Archiwum

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

Jakie przepisy regulują, którzy podatnicy powinni zainstalować kasy fiskalne?

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku VAT należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednak Minister Finansów na mocy ustawy o VAT uzyskał kompetencje polegające na tym, iż w drodze rozporządzenia:  

 • określa sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu przez podatnika kwot, uzyskanych za zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadkach naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z jej odliczeniem (zwrotem), powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu, mając na uwadze okres wykorzystywania kas rejestrujących oraz przestrzeganie przez podatników warunków technicznych związanych z wykorzystywaniem tych kas; 
 • może określić inny limit odliczeń dla kas o zastosowaniu specjalnym, które programowo, funkcjonalnie i konstrukcyjnie są zintegrowane z innymi urządzeniami; 
 • może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu. 

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących. Określa ono zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ponadto wyznacza sposób, warunki i tryb odliczania od podatku należnego (zwrotu) kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących oraz przypadki, gdy trzeba ją zwrócić. 

Czynności zwolnione przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania

Do dnia 30 czerwca 2008 r.przedłużono zwolnienie się z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych sprzedaż w zakresie następujących czynności:

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru, usługi (czynności) 

I. Sprzedaż towarów lub świadczenie usług 

ex 01.4 

Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem: 

 1. usług wypożyczania sprzętu rolniczego i ogrodniczego bez obsługi; 
 2. usług ślusarskich i kowalskich 

40 

Energia elektryczna, gaz, para wodna i gorąca woda 

41 

Woda zgromadzona w zbiornikach i woda oczyszczona, usługi w zakresie rozprowadzania wody 

55.23.11 

Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci 

ex 55.23.15 

Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych 

ex 60.21.2 

Przewozy miejskie rozkładowe pasażerskie, inne niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny 

ex 60.21.42 

Przewozy rozkładowe pasażerskie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, za które pobierane są ceny urzędowe w wysokości ustalonej przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny 

60.23.13 

Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierzęcej siły pociągowej 

ex 63.12.14 

Usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe - wyłącznie przechowywanie i dozór mienia 

10 

ex 63.21.10-00.10 

Usługi przechowalni bagażu na dworcach kolejowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność 

11 

ex 63.21.21-00.10 

Usługi przechowalni bagażu na dworcach autobusowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność 

12 

ex 64.1 

Usługi pocztowe i kurierskie, z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie 

13 

64.2 

Usługi telekomunikacyjne 

14 

65 - 67 

Usługi pośrednictwa finansowego 

15 

70.2 

Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek 

16 

70.3 

Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie 

17 

74.1 

Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

18 

ex 74.2 

Usługi architektoniczne i inżynierskie - wyłącznie usługi rzeczoznawstwa 

19 

74.5 

Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu 

20 

74.6 

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie 

21 

74.7 

Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów 

22 

ex 74.83 

Usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych 

23 

ex 74.84 

Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów 

24 

75 

Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych 

25 

80 

Usługi w zakresie edukacji 

26 

85 

Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej 

27 

90.0 

Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne 

28 

91 

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane

29 

ex 92 

Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, z wyłączeniem usług związanych z filmami i taśmami wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach 

30 

93.03 

Usługi pogrzebowe i pokrewne 

31 

ex 93.05 

Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, wyłącznie w zakresie usług schronisk dla zwierząt 

32 

95 

Usługi świadczone w gospodarstwach domowych 

33 

99 

Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne 

II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności 

34 

Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 

35 

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 

 1. każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę; 
 2. liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w 2007 r.

  nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.Dotyczy również podatników rozpoczynających w pierwszej połowie 2008 r. wykonywanie sprzedaży, z tym że liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w poz. 35 załącznika, w pierwszej połowie 2008 r. nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług - 10. 

Zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2008 r. 

36 

Dostawa nieruchomości 

37 

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła.

Wyjątkiem są tu jednak: dostawy paliw płynnych, gazowych oraz następujące dostawy towarów:

 • dostawy silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3); 
 • dostawy radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32), 
 • dostawy sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3); 
 • dostawy wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku, o którym mowa w ( na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o  VAT); 
 • dostawy nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, płyt DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży; 
 • dostawy wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU. 

Zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2008 r. 

W zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.

38 

Świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2008 r. 

39 

Dzierżawa gruntów oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych

40 

Dostawa produktów (rzeczy) - dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar.

Zwolnienie to nie dotyczy jednak dostawy paliw płynnych, gazowych oraz następujących dostaw towarów:

 • dostawy silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3); 
 • dostawy radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32), 
 • dostawy sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3); 
 • dostawy wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku, o którym mowa w ( na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o  VAT); 
 • dostawy nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, płyt DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży; 
 • dostawy wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU. 

41 

Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

 1. w bilonie lub banknotach lub 
 2. innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2008 r.  

42 

Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób i opłaty dodatkowej, a w przypadku transportu kolejowego - również przez drużyny konduktorskie 

43 

Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów 

44 

Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2008 r. 

45 

 Następujące czynności:

 • ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 • przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części, w szczególności:  
  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia; 
  • wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny 
 • nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

46

Usługi stołówek w szkołachi przedszkolach publicznych i niepublicznych, szkołach wyższych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu 

Objaśnienia: ex - dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania. Zastosowana symbolika PKWiU odpowiada Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, o której mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - w brzmieniu obowiązującym na dzień 1 maja 2004 r.

Którzy podatnicy nie muszą jeszcze montować kas fiskalnych?

W zasadzie przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2008 r. uległy również m.in. następujące zwolnienia od obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych

1)   podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 powyższej tabeli, jeśli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności w zakresie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowychbył wyższy niż 70 %; Zwolnienie to traci moc po upływie 2 miesięcy, licząc od dnia 30 czerwca 2008 r., jeżeli udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1-33 ww. tabeli, w obrotach ogółem, z działalności w zakresie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będzie w pierwszym półroczu 2008 r. równy lub niższy niż 70 %. 

2)   podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (o ile wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania) w zakresie następującej działalności: 

a)   wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka:

 • usługi ślusarskie; 
 • usługi w zakresie kotlarstwa;

 • usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych;
 • witrażownictwo;
 • bednarstwo;
 • koszykarstwo;
 • wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy;
 • gręplarstwo;
 • usługi w zakresie bieliźniarstwa;
 • usługi w zakresie gorseciarstwa;
 • czapnictwo i kapelusznictwo męskie;
 • modniarstwo;
 • usługi krawieckie; 
 • cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie;
 • cholewkarstwo;
 • szewstwo miarowe;
 • szewstwo ortopedyczne;
 • szewstwo naprawkowe;
 • rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek;
 • wytwarzanie waty z cukru, prażenie kukurydzy;
 • usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych;
 • usługi w zakresie zduństwa - dla ludności;   
 • obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej;
 • usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt;
 • kominiarstwo;
 • sprzątanie wnętrz;
 • ważenie osób;
 • usługi w zakresie radiestezji;
 • usługi świadczone w gospodarstwach domowych;
 • przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej; 
 • usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich;
 • sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji w liczbie posiłków każdego rodzaju, licząc w skali średniej tygodniowej, do 20 na dobę;
 • opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi;
 • usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny.   

b)   a także: 

 • usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych; 
 • usługi pobielania kotłów i naczyń;
 • kołodziejstwo; 
 • kilimiarstwo;
 • koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego;
 • usługi hafciarskie;
 • dziewiarstwo na drutach i szydełkach;
 • repasacja pończoch; 
 • wolne zawody - świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (lekarz i lekarz stomatolog, felczer, technik dentystyczny, pielęgniarka czy położna).

Wszyscy wymienieni w tym punkcie 2) podatnicy w przypadku: 

 •  
  • zrzeczenia się zastosowania opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie, lub 

  • niedotrzymania warunku zwolnienia ww. lit. a) 

- tracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej po upływie 2 licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w pierwszym półroczu 2008 r. kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł - z działalności polegającej na sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.  

3)   podatników, u których kwota obrotu z działalności w zakresie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania; Zwolnienie to traci moc po upływie 2 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w pierwszym półroczu 2008 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł, z działalności w zakresie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych

4)   podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2007 r. sprzedaż, o której mowa w poz. 1-33 ww. tabeli, w przypadkach gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności w zakresie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowychplanowanych do zrealizowania do dnia 30 czerwca 2008 r.

będzie wyższy niż 70 %. Zwolnienie to traci moc po upływie 2 miesięcy, licząc od dnia 30 czerwca 2008 r., jeżeli udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1-33 ww. tabeli, w obrotach ogółem, z działalności w zakresie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będzie w pierwszym półroczu 2008 r. równy lub niższy niż 70 %. 

Zwolnień wymienionych w powyższych punktach nie stosuje się do: 

 1. podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2008 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia; 

 2. podatników, w odniesieniu do których przepisy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2008 r. przewidywały powstanie obowiązku oraz określały termin rozpoczęcia ewidencjonowania po dniu 1 stycznia 2008 r., w związku z zaistniałymi do dnia 31 grudnia 2007 r. okolicznościami powodującymi utratę prawa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepisami określony termin obowiązywania zwolnienia do dnia 31 grudnia 2007 r. 

Do tych podatników stosuje się terminy rozpoczęcia ewidencjonowania określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących. 

Zwalnia się również w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania podatników rozpoczynających sprzedaż w pierwszym półroczu 2008 r., z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł, z działalności polegającej na sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty. 

Kiedy zwolnienia nie mogą być stosowane?

Wszystkich wskazanych do tej pory zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych (zarówno przedmiotowych, jak i podmiotowych) nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów:

 1. do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego; 

 2. przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 ww. tabeli; 

 3. przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami; 

 4. przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3); 

 5. przy dostawie: 

  • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32), 

  • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3); 

 6. przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać z podmiotowego zwolnienia od podatku ze względu na niskie obroty (o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT); 

 7. przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, płyt DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży; 

 8. przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU. 

W razie utraty zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych podatnicy są obowiązani rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas rejestrujących, która została zgłoszona przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas rejestrujących przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania wynikająca z dokonanego przez podatnika zgłoszenia. Rozpoczęcie ewidencjonowania na takich zasadach przedłuża odpowiednio okres zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w części dotyczącej obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, na których ewidencjonowanie powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach. 

Jakie sankcje grożą za niestosowanie się do obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych?

Podatnicy naruszający obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku VAT należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących do czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących tracą prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30 % kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.  

 Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku zaś gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży.

Jakie profity wiążą się z zakupem kas fiskalnych?

Odliczenie

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 % jej ceny zakupu (bez VAT), nie więcej jednak niż 2.500 zł. Odliczenie to może być dokonane w rozliczeniu podatku od towarów i usług za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za miesiące następujące po tym miesiącu. W przypadku podatników rozliczających się za okresy kwartalne, odliczenie może być dokonane w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za następne kwartały. Podstawą do odliczenia jest posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, o ile zawiadomienie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania. 

Odliczenia z tytułu zakupu kas rejestrujących mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących ich terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. 

Powyższe zasady odliczenia dotyczą także podatników świadczących usługi taksówek osobowych (PKWiU 60.22.11-00.00), którzy wybrali opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 3 % (po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym zaczęli stosować ryczałt). 

Kwota dokonanego w danym okresie rozliczeniowym odliczenia z tytułu zakupu kas rejestrujących, nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości: 

 • 25 % kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub 

 • 50 % kwoty określonej w pkt 1 - jeśli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne. 

Zwrot

 W przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem podmiotowo zwolnionym od podatku z uwagi na niskie obroty (na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT), urząd skarbowy dokonuje zwrotu ww. części kwoty wydatkowanej na zakup kas fiskalnych na rachunek bankowy podatnika w terminie do 25 dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika. Podatnicy ci osiągnięty obrót ewidencjonują jako obrót zwolniony od podatku od towarów i usług.

Zatem podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług lub objęte zwolnieniem podmiotowym ze względu na niskie obroty (na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy o VAT), którzy: 

 1. rozpoczęli ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym ich terminie, 

 2. dokonali zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, 

 3. złożyli zawiadomienie o miejscu instalacji kasy rejestrującej wymagane na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników 

- mogą otrzymać zwrot kwot, o których mowa wyżej. 

Zwrot tych kwot jest dokonywany na wniosek podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą. Do wniosku należy dołączyć: 

 1. dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej; 

 2. oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą; 

 3. informacje o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu; 

 4. fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o przeznaczeniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi. 

W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników, o ile zawiadomienie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.

Omawiane odliczenia i zwroty podatku VAT dotyczą również zakupu kas zintegrowanych w jednej obudowie z taksometrem, które spełniają wymogi określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

Kiedy trzeba zwrócić owe profity?

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących:

 • w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,

 • a także w przypadkach naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących.  

Ponadto podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadkach, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania: 

 1. zaprzestaną działalności; 

 2. nastąpi otwarcie likwidacji; 

 3. zostanie ogłoszona upadłość; 

 4. nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału); 

 5. dokonają odliczenia z naruszeniem opisanych wyżej warunków. 

Obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących dotyczy tylko tych kas, których dotyczą zdarzenia wymienione powyżej. Obowiązek zwrotu powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

Zwrotu należy dokonać nie później niż w terminie rozliczenia podatku od towarów i usług za ten miesiąc lub kwartał, a w przypadku podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami podmiotowo zwolnionymi od podatku z uwagi na niskie obroty (na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT)- nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu. 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2007 r., Nr 245, poz. 1807);

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844, ze zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 116, poz. 804) – nie obowiązujące już, jednak obowiązujące przepisy odnoszą się do niego.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.4.2018

  Kasy fiskalne online ostatecznie uszczelnią VAT...

  Wprowadzony zostanie nowy rodzaj kas rejestrujących (kas online), które będą wyposażone w funkcję umożliwiającą przekazywanie – w sposób automatyczny i bezpośredni – (...)

 • 8.11.2017

  Kiedy będą kasy fiskalne on-line?

  Docelowym systemem będzie system kas rejestrujących umożliwiających przesył informacji do Centralnego Repozytorium Kas. Projekt przygotowany w resorcie finansów nie (...)

 • 23.2.2018

  Wymiana walut bez kas?

  Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w zakresie stosowania kas fiskalnych w kantorach. Projektowane zmiany przewidują zwolnienie podmiotów prowadzących działalność w (...)

 • 14.8.2009

  Uproszczenie VAT-u

  Większość zmian wynikających z ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie 1 grudnia 2008 r. Nowelizacja (...)

 • 29.3.2013

  Rozporządzenie o kasach rejestrujących – nowe przepisy

  Z dniem 1 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. o kasach rejestrujących, równocześnie z tą datą traci moc rozporządzenie Ministra Finansów (...)