Jak uzyskać dofinansowania do pensji pracowników?

Można skorzystać z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

Jaką pomoc można uzyskać?

Tzw. tarcza antykryzysowa daje możliwość skorzystania z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego bądź obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozwiązanie daje możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa. Wsparcie jest udzielane podmiotom które odnotowały spadek obrotów gospodarczcyh, nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie zalegają w opłacaniu należności publiczno-prawnych do końca III kwartału 2019 r.

Dofinansowanie dotyczy wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w drodze porozumienia między przedsiębiorcą a związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.

W przypadku przestoju ekonomicznego jest możliwe uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia; w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy jest możliwe uzyskania dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika do połowy jego wynagrodzenia, jednakże nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia według wskaźnika GUS.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, biorąc pod uwagę okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania z tego samego tytułu na tych samych pracowników z innych środków publicznych.

Kiedy można skorzystać z pomocy?

 Warunki:

 • w przedsiębiorstwie nastąpił spadek obrotów gospodarczych rozumianych jako sprzedaż towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym,
 • brak zaległości w opłacaniu zobowiązań publiczno-prawnych do końca III kwartału 2019 r.,
 • przedsiębiorstwo nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 • zostało zawarte porozumienie o wprowadzeniu przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy,
 • te same koszty prowadzenia działalności nie będą pokryte z innych środków publicznych.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Przeznaczone jest dla:

 • przedsiębiorców,
 • organizacji pozarządowych,
 • osób prawnych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Co trzeba przygotować?

 Potrzebne będą:

 • wniosek o dofinansowanie,
 • porozumienie o wprowadzeniu przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy,
 • wykaz pracowników.

Umowa, wniosek i inne dokumenty są dostępne na Praca.gov.pl. Można też skorzystać z poniższych linków:

 

Gdzie składa się dokumenty?

Dokumenty należy złożyć w wojewódzkim urzędzie pracy (WUP) właściwym dla siedziby pracodawcy. Wniosek będzie można złożyć do WUP w formie papierowej lub za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl.

Złożenie wniosku i udzielenie pomocy jest bezpłatne.

Informacje dodatkowe można uzyskać w wojewódzkim urzędzie pracy (WUP) właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub na portalu Praca.gov.pl.

Lista wojewódzkich urzędów pracy jest udostępniona bezpośrednio w formularzu elektronicznym


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika