Arbitraż przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT

Liczba firm, które widzą swoją szanse w Internecie jest coraz większa, coraz więcej firm zakłada w związku z tym swoje strony internetowe. Na ogół nazwa domeny jest odzwierciedleniem nazwy firmy bądź ze znakiem towarowym, jeśli firma ma do takiego znaku uprawnienia. Pojawiają się więc konflikty związane z rejestracją domy. Ich ilość zwiększa dodatkowo zjawisko handlu domenami oraz typosquattingu. W razie sporu można walczyć o swoje prawa kierując odpowiedni pozew do sądu powszechnego. Można jednak rozważyć także załatwienie sprawy w inny sposób - w ramach postępowania arbitrażowego. Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) został ustanowiony w celu rozstrzygania sporów, powstałych w wyniku rejestracji nazw domen internetowych. Spory te są rozstrzygane w ramach mediacji lub postępowania arbitrażowego.

Jak wszcząć postępowanie arbitrażowe?

Aby wszcząć postępowanie arbitrażowe powód musi wnieść opłatę kancelaryjną, a potwierdzenie jej uiszczenia załączyć do wniosku przedprocesowego oraz złożyć wniosek przedprocesowy z informacją o zamiarze złożenia pozwu, wskazując pozwanego i nazwę domeny internetowej, której postępowanie będzie dotyczyć oraz żąda przesłania przez PIIT Listy Arbitrów.

Następnie, jeśli każda ze stron godzi się na postępowanie arbitrażowe, obie podpisują klauzulę arbitrażową w wyznaczonym przez PITT terminie. Dopiero po dokonaniu powyższych czynności powód wnosi opłacony pozew w terminie 14 dni od momentu poinformowania Powoda przez PIIT o wpłynięciu klauzuli arbitrażowej podpisanej przez abonenta.

Jak sporządzić pozew?

Pozew powinien być sporządzony na piśmie i zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę powoda i pozwanego, adresy ich miejsca zamieszkania lub siedziby, a także numery telefonów, faksów oraz adresy poczty elektronicznej, a w przypadku działania przez pełnomocników, odpowiednio dane tych pełnomocników;

 • żądanie stwierdzenia, że pozwany w wyniku rejestracji nazwy domeny internetowej naruszył prawa powoda;

 • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość Sądu Polubownego przy PIIT;

 • ewentualne przytoczenie przepisów polskiego prawa będących podstawą dochodzonego roszczenia;

 • wskazanie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

 • ewentualne żądanie zasądzenia od Pozwanego kosztów postępowania zgodnie z niniejszym Regulaminem;

 • wskazanie arbitra z Listy Arbitrów udostępnionej wcześniej przez PIIT na żądanie Powoda.

W przypadku wystąpienia w pozwie braków, PIIT wyznacza powodowi 7-dniowy termin do ich usunięcia, pod rygorem zwrotu pozwu.

Odpowiedź na pozew

Pozwany ma obowiązek w terminie 7 dni od otrzymania pozwu, wysłać odpowiedź na pozew. Powinna ona zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby Pozwanego, a także numery telefonów, faksów oraz adresy poczty elektronicznej, a w przypadku działania Pozwanego przez pełnomocnika, odpowiednio dane tego pełnomocnika;

 • określenie zarzutów, a w tym zarzutu braku właściwości Sądu Polubownego przy PIIT, na podstawie postanowień regulaminu Sądu Polubownego przy PIIT;

 • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających zarzuty oraz powołanie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

 • ewentualne przytoczenie przepisów polskiego prawa będących podstawą zarzutów;

 • zgodę na rozstrzygnięcie sporu przez arbitra wskazanego w pozwie przez powoda albo wskazanie innego arbitra z Listy Arbitrów.

Jeżeli pozwany nie określi w odpowiedzi na pozew zarzutów, albo w ogóle nie złoży odpowiedzi, arbiter wydaje orzeczenie po wszechstronnym wyjaśnieniu wszelkich okoliczności sprawy.

Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu przed Sądem Polubownym przy PITT?

Każda ze stron może być reprezentowana przez osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnikiem nie musi być adwokat ani radca prawny, nie musi nim być także na przykład pracownik strony - pełnomocnikiem może być dowolna osoba.

Ogóle zasady postępowania

W trakcie postępowania arbiter umożliwia stronom przedstawienie ich stanowisk w sprawie, lecz powinien przeciwdziałać przewlekaniu przez stronę postępowania arbitrażowego. Ustalone terminy prowadzenia sprawy mogą być przedłużone tylko w wyjątkowych przypadkach. Przedłużenie postępowania może nastąpić na wspólny wniosek stron lub decyzją arbitra i nie może być przedmiotem zarzutu strony.

Nieobecność na rozprawie strony lub jej pełnomocnika, prawidłowo powiadomionych o rozprawie, nie wstrzymuje postępowania. Z rozprawy sporządza się protokół, podpisywany następnie przez arbitra oraz protokolanta. Arbiter może zarządzić utrwalenie przebiegu rozprawy za pomocą aparatury dźwiękowej, o czym należy przed uruchomieniem aparatury uprzedzić wszystkie osoby uczestniczące w rozprawie.

Postępowanie dowodowe

W trakcie postępowania strony składają wnioski dowodowe, o których arbiter rozstrzyga na podstawie własnego przekonania. Strony mogą udowadniać swoje racje wszelkimi środkami dowodowymi, a w szczególności za pomocą dowodów z dokumentów, z przesłuchania stron, świadków i biegłych. Arbiter może też sam decydować o przeprowadzeniu okreslonego dowodu. Arbiter może zażądać od strony okazania dokumentów lub innych dowodów, mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie oraz zażądać od strony udostępnienia biegłemu określonych dowodów znajdujących się w jej posiadaniu. Arbiter może określić stronom termin na przedłożenie dodatkowych dowodów w sprawie, a jeśli zadana ze stron z tej możliwości nie skorzysta, może wydać orzeczenie na podstawie zebranego materiału dowodowego. Koszty związane z przeprowadzeniem dowodu z zeznań świadka ponosi, do czasu wydania orzeczenia, strona, która żądała jego powołania.

Koszty postępowania

Powód powinien uiścić opłatę kancelaryjną przed złożeniem wniosku przedprocesowego. Opłata kancelaryjna nie podlega zwrotowi.

Strona, która żąda przeprowadzenia czynności w ramach postępowania arbitrażowego, nieprzewidzianych w pozwie albo odpowiedzi na pozew, lub przeprowadzenia czynności poza siedzibą PIIT, jest zobowiązana do uiszczenia PIIT określonej zaliczki na poczet przewidywanych kosztów tych czynności pod rygorem odmowy ich przeprowadzenia.

Strona powinna zgłosić arbitrowi wszelkie poniesione przez nią koszty postępowania arbitrażowego najpóźniej w dniu następnym po powzięciu wiadomości o zamknięciu przez niego postępowania rozpoznawczego.

Koszty te mogą obejmować wpis, poniesione przez stronę koszty przeprowadzenia dowodów w postępowaniu rozpoznawczym, a także rozsądne koszty zastępstwa i pomocy prawnej w sprawie. Do zgłoszenia strona powinna załączyć dokumenty potwierdzające poniesienie tych kosztów. Arbiter na podstawie tego zgłoszenia ustala i zasądza na rzecz strony wygrywającej koszty postępowania arbitrażowego od strony, która przegrała sprawę. Koszty postępowania mogą też być wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone między stronami.

Konflikt domeny internetowej ze znakiem towarowym - opinia prawna

Podstawa prawna:

Źródło: www.piit.org.pl


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika