Czy wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego złożony przez pełnomocnika może zostać nie przyjęty do rozpatrzenia z powodu braku uiszczenia opłaty skarbowej?

Często zdarza się tak, że nie mamy możliwości osobiście udać się do Urzędu Stanu Cywilnego po potrzebne nam wypisy aktów stanu cywilnego i w takich sytuacjach po prostu udzielamy pełnomocnictwa osobie trzeciej ażeby wniosła w naszym imieniu wniosek o sporządzenie aktów. Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Czy jednak wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego złożony przez pełnomocnika może zostać nie przyjęty do rozpoznania z powodu braku uiszczenia opłaty skarbowej?

Przepis kodeksu postępowania administracyjnego jasno stanowi, że organ ma obowiązek wszczęcia postępowania w razie wniesienia przez stronę podania. Zgodnie z brzmieniem art. 61 §1 k.p.a., zgodnie z którym postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony, wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego zawsze musi zostać przyjęty do rozpoznania. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej ( art. 61 § 3 k.p.a.). Nawet jeżeli wniosek zawiera braki fiskalne, z uwagi na brak dołączonego dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa, to i tak organ pozostaje zobowiązany do przyjęcia wniosku, a tym samym wszczęcia postępowania. W dalszej kolejności dopiero bada kwestie spełnienia warunków fiskalnych i ewentualnego wezwania strony do uzupełnienia braków w trybie przepisów postępowania administracyjnego.

Do kwestii dotyczących braków fiskalnych wynikłych w toku postępowania administracyjnego odnosi się wprost przepis art. 261 § 1 k.p.a., który stanowi, że jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgonie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni.
Dodatkowo wskazać w tym miejscu należy, że braki fiskalne opłaty od pełnomocnictwa nie stanowią o braku formalnym podania, a w każdym razie nie uprawniają organu do nieformalnej odmowy przyjęcia wniosku strony do rozpoznania, w razie nie załączenia do wniosku dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na przepis art. 6 ust.1 pkt 4 oraz pozostający w związku z nim art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, które wskazują, iż obowiązek opłaty pełnomocnictwa powstaje w chwili złożenia dokumentu w organie administracji publicznej stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa. W sytuacji, gdy urzędnik odmawia złożenia dokumentu pełnomocnictwa w ogóle nie dochodzi do powstania obowiązek uiszczenia opłaty.

Ponadto art. 11 ustawy o opłacie skarbowej stanowi, iż zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotów działających w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej jest jedynie przekazywanie organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczej informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa. Podsumowując organ nie może odmówić przyjęcia do rozpatrzenia wniosków o wydanie odpisów aktu stanu cywilnego z powodu braku uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Organ jest zobowiązany działać zgodnie z prawem i na podstawie prawa przestrzegając tym samym fundamentalnej zasady, która ma na celu zapobieganie przejawom arbitralnego działania oraz postępowania według niezgodnej z prawem procedury.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 )
2. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 )


Natalia Chrzęściewska

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika