Emerytura

Emerytura nauczyciela

Nauczyciele oraz członkowie ich rodzin mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, iż są pracownikami podlegającymi powszechnemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Ale z uwagi na to, iż praca nauczyciela uważana jest za pracę o szczególnym charakterze, nabywa on prawo do emerytury na innych, korzystniejszych zasadach - tzw. wcześniejsza emerytura.

Wcześniejsza emerytura

Nauczyciele urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. mają prawo przejść na emeryturę:

 • kobiety w wieku 55,
 • mężczyźni w wieku 60 lat,

legitymując się odpowiednio 20, 25- letnim stażem, w tym co najmniej 15 letnim w pracy nauczycielskiej.

Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., zachowują prawo do wcześniejszej emerytury tylko, jeżeli nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego i do 31 grudnia 2007 r. spełnią określone powyżej warunki oraz nastąpi rozwiązanie stosunku pracy.

Nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1968 r. nie będą mogli skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury.

Co jest podstawą wymiaru emerytury lub renty nauczyciela?

Podstawę wymiaru emerytury lub renty dla nauczyciela zatrudnionego w systemie oświaty i wychowania, przechodzącego na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, ustala się na zasadach ogólnych, określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tym że do podstawy tej wlicza się również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatki, świadczenia w naturze, jeśli ze świadczeń tych nauczyciel nie korzysta po przejściu na emeryturę lub rentę, oraz wszystkie nagrody uzyskane przez nauczyciela za osiągnięcia zawodowe w okresie, z którego wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru emerytury lub renty.

Czy nauczycielowi przysługują dodatki do emerytury?

Nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie lub nauczali języka polskiego przed 1 września 1939 r. w szkołach na terenie III Rzeszy oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska przysługuje dodatek do emerytury lub renty.
Wysokość dodatku to 10 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale kalendarzowym poprzedzającym.

Kwota dodatku ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent - od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja. Dodatek ten nie przysługuje jeżeli nauczyciel pobiera go z innego tytułu.

Przyznanie dodatku następuje na wniosek zainteresowanego.

Czy nauczycielowi przysługuje odprawa?

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy przyznaje się odprawę pieniężną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego w czasie trwania stosunku pracy - za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, nieprzekraczającą jednak sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązuje się stosunek pracy z powodu nie podjęcia pracy w okresie 2 lat od uzyskania urlopu bezpłatnego przyznaje się odprawę pieniężną;

1) trzymiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli okres pracy nauczycielskiej nie przekroczył 10 lat;
2) sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli okres pracy nauczycielskiej przekroczył 10 lat.

Pamiętaj, że:

 • Okres pracy w szkole wyższej w charakterze nauczyciela akademickiego nie podlega wliczeniu do dwudziestoletniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem na jego wniosek, stanowiące przesłankę nabycia prawa do emerytury zależnej tylko od ilości lat przepracowanych w szczególnym charakterze, może nastąpić w każdym uzgodnionym terminie, a nie tylko z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia,
 • Nauczyciel mianowany, który przeszedł do pracy w organach administracji państwowej na stanowisko wymagające kwalifikacji pedagogicznych, ma prawo do emerytury zależnej tylko od ilości lat przepracowanych w szczególnym charakterze.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zmianami).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. 1983 r., Nr 8, poz. 43),
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie (M. P. 2002 r., Nr 19, poz. 343).

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.2.2012

  Prawo do emerytury górniczej

  Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela umożliwiła górnikom (...)

 • 2.6.2017

  Z jakich uprawnień emerytalnych mogą skorzystać nauczyciele?

  Nauczyciele mogą przejść na emeryturę na podstawie Karty Nauczyciela, o ile spełniają wszystkie warunki przewidziane dla tych uprawnień w przepisach oraz zgłoszą wniosek o emeryturę do 31 (...)

 • 5.3.2013

  Zwolnienie nauczyciela - jakie kryteria brać pod uwagę?

  Kryteria, według których dokonuje się wyboru jednego z nauczycieli do zwolnienia z pracy, nie są tożsame z ustawowymi przyczynami wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi mianowanemu. Wybór (...)

 • 16.9.2004

  Emerytury i renty nauczycieli akademickich

  Nauczyciel akademicki oraz członkowie jego rodziny mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego na zasadach ogólnych, wynikających z ustawy o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (...)

 • 24.12.2007

  Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę bez względu na wiek po 2007 roku

  Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśniło zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela po 2007 roku. Prezentujemy je w niniejszym opracowaniu. (...)