 1981 r. nigdy nie otrzymalam odpowiedzi na wniosek zlozony 2009 o wykup na wlasnosc,pewnie jak zwykle kazdy zaklad pracy ma inne przepisy a rzad ustawy nie równe dla kazdego pracownika bo jedni moga inni nie to jak w ruletce poco ustawy dla kazdego inna nie sprawiedliwe i nie rowne prawa wiec niewiem po co ustawy tylko dla wybranych , szkoda czasu przeciez wiadomo ze nie ma sprawiedliwych i rownych dla wszystkich. przepisow, ustawy .

 • Rowne prawa nie d 2015-01-30 18:16:23

  mojm zakładem pracy jest spoldzielnia mieszkaniowa w 1981 otrzymalam mieszkanie fukcyjne decyzja adminstracyjna wiadomo ze do tych mieszkania skarb panstwa doplacał z funduszu mieszkaniowego ale co z tego jak gdy malo kto o tym wie a spoldzielnia nie raczy sie odniesć do zlozonego wniosku w 2009 o wykup mieszkania poco to wszystko dla kogo ustawy prawa dla wybranych napewno nie ludzi biednych pokrzywdzonych , niewiem poco tyle ludzi w sejmie skoro nikt tego nie chce poruszyc , sprawdzic ze skarb panstwa dopłacał do mieszkan decyzja adminstracyjna byl budowane z dodatków skarbu panstwa spoldzielnie to folwarki

 • Martusia 2014-10-13 12:10:09

  Witam.Jesteście Państwo w błędzie.PKP S.A.wyprzedaje mieszkania na preferencyjnych warunkach.Wszystko zależy od okresu najmu.A może ja się myle?Dotyczy :Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach.

 • Iza 2013-11-18 13:12:45

  Czy takie samo prawo wykupu mieszkania zakładowego mam ,jezeli jestem zameldowana w tym mieszkaniu tymczasowo .

 • Andrzej Zakrzewsk 2013-02-01 22:46:31

  To parodia. Nasz polski system - jest nie dość , że nie doskonały to i jednak nie udolny. Wstyd być polakiem. Gospodarstwo przy Zakładzie , które zostało na mocy prawa zlikwidowane z dniem 31.12.2010r. zostało wcielone do innego, nowego Tworu Platformy Obywatelskiej - I.G.P Mazovia - te Gospodarstwo w strukturach i osobowościach nic się nie zmieniło. Dodatkowo dostało lokale od nadrzędnych podmiotów. To nowe instytucje i firmy (spośród likiwd. Gosp. Pomocn.) otrzymały darowiznę od nadrzędnych struktur, które nie miały władzy (nie było ustaw i rozporządzeń odn. lokali służb i mieszk. pracown. resortu Min. Spr.)

 • Antoni KozioL 2013-01-05 15:51:46

  jestem emerytem kopalni KwK sosnica gdy zlozylem wniosek owykup mieszkenia to sie dowiedzialem ze budynek zostal wybudoweny na nieuregulowenym gruncie i mieszkanie nie moze byc przeksztelcone wlasciciele w niemczech i tak mnie pozbywaja nic niepozostalo tylko spalic i kupic POlSKI namiot

 • halusia52 2012-09-21 18:27:16

  od 1980 jestem najemcą mieszkania fukcyjnego w spoldzielni mieszkaniowej czy ja moge wykupic swoje mieszkanie

 • Mirek 2012-09-16 16:05:28

  Najmuję mieszkanie na zasadzie mieszkania funkcyjnego od roku 1983 w obiekcie wpisanym do zabytków w Agencji Nieruchomości Rolnych.Czy mam prawo wykupu?.

 • remigiusz 2012-05-22 15:22:53

  Witam! Od września 1982 r.jestem najemcą mieszkania służbowego w budynku przyzakładowym (zakład poprawczy)wybudowanym przez ministerstwo sprawiedliwości czyli skarb państwa. W okresie wejścia ustawy o symbolicznej odpłatności za lokal został złozony przez pracodawcę do ministerstwa sprawiedliwości wniosek-pismo o możliwość wykupu mieszkań przez pracowników. Odpowiedż ministerstwa jest pozytywna. Jednakże pracodawca (dyrektor zakładu) mam nadzieję że niświadomiepo po zebraniu wielu niezbednych dokumentów przegapił termin wykupu mieszkan przez pracowników zakładu. Przypomnę, że większość lokatorów skorzystałaby z korzystnego przepisu o 95% uldze w zakupie. Mam zatem pytanie. Co my jako najemcy mieszkań mozemy zrobić na dzień dzsiejszy, by wykupić mieszkania a może jeszcze w w preferencyjnej formie ?

 • halina 2011-12-15 15:36:44

  a czy ja ma jakieś szanse na wykup mieszkania w 1978 zostalam pracownikiem spoldzielni mieszkaniowej w 1981 otrzymalam mieszkanie jako fukcyjne wplacilam wklad mieszkaniowy bylam 12 lat pracownikiem w 1990 uleglam wypadkowi przy pracy zostalam zwolniona brak stanowiska pracy dla stanu zdrowia. ale 1999otrzymalam zgode na budowe garazu a wiadomo tylko czlonek spoldzielni mogl otrzymac taka zgode w 2005 dowiedzialam sie ze jestem najemcą razem z męzem chociaż nigdy nie podpisywalismy zadnych dokumentow najmu . bylam na rozmowie u prezesa z pania która byla sekretarzem w radzie nadzorczej to glosno mysląc powiedział ze moze by zrobic to na radzie nadzorczej a zachwile powiedział ze nie bo zaraz benda rozne domysły poradził mi zalożyc sprawe w sadzie , ale sama juz niewiem co robic zlozylam wniosek o wykup zakladowego nie otrzymałam odpowiedzi a jak zlozylam o uwlaszczenie to przyszedł rzeczoznawca i wycenil krwawice mojego męża bo remontem podnieslismy standart mieszkania bo spoldzielnia przez 30 lat nie dolozyła mi grosza do remontu prucz dotacji na okna a cena dzisjaj 230.000ty za co mam placic poraz drugi gdzie sprawiedliwośc i godnosc rownosc dla wszystkich jednakowo nie moge sie zgodzic na taka cene, bo mojm zdanie to jest zwykle złodziejstwo halina

 • krystyna 2011-10-29 12:08:56

  czy na preferencyjnych warunkach mogę wykupić mieszkanie zakładowe należące do Spółki z o.o - spółka pracownicza,która powstała na bazie przedsiębiorstwa państwowego ?

 • andrzej 2009-11-26 00:01:15

  mam podobne pytanie , czy na preferencyjnych warunkach mogę wykupić mieszkanie zakładowe należące do Fundacji Pracowniczej ,która powstała na bazie przedsiębiorstwa państwowego ? Czy mieszkanie, które otrzymała moja mama w roku 1976 od zakładu pracy ?Komuna Paryska? , przedsiębiorstwa w 100% państwowego ,w którym była zatrudniona jako lekarz, nadal należy traktować jako mieszkanie lokatorskie zakładowe, czy już jako lokatorskie spółdzielcze . Na jakie ustawy i na jakie przepisy mogę się powołać przy wykupie tego mieszkania na własność za tzw. złotówkę Obecnie zarządca Fundacja gra na zwłokę, przedłuża przedłuża procedurę wykupu ,licząc,że nie uda się mitego mieszkania wykupić po preferencyjnych cenach do końca 2009 roku. - Czy jeżeli fundacja celowo opóźnia sprawy związane z wykupem mieszkania, mogę to mieszkanie wykupić po 2009 za tzw. złotówkę, jeżeli podania i wniosek o kupno mieszkania zostały złożone do zarządcy , właściciela budynku w ubr. jak i we wrześniu i w październiku tego roku. Podobno nie wszyscy posiadacze mieszkań lokatorskich muszą się spieszyć z ich wykupem. Zgodnie z wyrokiem TK z 17 grudnia 2008 r., zmiana prawa nie dotyczy posiadaczy przejętych przez spółdzielnie mieszkań zakładowych i dlatego będę mogli kupić to mieszkanie za tzw. ? złotówkę? także po 1 stycznia 2010 r. Czy ten przepis również dotyczy mojej sytuacji ?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika