Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Darowizny na kształcenie zawodowe

Od 1 stycznia 2019 r. możliwe jest odliczenie darowizn na kształcenie zawodowe w ramach ulgi z tytułu darowizn zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), jak i w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Darowizny na kształcenie zawodowe w PIT

Co można odliczyć?

Można odliczyć darowizny na cele kształcenia zawodowego, przekazane w formie materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.

Odliczenie darowizn stosuje się od 1 stycznia 2019 r. 

Kto może otrzymać darowiznę?

Podlegające odliczeniu darowizny mogą otrzymać:

  • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 
  • publiczne placówki i centra, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy.

Kto może odliczyć darowiznę?

Z odliczenia mogą skorzystać podatnicy osiągający przychody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza, którzy korzystają z opodatkowania na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub według 19% stawki podatku albo z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ile można odliczyć?

Odlicza się wartość faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu/przychodu. Limit odliczenia jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz honorowego krwiodawstwa.

Jeśli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT – w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

Których darowizn nie odlicza się?

Nie można odliczyć darowizn:

  • na rzecz osób fizycznych,
  • na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą, która polega na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,
  • zwróconych w jakiejkolwiek formie,
  • zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
  • odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • uprzednio odliczonych od dochodu.

Jak udokumentować darowiznę?

Należy ją udokumentować dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Realizacja odliczenia w trakcie roku podatkowego następuje przy obliczaniu zaliczek na podatek przez podatników, którzy osiągają dochody z działalności gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu według zasad ogólnych albo przy obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W zeznaniu rocznym należy wykazać wartość przekazanej darowizny, wartość odliczonej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

Darowizny na kształcenie zawodowe w CIT

Co można odliczyć?

Można odliczyć darowizny na cele kształcenia zawodowego, przekazane w formie materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.

Odliczenie darowizn stosuje się od 1 stycznia 2019 r. 

Kto może otrzymać darowiznę?

Podlegające odliczeniu darowizny mogą otrzymać:

  • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy – Prawo oświatowe,
  • publiczne placówki i centra, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy.

Ile można odliczyć?

Wartość faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 10% dochodu (przychodu).

Limit odliczenia jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz honorowego krwiodawstwa.

Jeśli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT – w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

Kiedy można odliczyć darowiznę?

Realizacja odliczenia może następować już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek na podatek.

W zeznaniu rocznym należy wykazać wartość przekazanej darowizny, wartość odliczonej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

Jak udokumentować darowiznę?

Należy ją udokumentować dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY