Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

Poznaj najważniejsze zmiany dotyczące deklaracji akcyzowych, które weszły w życie od 1 lipca 2021 r. 

Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694) do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.).

Porady prawne

Obowiązek składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wprowadzono obowiązek składania przez podatników prowadzących działalność gospodarczą deklaracji w akcyzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej - poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl).

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej mogą nadal składać deklaracje w postaci papierowej (np. w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych).

Obowiązek składania miesięcznych deklaracji podatkowych

Obowiązuje np. w przypadku:

 • produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym,
 • zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy,
 • opodatkowania:
  • wyrobów węglowych,
  • energii elektrycznej,
  • suszu tytoniowego,
  • wyrobów gazowych.

Rodzaje deklaracji:

 • AKC-4/AKC-4zo - dot. podatku akcyzowego m.in. od wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, paliw silnikowych,
 • AKC-WW dot. podatkakcyzowego od wyrobów węglowych,
 • AKC-WG dot. nabyciwewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych),
 • AKC-EN dot. nabyciwewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej, 
 • AKC-ST/AKC-STn dot. podatkakcyzowego od susztytoniowego.

Termin składania deklaracji:

 • do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • do 25dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego,
 • wyroby węglowe (dłuższy termin– do 25dnia drugiego miesiąca od kwartału/miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • energia elektryczna i wyroby gazowe termin powiązany z upływem terminu płatności lub zużyciem/użyciem tych wyrobów.

Jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, w których wykazuje zarówno wyroby opodatkowane stawką pozytywną, stawką zerową lub wyroby zwolnione, to takich podatników nie będzie dotyczył nowy obowiązek składania deklaracji za okresy kwartalne.

Przykład:

Podmiot prowadzący skład podatkowy posiadający w składzie podatkowym alkohol etylowy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy dokonuje wyprowadzenia z tego składu podatkowego alkoholu etylowego oraz dostarcza z tego składu podatkowego do podmiotów uprawnionych alkohol etylowy zwolniony od akcyzy lub przeznacza alkohol etylowy zwolniony od akcyzy do zużycia we własnym składzie podatkowym.

W deklaracji AKC-4/A (podatek akcyzowy od alkoholu etylowego) w części F. formularza „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW” podmiot wykazuje cały alkohol etylowy, w tym zwolniony, podając jego kod CN, stawkę podatku i ilość.

Obliczony podatek akcyzowy w części C. formularza AKC-4/A „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO” (poz. 11) zostanie następnie obniżony o kwotę akcyzy, jaka byłaby należna do zapłaty, gdyby nie miało zastosowania zwolnienie od akcyzy (poz. 12).

W rezultacie, kwota podatku do zapłaty nie obejmie alkoholu zwolnionego, ale pozyskana zostanie informacja o ilościach wyrobów akcyzowych oraz o kwocie zwolnień.

Przykład:

Podmiot dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów węglowych opodatkowanych stawką pozytywną i zwolnionych od akcyzy. W części C deklaracji AKC-WW „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW” wykazuje obie grupy wyrobów, a obliczoną kwotę podatku od tych wyrobów w części D. deklaracji „WYSOKOŚĆ PODATKU AKCYZOWEGO” (poz. 105) pomniejsza o kwotę przysługujących zwolnień (poz. 106).

Przykład:

Podmiot dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów gazowych opodatkowanych stawką pozytywną i zwolnionych od akcyzy.

W części C formularza AKC-4/L „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW” wykazuje obie grupy wyrobów, a obliczoną kwotę podatku od tych wyrobów w części B. formularza „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO” (poz. 7) pomniejsza o kwotę przysługujących zwolnień (poz. 8). Wzór AKC- 4/L ma zastosowanie do wyrobów gazowych z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych.

Nowy obowiązek składania deklaracji podatkowych za okres kwartalny

Nowy obowiązek składania deklaracji podatkowych za okres kwartalny obowiązuje w przypadku wyrobów:

 • objętych zwolnieniem od akcyzy (z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych, lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3),
 • opodatkowanych zerową stawką akcyzy i wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,

dla których nie wystąpił obowiązek złożenia deklaracji za okresy miesięczne.

W deklaracji tej wykazywane będą ilości wyrobów akcyzowych wraz ze stawką akcyzy i podatkiem akcyzowym, jaki byłby należny w przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zwolnienia albo zastosowania stawki zerowej.

Deklaracje kwartalne złożą m.in.:

1. podmioty prowadzące składy podatkowe, które mają do zadeklarowania wyłącznie wyroby zwolnione lub objęte zerową stawką akcyzy,

2. podmioty nieprowadzące składów podatkowych dokonujące czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyłącznie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od

akcyzy,

3. podmioty będące podatnikami podatku akcyzowego z tytułu zużycia (art. 8 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym) napojów alkoholowych do celów zwolnionych od akcyzy np. do produkcji octu, olejków eterycznych,

4. podmioty będące podatnikami podatku akcyzowego z tytułu zużycia (art. 8 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym) wyrobów energetycznych, dla których ma zastosowanie stawka zerowa, do produkcji innych wyrobów, np. do produkcji farb, lakierów.

Deklaracja AKC-KZ

Termin składania deklaracji: do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Pierwsze deklaracje kwartalne obejmować będą dane za trzeci kwartał 2021 r. i będą składane do 25. listopada 2021 r.

Przykłady:

 • Skład podatkowy posiadający jedynie wyroby ze stawką zerową (np. wyroby dla przemysłu chemicznego).
 • Skład podatkowy posiadający gazskroplony, np. propan-butan i dokonujący rozlewu całości tego gazu do butli gazowych.
 • Podmiot dokonujący czynności podlegających opodatkowaniu wyłącznie w zakresie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy.

Obowiązek składania deklaracji uproszczonych

a) W przypadku wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, opodatkowanych stawką inną niż stawka zerowa, zasady składania deklaracji uproszczonej nie ulegają zmianie.

Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji.

Deklaracja AKC-UA

Termin złożenia deklaracji: do 10. dnia od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Przykład: nabycie wewnątrzwspólnotowe np. płynu do papierosów elektronicznych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej w kraju działalności gospodarczej.

b) W przypadku samochodów osobowych od 1 lipca 2021 r. określony został nowy wzór deklaracji uproszczonej.

Deklaracja ta oprócz nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego obejmować będzie nowy przedmiot opodatkowania, tj. dokonanie zmiany konstrukcyjnej, w pojeździe ciężarowym lub specjalnym zarejestrowanym w kraju, zmieniającej rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy oraz nabycie lub posiadanie niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju samochodu osobowego, od którego akcyza nie została zapłacona i gdy nie można ustalić podmiotu, który, dokonał wcześniejszej opodatkowanej czynności nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu albo sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego.

Dodatkowo, w przypadku samochodu osobowego będącego współwłasnością kilku osób deklarację złoży jeden ze współwłaścicieli, w imieniu wszystkich współwłaścicieli (w deklaracji wykazywane będą dane identyfikacyjne wszystkich współwłaścicieli). Deklaracja obejmie całkowity podatek do zapłaty od samochodu osobowego.

Deklaracja AKC-US

 Termin złożenia deklaracji: 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu albo złożenia zawiadomienia o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, a w przypadku jego sprzedaży przed złożeniem zawiadomienia - w dniu sprzedaży tego samochodu osobowego.

Jeżeli czynność dokonania w zarejestrowanym pojeździe samochodowym zmian konstrukcyjnych zmieniających jego rodzaj na samochód osobowy nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., obowiązek podatnika dotyczący złożenia deklaracji AKC-US z tego tytułu będzie liczony dopiero od 1 lipca 2022 r.

Przykład:

W październiku 2021 r. podmiot dokonał zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy, np. samochód kempingowy. Obowiązek podatnika dotyczący złożenia deklaracji AKC-US z tytułu do konania tej czynności rozpocznie swój bieg z 1 lipca 2022 r. bez względu na okoliczność np. wcześniejszego złożenia w urzędzie komunikacji zawiadomienia o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu.

Nowy obowiązek składania deklaracji uproszczonych za okresy kwartalne

W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych opodatkowanych stawką zerową, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej w kraju działalności gospodarczej wprowadzony zostaje obowiązek składania deklaracji uproszczonych za okresy kwartalne.

W deklaracji tej wykazywane będą ilości tych wyrobów wraz ze stawką akcyzy i podatkiem akcyzowym, jaki byłby należny w przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zastosowania zerowej stawki.

Deklaracja AKC-UAKZ

Termin złożenia deklaracji: do 10. dnia drugiego miesiąca po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Pierwsze deklaracje kwartalne będą obejmować dane za trzeci kwartał 2021 r. i będą składane do 10. listopada 2021 r.

W przypadku niespełnienia warunków do zastosowania stawki zerowej ma zastosowanie stawka pozytywna i obowiązek zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (AKC-UA).

Kto nie składa deklaracji po 1 lipca 2021 r.?

 • Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy (wyłączenie to nie dotyczy podatników składających deklaracje w odniesieniu do wyrobów gazowych opodatkowanych zerową stawką akcyzynp. CNG, LNG - zob. art. 24b ustawy o podatku akcyzowym),
 • Osoby fizycznnieprowadzącdziałalności gospodarczej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, np. gospodarstwa domowe, które posiadają zamontowane panele fotowoltaiczne i zużywają wyprodukowaną przez te panele energię elektryczną na własne potrzeby,
 • Podmioty niebędące podatnikami podatku akcyzowego, np. podmioty, które zużywają wyroby podlegające zwolnieniu ze względu na ich przeznaczenie poza składem podatkowym.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694); 
 • ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.).

Na podst. podatki.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika