Faktury dla specyficznych kontrahentów

Faktury dokumentujące sprzedaż towarów i usług „medialnych”

Informacjie jakie w zasadzie powinny się znaleźć na fakturze opisano w artykule: Jakie dane zamieszcza się na fakturze VAT?

Natomiast faktury wystawiane: 

 1. nabywcom eksportowanych towarów, 

 2. uprawnionym przedstawicielstwom dyplomatycznym i urzędom konsularnym oraz członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, 

 3. nabywcom, na których rzecz dokonywana jest sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług w zakresie rozprowadzania wody oraz gospodarki ściekami i wywozu i unieszkodliwiania odpadów oraz usług sanitarnych i pokrewnych 

-  mogą nie zawierać numeru NIP nabywcy.

Faktury te mogą być wystawione również w innym terminie niż faktury „zwykłe” (zob.  poradę: Terminy wystawiania faktur VAT).

Faktury na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mogą nie zawierać numeru NIP nabywcy.

Należy zaznaczyć, że podatnicy nie mają obowiązku wystawiania faktur VAT osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury. Ponadto w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, podatnik w każdym musi wystawić fakturę VAT.

W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, osoby te mają 3 miesiące na zgłoszenie żądania wystawienia faktury. Po tym terminie sprzedawca nie ma obowiązku faktury wystawić; oczywiście może to zrobić w każdym czasie dobrowolnie. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji sprzedaży udokumentowanej za pomocą kasy fiskalnej, wystawienie faktury osobie fizycznej należy uzależnić od zwrotu paragonu, który sprzedawca ma obowiązek podpiąć pod kopię faktury.

Faktury „VAT-RR” wystawiane dla rolników ryczałtowych

 

Rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

Przepisy dotyczące rozliczenia podatku stosuje się też w przypadku wykonywania przez rolnika ryczałtowego usług rolniczych na rzecz podatników podatku, którzy rozliczają ten podatek. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi 5 % kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego (czyli nabywca) wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę VAT-RR. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy (rolnikowi ryczałtowemu, który jest obowiązany przechowywać oryginały faktur VAT RR oraz kopie właściwych oświadczeń przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę).

Faktura VAT-RR powinna zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy; 

 2. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy; 

 3. numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;

 4. datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;

 5. nazwy nabytych produktów rolnych;

 6. jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;

 7. cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

 8. wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

 9. stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;

 10. kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;

 11. wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;

 12. kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;

 13. czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Obowiązkowym elementem faktur jest również oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.". W przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze oświadczenie może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie to sporządza się jako osobny dokument. Dokument ten powinien zawierać elementy, o których mowa w pkt 1-3 powyżej, oraz datę zawarcia i określenie przedmiotu umowy, datę sporządzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis składającego oświadczenie. Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał jest przekazywany nabywcy.

W przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku rolnik ryczałtowy, składający oświadczenie informuje o tym niezwłocznie nabywcę.

Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;

 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;

 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty, o której mowa w pkt 2, zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych.

Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

Warunek dotyczący zapłaty dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.  U. 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 97, poz. 970, ze zm.);     

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2005 r., Nr 95, poz. 798, ze zm.)


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika